Baş Dönmesi Bayilma Fenalik

Kısa süreli baş dönmesi, bayılma ve fenalıklar

Ani Baş Dönmesi, Bayilma
Denge bozuklukları, bayılmalar, ça­buk atlatılan koma halleri veya "senkop", çok defa doktoru doğru teşhis koymaya yöneltir.

— Beyin: Sara bozuklukları, beyin damar­larının geçici tıkanması veya sadece ruh­sal bozukluklar.
— Kalp ve damarlar: Tansiyon bozukluk­ları, kalp bozuklukları (öncelikle atış dü­zensizlikleri), kan eksikliğinden doğan bozukluklar (kansızlık ve kanamalar). Ay­rıca insana havalanıyormuş ya da çöküyormuş hissini veren baş dönmeleri, bir iç kulak iltihabı belirtisi de olabilir.

Baş Dönmesi Hastalığı Tedavisi

Bu belirtilerden bir veya birçoğunun ortaya çıkması, derhal doktora bildirilme­li, o da sebeplerini bulmak için gereken araştırmaları yapmalıdır.

Krizler yinelenir veya uzarsa (özellik­le koma halleri) veya şok hali meydana gelirse acilen doktor çağırmakta ve doktor gelene dek gerekli iş­lemleri uygulamakta yarar vardır

Konuşma ve Ses Bozuklukları

Ses bozuklukları

Konuşma ve Ses Bozuklukları
Çocuklarda, her şeyden önce nezleden sonra ortaya çıkan gırtlak yangısı, bu tür bo­zukluklara sebep olur. Sinüzit de bir başka sebeptir. Çok defa zararsız bir rahatsızlık ol­makla birlikte, bazen dramatik komplikasyonlar meydana çıkar. Çocukta her türlü ses bozulması ve kısıklığında, doktora başvurul­malıdır. Yetişkinlerde de sık rastlanır. Bir uz­mana danışın!

Ses Bozukluğu Tedavisi ve Yapılması gereken

Gırtlak yangısı çeken kişiyi rahatlat­mak için, solunan havayı nemlendirmek gerekir. Örneğin banyoya girin, sıcak su musluklarının hepsini açıp, bir süre akı­tın. Bu imkânınız yoksa, mutfağınızda bü­yük bir tencereyi suyla doldurup, ocak üstünde kaynatın. Kapağı açık kaynayan suya, okaliptüs yaprakları da atabilirsiniz.

Diş Ağrısı Diş Sağlığı Tedavisi

Diş ağrısı, Diş Sağlığı ve Diş Ağrısı Tedavisi

Şiddetli, hançer saplanır gibi gelen, dişin kökünden kaynaklanan, temas, so­ğuk, sıcak, şeker, asit ve basınçla artan bir ağrıdır. Basit bir çürük veya bir diş ap­sesinin belirtisi olabilir, ihmal edilmeme­lidir. Bilinen ağrı kesicilerle durdurulması zor olan ağrıyı, ancak dişçinin müdahalesi rahatlatabilir.

İyi bir diş bakım ve kontrolü bu tür diş ağrılarına elden geldiğince az hedef ol­manızı sağlayabilir. Yılda en az bir kez, hatta altı ayda bir dişçiye görünmek, tek çıkar yoldur.

Çene Kilitlenmesi (Trismus)

Çene kilitlenmesi (Trismus)

Çene Ağırısı ve Kitlenmesi
Çiğneme kaslarının kasılması nedeniyle ağzın açılmasının imkânsız hale gelmesiyle or­taya çıkar.
Bunun başlıca sebeplerinden biri, yirmi yaş dişinin çıkışı, bademcikler ve tetanozdur

Bütün trismus olaylarında yeni kapanan bir yara araştırılmalı ve tam bir tıbbi kont­rol gerçekleştirilmelidir.

