Meme Lenfatikleri

Meme LenfatikleriMemenin lenfatik drenajı başlıca üç yoldan olur.1. Aksiller lenf nodları


a. Mammaria eksterna lenf nodları


b. Skapular lenf nodları


c. Santral ganglionlar


d. İnterpektoral ganglionlar (Roter Ganglionları)


e. Vena aksillaris civarındaki lateral ganglionlar


f. Subklaviküler ganglionlar2. Parasternal (mammaria interna) lenf nodları, memenin toplam lenfatik akımının %3-25 ‘ini alır.


3. Posterior interkostal lenf düğümleri Meme lenfatikleri interlobuler veya perilobuler bölgelerden drenaja başlarlar.Memedeki subdermal ve intramammar lenf nodları subareolar bölgede anastomoz oluştururlar. Memenin lenfatik drenajı ağırlıklı olarak aksillaya doğru gerçekleşir. Aksillar lenf gangliyonları, anatomik olarak, pektoralis minor kasına göre yerleşimlerine bakılarak üç gruba ayrılırlar. Pektoralis minör kasının alt sınırının lateralinde ya da inferiorunda yer alan lenf gangliyonları Level I olarak adlandırılır. Bu gruba eksternal mammaryan, aksiller ven ve skapuler lenf gangliyonu grupları girer. Pektoralis minor kasının posterioruna yerleşen gangliyonlar Level II grubu olup, bu grup santral ve bir kısım subklavikuler lenf gangliyonu grubunu içerir. Level III lenf gangliyonları pektoralis minor kasının üst sınırının süperiorunda ve medialinde yer alırlar ve subklavikluler lenf gangliyon grubunu kapsarlar. Ayrıca sternumuma paralel internal mammarian ve interkostal ganglionik zincirlere ve transpektoral geçip supraklavikular lenf nodüllerine drenaj oluşmaktadır.Malign tümörlerin yayılımındaki rolü sebebiyle meme lenfatik drenajının klinik önemi büyüktür. Dış kadrandaki kanserlerin aksiller, orta ve iç kadrandaki kanserlerin internal mammarian lenf bezlerine metastaz yaptıkları görülür. Süperfisyel lenfatiklerde orta hattı geçerek kontralateral memeye veya anterior abdominal duvar boyunca drene olurlar.


Lenf nodları meme dokusunda da bulunur. Mamografide intramamarian lenf nodları (IMLN) normal kadınların en azından %5’inde görülebilir.

Meme Arterleri ve Venleri

Meme Arterleri ve VenleriMemenin arteryel dolaşımı üç kaynaktan gelir.1.İnternal torasik arterin iki, üç ve dördüncü anterior perforan dalları göğüs duvarını sternumun kenarından delerek memenin medialini ve orta kısımlarını besler. Bunlar memenin en büyük damarlarıdır. Laktasyon sırasında büyük oranda genişlerler.


