İş Yeri Kazaları ve Çesitleri

İş Kazaları Çeşitleri, İş Yeri Kazaları

İşyeri Kazaları Nelerdir
Damdan düşme

Salı sabahı, Rami civarındaki bir depoda görevli bekçi, damda bir sızıntı farketti. Yardımcılarından Nuri'yi, bunu onarmakla görevlendirdi. Aletlerini yanına alan Nuri, dama çıktı. Yanına amyant da aldı. Kırılan tuğlayı saptadıktan sonra, hemen işe girişti. Onarıp, inmeye hazırlandı. Fakat tam bu sırada altındaki damın bir plakası çöküverdi. Boşluğa yuvarlanan işçi, deponun zeminine çarptı, kaldı. Arkadaşları hemen koştular. Nuri'de hiçbir hareket yoktu. Fakat nefes alabiliyordu. Arkadaşlarından biri, "Çocuğu böyle birakamayız!" dedi. Deponun sağlık sorumlusu, muhasebeci Cemile Hanım, "Sakın kımıldatmayın!" diye bağırdı. "Ben ilgi lenirim!" Yardımcılarından birini hemen doktor getirtmeye yolladı. Bir başkasının getirdiği battaniye ile, yaralının üzerini örttü. On dakika sonra da, yardım yetişti. Nuri'yi özenle sedyeye yatırdılar Doğru hastaneye götürdüler, Nuri, ancak hastanede kendine gelebil- di. Filmleri alındığında, birçok kemiğinin kırıldığı görüldü Ancak ar- Arkadaşlarının aldıkları önlemler sayesin de, durumunun daha kötüye gitmesi önlenmiş oldu.

Kaza nasıl önlenir? İş Kazaları ve Korunma Yöntemleri

Amyant ve çimento kaplı bir damda dolaşmak için, merdiven kullanmakta yarar vardır. Böylece vücut ağırlığı daha geniş bir alana dağıtılabilir. Bölmeler, ağırlığı daha kolay taşıyabilir. Dam dikse, - merdiveni ayrıca sabit bir yere bağlamak gerekir,

Uyluk atardamarı kanaması

Şehrin en büyük kasaplarında, saat 12.00'ye geliyordu. O saatte çok kalabalık olan müşteriler, Ferit usta kendilerine et hazırlayacak diye, aralarında sohbet ediyorlardı. Ustanın yardımcılarından Cavit de, ince ve sivri bir bıçakla, koca bir butu ayıklıyordu. Birden, acıyla bağırdı! Yerdeki bir yağ parçasının üzerine basıp, düşüvermişti! Düşerken de elindeki siv­ri bıçak, kalçasının üstüne saplanmıştı. Kan, yaradan dışarı fışkırdı. Müşteriler arasında bulunan hemşire Güzin Hanım, hemen davranmak gerektiğini anlayıp, tezgâhın ardına geçti. Uyluk atardamarı­nın kesildiğini anlayarak, çırağın kasığı­na eliyle bastırdı. Böylece kanamayı dur­durmayı denedi Bu arada patronun haber verdiği doktor da, on daki­ka içinde yetişmişti. Delikanlıyı hemen sedyeye koyup, reanimasyon servisine kaldırdılar. Kesilen damarına pense atı­lırken, kan da verildi. Birkaç gün sonra, doktor, Cavit'e şöyle dedi: "Kanamayı durduran müşterinize hayatınızı borçlu­sunuz. Kan böyle oluk gibi akarsa, insan ancak birkaç dakika yaşayabilir..."

Kaza nasıl önlenir?

Batı ülkelerinde kasaplar korunmala­rını sağlayan kauçuk önlük giymekle zo­runludur. Yine Batı ülkelerinde kasap, ci­ğerci ve şarküterilerde çalışanların me­tal takviyeli eldiven giymeleri de zorunludur. Ayrıca kayıp düşmemek için özel ayakkabılar da giyilmektedir. Bizde de ci­ğercilerde giyilen tahta ayakkabılar, hem kaymayı, hem nemden etkilenmeyi önler.

