Nukleer Kardiyoloji

Nükleer Kardiyoloji

5 tip tetkik yapılır;

1. Tec 99m pirofosfat: Akut myokard infarktüs bölgesinde çeken Ca ile pirofosfat birleşir. Sıcak nodul denir. 3 gr. ve üstünde ventrikül nekrozunu gösterir. O bölge %20-40 oranında besleniyor olmalıdır, infarktüs üzerinden 48 saat geçmelidir. By-pass dan sonra infarktüs geçirilip geçirilmediği de bu yolla yapılır. Fokal veya massif tutunma varsa tipiktir.

2. Myokard perfüzyon tetkikleri Bunun için Talyum201 kullanılır. Talyum K'a benzer. Aktif olarak alınıp verilebilir. İstirahatle ve ekzersizde görüntü alınır, infarktüste ilk 6 saatte önemlidir. Burada soğuk nodul görülür. Talyum sağlam yerlerde tutulur. Akut miyokard infarktüsü, iskemisi infiltratif miyokard hastalığı, ekzersizde myokard iskemisi talyum testiyle belirlenir.

Reversibl veya irreversibl defekt olabilir. Eforda alınan görüntüden 2-4 saat sonra yeni görüntü alınır. Defekt düzelmişse iskemidir. Defekt kaybolmamışsa skarı veya infarktüsü gösterir. Redistribüsyon denir.

3. MUGA (multigated-equilibrum) . Temografik tetkik yapılır. Kalbin sistol ve diastoluyle ayarlanmıştır. Global ve bölgesel ejeksiyon fraksiyonu, ejeksiyon ve doluş zamanı, duvar hareketleri, enddiastolik ve endsistolik volüm, yetmezlikler, kaçan volüm, ritm bozukluğunda anormal ventrikül aktivasyonunun kaynağı belirlenir.

4. First-pass radyonüklit ventrikülografi Sağ ventrikül ve santiar için değerlidir. Tec 99m kullanılır. Human albümine bağlıdır. Eritrosite de bağlanabilir. VCS'den verilir, ilk geçişi sırasında şant varlığını ortaya koyar.

5. NMR Nükleer magnetik rezonans-Vücuttaki atomların nükleer enerjilerine göre görüntü elde edilir.
Akciğerde perfüzyon sintigra-fisinde Tec 99m albümine bağla­narak verilir. Ventrilasyon sintigra-fisinde Xe 131 kullanılır. Pulmoner emboli için perfüzyon sintigrafisi kullanılır. Perfüzyon bozuk ven-tilasyon normalse embolidir. Tele normalken perfüzyon sintigrafisinde lober veya segmenter perfüzyon defekti varsa pulmoner emboli için tipiktir.

Kardiyolojide MRI, Cine-Ct ve Pet

Ekokardiycgrafi ve kadiyak sintigrafiden sonraki yeni non-invasive teknikler bilgisayarlı sine-tomografide [cine-omputed tomography (Cine-CT)], manyetik rezonans [Magnetic resonance imging (MRI)] ve pozitron emisyon tomografi [Positron emission tomography (PET)] dir. Cine-CT ve MRI hem anatomisini hem de fonksiyonunu kadiyak anjiyografiden daha detaylı göstermeleriyle önemlidir. PET ve MRI da miyokard metabolizması incelenebilmektir. Fakat cihazların henüz azlığı ve yaygın olmaması bu tekniklerin hastanelerde kullanımlarını kısıtlamaktadır. MRI diğerlerine oranla daha yaygın olmakla beraber kardiyak tanı için tam anlamıyla adaptasyonu henüz sağlanamamıştır.


Bilgisayarlı sine-tomografi'den aort diseksiyonu, aort anevriması, konstriftif perikardit, perikard kist veya tümörleri, primer veya sekonder kalp tümörleri, intra-kardiyak trombus koroner arter by-pass grefi açıklığının incelenmesinde, sol ventrikül anevrizması, sol ventrikül hipertrofisi, ventrikül fonksiyonu ve miyokard perfüzyonunun değerlndirilmesinde yararlandırıl­maktadır. Manyetik rezonansla .yukarıdakilere ek olarak konjenital anoma­lilerden örneğin torasik aort anomalisi ve/veya koarktasyon, pulmoner atrezi, periferik pulmoner stenoz, tek ventriküllü atriyoventriküler anomaliler, ventrikül septum kalınlığ', ventrikül volümleri ve ayrıca kapak yetersizlikleri ve derecelendirilmeleri saptanabilmektedir. Pozitron emiston tomografisi ile iskemik kalp hastalığında miyokardin sağlam kısımları ve bölgesel kanlanması fark edilebilmektedir.