2. Posterior interkostal arterlerin lateral dalları: İki, üç, dört ve beşinci interkostal aralıklarda posterior interkostal arterler mammaryan dallarını verirler. Ön dallar meme derisini ve parankiminin lateralini beslerken, arka dallar da kaslara gider. Laktasyon döneminde genişlerler.3. Aksiller arterin dalları daha çok üst dış kadranı ve memenin kuyruğunu besler. Lateral torasik arter, süperior torasik arter, torakoakromial arterin pektoral dalı, subskapular arter olmak üzere başlıca dört dalı vardır. Memenin yaklaşık olarak %60’nı internal torasik arterin perforan dalları, %30’unu da lateral torasik arter besler. Ancak tüm arterler arasında yaygın anastomozlar vardır.Memenin VenleriMemenin venöz akımı genel olarak aksillaya doğrudur. Meme başı çevresinde venler bir anastomoz çemberi ‘circulus venosus’ oluştururlar. Meme tümörlerinde hematojen metastazlar venler yoluyla olduğu için, venöz yapılar bu açıdan büyük önem taşır. Meme venleri süperfisiyel ve derin olmak üzere iki gruba ayrılır. Süperfisiyel venler, yüzeyel fasyanın hemen altında bulunmaktadır. Her iki memedeki yüzeyel venler birbiri ile anastomoz yaparlar ve internal mamarian venlere dökülürler. Derin venler üç grupta ele alınmaktadır. En büyük grubu internal mamarian venin perforan dalları oluşturmaktadır. Bu venler aynı taraf vena innominataya dökülür. Bu yol akciğer metastatik emboli yollarından biridir. İkinci grup memenin derin yüzünden, pektoral kaslar ve göğüs duvarından gelen dallar olup, vena aksillarise dökülürler. Bu yol akciğer metastatik embolisinden sorumlu ikinci yoldur. İnterkostal venler, vena azigosa ve oradan süperior vena kava yolu ile akciğer metastatik embolilerini taşıyan üçüncü yoldur.Meme karsinomunun diğer bir metastaz yolu vertebral ven pleksusudur (Batson pleksusu). Bu pleksus vertebrayı çevreleyerek sakrumdan kafa tabanına kadar uzanır. Torasik, abdominal ve pelvik organların venleri ile bu pleksus arasında bulunan venöz kanallarda valvül olmadığından dolayı kanın her iki yönde akımı olmaktadır. Bu damarlar yoluyla metastatik emboli vertebralara ve santral sinir sistemine ulaşır. İnternal mamarian venler, aksiller ve subklavian vene ve ayrıca interkostal venler aracılığı ile azigos sistemine drene olur.


Süperfisyel ve derin venöz sistem meme parankimi içinde de birbirleriyle anastamoz oluştururlar.

Meme Anatomisi

Meme AnatomisiErişkin kadın memesi üstte, ikinci kosta ya da üçüncü kostanın üst sınırından başlar. Altta, altıncı kosta hizasında biter. İç sınırı sternum’un kenarında, dış sınırı orta veya ön aksiller hattadır. Meme üst dış kadranda, pektoralis major kasının alt kenarı boyunca koltuk altına doğru uzanır (Spence’in aksiller kuyruğu). Bu uzantı bazen ele gelen, hatta gözle görülebilen bir kitle oluşturabilir. Meme dokusunun ana kitlesi genellikle üst dış kadranda yerleşmiştir. Derin planda, memenin yaklaşık dörtte üçü m. pectoralis major üzerinde bulunur. Dışta m. serratus anteriorun, altta kısmen m. serratus anterior ve eksternal oblik kasın, içte de rektus kılıfının üst kısmını örter. Meme göğüs ön duvarında yüzeysel fasya içerisinde yer alır. Yüzeysel fasyanın yüzeysel veya subkutan tabakası hemen dermisin altındadır. Bu tabakadan başlayan fibröz lifler deriye ve meme basına uzanır. Bunlar memenin üst kısmında daha fazla gelişmiş olup Cooper ligamentlerini oluşturur. Cooper ligamentleri cilt ile yüzeysel fasyanın yüzeysel tabakası arasında uzanan ve meme parankimini saran, yönleri cilde dik olan ve meme dokusunu septalara ayıran fibröz bantlardır. Bunların uzanımlarına ‘‘Duret Crestleri’’ denir.Cooper ligamanlarının malign tümörlerle infiltre olması sonucu yada herhangi bir nedenle gelişen fibrozis nedeniyle kısalması ile deride karakteristik içeri çekilmeye neden olur (Portakal kabuğu görünümü-Peau D’orange). Kanserin sekonder işaretlerinden olan ciltte retraksiyonun nedeni budur. Kansere yanıt olarak gelişen bu desmoplastik reaksiyon komşu duktusların duvarlarını da kalınlaştırır. Bunların mamogramlarda belirginleşmesine, kısalmalarıyla da meme bası çekintisi oluşmasına neden olur. Mamografilerde Cooper ligamanları ve arterlere ait kalsifikasyonların meme kanserlerinde görülen spiküllerle karıştırılmamaları önemlidir. Meme dokusu normalde bilateral ve simetrik bir paterndedir. Simetrinin bozulması meme kanserinin işareti olabilir.