Elektrik İş kazaları


Kimyasal maddeler üterilen bu fabrikada, bir yüksek gerilim elektrik istasyonu ge­nişletiliyordu. İki marangoz, elektrik te­sisatını molozlardan korumak amacıyla, bir izolasyon panosu hazırlıyordu. Biri, elektrik istasyonunun içine dayalı bir tah­ta merdivene çıkmıştı. Merdivenin üst ba­samağına vardığında, yanlışlıkla gerilim altındaki metalik bölmeye dokundu. Bir şerare boşandı. İşçi, adeta yere fırlatıldı. Sigorta atmış, akım kesilmişti. Arkadaşı, yardım çağırarak hemen koştu. Ustaları da ardından akımın kesildiğinden emin olduktan sonra, kazazedeyi içerden çıkardılar. Geçenlerde ilkyardım eğitimi gören ustaları, hemen hayat busesi uygulama­ya başladı Her şey çok ça­buk olup bitti. Kazayla suni solunumun başlatılması arasında sadece iki dakika geçmişti. Kazazede, olaydan altı dakika sonra yeniden kendine gelmişti. Bu ara­da doktorlar da yetişmişti, kazazede, at­lattığı tehlikeden 15 dakika sonra, can­kurtaranda oksijen soluyordu. Bundan sonra hızla iyileşecek, sadece ön kol ve göğsündeki yanıkların tedavisi zaman alacaktı. Kurtulması, olaya anide müda­hale edilmesi sayesinde gerçekleşmişti.

Kaza nasıl önlenebilir?

Elektrik santrallarına, yalnız ehliyetli elektrikçiler girmelidir. Bu tür yerlerde ya­pılacak çalışmalar için, elemanlar özel olarak önceden eğitilmelidir Elektrik santrallarında yürütülecek çalışmalara mutlaka bir elektrikçi nezaret etmelidir

Ayrıca elektrikçilerin çalışacağı yerlerde Elektrik hayat busesinin nasıl uygulanacağını anlatan afişler asılı olmalıdır.

Doktoru Beklerken Ne Yapmalı

Gündelik yaşamda karşılaşılan kazalar, sayılamayacak kadar çoktur, ama şükür ki bunların hepsi hayati tehlike yaratan had felaketler getirmez. Ancak hemen hepsi acil tıbbi önlemler gerektirebilir. Böyle bir durum karşısında, çoğunlukla ne belirtilerin ciddiyetini takdir edebilir, ne de gerektiği gibi doktoru haberdar edebiliriz. Elimiz ayağımıza dolanır.

îlerki sayfalarda nasıl çabuk davranmamız gerektiği, en sık rastlanan olaylar, bir özet halinde sunuluyor. Fakat bilin ki hepsinden önemlisi doktorun gerektiği gi­bi nasıl haberdar edileceğidir.

Doktor çağırın

Doktorun çabuk ve etkili biçimde müdahalesini istiyorsanız, çağrınız sırasında vazgeçilmez ve kesin bazı durumları belirtmeniz gerekir. Durum çok ciddi görünse bile, öncelikle sakin olmaya bakın. Düşüncelerinize bir çeki-düzen verin. Kuşkunuzu çeken hastalık belirtilerini açık, kesin ve mümkünse en kısa şekilde açıklamaya hazırlanın. Telefonu açma­dan önce, hastayı iyice gözlemleyin. Yan sayfada göreceğiniz fiş, dokto­ra çok yararlı olabilecek bilgileri içeriyor. Bu bilgiler, kendisi gelene dek size neler yapmanız gerektiğini söylemek konusunda ışık tutacaktır. Hatta müdahalenin acilliği ve gerekliliğine, kendisini inandıracaktır. Zor bir yer­de oturuyorsanız ve doktorun evinizi bulmasından endişe ediyorsanız, ge­rekiyorsa onu bilinen bir yerden alıp getirecek bir "öncü" çıkarın.