Anjiografi Nedir (Bt ve Mr Anjiografi)

Anjiografi Nedir

Opak madde verilerek çekilen filmdir. Ürografin iyot tuzları kullanılır. Triiyodobenzoik asidin metil glukamin veya Na tuzları kullanılır, %99'u glomeruler fıltratlar atılır. Kontrast verildikten sonra ilk 30 sn. 'de vazodilatas yon ve hipertansiyon olur. 3-5 dk. 'da normale döner. Plazma volümü %214~ ozmolaritesi %9 artar. Hipervolemi ve preload artışı olur. Sol atrium sol ventrikül diastol sonu basıncı artar. Film sinema kamerasıyla çekilir. Saniyede 30-60 görüntü ünitesiyle çekilir. Saniyede 8-12 mi. opak madde verilir Bt ve Mr Anjiografi

Aort yetmezliklerinde aort kökünden verilen opak madde sol ventriküle akar. 30° sol ön oblik pozisyonda verilir. Jet akım sol ventrikül çıkış yolunda ise 1. derecedir. Ventrikül hafif doluyor ve tek atımla bo­şaltmıyorsa 2. derecedir. 3.-4. derecede jet akım yoktur. Ventrikül tam dolar, kontrastlık aortadan azsa 3. derece, aortaya eşit veya fazlaysa 4. derecedir. Koroner Anjiografi

Mitral yetmezliğinde kaçış jet ise 1. veya 2. derecedir. Jet azsa 1. fazla ise 2. 'dir. Sol atrium görülmüyorsa 1. derece, hafif görülüyorsa 2. derecedir. 3. -4. derece aort yetmezli-ğindeki gibidir.

Kalp Kateterizasyonu

Kalp Kateterizasyonu

Kateterizasyon 2 yolla yapılır:
1. Arter ve venin direkt açılması,
2. Percutan
1. Arter ve venin direkt açılması. Koldan bracial arter ve bacaktan femoral arter tercih edilir. Kateter, kalp içinse sağ kol, inen aorta içinse sol kol kullanılır. Antekubital fossa üzerindeki brakial arter bölümü açılır. O bölgede %1-2'lik lidokainle anestezi yapılır. Arter proximal ve distalden bantla tutulur. Distale heparin zerkedilir (2500-5000 ünite)
Sol kalp katerizasyonunda (brakisiyon) NIH ve sones kateteri kullanılır NIH yanlardan, sones önden ve yanlardan açıktır.
Kateter sistolde sol ventriküle itilir. Aort darlığında sones daha kolay geçer.
Hastanın kateterizasyona hazırlanması:
12 saat aç bırakılır. İlaç alabilir. Hastadan imza alınır. İşlemin nedeni yapılışı, komplikasyonları hastaya ve ailesine anlatılır. Hastaya sedatif ilaç verilir.
Kateterizasyondan sonra yapılacak işlemler:
Hasta ilaçlara devam edebilir.

Kalp Kateterizasyon

ilk 1 saatte 14 dk. 'da 1, sonraki 4 saatte her saat, sonraki 24 saatte 4 saatte 1 nabız kontrolü, kan basıncı tayini, göğüs ağrısı ve kanama belirlenir
Gerekirse analjezik verilir.
6-8 saat içinde anjio yapılmışsa ağızdan sıvı alınması söylenir
Antibiyotik gereksizdir. 2-3 gün içinde ağızdan verilebilir.
Kateter takarken spazm olabilir. Bu durumda hastaya morfin verilerek spazm çözülür.
2 Percutan: Femoral arterden yapılır. Sağ kasık tercih edilir. Poubartın iki parmak aşağısından, arterin palpe edildiği yerden diseksiyon yapılır, iğneyle 45°'lik meyille artere girilir. Mandren çekilir. Kateter konur. Bu sırada kan fışkırır. Guidevvire denilen teflon kaplı tel iğne ucundan içeri sokulur. Engele çarpmadan abdominal aortaya ulaşmalıdır. Floroskopla takip edilir. Torasik aortaya gelince genişletici (intraducer) sokulur. Telin gireceği yer genişletilir. Sonra kateterle arcusa gelinir. Arcus geçilince Guide geri çekilir. Kardiyoloji Pdf
Ven, arterin 0. 5-1 cm. medialindedir.