Pamukçuk Ağız Yangısı Filegmon

Pamukçuk (aft) Ağız Ağrısı

Aft Ağız Ağrısı ve Tedavisi

Aft Hastalığı, Ağız içinde meydana gelen bir veya daha çok sayıda, çok acı veren küçük, beyaz lekeciklerdir. Acı, 4-5 gün sürebilir. Çok defa ye­mekte, zorluk çekilir. Antiseptik bir sıvıyla ağzın içine banyo yapılır.

Ağız yangısı (stomatit)

Ağız Ağrısı ve Ağız Sağlığı
Çeşitli nedehlerden meydana gelebilir (pa-mukçuk, ilaçlar, birkaç hastalığın aynı anda seyri, diş yaralan, hatta alkol ve sigara gibi maddeler). Ağız boşluğu çok büyük ıstırap ve­rir ve beslenme zorlaşır. Özellikle küçük ço­cuklar, sıkıntı çeker. Bu nedenle hiç vakit kay­betmeden doktora gitmek ve gereken tedavi­yi yapmak için, dişçiye görünmek gerekir!

Flegmon

Ağız boşluğu içinde derin, acılı, çok ça­buk genişleyip büyüyen, insanı mecalsiz bı­rakıp, ürpertiler ve ter dökmelere sebep olan bir iltihaptır. Beslenmek imkânsız hale gelir.
Hatta ağzı açmak bile zorlaşır. Hasta, dişlerini açamaz (Bak. Çene Kitlenmesi). Boğaz tetkik edildiğinde, orta yerinde ağrılı bir şiş­kinlik saptanır.

Vakit kaybetmeden doktorunuza başvu­run, çünkü acil tedavi, kaçınılmazdır.

Bademcik İltihabı ve Anji Hastalığı

Ağız, boğaz, Bademcik İltihabı

Anji Hastalığı ve Tedavisi
Basit bir tahriş veya özellikle çocuklarda ciddi ağız ve boğaz hastalıkları, çok çeşitli­dir. Basit pamukçuktan anjine dek, hepsinin ciddiyet aşamaları vardır: Hiçbir zaman ih­mal edilmemeleri gerekir; çünkü çok çabuk tehlikeli durumlar yaratabilirler.

Anjinler ve bademcik iltihapları

Boğazın arkasında, bademciklerin bulun­duğu bölgedeki bütün rahatsızlıklara yaygın olarak anjin denir. Anjin, boğaz ağrısıyla (tek veya çift taraflı) başlar; hasta çok defa yut­kunmakta büyük güçlükler çeker.

Hele ateş de rahatsızlığa eşlik ederse, an­jini ihmal etmemek gerekir. Çünkü komplikasyon rizikosu büyüktür: Had romatizma, kalp, böbrek yetersizlikleri ve tansiyon yük­sekliği gibi. Bu tür anjinler, antibiyotik teda­visi gerektirir; ancak buna yalnız doktor ka­rar verebilir.

Dikkat! Bulaşıcı hastalıkların çoğu, özel­likle difteri, anjin belirtileriyle başlar. Fakat yoğun aşı uygulamasıyla, ülkemizde de dif­teri hastalığı çok azalmıştır.

Anji ve Bademcik İltihabı Tedavisi ve Yapılması gereken

Öncelikle kızarıp kızarmadığını anla­mak için, boğazın dibine bakmak gerekir. Böylece hafif veya çok kızardığı, üzerin­de beyaz lekecikler olup olmadığı sapta­nır. Boğaz çok kırmızı ve beyaz lekecik­ler de varsa, doktoru çağırmak gerekir. Bu arada hastanın ateşini de alabilirsiniz.

Burun Kanaması Tedavisi

Burun kanamaları, Burun kanaması

Burun kanaması, çok çeşitli nedenler­den kaynaklanabilir. Burun veya kafata­sında bir travma, ani tamsiyon yükselme­si, kan pıhtılaşmasında aksaklık (örneğin kanı sulandırıcı ilaç alan hasta). Burun kanamaları, genelde zararsızdır. Tedavi, kanayan deliği bir parmakla tıkamaktır. Bu sırada kişi, oturtulmalıdır. Özellikle burun deliğine pamuk sokulmamalıdır; çünkü pamuk çıkartılırken, yeni bir kana­ma başlayabilir.

