Çarpıntı Göğüs Kaburgaları

Çarpıntı, Göğüs kaburgaları

Kalp Çarpıntısı ve Çarpıntı Nedenleri
Göğüs kafesindeki lokal ağrıların ço­ğu, kalbe bağlanır. Oysa bugün çok da­ha başka nedenleri de olabilir ve insanı telaşlandırmamalıdır. Aile doktorunuza bir telefon, gerçeği ortaya çıkaracağı için, genellikle sizi ve hastayı rahatlatmaya yetecektir. Çünkü bunların nedeni, hiçbir zaman acil bir müdahale gerektirmez. Ay­nı şekilde insanları telaşlandıran çar­pıntılar da, pek ender olarak bir "kalp hastalığı" ile ilgilidir.

Bir göğüs travmasından sonra ortaya çıkan ve soluk almakla öksürmeyi güçleştiren sancılar da, insana kaburga ke­miği kırıldığı izlenimi verir. Kalp hastaları ve yatalaklarda da, hemen akla akciğer tıkanmasını getirir

Bu tür sancıya gerçekten bir kaburga kırılması nedense ve çarpıntı, soluk alma güçlüğüyle beraberse, hasta bayılırsa, derhal doktor çağrılmalıdır.

Damar Bozuklukları Tansiyon

Damar bozuklukları: Yüksek ve alçak tansiyon

Tansiyon (damar basıncı) bozuklukları, baş dönmeleri, bayılma eğilimi, gözlerin önün­de kelebeklerin uçuşması ve bayılma ile ken­dilerini belli eder. Bazen şok hali de görülebilir. Doktor, acilen çağrılmalıdır. Yüksek tansiyon olayları sıkı perhiz ve teda­vi gerektirir. Doktor tavsiyesine sıkı sıkıya uyulmalıdır.
Genellikle tedavideki ihmaller nedeniyle acil yardım gerektiren had durumlar ortaya çıkar:

— Had akciğer ödemi

— Beyin kanamaları

Kalp Bayılmaları Senkop Tedavisi

Kalp bayılmaları - Senkop Nedir

Senkop çok kısa süren (birkaç saniye ve­ya dakika) bir bayılma (koma) halidir. Has­ta, kas gücünün anide kaybolmasıyla düşüp, hemen ardından kendine gelir. Fakat bu sı­rada yaralanması da mümkündür.

Olay, gerçekten kalpten kaynaklanıyorsa, buna ya kalp atışlarında bir bozukluk veya kalbin, beyni kanla beslemek için gereken pompalamayı yapamaması yol açar .Genellikle yaşlılarda görülür.

Çoğunluk senkop, kalp kökenli değildir. Atardamarların kas gücünü yeterince besle-yememesi ve pek ender olarak da bir beyin bozukluğu, olaya sebeptir

Kalp kökenli gerçek senkoplar, kısa veya uzun süreli "pacemaker" (pilli çalıştırıcı) mü­dahalesi gerektirebilir.

Senkop Tedavisi ve Yapılması gereken

Kişi bir an bayılıp, doğrulursa: Kalp atışlarında bir yavaşlama olmadığı­nı anlamak için, nabzına bakın Hemen doktora haber verin. Çünkü bunu bir başkası daha izleyebilir. Bacaklarını yukarı kaldırarak uzanması­nı söyleyin.

Soluyor, fakat baygınsa: Kendisini yan emniyet pozisyonunda ya­tırın Solumuyor ve nabzı atmıyorsa: Hayati bir acil durum var demektir, he­men doktora haber verin Kalp masajına hazırlık olarak, hayat busesi uy­gulayın

Pile bağlı iken yine bayılıyorsa:

Kendisini tedavi eden kalp uzmanını ara­yın ve acil tıbbi yardım isteyin.
Sık sık bayılan ve kolay kendisine ge­lemeyen bir kalp hastası karşısında, eği­tilmiş kimseler hastanın göğüs kemiği­ne üst üste küçük yumruklar indirmeyi bi­lirler (kalp masajı ile bir ilgisi yoktur). Bu müdahale, kalbi yeniden çalıştırır. Ancak bunu yalnız eğitilmiş biri uygulayabilir.