Kasıktan percutan kateterizasyonuna Seldinger Yöntemi dem.
Sağ kalp için koldan V. basilica ve femoral ven kullanılır. Brakial arter dikilir, femoral ven dikilmez, baskı yapılır. Kum torbası ile 4-6 saat baskı yapılır.
Spazm olursa kateter zorlanmamalıdır.
Kateter lümenlerinin genişliği french ünitesiyle belirlenir.
Kateterlerde eğrilik olmalıdır. Poliüretan veya polietilenle kaplıdırlar.
IF: dış çap 0. 33 7F: 7. 033 mm.
Yetişkinde 7-8 tercih edilir. Çocuklarda 5-6 tercih edilir.
Guide wire inch ile ifade edilir. 0. 032-0. 035-0. 038. . . .
Anjio yapılmayacaksa sağ kalp için Cuurman kateteri kullanılır. Sadece basınç ölçer. Sadece ucu açıktır. Pulmoner kapiller basınç bu kateterle ölçülür.

Hemodinamik Ölçümler

Basınç ölçülmesi 2 yöntemle yapılır:

a. Sıvı dolu kateterle
b. Mikromanometrik uçlu kateterle
Sıvı ile dolu kateter dışta transdusere bu da elektronik cihaza bağlanır, basınç yazdırılır. Sistolik, diastolik basınçlar tespit edilir. Ortalama basınç da belirlenir. Ancak eş zamanlı (simultan) basınçla arasında 30-40 msn.'lik fark olur.

Mikromanometrik uçlu kateterde gecikme olmaz. Gerçeğe en yakın basınç bu kateterle ölçülür.

Normal Basınçlar

Büyük damarlarda ortalama basınç vardır. Sol ventrikül için ortalama basınç kullanılmaz.
Kardiak index (kardiak debi/ vücut yüzeyi) (t/dk. /m2) ortalama değeri 2. 5-4. 2 (34),
Total sistemik vasküler rezistans 770-1500 (ort. 1150) dyn-sec-cm-5 Total pulmoner vasküler rezistans 150-250 (ort. 200) Pulmoner arteriel rezistans 20-120 (ort. 70).

Pulmoner arter diastol sonucu: sol atrium ortalama basıncı: sol ventrikül diastol sonu basıncı: Pulmoner kapiller basınç: pulmoner arter wetch basınç. (PEVVB)

Pulmoner arter, sağ ventrikül sistolik basınçlar eşittir. 5 mmHg'ye kadar fark normaldir.
Sol ventrikülün duvarı kalın olduğundan diastol sonu basıncı yüksektir. Koroner arter hastalıklarında bu basınç daha da yükselir.

Anormal Basınç Traseleri

Valvüler Aort Darlığı;
Sistemik arter basıncı dü­şer, sol ventrikül basıncı yükse­lir. Ventrikül aort basıncı arasın­da sistolik basınç gradienti olur. Ventrikülde yüksektir.
Basınç farkı 50 mmHg'yi geçerse ameliyat endikasyonudur
Basınç simültan yazdırılır-sa aort basıncının yavaş arttığı görülür. Basınç farkı yavaş ya­vaş yükselir ve düşer. Ejeksiyon üfürümü nedeni budur.

Diastol boyunca basınç farklı saptanır ve ortalama basınç bulunur. 10 mmHg üzerinde ise mitral darlığı orta, 20 mmHg üzerinde ise ameliyat endikasyonudur. Sıkı darlıktır. 0-4 çok hafif, 4-10 hafiftir.
Aort Yetmezliği; Nabız basıncı büyür;

Mitral Yetmezlik; Pulmoner kapiller basınçta V dalgası büyük.
Trikuspit Darlığı; Mitral darlığı gibidir. 6 mmHg üzeri ameliyat edilir.

Kardiak Debi (CO), Kardiak Output

Fick 02 metodu kullanılır. Debi: Atım hacmi x kalp hızıdır. Bir organın aldığı ve saldığı madde miktarı organa gelen kan miktarı x Arteriovenöz 02 farkı (organa giren çıkan kanda) 'dır.
Vücudun normalde tükettiği 02= 300 ml/dk.

A02 = 19ml%
V02 = 14ml%
CO = 300/19-14 = 60lt/dk
Termodilüsyon ve indikatör dilüsyon yöntemleri de vardır.