Ani Burun Kanama Tedavisi

Burna yarım saat kompres yapıldığı halde kanama devam ederse, doktora da­nışmak kaçınılmaz olur.

Kulak İltihabı ve Tedavisi

Kulak iltihabı Belirtileri

Çocuklarda çok sık rastlanan orta kulak iltihabı (otit), kulak ağrısıyla.başlar. Ateş de yükselir. Ağrı olmasa bile, çocuk doktoru, hastanın daima kulaklarını muayene eder.

Çocuğunuz görünür bir neden olmadan mızıklanıp, keyifsizlik çekiyorsa, orta kulak iltihabından şüphe edebilirsiniz. Ağrı, çene eklemiyle kulağın arkasındaki bölgede başlar.

Kulak İltihabı Tedavisi ve Yapılması gereken

iltihap, orta kulağı sarınca, tedavide cerahati dışarı akıtabilmek için kulak za­rını delmek gerekir. Bu müdahale, bir kli­nik veya hastanede gerçekleştirilmelidir.

Bazı hallerde antibiyotik verilmesi ge­reği, her türlü kulak ağrısında doktora ha­ber verilmesini haklı göstermek için yeterlidir.Kulak zarının delinmesi (parasantez), hastayı derhal rahatlatır. Bu son derece basit bir müdahale olup, abartılmamalıdır

Kulak Kulak Ağrısı Yabancı Cisim

Kulak, Kulak Ağrısı,

Özellikle küçük çocuklarda kulak ağrıla­rı sık görülür. Buna sebep olan iltihaplanma, zamanında tedavi edilirse, ciddi sayılma; Fakat ihmal edilirse, önemli bir alan zarar gö­rür ve dönüşü olmayan arıza bırakır.

Basınç değişikliği travması

Ani basınç değişikliklerinin sebep olduğu kulak ağrılarıdır. Uçaklarda ve denizaltılar-da ani alçalmalarda görülür. İşitme duyusu zayıflar ve iki kulakta da şiddetli ağrı hisse­dilir.

Kulak Hastalığı Tedavisi ve Yapılması gereken

Hiç vakit kaybetmeden bir doktora danışın. Tam iyileşmeden önce yeni ba­sınç değişikliklerine maruz kalırsa, kulak­ta arıza yerleşir.

Kulağa yabancı cisimlerin Kaçması

Özellikle çocuklarda çok sık rastlanır. Ku­lağa kaçan yabancı cisimleri çıkartmaya kal­kışmamak gerekir. Aksi halde kulak zarı delinebilir.Hiç vakit kaybetmeden bir uzmana baş­vurun.

Göz Zonası Göz Sağlığı

Göz zonası

Göz Sağlığı
Göz sinirinde meydana gelen bu iltihap­lanma, göz çevresinde yanmalı ağrılarla baş­lar. Aynı bölgede daha sonra çiçek hastalığı kabarcıklarına benzer sivilceler belirir. Ardın­dan gözde ışığa karşı aşırı bir duyarlılık ortaya çıkar.

Bu belirtiler görülür görülmez, derhal bir göz doktoruna görünün. Bazı ciddi durum­larda, hastaya karanlıkta tedavi önerilir.

Goz Yaralanmalari Goz Tedavisi

Göz yaralanmaları

Saydam tabaka yaralan, bazı işlerde (ma­deni parçaların çekiçle dövülmesi, kaynak) ve­ya bisiklet, otomobil kazaları, attan düşme, hatta yaya yürürken düşüp, gözün bir dala çarpmasıyla meydana gelebilir. Gözde ağrı, yaşlanma ve kızarma sürekliyse, küçük bir göz yarasından şüphe edilebilir.