Kan Pıhtılaşmasına Karşı İlaçlar

Kan Pıhtılaşmasına karşı ilaçlar

Dünyada kan pıhtılaşmasına karşı te­davi görenlerin sayısı, giderek artmakta­dır. Örneğin kalp rahatsızlığı çekenlerin çoğu (kalp yetersizliği, kalp kapakçıkları arızaları), bir pıhtı oluşmasını önlemek ve­ya akciğer atardamarı tıkanmasına karşı bu yolu seçmektedir. Kolay ve tehlikesiz bu yöntemin amacı, kanın pıhtılaşması­nı önlemektir. Tedavi dozu iyi ayarlanır­sa, hasta tedaviyi bıraksa bile, normal biri gibi kanamanın durduğuna tanık olabilir.

Bu kesilme yavaş gerçekleşse bile, sorun yaratmaz . Bu nedenle pıhtı­laşmayı önleyen ilaçların kanama yarat­tığını söylemek, yanlıştır. Örneğin idrar­da kanama belirtileri görülürse, hasta derhal doktoruna başvurup, yeni bir doz isteyebilir.

Kan Pıhtılaşma, Bu tür tedavi görenlerin üzerlerinde bir kart veya plaka bulundurmaları önemlidir. Çünkü kaza ve travma durumların­da, reanimasyon ve anestezi uzmanları durumu ancak böyle öğrenebilir.Bu tür kişilerde bir yara kanaması da, normalde kompresle durdurulur.

Akciğer Ödemi Had Tedavisi

Had akciğer ödemi

Akciğerlerde Ödem, akciğer peteklerini dolduran kan plazması neden olur. Olay, kalbin sol ka­rıncığının had zaafından kaynaklanır.

Kişi, genellikle bir kalp hastası veya müz­min yüksek tansiyon kurbanıdır. Olay, göğüs kafesini adeta kıskaca alan amansız bir sancıyla başlar. Hasta öksürerek ve adeta boğu­larak balgam çıkartır.

Acele çağıracağınız doktor, tedaviye da­mar içine girerek başlar. Bu müdahale, bo­ğulma halini ve sol karıncıktaki kalp yeter­sizliğini önleyemezse, hastayı acil servise kal­dırmak gerekir.

Miyokard Enfarktüsü Akut

Akut Miyokard enfarktüsü

Miyokard enfarktüs, lokal tıkanma so­nucu kalp kasının bir bölümünün hayatiyetini yitirmesidir.


Bir zamanlar yaşını-başını almış genel mü­dür hastalığı diye bilinen enfarktüs, giderek daha genç kişilerin de başına musallat olma­ya başlamıştır. Hastalık, uzun bir süredir var olan veya ani ortaya çıkan bir anjindöpuatrinin de sonucu olabilir. Olay, göğüs kafesin­de, genellikle çok şiddetli bir sancıyla başlar. Bunu genel bir fenalaşma izler. Elektro, ola­yı doğrular. Enfarktüs geçiren herkes, yoğun bakıma alınmalıdır. İlk saat içinde başlayan bakım on gün sürebilir. Bu önlem sayesinde enfarktüsten ölümler, her yıl biraz daha azal­maktadır.

Bazı enfarktüsler de bir solunum bozuk­luğu veya had akciğer ödemiyle başlar Acil reanimas­yon gerektirir. Bazı olaylar da sindirim güç­lüğüne benzer ve bîr doktora başvurmayı geciktirebilir.

Myokard Enfarktüsü Tedavisi ve Yapılması gereken

Hemen çağrılan doktor yetişene ka­dar, hastayı sakinleştirin. Kendisini en rahat edeceği şekilde yatırın veya otur­tun (en iyisi, yarı oturma halidir). Her türlü harekette bulunmasından kaçının.

Enfarktüs belirlendikten sonra ilk sa­at içinde doktora haber vermek çok önemlidir. Doktor, hastanın durumu iyi gibi görünse de, kendisini en yakın rea­nimasyon servisine kaldırmak isteyecek­tir. Böylece daha sonra ortaya çıkabile­cek komplikasyonlar da önlenmiş olabi­lir.

Gerçekten de tedavi edilmeyen bir kalp ritmi bozukluğu nedeniyle, hasta "şok hali"ne girebilir veya kalp yetmezliği ortaya çıkabilir