Anjiokardiyografi

L: Ventrikülün uzun aksı A2: Sistoldeki volüm
Sistol sonu volümü= 0. 85 x (A2 / L)
Atım hacmi= Sistol sonu volüm-diastol sonu volüm

Kateter Endikasyonları

Tanı için yapılır. Lezyon veya eşlik eden lezyon varlığını ayırmak için kullanılır.
Ameliyat sonrası bulguların saptanması ve kalp fonksiyonlarının değerlendirilmesi.
Kardiyomyopati düşünülen durumlar.

Kontrendikasyonlar

Ventriküler irritabilite. Kateter ventrikül duvarına çarpınca takikardi,
fibrilasyon olur.
Ateşli hastalıklar
Çok fazla hipertansiyon
Dekompanze sol kalp yetmezliği
Düzeltilemeyen elektrolit dengesizliği
Dijital toxikasyonu
infektif endokardit
Anemi
Aktif kardit
Gebelikler
Antikoagülan kullanan hastalar

Komplikasyonlar

% 0.14 ölüm
% 0.7 cerebrovasküler akse-danlar.
% 0.7 miyokard infarktüsü
Ölüm 1-60 yaş arasında aza­lır. Sol ana koroner arter hastalığı olanlarda anjiografide ölüm oranı %0.85'tir.
Vasküler komplikasyonlar 50.5 (brakial yolla)
Femoral kataterde trombosis geç anevrizma olabilir.
Kalp veya büyük damar per-forasyonu olabilir. En çok sağ ventrikül çıkış yolu veya apexinde, kalıcı pace-maker takılan durum­larda görülür.
Aritmiler. En tehlikelisi vent­rikül fibrilasyonudur.
Kateter ventriküle girdiği an­dan itibaren takip edilir.

Ekokardiyografi Nedir

Ekokardiyografi Nedir

Kalbin ultrasonografik tetkikidir. Ultrason saniyede 20 binin üzerindeki ses titreşimleridir. Ekokardiyografide 2-5 mHz. 'lik dalgalar kullanılır. Frekans arttıkça ultrasonun penetrasyonu azalır. Yüksek frekansla yüzeyel tabakalar incelenir ve birbirine yakın noktalar arasındaki fark daha kolay gözlenir.

1. İki boyutlu eko Bir alanın kesiti hakkında bilgi verir (2 dimentional ekokardiyografi: Jector scan: Cross sectional) .

2. M. mode ekokardiyografi Bir ultrason demetinin geçtiği bölge hakkında bilgi verdiği ekodur.

Ultrasonda 3 modülasyon


1. Hareketsiz bir çizgi altındaki yapılar hakkında bilgi veren amplitüd modülasyonu.
2. M. mode da bir ultrason çizgisi altındaki hareketli yapılar hakkında bilgi veren yöntem.
3. Alan hakkında bilgi veren yöntem.

Ultrasonla dokunun yapıları (perikard, miyokard, endokard, kapak­çıklar, kalpten çıkan büyük damarlar, kalp boşlukları ve burada bulunabilecek oluşumlar: Trombüs, tümör, kateter), özellikleri ve hareketleri incelenir. Transtorasik Ekokardiyografi

M. mode; perikard sıvısı (effüzyon) ve mitral darlığı hakkında kesin tanı kriterlerini ortaya koyar. M. mode tek boyut üzerinden görüntü verdiğinden bazen yetersiz kalır. Sağ atrium, interventriküler septum ve apexi iyi inceleyemez. Sol ventrikülün tümünün hareketini gösteremediğinden duvar anomalilerini tam ortaya koyamaz. Kardiyoloji Eğitim

Ekokardiografi bazen teknik bakımdan yetersiz kalır. Kemik ve gazlı dokular ultrasonun penetre edici özelliğini ortadan kaldırır. Bu nedenle kalbin interkostal mesafeden görülen kısmı incelenebilir. Yine amfizemde kalp hakkında edinilen bilgi azalır.

Mitral E-İVS mesafesi sol vent-rikül fonksiyonları hakkında bilgi verir. Ventrikül dilatasyonunda mesafe artar

Ekokardiyografi Nasıl

Atım volümü, debi, ejeksiyon fraksiyonu (EF) hesaplanabilir. EF = (Sol ventrikül endidiastolik volümü - Sol ventrikül endisistolik volümü / Sol ventrikülün end diastolik volümü) x 100
Normali %54-70'dir. Azalması fonksiyon bozukluğunu gösterir.

