Amniyon Zarinin Guvenirligi

Amniyon Zarının Güvenirliği
Öncelikle  donör   materyali   temiz   ve   aseptik   şartlar   altında   alınmalı   ve saklanmalıdır. Enfeksiyon ajanlarının geçişi  insan  organ  ve   dokularının transplantasyonuyla   birliktelik   gösteren   risklerden   biridir.  Bu nedenle organ transplantasyonuna   uygulanan güvenlik   kriterleri AZ   transplantasyonu   için   de uygulanmalıdır.
Potansiyel donörün saptanmasından sonra HIV, HBV, HCV ve Creutzfeldt-Jacob Virüsü alma riskleri araştırılmalıdır. Ayrıca sifiliz testi de uygulanmalıdır. CMV ve toksoplazma testleri AM dahil çoğu doku transplantasyonu için uygun değildir (50).
Amniyotik zarın kullanılabilmesi için 4 farklı hazırlama yöntemini vardır (51);
-     Gliserol
-     Radyasyon
-     Lipofilizasyon
-     Kriyopreservasyon
AMNİYON ZARININ KULLANIM ALANLARI Oftalmolojide Kullanım Alanları
1- Symblepharon tamiri
2- Kimyasal ve termik bulbüs oküli yanıkları
3- Korneal yüzey defektleri, perforasyonlar ve ülserler
4- Sympatic Bullous Keratopaty
5- Keratopaty
6- Nüks eden Pterygium
7- Oküler skatrisyel Pemphigoid ve Steven-Johnson sendromu
8- Parsiyel Limball Stem-Cell
9-  Glokom cerrahisi ve trabekulektomi sonrası hava kabarcıklığı filtrasyonlarının önlenmesi
10- Konjunktival skar revizyonu
11- Geniş oküler yüzey neoplazilerinin eksizyonları
12- Kronik alerjik kerato-konjunktivitisler
13- Herpetik ve nörotrofik keratitisler
14- Acanthomoeba keratitisi
15- Desmatosel Oluşumu ve Kornea Perforasyonunda
16- Sklera Perforasyonunda
17- Limbal Kök Hücre Transplantasyonu
18- Kimyasal ve Termal Yanıklarda
B. Genito-Üriner Sistemde Kullanım Alanları
1- İdrar kesesi rekonstrüksiyonu
2- Üretra rekonstrüksiyonu
3- Vajina ve vulva rekonstruksiyonu
4- Ovarial ve uterus defektlerinin tamiri
5- Ovarium ve uterus adezyonlarının önlenmesi
C. Abdominal Cerrahide Kullanım Alanları
1- Dalak yırtılmalarının tamiri (75) 2-Safra yolları rekonstrüksiyonu
3- Karın duvarı defektlerinin (gastrochisis, omphalocell) tamiri
4- Abdominal adezyonların önlenmesi
D. Sinir Sisteminde Kullanım Alanları
1- Periferal sinir anastomozlarında adezyonların önlenmesi
2- Spinal kord yaralanmaları ve miyelomeningosel olgularının tamiri
E. Ortopedik Cerrahide Kullanım Alanları
1- Tendon adezyonlarının önlenmesi ve iyileşmesinin hızlandırılması
2- Artritik eklemlerde interpozisyon artroplastisi
F. Diğer Sistemlerde ve Hastalıklarda Kullanım Alanları
1- Kronik iyileşmeyen ekstremite yaralarının tedavisi
2- Yanıkların tedavisi
3- Trakeal epitelizasyonun sağlanması
4- Doku kayıplı ve enfekte yaraların sağaltımı

Amniyon Zarinin Etkileri ve Ozellikleri

Amniyon Zarının Etkileri ve Özellikleri
AZ, kolaylıkla elde edilebilir. Doku, cerrahinin planlanması veya diğer seçeneklerin değerlendirilmesi için yeterli zamanı sağlayacak olan birkaç ay süresince -80˚C de saklanabilir. Zar, HLA-A, HLA-B veya HLA-DR antijenleri içermediğinden transplantasyon sonrası immunolojik rejeksiyon ortaya çıkmaz (38). Bünyesinde birçok büyüme faktörünü, oksidasyon-redüksiyon enzimleri, sekonder enzimleri ve daha birçok faktörü bulundurur (Human chorionic gonadotropin (HCG), Transforming growth factor (TGFß1-2-3), Basic fibroblast growth factor (bFGF), Epidermal growth factor (EGF), Transforming growth factor  (TGFa Keratocyte growth factor (KGF), Hepatocyte growth factor (HGF), Brain natriuretic peptide (BNP) Nerve growth factor (NGF Growth factor mRNA (GFmRNA) Steroid hormonlar (Östrojen, Progesteron), Hidrolitik enzimler, Oksidasyon ve redüksiyon enzimleri, Sekonder enzimler) (39).
AMNİYON ZARININ ETKİLERİ
Salgıladığı büyüme faktörlerinin (b FGF, HGF, TGF P, EGF, KGF) etkisiyle reepitelizasyonu uyarır (40). AZ, transplante edilmiş bazal membran özelliği taşıması ile epitel hücrelerinin adezyonunu, migrasyonunu ve diferansiyasyonunu destekler (41). Ayrıca bazal membranı epitelyal progenitör hücrelerin büyümesi ve çoğalması için ideal zemindir ve sahip olduğu birçok kimyasal mediatörlerin etkisiyle yara iyileşmesine katkı sağlar (42). Transformıng growth factor beta (TGFP) yara iyileşmesi ve fibroziste üç esas görev üstlenmektedir.
Ekstra sellüler matriks ve kollajen sentezini stimüle eder.
Matriks    degredasyonunu    proteaz    sentezini    azaltarak    ve    proteaz inhibitörlerinin sentezini arttırarak rölatif olarak azaltır.
Matriks komponenetlerinin hücresel adezyonunu kolaylaştırır.
    Yara yüzeyinden protein ve sıvı kaybını önler (44).
    Yapısında bulunan birçok büyüme faktörü ve bazı enzimler sayesinde yara iyileşmesini hızlandırır
    Fibroblastik aktiviteyi artırarak kollajen sentezine katkıda bulunur (46).
    Amniyon zarının stromal matriksindeki epitelyal hücreler, lipopolisakkaritleri transforme ederek yangı oluşumunda rol oynayan interleukin-1 ve P’yı deprese ederek antienflamatuar etki göstermektedir (47).
  Adhezyon oluşumunu azaltır (48).
  Antibakteriyel ve non-immünolojik etkiye sahip olmak, yine içerdiği progesteron ve diğer faktörler sayesinde Gram (+) mikroorganizmalara karşı bakteriostatik etki gösterir (49).
  Açık olan sinir uçlarını kapatarak ağrıyı azaltır.
  Non-allerjik ve non-immünolojik özelliği sayesinde greft atılımı söz konusu olmamaktadır.
  Fibrozis İnhibitörü: Yara iyileşmesinde fibroblastik aktivasyonundan sorumlu olan TGF-P sinyalinin azalmasını indüklediği gösterilmiştir. AZ stromal matriksi IL-1a, IL-1 ß, IL-2, IL-8,INF y, TNF, FGF, PDGF gibi enflamatuvar sitokinlerin salınımını baskılar; bu baskılanma sonucu skar oluşumu, neovaskülarizasyon ve fibrozisin önlenmesinde anahtar rol oynar.