Kopma Kirigi ve Yorgunluk Kiriklari

Oluşum Mekanizmasına Göre Kırıklar

Bu grupta travmatik, kopma, yorgunluk ve patolojik kırıklar yer alır.

Travmatik Kırıklar

En yaygın olarak motorlu araç, iş, ev ve spor kazaları sonucu oluşur. Travma şiddeti, geliş yönü ve etkilenme süresine göre direkt yada indirekt kırıklar olarak gruplanır.

A - Direkt Kırıklar: Travma etkeninin kemiğe geldiği yerde kırık varsa direkt kırık adını alır. Direkt kırıklara sıklıkla vurma, çarpma ve ateşli silahlar neden olur. Darbeye uğrayan vücut kısmında ge­nellikle açık kırık ve ezilme yaraları da vardır.

B - İndirekt Kırıklar: Kırığı oluşturan darbenin dolaylı olarak ke­miğe ulaşmasıyla oluşan tanklara indirekt kırıklar denir. Bu tür kı­rıkta kuvvetlerin yoğunlaştığı ve kemiğin en zayıf olduğu yerde kı­rık meydana gelir.

Kopma Kırıkları

Ligament ya da tendonlann çekme gücüne bağlı olarak kemiğe yapış­tıktan yerlerde oluşan enlemesine kırıklardır. En çok patellada görülür.

Yorgunluk Kırıkları

Tekrarlayan küçük travmaların oluşturduğu kırıklardır. Özellikle kas gücü zayıf olan, çalışan ve ayakta duran bireylerde sıklıkla alt ekstremite kemiklerinde görülür. Yorgunluğa karşın yaptığı işi, bı­rakmayan bale okullarının hazırlık sınıfı öğrencilerinde, acemi er eğitimi görenlerde ve yaşlı yük taşıyıcılarında görülür.

Patolojik Kırıklar

Kemikteki herhangi bir hastalık nedeniyle kemik yapısının za­yıflaması sonucu, zorlayıcı bir kuvvet olmadan kendiliğinden olu­şan kırıklardır.