Kalsifik valvüler aort darlığında aort kökünde eko bantları ve aort kâpa-ğı açılma amplitüdünde azalma gözlenir.

Sağ ventrikülde volüm yüklen­mesinde (ASD) IVS'de paradoksal haraket gözlenir (sağa doğru).
Konjestif dilate myokardiopatide sol ventrikül kavitesi dilatedir, duvar­larında diffuz hipokinezi vardır. EF düşüktür. Mitral E-IVS mesafesi artmıştır. A-C arasında B hörgücü vardır. (Mitral kapakta)

Mitral darlığında arka kapakta ön kapağı paralel ve öne doğru hareket gösterir. Kapaklar kalındır. Ön kapak EF eğimi düzleşmiştir. Ekokardiyografik

Aort yetmezliğinde mitral ön kapa­ğında görülen titreşimler spesifiktir.
Mitral valv prolapsüsünde kapak­çıklar atriuma doğru bombeleşir.
Sol atrium mixomasında sistolde atri­uma giden, diastolde çıkan kitle görülür.
Sol ventrikülün arka duvarının ar­kasında ekosuz alan perikardial effüz-yonu gösterir.
Mitral E-IVS arası normalde 0. 9 cm. 'dir. Artması sistolik fonksiyonun bozukluğunu gösterir. BL hörgücü end diastolik basıncın arttığını gösteren en önemli bulgudur. Kardiyoloji Com

Ufurum Nedir Kalpte Ufurum

Üfürüm Nedir, Kalpte Üfürüm

En iyi duyulduğu yer, yayılımı ve sistolik üfürümler için derecesi söylenir.
1. derece üfürüm. En hafif üfürümdür. Stetoskop konulunca bir süre sonra duyulur.
2. derece üfürüm hafiftir. Stetoskop konur konmaz duyulur. 6. derece üfürüm En şiddetli üfürümdür. Stetoskop konmadan duyulur. Diğer derecedekiler bunların arasında kalır.

Ejeksiyon Üfürümü

Hızlı atılım Dolaşımın hızlandığı durumlarda olur. Ateş, hipertiroidi. Beriberi gibi.
Fazla atılım Aort yetmezliğinde ejeksiyon üfürümü böyledir.
Geniş damara kan atılımı
* Aort anevrizması idiopatik pulmoner dilatasyon
* Pulmoner hipertansiyon sonucu dilatasyon
Aort stenozu. Sternum sağı 2. interkostal aralıkta duyulur. Pulmoner stenoz Darlık derecesi ile üfürüm şiddeti doğru orantılıdır

Kalp Üfürümü

Regürjistasyon Üfürümü

a. VSD: Sternum solu 3. -4. interkostal aralıkta pansistolik üfürüm vardır.
b Triküspit yetmezliği: Ksifoid üzerinde pansistolik, inspirasyonda şiddetli üfürüm vardır.
c Mitral yetmezliği: Apekste koltuk altına yayılan pansistolik üfürüm
vardır. Pratik Kardiyoloji

Diastolik Üfürüm

a. Mitral stenoz üfürümü
b. Opening Snap (kapak mobil ise)
Diastolik rulman ne kadar şiddetli ve uzunsa mitral stenoz da o kadar şiddetlidir. Ancak geçen kan miktarı azalırsa üfürüm hiç duyulmayabilir.
c Erken diastolik üfürüm: 2. sesle başlar, diastol boyunca sürebilir erken de bitebilir. Sternum solunda duyulur. Aort yetmezliği ve pulmoner yetmezlikte olur.

Devamlı Üfürüm

a PDA
b. Aortiko pulmoner pencere
c Postoperatif: Şant ameliyatlarından sonra
d. Arterio venöz fistül
e. Sinüs valsalva rüptürü
f. Koroner arterle kalp boşluğu arası birleşme

Devamlı üfürümlerde 2. ses duyulmaz, sistolo-diastolik üfürümlerde 2.
ses duyulur

Not Fonksiyonel üfürüme örnek: 19 yaşında bir kadında erken midsistolik (kreşende-dekreşendo tarzındaki) bir üfürüm normaldir. S3 de fizyolojiktir. Bir soruda bu bir örnek olarak verilebilir.