Göz Yaralanması Tedavisi ve Yapılması gereken

Gözdeki en küçük bir yara dahi, göz doktoru tarafından muayene edilmelidir. Böylece başlangıçta önemsiz olan yara­nın, ciddi bir hal alması önlenebilir. Bu yaralar göz içinde veya göz kapaklarında olabilir.

Göz Yaralanmaları Göz Tedavisi

Göz yaralanmaları

Göz Hastalığı
Saydam tabaka yaralan, bazı işlerde (ma­deni parçaların çekiçle dövülmesi, kaynak) ve­ya bisiklet, otomobil kazaları, attan düşme, hatta yaya yürürken düşüp, gözün bir dala çarpmasıyla meydana gelebilir. Gözde ağrı, yaşlanma ve kızarma sürekliyse, küçük bir göz yarasından şüphe edilebilir.

Göz Yaralanması Tedavisi ve Yapılması gereken (Göz Tedavi)

Gözdeki en küçük bir yara dahi, göz doktoru tarafından muayene edilmelidir. Böylece başlangıçta önemsiz olan yara­nın, ciddi bir hal alması önlenebilir. Bu yaralar göz içinde veya göz kapaklarında olabilir.

Yüz Trigeminal Nevraljisi

Yüz Nevraljisi - Trigeminal Nevralji

Nevralji Hastalığı ve Tedavisi
Son derece şiddetli, şimşek gibi başlayan, yine tek yanda görülen ve yalnız gözle sınır­lanmayan bir ağrıdır. Gözün çevresini, bur­na kadar sarabilir. Elmacık kemiği ve alı­na da uzanabilir. Çok defa soğuktan veya yüzün bazı hareketlerinden kaynaklanır. Nöbet, kısa ve çok şiddetlidir; birkaç saniye ile bir­kaç dakika arasında sürer.

Doktorunuza danışın.

Glokom Karasa Su Hastalığı

Kara su - Glokom Hastalığı

Glokom Nedir
Had kara su nöbeti, gözde ani bir ağrıyla başlar. Çoğunlukla bir heyecan, bir enfeksi­yon hastalığı veya cerrahi müdahaleden son­ra ortaya çıkar. Ender olarak bazı ilaçlar da krizi başlatabilir.
Ağrı, gözün bir tekinde vardır. Mide bu­lantıları, kusmalar ve ışıkta görme zorluğu da buna eşlik eder. Göz genellikle kızarır, göz­bebeği hafif genişler.

Glokom Tedavisi ve Yapılması gereken

Ağrının başladığı ilk saat içinde göz doktorunun müdahalesi şarttır. Aksi hal­de göz, görme yeteneğini kesinlikle kay­bedebilir.

Göz Ağrısı Yanması Tedavisi

Göz - Göz Ağrısı Nedenleri

Göz Sağlığı
Göz ağrıları, çok çeşitli ve ıstırap verici­dir. Bazıları pek ciddi olmayıp, kısa sürede geçer. Fakat göz hastalıklarının pek çoğu, görme duygusunu etkileyebilir.
Bir göz ağrısı halinde, göz doktoruna da­nışın ve uzman tarafından tavsiye edilmedik­çe, kesinlikle herhangi bir göz damlası kul­lanmayın.

Göz yanmaları

Gözlerdeki katılgan doku yanmaları, da­ha çok kış mevsiminde görülür, özellikle gü­neşin, kar tabakası üzerinde yansıması tehli­keye yol açabilir.
Kar körlüğü, göze kum kaçmış gibi bir hisle başlar; bunu ışıkta gözleri acamama hali izler. Bazen göz kapaklarında ödem de gö­rülür

Göz Yanmaları ve Tedavisi

36 ile 48 saat arasında, karanlık veya loş bir yerde gözlerinizi dinlendirin. Soğuk su emdirilmiş pamukla göz kapaklarına kompres yapın. Göz doktorunun tavsiye­si olmadan, kesinlikle damla kullanma­yın. Ağtabakanın tehlikeye maruz kalma­ması için, kara camlı gözlük olmadan, hiçbir ışığa bakmayın.

