İstenmeyen Beklenmedik Doğumlar

İstenmeyen Gebelik Beklenmedik doğumlar

Bebeğin başı rahim ağzında görüldüğü ve rahmi araladığı zaman, beklenmedik ani bir doğumdan bahsedilebilir. Başları ve saçları görünür haldedir.


Bu durum, gebelikleri sırasında, sürekli kontrol altında olan kadınlarda seyrek görü­lür. Doğumun yaklaştığının ilk belirtileriyle birlikte, gebeler zamanında hastaneye yetiş­tirilir: Sancı, giderek sıklaşan kasılmalar, su kesesinin patlayarak, amniyotik sıvının vajinadan dışarı boşalması...

Ancak kırsal kesimlerde sağlık tesisi yok­luğundan veya uzaklığından, bazen de tatil si­telerinde, ani doğum olayları görülür.

Tedavi ve Yapılması gereken

Doğumu başlayan bir kadın karşısında, telaşa kapılmayın: Doğumun, çok doğal bir olay olduğunu ve on doğumdan dokuzunun, hiçbir komplikasyon yaratmadan gerçekleştiğini, uzman bile gerektirmediğini hatırlayın. Anne adayını sa­ğkinleştirdikten sonra, hemen doktor ve
cankurtaran çağırın.

Yardım gelene kadar

— Altına temiz çamaşırlar serdikten son­ra, kadını, bacaklarını açarak ve dizlerini bükerek yatırın. Çamaşır bulamazsanız, temiz kâğıt da serebilirsiniz;
— Ona sık ve kesik kesik soluması için yardımcı olun;
— Ikınmamasını tavsiye edin;
— Ellerinizi yıkayın ve bol bol sabunlayıp, tırnaklarınızı fırçalayın;
— Temiz çamaşırlar hazırlayın.

Bebeğin başı çıkıyor

— Çekmeden ve annenin karnına bastırmadan, iki el­le başı tutun;
— Göbek kordonu bebeğin boynuna dolanmışsa, başı­nın üzerinden kaydırın ve gevşetmeyi sağlayın; aksi halde kordon, bebeği boğa­bilir.
— Omuzları bir biri ardın­dan dışarı çıkınca, çıkan bedenini de tutun. Ancak çok kaygan ve ıslak oldu­ğundan, dikkatli hareket edin.

Kadının rahim boynu açıldı­ğından, bebek yavaş yavaş iner ve önce başı görünür: Bu andan itibaren anne adayı ayağa kalkmamalı ve hiçbir şekilde başka bir ye­re taşınmamalıdır. Özellik­le "ıkınmaması" tavsiye edilmeli, bebeğin kendi kendine gelmesi beklen­melidir.


Göbek kordonu daha önce bebeğin başının üstüne kaydırıldıktan sonra, önce başı, sonra omzu elle tutul­malı ama çekmemeye özen gösterilmelidir. Bebek ya­vaş yavaş annesinin karnın­dan çıkacak ve ana kucağı­na yatırılacaktır.

Gebelikte Meydana Gelen Kazalar

Gebelik sırasında meydana gelebilecek kazalar


Kadın Doğum Sorunları
Ancak gebelerin sistemli bir gözetim altında tutulmaları, erken önleyici teda­vi, aşırı şişmanlama, albümin artışı, idrar yolu ve genital yollan enfeksiyonlarının önlenmesi, doğum tehlikelerini azaltabi­lir; zor doğum olasılığını önler ve doğa­cak bebeğin güç durumda kalmasını en­geller.
Bütün gebelik boyunca, öncelikle aşağıdaki noktalara özen gösterilmelidir:— Rahimden gelebilecek bütün sıvı akın­tılar ve kanamalar;


— İdrar yolu ve genital yollarda enfeksi­yonlar;


— Ateş: Her türlü enfeksiyon, doktora bildirilmeli, o da nedenini araştırıp, iler­de bebeğe zarar vermeyecek şekilde te­daviyi sağlamalıdır;


— Ortaya yorgunluk, bacaklarda şişme, baş ağrıları, nefes nefese kalma ve aşırı kilo alma durumları çıkarsa, yüksek tan­siyon olasılığı ve idrarda albümin aran­malıdır.
Bu belirtilerden biri bile, vakit kaybet­meden jinekologa başvurmayı gerektirir. Gereğinde ebeye de danışılabilir. Gebe­lik hastalıklarını onlar meydana çıkarıp, tedaviyi sağlarlar. Aksi halde cenin ve ba­zen annenin hayatı bile tehlikeye girebi­lir.