Çocuklarda Bebeklerde Üfürüm

Üfürümlerin Yayılımı

Organik üfürümlerin bir özelliğide, yayılımlarının olmasıdır. Bazen bu üfürümler yayıldıkları yerlerde daha iyi duyuldukları için tanıda hata yapılabilir. Bu nedenle üfürümlerin nerede oluştuğunu bilmek kadar nerelere doğru yayıldıklarının bilinmeside şarttır. Kardiyoloji Ppt

Perikartı Frotmanı

Sternum solu 3. -4. aralıkta oturur durumda duyulur. Frotman sıvı azsa duyulur. Var olan frotmanın kaybolması kliniğin iyileştiği anlamına gelmez. Sıvı birikimi arttıkça frotman kaybolur.
Bazı hallerde perikard frotmanları, plevral frotmanlarla karışabilir. Bu gibi durumlarda hastaya solunum yapmaması söylenir. Frotman devam ederse perikarda bağlı olduğu ortaya çıkar.

Kalp Sese Kalp Atisi Sesi

Kalp Sesleri, Kalbin Sesi

Kalbi Dinleme Alanları


Klasik semiyoloji kitablarında kalbi dinlemek için 5 ana dinleme odağından bahsedilir. Bu odaklar şunlardır;

Mitral odağı: Kalb apexi
Aort odağı: Sağ ikinci interkostal aralığın stemuma birleştiği nokta Pulmoner odak: Sol 2.interkostal aralığın stemuma birleştiği nokta Trikuspid odağı: Sternum sağ alt ucu
Mezokardiak odak: Sol dördüncü interkostal aralığın sternuma birleştiği nokta.
Fonokardiyografi ile insan kalbinden 4 ayrı ses kaydedilir. Sistolün başında ve sonunda duyulan sesler [birinci ve ikinci sesler] sistolik sesler, di-astolün ortası ve sonunda duyulan sesler (üçüncü ve dördüncü sesler) dias­tolik sesler olarak adlandırılırlar. Birinci ve ikinci seslerin kolayca duyulması­na karşılık üçüncü ve dördüncü seslerin normal erişkinde duyulması nadirdir.

Kalp Ses

1. Ses; En iyi apekste duyulur.

a. Mitral kapağın pozisyonu
* Kapak kapanması için ventrikül hızla ve süratle dolmalıdır. P-R aralığı kısalmışsa 1. ses kuvvetlenir.
* Diastol süresi kısalmışsa (taşikardi)
* Şant var ve atriumdan ventriküle fazla kan geçiyorsa diastol sonunda kapaklar hala açıktır. (ASD'de 1. sesin triküspit kompanenti serttir)
* Mitral stenozda diastol sonunda kapak hala açık olduğundan ses kuvvetlidir. Ancak ileri derecede fibrozis ve kalsifikasyon varsa 1. ses şiddetli değildir.
b. Ventrikül kontraksiyonunun arttığı durumlar
* Sempatik uyarı
* Hipertiroidi
* Anemi
* Taşikardi

Kalp Atış Sesi

Sesin Hafiflediği Durumlar

a) Kapak erken kapanırsa
b) Myokard kontraksiyonu bozuksa
*Mİ
* Anjina pektoris *Şok
* Kardiomyopati
c) P-R uzamışsa
d) Aort yetmezliği, bazen aort stenozunda

Sesin Çiftleştiği Durumlar

a. Sağ dal bloğu
b. WPW Sendromu
Amfizemde göğüs deformitelerinde perikardial effüzyonda pacemaker varsa tüm sesler hafifler. Apekste 1. ses 2. sesten, kalp kaidesinde 2. ses 1. sesten şiddetlidir.
Taşikardi yoksa kontraksiyonun 1/3'ü sistol, 2/3'ü diastoldür.

2. Ses; kapak kapanması ile ya da atılam kanın geri çarpması ile oluşur. Önce A2 (aortik kompanent) sonra P2 duyulur, (pulmoner kompanent) . inspirasyonda sağ ventrikül ejeksiyonu uzar, A2-P2 uzar. Ve çift ses alınır; buna fizyolojik çiftleşme denir. Ekspirasyonda sağ ventrikül ejeksiyonu kısalır,

A2-P2 kısalır, tek ses alınır. 2. ses eksipirasyonda 0. 03-0. 04 saniye açıklık kalırsa geniş çiftleşme denir. Bu ya ventriküllerden birinin geç elektriksel uyarımından oluşur ya da WPW sendromlarının bir kısmında ya da sol ventrikül pace-makerlarında olur. Sağ ventrikülün pulmoner artere attığı volum artarsa A2-P2 arası açılır (ASD) yine ASD'de sabit çiftleşme olur. VSD, mitral yetmezliğinde geniş çiftleşme olabilir. Çünkü sol ventrikül kapanışı daha erken olur.