Göze kaçan yabancı cisimler (sinek, toz, kurum) çok rahatsız edici olmakla birlikte, kolay çıkartılır. Zorlanmadan erişilecek yer-deyse, mendilin ucuyla veya kompresle çıkartılabilir. Pamuk kullanmayın; çünkü zerrecik­leri sıkıntıyı daha da artırır. Cismi çıkartamazsanız, ısrar etmeyin; çünkü göze saplana­bilir ve göz doktoruna gitmek gerekir.
Parçalanıp dağıtabilecek malzeme karşı­sında çalışanlar, daima koruyucu gözlük kul­lanmalıdır.

Boyun Tutulması Tedavisi

Boyun tutulması

Boyun Tutulması Tedavisi
Normalde geçici olan ve soğuktan kaynak­lanıp, "romatizmal" denen boyun tutulma­sı, boynun normal hareketlerini sinsi ve ağ­rılı gerilmelerle önleyen bir rahatsızlıktır. Ancak özellikle çocuklarda boyun ağrılarının ba­zı ciddi hastalıkların belirtisi olduğunu bilin. Hemen çocuğun ateşine bakıp, doktor çağırın.

Ödem Yüzde Ödem Tedavisi

Yüzde had ödem - Ödem Tedavisi

Ödem Belirtileri, Bazı kişilerin yüzleri, böcek sokmaların­dan veya ilaç enjekte edildikten sonra, garip bir şekilde şişebilir. Bu, alerjiktir. Ancak öde­min solunum yollarına geçmesiyle, solunum güçlükleri de çekilebilir

Çok defa ödem birden iner. Ancak yeniden tekrarlaması halinde, hastanın nasıl bir yol izleyeceğini öğrenmesi için doktora baş­vurması yerinde olur.

Bir kaza sırasında hata yapılmaması için, alerjik kişiler yanlarında neye karşı duyarlı olduklarını gösteren bir kart taşımalıdır.

Baş Ağrıları Migren Menenjit

Başağrıları - Baş Ağrısı Nedenleri

Baş Ağrıları
Ruhsal kökenli veya nezleden, gözlerin yorgunluğundan ya da bir grip başlangıcın­dan kaynaklanmış da olsa, hiç hoş olmamakla birlikle, başağrısı önemsiz bir rahatsızlıktır.

Ancak bazı başağrılarına, daha ciddi has­talıklar da sebep olabilir: Ateşli enfeksiyon hastalıkları, beyin ve sindirim hastalıkları, ba­zı toksik maddeler kadınlarda aybaşı halleri ve özellikle tan­siyon yüksekliği: Uygun ilaç (aspirin gibi) alındığında ağrılar geçmezse, bu bir uyarı gi­bi kabul edilip, doktora başvurulmalıdır.

İki başağrısı, birbirinden ayırt edilir: Mig­ren veya yarım başağrısı (bazı kişilerde çok şiddetli ve sıktır) ile, menenj ağrıları (acil teş­his ve tedavi gerektirir).

Migren (yarım başağrısı) Migren Tedavisi

Migren Nedir?
Migren Hastalığı, Başın bir yarısında duyulan ağrıdır. Ön­ce kusma, baş dönmesi. ışığın sebep olduğu görme bozuklukları ortaya çıkabilir. Birkaç saat veya birkaç gün sürer. Uyku sırasında ge­çer. Migren nöbetleri, değişik zamanlarda, aralıklarla yineler. Buluğ çağında, âdet kanamalarında, bazı besinler yendiği zaman ortaya çıkar.