Seyahate çıkmadan önce bazı öğütler

Herhangi bir hastalığın ilk arazını his­sediyor veya müzmin bir hastalık çekiyor­sanız, her zamanki doktorunuza danışma­dan, uzak bir yolculuğa çıkmayın. Ger­çekten de bazı taşıt araçları, bazı hasta­lıklar için tavsiye edilmez.

Ayrıca doktorunuza gideceğiniz yerin bazı özel durumlar nedeniyle sizin için sakıncalı olup olmayacağını da danışın (sıtma, bağırsak enfeksiyonları gibi). Sa­rı humma ve koleraya karşı aşılanmak ge­rekebilir. Hatta resmi makamlar şart koşmasa da, doktorunuz bunları sizden iste­yebilir.
Ayrıca yanınıza almanız gereken koruyucu ve tedavi edici ilaçları da o tav­siye eder.

Bugün Batı dünyasının kalkınmış ül­kelerinde vatandaşlarını yabancı ülkeler­de iken acil durumlarda kurtarıp, gereken hastaneye kaldıracak kurtarma örgütleri kurulmuştur. Ancak bu bizim ülkemiz için, henüz bir hayaldir.

Bu arada grup halinde tatil kampları­na, tatil sitelerine gidecek çocuklardan sağlık raporu istenmesi, herhalde çok ye­rinde olur.

İş Kazaları Nasil Önlenir

İş kazaları nasıl önlenir?

İş Kazalarının Nedenleri ve Önlemler
Bütün dünyada olduğu gibi, Türkiye'de de iş kazalarım önlemek için gerek işçi kurum­ları (sendikalar, SSK ve Sağlık ve Sosyal Yar­dım Bakanlığı), gerekse işverenler önleyici ör­gütler kurmuş ve kurmaktadır.


İş kazalarının önlenmesi sorunu, aslında herkesin sorunudur. Teknik açıdan, sorun iş­vereni ilgilendirir. Herkesten önce işveren, sağlık, güvenlik ve koruma önlemlerini, işye­rinde almalıdır. Ayrıca çalışanlarına sağlıklı bir aydınlatma, havalandırma, yeterli bir mal­zeme bakımı, etkili kurtarma ve yangın sön­dürme ekipleri kurmak da, işverenin görevi­dir. Güvenlikle ilgili af işlendirme işi de, etkili bir biçimde yapılmalıdır. Yine işveren, ça­lışanlarına düşük ücret verir ve bunu zama­nında ödemezse, işçilerinin işyerindeki güven­lik önlemlerini savsaklayacaklarını bilmelidir.

Personel açısından da özel araçların ge­rektiği gibi kullanılması, makinelerde ve ki­şilerde gerekli koruma önlemlerinin alınması (kask, eldiven, gözlük, vb.) kazaların hiç ol­mazsa azaltılması için kaçınılmaz davranış­lardır.Aşağıda işyerlerinde güvenliğin sağlanma­sı için uluslararası örgütler tarafından uyarı­cı amaçlı afişlerden bazı örnekler görüyorsu­nuz.

İş Kazalarının Uzuvlara Göre Dağilimi

Uzuvlara göre iş kazalarının dağılışı

Göz, el ve ayak kazaları çok sık olmakla birlikte, diğerlerinden daha az ciddidir. Buna karşılık, baş ve vücudun diğer böl­gelerindeki kazalar, sık olmamakla birlik­te, daha ciddi sonuçlar doğurmaktadır.