Paradoks Çiftleşme Önce P2 sonra A2 oluşur. Ekspiriumda çift, inspriumda tek ses duyulur. Sol dal bloğu, ileri derecedeki aort stenozu, myokardiopatiler, Mi, PDA'larda bazen görülebilir.

P2 hafiflemişse pulmoner stenoz, sertleşmişse pulmoner hipertansiyon düşünülebilir. A2 hafiflemişse kalsifiye aort stenozu sertleşmişse sistemik hipertansiyon düşünülebilir. 2. ses hem ekspirasyonda hem de ınspirasyonda tek ise ileri aort stenous (kalsifiye) , ileri Fallot tetralojisi, Eisenmenger sendromu, trunkus arteriosus düşünülür. A2-P2 çiftleşmesi apekste duyuluyorsa ya pulmoner hipertansiyon ya da sağ ventrikül dilatasyonu vardır. Kardiyoloji Hastalıkları

Ejeksiyon Sesi 1. sesten 60-100 msn. sonra duyulan, kanın aorta pulmoner artere atımı sırasında oluşan sestir. Ya darlıktan oluşur, ya da poststenotik dilatasyona aittir.

Aortik ejeksiyon sesi en iyi kalp kaidesinde duyulur. Apekse yayılabilir, solunumla değişmez. Pulmoner ejeksiyon sesi en iyi pulmoner odakta duyulur.

Mid Sistolik Klik: Mitral valv prolapsusunda apekste duyulan sestir. Sol ventrikül sistol yapınca mitral kapak prolabe olur. Ve kapak gerilir.

Diastolik Ses: A2'den 50-120 msn. sonra mitral açılma sesi duyulur (Opening Snap) . Kapak ya da kordonda fibrotik değişiklikler varsa kapak gerilmesi ile titreşim oluşur. Opening Snap en iyi apekste duyulur, pulmoner odağa yayılır, solunumla değişmez ve kapakta kireç varsa duyulmaz. Opening Snap relatif darlıklarda da duyulur.

3. Ses 35 yaşına kadar normalde de duyulur. Diastolde hızlı doluşta kan hızla ventriküle akarken ventrikül aşağıya uzar, esneklik sınırına gelince genişleme durur ventrikül duvarı.ve içindeki kan ve aşağıya çekilen mitral kapak çekilmesiyle duyulur. (2. sesten 100-180 msn. sonra) . 3. ses gençlerde duyulunce solunum ve pozisyonla değişiklik gösterir. Patolojik 3. seste bu değişiklik olmaz. Patolojik 3. ses myokart bozukluğu ile olur ve kalp yetmezliği kliniği ile beraberdir. Myokart yetmezliği olmadan da 3. ses duyulabilir. Anemi, hipertiroidi, beriberi, mitral yetmezliği, VSD, aort yetmezliği, PDA'da volum artışına bağlı olarak gerilme sonucu oluşur. 3. ses sağ tarafa aitse inspirasyonda şiddetlenir (kor pulmonalenin 3. sesi) .

4. Ses: Genelde ventikül esnekliğinin azaldığı durumlarda oluşur.
Hipertansiyon, Mi, myokardiopati, anjina pektoris, papiller adele rüptürü sonucu akut mitral yetmezliğinde duyulabilir. Sonradan oluşan 4. ses göğüs ağrısıyla beraberse koroner arter hastalğını gösterebilir.

