Frengi Hastalığı ve Tedavisi

Frengi, Frengi Hastalığı ve Belirtileri

Bu hastalıkta da enfeksiyon belirtileri er­kekte daha belirgindir. Fakat hastalığın baş­lamasından sonra bir hayli geç (üç hafta) or­taya çıkar. İlk aşamada bulaşma noktasında bir kabarıklık görülür. Frengi kabarcığı ge­nellikle genital sümüksü zarlar üzerinde yer alan bir yaradır. Çoğu kez oval bir deri ka­barcığı şeklindedir; ağrı sıktır. Sert bir çıkın­tı halindedir. Genital yaralara; kasık kıvrı­mından sert ve yine ağrısız boğumlak eşlik eder.

Kadınlarda da bu tür kabarcıklar olmak­la birlikte, bunlar görülmez ve enfeksiyonun varlığı anlaşılmaz.


Bu arada bulaşmaya sebep cinsel ilişkiy­le, kabarcığın çıkışı arasında, üç hafta geçti­ğini hatırlatalım. Bu kabarcık, iyileşecektir. Aradan yıllar geçtikten sonra, frengi bu kez pembe bir deri lekesi halinde yeniden ortaya çıkacaktır. Bu da bulaşıcıdır. Hastalığın mik­robu artık hastanın kanında var olduğundan,
sinir hücrelerine saldıracak ve bunları tahrip ederek felce yahut deliliğe sebep olacaktır. Ve­ya damarlara hücum edecektir.

Hastalığın bağışıklığı yoktur. Frengiye ya­kalanıp gerektiği gibi tedavisi yapılsa da, has­talık ikinci defa aynı kişiye bulaşabilir.

Frengi Hastalığı Tedavisi ve Yapılması gereken

Bu tür zührevi hastalıklarda, en küçük bir şüphe duyulduğunda, en yakın has­tanenin bevliye servisine veya zührevi hastalıklar hastanesine başvurmak ge­rekir.
Elbette cinsel ilişkide bulunan kişile­re de, tedavileri için haber vermek gere­kir.


Belsoğukluğu

Gonokok adı verilen bazı mikropların ge­nital ve idrar yollarında varlığından meyda­na gelir. Erkeğin idrar boşaltması son derece ıstırap vericidir. Cerahat da geldiğinden, en­feksiyon açıkça bellidir. Cinsel ilişkimle geçer. Ama kadında bulaşmanın hiçbir belirti­si görülmez. Erkekte siyek üst bölümünde da­ralma tehlikesi vardır.Hemen bir doktora başvurmak ve eşine haber vermek gerekir.

Ülser Delinmesi ve Tedavisi

Ülser delinmesi

Bir ülser olayı, sindirim sistemini deler ve içindeki cerahatli madde, karın zarına doğru yayılırsa, peritonit başlar. Bu hallerde karında dayanılmaz ağrılar ortaya çıkar ve buna, hemen hiç durmak bilmeyen kusmalar eşlik eder.

Ülser Tedavisi ve Yapılması gereken

Acilen doktor çağrılmalıdır. O da has­tayı derhal hastaneye naklederek, büyük olasılıkla hemen ameliyata alacaktır.

Çok defa mide delinmekle birlikte, ba­zen bağırsağın da delindiği görülür Tıkanma Delinme ayrıca pankreas, safra kesesi veya apandis düzeyinde de görülebilir
Karın nahiyesindeki her türlü yaralar, mutlaka doktora gösterilmelidir. Çünkü bunu bir organ delinmesi izleyebilir.

İç organ kopması

Bir ay önce karın nahiyesinde bir travma­ya maruz kalan her kişide ortaya çıkabilecek sindirim belirtileri, kusmalar, karın ağrıları, başta dalak olmak üzere bu nahiyedeki iç or­ganlardan birinin kopmuş veya zedelenmiş olmasının belirtisi sayılır. Ağrı, sol taraftaki üçüncü kaburga düzeyinde başlar ve sırttan omuzlara doğru çıkar.Genellikle kaza sırasında başvurulan dok­tora bir muayene daha olmakta yarar vardır.

Rahim Kanamalari ve Donmesi

Rahim dönmesi, Rahim Kanamaları

Bezleri besleyen atar ve toplardamarlarla, sinirlerden biri burulacak olursa, meyda­na gelen boğulma, oksijensizlikten yumurta­lığın yavaş yavaş ölümüne sebep olur. Olduk­ça ağrı verici bir olaydır.

Rahim Dönmesi Tedavisi ve Yapılması gereken

Rahim ters dönmesi durumunda, Acil ve doğru bir teşhis gereklidir; çünkü tıbbi bir müdahale, bezin yeniden damar sistemini tesis edebilir. Çok geç konacak bir teşhis, yumurtalığın ölümü­ne ve alınmasına yol açacaktır. Sancı, bir şok durumu yaratacak olursa acil yardım isteyin.

Rahim kanamaları

Rahim içi kanama, Aybaşı kanamaları, kan kaybı olayı olup, gerçek anlamda kanama sayılmaz. Aybaşı ka­namaları dışında veya meponozdan sonra gö­rülen bütün rahim kanamaları, mutlaka dok­tor muayenesi gerektirir. Zamanımızda bazı gebelikten korunma ilaçlarının da aybaşı ka­namaları dışında rahim kanamalarına sebep oldukları bilinmektedir.