Menenjit ağrıları

Başağrılarının yanı sıra, önemli kusma, kabız ve ensede ağrı varsa, dikkat edin! Bu belirtiler, menenjlerde bir kanamayı göstere­bilir, özellikle menenjitli çocuk, başı arkaya yatık, gözlerini ışıktan kaçırarak yatar. Ateş çok yüksek olup, acil tedavi şarttır. Hastayı, en kısa zamanda doktora gösterin.

Kan Çıbanı ve Tedavisi

Kan çıbanı

Kıl dibinde çıkan sancılı bir çıbandır. Bu nedenle bedenin her türlü bölgesinde, hatta saçlar arasında bile görülebilir, örneğin bu­run kanadında veya üst dudakta çıkacak bir kan çıbanı, derhal doktora tedavi ettirilmeli­dir; çünkü meydana gelebilecek bir enfeksi­yon, beyne yürüyebilir

Kan Çıbanı Tedavisi

Kan çıbanına mümkün olduğunca az dokunun. Olgunlaşmasını bekleyin. Ken­disi patlayarak, beyaz bir irin akıtacaktır. Ancak o zaman çıban derinlemesine de­zenfekte edilmelidir
Birkaç kan çıbanı bazen bir araya ge­lip, tedavisi daha güç bir durum yarata­bilir.
Doktor müdahalesi şarttır. Şeker hastalarında bu çıbanlar daha sık görü­lür ve ciddidir.

Belkemiği Kırığı Tedavisi

Belkemiği kırılması

Belkemiğinin boyun düzeyinde kırılması, boyun tutulmasında görülen ağrılara benzer acılar getirir. Buna çok defa sinir kaslarının gerilmesi, parmaklarda karıncalanmalar ve­ya boyun ve kollarda elektriklenmeler eşlik edebilir.
Merdivenden, damdan düşme ve otomo­bil kazası olayları, görünür belirti olmasa da, belkemiğinin kırılmasına yol açabilir.

Bel kemiği kırığı Tedavisi ve Yapılması gereken

Bu tür belirtileri gösteren biri, olağan­üstü bir dikkatle nakledilmelidir. Aksi hal­de felç tehlikesi ortaya çıkabilir; baş-boyun-gövde eksenine uyulması. Bir şüpheniz varsa, doktor gelip muaye­ne edene dek, omuriliğe zarar vermemek için, boynunu hareketsiz tutun.

Yarım İnme İnme Tedavisi

Yarım inme Nedir

Felç İnme
Beynin iki yarım küresinden birini besle­yen kan damarlarından biri tıkanır veya çat­larsa, beyin zarının o taraftaki gücü tıkanır. Vücudun da aksi yöndeki yarısında derhal felç (inme) hali başlar. Buna, "yarım inme" denir.

Durum, yüz hatlarındaki görünür simet­ri bozukluğu, kol ve elde felç hali (hasta eli­ni sıkamaz) ile ortaya çıkar. Felç hafifse, has­ta bacağını kaldırmakta güçlük çeker. Ancak inme hali daha ciddiyse, yattığı yataktan doğ­rulmak için, ayağını kaldırıp aşağı indiremez.

Hastanın bilinci yerinde olduğu halde, in­me durumunda bazı kelimeleri söyleyemez; hiç konuşamayacak kadar dili tutulabilir. Beyindeki tıkanma daha genişse, koma hali or­taya çıkar

Yarım İnme Tedavisi (İnme Hastalığı)

Beynin bir yanının tıkanmasına neyin sebep olduğunun anlaşılması için, derhal doktora danışmak gerekir.

Koma hali varsa, hasta yan emniyet pozisyonuna getirilmelidir Doktor gelene kadar içecek verilmeme­lidir. Hasta bilinçsiz yatarken, larenks ref­leksleri kısmen veya tamamen durduğun­dan, boğulabilir

Yarım inme, bir ay kadar önce bir ka­fatası travması geçiren bir kişide görülür­se, doktor acilen çağrılmalıdır.