Ancak, kazaların tahrip ettiği uzuvlar, işkollarına göre büyük farklılıklar göster­mektedir. Çünkü bu alanda malzeme et­keni, ağır basmaktadır. Örneğin, baş na­hiyesinde meydana gelen kazalar, en çok taşımacılık, kimya ve inşaat sektörlerin­de görülmektedir. Bu kazalara da taşıtlar,

basınç aletleri, yanıcı ve patlayıcı mad­deler sebep olmaktadır. Buna karşılık gözlerin uğradığı kazaların yaklaşık yarı­sı, madencilikte meydana gelmektedir. Ellerin hedef olduğu kazalar ise, daha çok orman, giyim ve taşımacılık işkolla­rında görülmektedir. Toplam el kazaları­nın yaklaşık üçte biri, bu kollardadır. Çün­kü bu kollarda el aletleri çok yaygın kul­lanılmaktadır.

Ancak cerrahi, son zamanlarda elleri kurtarmak için çok önemli ilerlemeler gerçekleştirmiştir.

İşyerinde İlk Yardım Bilgisi

İş Kazalarında (İşyerinde) ilkyardım, İlk Yardım Bilgisi

İlk Yardım Nedir
İnsanoğlunun havasızlıktan en çok üç da­kika içinde ölebileceği bilinirse, bu du­rumdaki bir kazazedenin yakınında bulu­nanlar, yani iş arkadaşları, ilkyardım ekip­leri ve kurumun doktorları yetişene kadar, kendisine yardımda bulunabilirler.

Bu nedenle gerektiğinde etkili bir ilk­yardım gerçekleştirebilmeleri için, müm­kün olduğu kadar çok sayıda işçinin ilk­yardım eğitimi görmesi şarttır.

Batı ülkelerinde bu konuda işveren­leri gerekli önlemleri almaya mecbur eden yasaların 1946'dan beri yürürlükte olmasına karşın, Türkiye'de henüz uygu­lamalar bir yana, kâğıt üzerindeki yasa­lar dahi yetersizdir.

Aslında acil durumlarla bir işyeri ilkyardım uzmanı, kopan bir uzvun, tıbbi yar­dım gelene kadar dokunulmadan korun­masını, yanıkların ilk tedavisini, yaralıla­rın toplanması tekniğini de bilmelidir.

İlk Yardım ve Önemi

Batı ülkelerinden Fransa'da bu amaç­la her yıl düzenli ilkyardım elemanları ye­tiştirme çabaları yürütülmektedir. Yılda yetiştirilen uzman kurtarıcı sayısı, 50 bin­dir. 300 bin işçi de, ilkyardım uzmanı ola­rak faaliyet gösterebilmektedir.

Bu eğitimin bir diğer amacı da, genç işçilere resimli roman veya TV dizilerin-deki kahramanlar gibi "dokunulmazlıkla­rı" olmadığı gerçeğini kabul ettirmektir!İlkyardım ve kurtarma eğitimi gören­ler, genellikle kazaların
önlenmesinde de daha etkin kişiler olabilmektedir.

Turkiyede İş Kazaları Etkenleri

Türkiyede İş Kazaları ve Tehlike etkenleri

İş kazaları konusunda yapılan istatistik­lerin incelenmesi, bunların başlıca dört etkenden kaynaklandığını ortaya çıkarmıştır.

Malzeme

Kullanılan makine, tehlikeli olabilir; kö­tü ayarlandığında, korunmadığında ve bakı­mı yapılmadığında (aşırı hızlı dönen çark, emniyet aygıtı olmayan pres gibi), bozularak ka­zaya sebep olabilir.
Yapılan iş En çok kazaya rastlanan işkolları arasın­da, bir yerden bir yere mal nakli gösterilebi­lir. Buna, çoğunlukla kötü istifleme, taşıma alanlarının düzgün olmaması, taşıma kural­larına uyulmaması neden olmaktadır.
Diğer işkollarının da kendilerine özgü teh­likeleri vardır (inşaat işçilerinin, iskeleden düşmeleri gibi). Ayrıca iş örgütlemesi, üretim temposu ve randıman endişeleri de, iş güven­liğini olumsuz yönde etkilemektedir.