Rahim Dışı Gebelik Sonlanması

Rahim dışı gebeliğin sona erdirilmesi

Döllenme sırasında, bir spermatozoid'le fallop borusunun üçte bir dış kıvrımında karşılaşan yumurtacık, yumurtayı veya embriyo­nun ilk hücresini oluşturur. Bölünmeye baş­layan bu yumurta, döl yatağına doğru iler­ler. Burada yuvarlanır ve prensip olarak sümüksü zar içine yerleşir. Plasenta'nın oluş­masını da bu hazırlar.

Fakat bazı hallerde yumurta, yuvasını döl yatağından başka bir yerde yapar (bu neden­le dış gebelik denir). Uygun olmayan bir yer­de gelişmesini sürdürür. Örneğin durum ra­him boynunda gelişirse, gebelik sona erer. Çünkü boynun, döl yatağı gibi esneme yete­neği yoktur. Yumurta iyice büyüyünce, ezi­lir.

Çoğunlukla önce karında bir takım kazın­malar, hafif bir fenalık ve siyah kan kaybı görülür. Çok endişe verici olmayan bu belirti­ler, özellikle gebe olduğunu bile bilmeyen ka­dının, doktora gitmesini engeller.

Ancak çok ani ve dramatik bir kanama zamanında yetişilmediği takdirde, kadının 15-20 dakika içinde ölmesine sebep olur.

Tedavisi ve Yapılması gereken

Bu tür kazalar, her şeyden önce sıkı bir jinekolojik kontrolle önlenebilir. Bü­tün gebe kadınlar en ufak bir anormal be­lirtide (kanama, fenalık) doktora görün­mekten çekinmemelidir. Önemli bir kana­ma başlar veya gebe şok haline girip, bayılırsa, derhal acil yardım is­temek ve kendisini en yakın hastaneye nakletmek şarttır.

Doğum Belirtileri Gebelik

Bir doğumun ilk belirtileri, Gebelik Belirtileri

Gebelik ve Doğum
Bir doğumun çok yakın olduğu, ra­himden sıvı gelmesi ve belirli aralıklarla gelen rahim kasılmalarının sıklaşmasın­dan anlaşılır. İlk defa doğum yapacak bir kadın, rahmindeki kasılmayı, elini düz ola­rak karnının üzerine koyarak anlayabilir:

Döl yatağının sertleştiğini ve yuvarlaklaştığını hissederse (sancı olsun, olmasın), kasılma başlamış demektir. Bu belirti kar­şısında, doğumun gerçekleşeceği doğu­mevi veya hastaneye hemen gitmek gerekir.

Hatta mümkünse kliniğe veya doğu­mu yapacak doktora telefon ederek, bu belirtiler haber verilmelidir.

Bu durumda size bir süre daha bulun­duğunuz yerde beklemeniz tavsiye edile­bilir. Bundan yararlanıp, gerekli belgele­ri ve size klinikte gerekecek malzemele­rinizi toparlayabilirsiniz. Ama hemen gel­menizi isterse, bir cankurtaran veya tak­siyle beklemeden hastaneye hareket edin.

Doğumevinde de bebeğin geliş pozis­yonu ile sizin morfolojik yapınıza göre ba­zı durumlar belirlenir. Doktor buna göre doğumu hızlandırabilir veya geciktirebi­lir.İzlenecek yol, gebeliği başından beri takip eden doktor ve ebeler tarafından saptanacaktır.