Kafatası Kemiği Kırığı Tedavisi

Kafatası - Kafatası kemiği kırıkları

Röntgen filmiyle saptanan kafatası kemiği kırıkları, tek başına ciddi değildir; buna kar­şılık, kafatası içinde yoğun bir kanama ihti­mali doğuran önemli bir yaralanma belirtisi olarak, ciddiye alınmalıdır


Kafayı bir yere çarptıktan sonra görülen burun kanaması, endişe verici sayılmaz.
Kafatasının temelindeki derin bir kırığı ise, ancak radyografi meydana çıkarabilir.
Tehlikeli olabilecek hal, burun veya ku­laktan berrak bir sıvının gelmesidir (omurilik sıvısı).

Kafatası yaralanmaları

Beynin, kemiksi bir muhafaza (kafatası) içindedir. Şiddetli sadmelerde, otomobiller­deki hidrolik amortisörlere benzeteceğimiz bir sıvı içinde yüzer ve korunur.

Kafatasına indirilen bir darbe veya çarp­ma, darbenin şiddetine göre geçici bir baygın­lığa sebep olur. Otomobil tekerleği de bir çu­kura girdiğinde, amortisörler nasıl sona da­yanıp, şasi sallanırsa, kafatası içinde de ko­ruyucu sıvının tesiri aşılınca, beyin hafif veya şiddetlice çarparak, kemiğe dayanır; değişik zararlar görebilir.

Kafatası Yaralanması ve Tedavisi

Kafatasındaki travmalardan sonra, bir doktora başvurmak ve emniyet açısından gerekli filmleri çektirmek ihmal edilme­melidir.

Kafatası kemiği şiddetli bir darbeye maruz kaldıktan-sonra. beyin damarlarından birinin kanaması, bir kan sızmasına sebep olabilir.

Önemli bir hematomide, kan, beyni sıkıştırarak, za­rar verebilir: Bu durumun dış belirtilerinden biri, göz­bebeğinin genişlemesidir.

Yaralı kendine geliyor
Kafatası Ağrısı
Beynin zarar görmemiş olması ihtimali bü­yüktür. Yine de tıbbi gözetim tercih edilmelidir. Çünkü bir komplikasyon olasılığı var­dır.

Baygınlık uzuyor

Bu durumda, yaralı komada kalır; baygınlı­ğı sürer, tepki ve refleksleri durur Bu, çok acil olarakyardım istemenizi gerek­tiren ciddi bir haldir. Geçirdiği travmadan bir süre sonra, yaralı yine bayılıyor

Geçirdikleri kazadan hemen sonra bayılan ya­ralılardan bazıları ayılıp, belirli bir aradan sonra, yeniden bayılabilirler. Bu, ilk şiddetli darbeden sonra kafatasındaki bir kan dama­rının zedelendiğini gösterir. Buna, bazen bir kırık da sebep olabilir.
Damardan akan kan, kafatasının içine do­larak bir hematom meydana getirir. Bu da giderek beyni sıkıştırır ve zarar vermeye baş­lar.

Bu durumda yaralı, derinleşen bir koma­ya girer Aynı durumun meyda­na gelmesi ihtimali, yaralı geçirdiği kazadan bir süre sonra bayılırsa, yine vardır. Durum çok acil demektir ve derhal yardım istenme­li, bir nöroşirurji uzmanına başvurulmalıdır.

Dikkat edilmesi gereken

Kafatasındaki bütün darbeler, çok hafif gibi görünse, baygınlık çok kısa sürer hatta kazazede hiç bayılmasa bile, ciddiye alınmalıdır. Çünkü ikinci bir komplikasyon ortaya çıkabilir. Özellikle çocuklar da kafatası travmalarına dikkat edilmelidir. Beyin ve menenjlere yönelik bütün darbelerde, şu durumlardan endişe edilmelidir.

— Anormal bir uyku hali veya davranış bozuklukları;
— Kusma;
— Görme bozuklukları;
— Başağrıları;
— Beyin zafiyeti belirtileri