işçi

Kişinin fizik ve duygusal yetenekleri de, işini az çok kolay yapmasını sağlar. Boyu-posu, görme ve işitme duyularının yeterli ol­ması gibi. Kişinin psikolojik tepkileri (işe uyum, uyum kolaylığı), kültürel tutumu (ta­rım işçisinin, sanayi koluna uyumundaki güç­lükleri, yetişmiş olmak) da, güvenlik açısın­dan ciddi sorunlar yaratabilir.

Çevre

Fiziki çevre. Çevre koşullan (gürültü, ısı, kötü havalandırma, yetersiz aydınlatma, da­ğınıklık ve kimyasal kargaşa), işçinin çalışma gücünü aksatabilir ve sağlığını bozabilir.

İnsan çevresi. Ayrıca işçi, bazı kişisel ve kolektif etkenlerden de etkilenip, sağlığını bo­zabilir. Buda mesleki ve sosyal ilişkilerini ak­satır. İş arkadaşları ile hiyerarşik ilişkiler de bir üzüntü kaynağı olabilir.

İş Kazaları ve Nedenleri

İş kazaları Hakkında Bilgi

İş kazaları ve Meslek Hastalıkları
Her yıl Türkiyede binlerce işçi ve çalışan, iş kazalarında hayatını yitiriyor. Özellikle bazı iş kollarında, örneğin, inşaat, taşımacılık, metalürji, orman sanayii ve madencilik dallarında, her yıl beş işçiden biri, kazaya kurban gidiyor. Bu arada trafik kazalarının geride bıraktığı ölü ve yaralı sayısını da unutmamak gerekir. Dolayısıyla sorun, gerek ça­lışanlar, gerekse işverenler ve genelde toplum için büyük önem taşıyor. Böylece hem iş­yerlerinde ilkyardım faaliyetlerinin düzenlenmesi, hem de çalışma koşullarının düzeltilme­si gereği, kendiliğinden ortaya çıkıyor.

İş Kazaları Nasıl Önlenir, İş Kazalarının Nedenleri

Diğer bütün kazalarda olduğu gibi, iş ka­zalarında da her şeyden önce kazazede­ye yardım ulaştırmak, korumaya almak ve tıp kurumlarına haber vermek şarttır, iş yerindeki ilkyardım ve kurtarma ekipleri­ne de bu öğretilmelidir.


• Korumak

Öncelikle kazazedenin geçirdiği kaza­dan sonra ikinci bir tehlikeyle burun bu­runa gelmesini önlemek gerekir (elektrik çarpması, boğulma, yangın ve infilak gi­bi). Bazı kazaların oluş nedeni kesinlikle belirlenemez. Baygın yatan bir işçiyi, elektrik de çarpmış olabilir, zehirlenebi­lir de veya sadece bir fenalık da geçire­bilir. Dolayısıyla önce bir an düşünmek ve olayı gözlemek gerekir.

• Uyarmak

Duruma göre işyerindeki yardım ekip­leri ve dispanserle, işyeri dışındaki sağ­lık kurumları, derhal uyarılmalıdır.

• Kurtarma

İlk tehlike atlatıldıktan sonra, kazaze­de hemen muayene edilerek kurtarma iş­lemi başlatılır. Basit belirtilerden yola çı­kılarak, yaşamasını sağlayacak girişim­lerde bulunulur. Belirtiler, çok kez kesin değildir. Kazazede sayısı yüksekse, genellikle en çok bağıranın yardımına ko­şulur. Durumun acil müdahale gerektirip gerektirmediğine bakılmaz.
Gerçekte hayati iki durum vardır: Cid­di kanama ve soluk kesilme­si Kurtarıcı, özellikle bu be­lirtilere bakmalıdır.