Kalp Muayenesi ve Kalp Atisi Sesi

Kalp Muayenesi, Kalp Atışı Sesi

Kalp hastalıklarında fizik inceleme ile her zaman birşey görülemeye-bilir. Koroner arter hastalıklarında fizik muayene bulgusu yoktur. Kalp muayenesi sadece dinlemek değildir, muayene tepeden tırnağa yapılmalıdır. Sarılık, solukluk, siyanoz olabilir. Göğüs muayenesinde olabilecek göğüs deformiteleri kalp hastalıklarını taklit edebilir. Assit nedeni konstrüktif perikardit, triküspit yetmezliği,siroz olabilir. Boyun venleri dolgunsa bu kalbe bağlıdır, siroz değildir. (Kardiyoloji nedir)

Kalp Muayene

inspeksiyon ve palpasyon beraberce yapılır. Kalp muayenesinde hasta rahat bir ortamda olmalıdır. Önce kalp tepe atımı bulunur. 5. interkostal aralık ile mid-klaviküler hattın kesiştiği yerdedir. Her zaman görülemez ama palpasyonla her zaman yeri tespit edilebilir. Bir parmak ucu büyüklüğündeki yerde hissedilir. Parmak ucu ile alınamazsa avuç içi ve hasta sola çevrilerek alınır. Kalp tepe atımını sol ventrikül oluşturur. Aort sterozunda olduğu gibi sol ventrikül hipertrofisi varsa kalp tepe atımı yeri değişmez, hafif sola kayar ve daha kuvvetli daha kalıcı daha geniş bir alanda hissedilir. Aorta yetmezliği gibi volum yüklenmesi varsa kalp tepe atımı yer değiştirir. Sola aşağıya kayar, kuvvetli geniş bir alanda hissedilir ve bu kuvvetli vurup ele çarpıp hemen kaçar. Sağ ventrikül durumu sternum solunda parasternal bölgedeki pulsasyonla anlaşılır. Parasternal lift sağ ventrikül hipertrofisini gösterir. Mitral stenozla beraber parasternal lift varsa stenozun derecesi ağırdır, çünkü pulmoner hipertansiyon gelişmiştir. Sternum solunda aynı bölgede bazen geç sistolde pulsasyon alınır, bu önemli mitral yetmezliğinde her sistolde kanın sol ventrikülden sol atriuma kaçması ile olur, çünkü sol atrium biraz genişler ve ventrikülü iter, Sternum solu 2-3. interkostal aralıkta pulsasyon pulmoner arter dilatasyonunu gösterir. Bu ya idiopatiktir ya da poststenotik dilatasyondur. Sternum sağı 2. interkostal aralıkta pulsasyon aorta dilatasyonu-aort anevrizması olabilir. Sternum solu 3. -4. interkostal aralıktaki pulsasyon ventrikül anevrizması pulsasyonu olabilir. (Kalp Kardiyoloji)

Üçüncü dereceden büyük üfürümlerde palsasyonla thril alınabilir. Apekste sistolik thrill mitral yetmezliğinde diastolik thrill mitral stenozda olur.

Perküsyonun değeri artık azalmıştır. Çünkü kalp ile göğüs duvarı arasında akciğer vardır. Kalbin mutlak matitesi sternum solu 3. -4. interkostal aralıktan apekse uzanan küçük bir bölgedir. Burası genişler ve birden AC matitesi alınırsa perikard effüzyonu düşünülür. Arada submatite varsa perıkardial effüzyon değil dilatasyon düşünülür.

Kesin tanı oskültasyonla konabilir. Normalde 1500-16000 frekans arası sesler duyulur. En rahat 1000-2000 arasıdır. Oysa üfürümlerin frekansı 50-500 arasıdır. Bu nedenle rahatça duyulamayabilirler. Mitral stenoz en iyi sol yan pozisyonda duyulur. Aort yemezliği nefes verdirilip tutulunca ya da hasta oturtulunca iyi duyulur. 3. -4. sese sol yan pozisyonda bakılmalıdır. Triküspit yetmezliği inspirasyonda şiddetlidir.

Kardiyoloji Anasayfa

Kalp Muayenesi

Kalp Sesleri

Kalpte Üfürüm

Ekokardiyografi

Kalp Kateterizasyonu

Anjiografi

Nükleer Kardiyoloji

Elektrokardiyografi

Kalp Yetmezliği

Kalp Ritim Bozukluğu ve İleti Bozuklukları

Spesifik Ritim Bozuklukları

Anjina Pektoris

Koroner Arter Hastalığı

Romatizmal Kalp Hastalıkları

Perikarditler

Endokarditler

Kardiyomyopatiler

İc Hastaliklari Anasayfa

Kardiyoloji

Gastroenteroloji

Hematoloji

Endokrinoloji

Nefroloji

Sıvı Elektrolit

Ateş ve Hipertemi

Sıcak Çarpması

Üsye

Weil Hastalığı (Epidemik Spiroket Sarılığı)

Amibiyazis Nedir

Lepra (Hansen Hastalığı)