Ciddi kanama varsa: Belirtiler, emin bir teşhisi mümkün kılar. Büyük bir da­mar kanıyorsa, durum çok acil demektir; çünkü bir buçuk dakika sonra bu kana­ma ölüme sebep olur. Tedavi, çabuk ya­pılmalıdır. Elle yapılan kompresten son­ra, bir pansuman uygulaması Atardamara da aynı uygulama yapılır

Kazazede konuşamıyorsa: Kazazede, çimdikleme gibi uyanlara yanıt vermiyor­sa, kendisine komaya giren kişi muame­lesi uygulanır

Doktor olmayan bütün kurtarıcılar için davranış yolu aynıdır: Kazazedenin soluyup solumadığına bakmak.
— Solumuyorsa, solunum yollarını açtık­tan sonra, hemen hayat busesi uygula­masına geçin.
— Soluyorsa, kendisini hemen yan em­niyet pozisyonuna getirin Yardım gelene kadar, kendisini gözleyin.

Boynun Sıkısması Boyun İpi

İpe asılma veya boynun sıkışması (Baş, Boyun)

Boyun Ağrısı, Boyun İpi
Bu tür olaylar insanın başına boynunun mekanik biçimde sıkışması, bir ortamın boynu­nu sıkıştırması veya boynunu sıkan başka bir insanın elleriyle gelebilir. Özellikle ipe asıl­ma sırasında belkemiği, soluk borusu ve larenks, ciddi biçimde zarar görebilir. Genellikle ülkede her yıl 5 bin kişi kendisini bilinçli olarak asmakta ve yaklaşık 100 kişi de cinayet amacıyla, boynu sıkılarak öldürülmektedir.

Kazazedeyi çıkarmak

Çok çabuk davranmak gerekir:

— Kendini asma söz konusuysa, bağlantıyı kesin, düğüme dokunmayın (polis için yararlı olabilir).
— Asılıysa, yere ani düşmesini yavaşlatın. Başını yatağının parmaklıklarına geçirip,
çıkartmayı beceremeyen .çocuk, her şeyden önce sakinleştirilmelidir. Aslında ciddi bir teh­like söz konusu değildir: Başı oraya girdiği­ne göre, çıkabilir de. Yağlı bir krem kullan­mak, yaralanmaları önler, kurtuluşu kolay­laştırır.

Tedavisi ve Yapılması gereken

Kazazede kurtarıldıktan sonra, bilin­ci yerinde ise, üst solunum yollarında tı­kanma olup olmadığını denetleyin Ses tonunda bir değişiklik varsa ve yutma zorluğu çekiyorsa, bir uzman doktora başvurun.
Kazazede baygınsa ve soluyorsa, kendisini yan emniyet pozisyonuna getirin Trafik kazasında olduğu gi­bi, baş-beden eksenini bozmamaya özen gösterin.
Kazazede solumuyorsa ve nabzı durmuşsa, reanimasyon girişiminde bulu­nun

Olay nasıl önlenebilir?

Kendini asmayı önlemenin yolu, intihan önlemektir!
Kazaen boynu sıkışarak ölüm olaylarını önlemek için, şu önlemler kaçınılmazdır:
— Bebeklerin salıncaklarında kemerle bağlan­malarından kaçının.
— Dar parmaklıklı yerlerde çocuklarınızın başlarını bunların arasına sokmalarına engel olun.
— Daha büyük yaştaki çocuklarınıza kement atma gibi oyunların tehlikelerini açıklayın. Bu arada bazı sapık kişilerin, tam gerçek­leşmeyen bir asılma olayının, erotik duygu­lar yarattığı savı, geçersizdir. Çünkü bunla­rın iddia ettiği gibi, olayı durdurmak müm­kün değildir. Bu tür denemeler çok tehlikeli olup, bu deney sırasında kan dolaşımı aksa­yan beyin, komaya girebilir. Bunun da geri dönüşü yoktur.