Rahim Kanaması Tedavisi ve Yapılması gereken

Rahim kanamaları durumunda Her ne olursa olsun, bir uzman dok­tora görünün. Kanamadan sonra şok ha­li de görülürse acil yardım isteyin. Bu arada sırt üstü sıcağa uzanıp, endişelenmeden bekleyin. Özellikle su içmeyin; çünkü bir genel anestezi uygu­lamak gerekebilir.

Çocuk Düşürme Nedenleri

Çocuk düşürme, Çocuk Düşürme Nedenleri

Altıncı aydan önce gebelik halinin sona er­mesine, düşük denir. Bebek, istenerek veya anide düşebilir. Enfeksiyon tehlikelerini or­tadan kaldırmak için, bilinçli düşüklerin bir tıp kurumunda ve mümkün olduğunca erken yapılması gerekir.

Düşük anide meydana gelirse, buna ya hormonal bir anormallik veya genital bir bozukluk yol açmış demektir. Çağımızda yoru­cu yaşam koşulları, aşırı sigara içimi, kahve düşkünlüğü, uzun seyahatler de, düşüklere se­bep olmaktadır. Gebeliğin başlangıcındaki düşükler, bol kanamalı bir aybaşı haline ben­zer.
Birkaç aylık olduktan sonra, gerçek bir cenin düşürülür.

Çocuk Düşürmede Tedavi ve Yapılması gereken

Gebelikte meydana gelen her türlü kanama, hele ateş yükselmesi de buna eşlik ediyorsa, derhal jinekologa bildiril­melidir. Gebelik sırasında sık ve kuvvet­li kasılmalar, bir düşük belirtisi olabilir. Hemen sırt üstü uzanıp yatmak ve vakit kaybetmeden doktora haber vermek şart­tır.

Hastaneye gidemeden veya doktor gelmeden bir düşük başlayacak olursa, sakin bir şekilde uzanıp yatın; düşüğün gerçekleşmesini bekleyin. Fakat rahim­den çıkan bütün sertlikleri saklayın ki, doktor geldiğinde ceninin bütün parça­larının çıkıp çıkmadığını anlasın. Ciddi bir enfeksiyonu önlemek için bu önlem şart­tır. Daha sonra yine de tam bir jinekolo­jik muayeneden geçmek gerekir.

Genital sancılar Kadının genital organlarındaki bozukluk­lardan kaynaklanan ağrılar, her zaman bu­na sebep organın bulunduğu yerde duyulmaz. Örneğin böbreklerde, karında, karın alt na­hiyesinde veya karnın sağında ya da solunda hissedilen sancılar da, genital organlardan kaynaklanabilir. Bu tür ağrıların gerçek se­bebini, ancak bir doktor söyleyebilir.

Aybaşı kanamaları dönemi dışında, kar­nın alt nahiyesinde hissedilecek bütün ağrı­lar ve hatta bir "ağırlık", bir "çekilme", dok­tor tarafından araştırılmalıdır. Sancı had aşa­mada ise, hiç vakit kaybetmeden muayene olunmalıdır. Çünkü bu bir dış gebelik de ola­bilir

Sist Had İdrar Tutulması

Had idrar tutulması

İdrar Hastalığı ve Tedavisi
Sidik tutulması denen ve sidik torbasının boşaltılması ihtiyacı duyulduğu halde, bunu gerçekleştirememek, büyük bir ağrıya sebep olduğundan, doktora başvurmak kaçınılmaz hale gelir.
Sidik tutulması bir hastalık belirtisi olacağından, bunun tedavisi de gerekir. Fakat ani bir korku da, tutulmaya sebep olabilir. Bu durumda normale dönüş, doktora gerek kalmadan gerçekleşir.
İdrar yollarına uygulanan sondaj, genel­likle en yakın ilk hastanede gerçekleştirilir.

Sistit Hastalığı ve Tedavisi

Mikroplardan meydana gelen idrar torbası iltihabı, son derece ıstırap verici sızlamalara ve sık sık idrar çıkartmaya se­bep olur. Sistit, çok defa bir kadın has­talığı olup, ihmal edilmemelidir. Çünkü taş gibi tedavisi gereken bir hastalıktan da kaynaklanabilir. Her durumda, iltihap böbreklere kadar tırmanmadan, yok edil­mesi şarttır. Çünkü burada kesin tahribat yapabilir.Derhal doktordan bir randevu alın.

Fıtık Boğulması Hastalığı

Fıtık boğulması, Fıtık Hastalığı

Bağırsak tıkanmasına benzer. Fakat çif­te sorun çıkartır: Bir yandan fıtık torbası için­de kalan bağırsak bölümü, bükülür (böylece her türlü sindirim trafiği durur); diğer yan­dan da bağırsağın bu bölümünü besleyen atar ve toplardamarlar da ezilir. Bu büzülme, ba­ğırsağın o parçasında çok çabuk boğulmaya ve doku kangrenine yol açar.

Fıtık Boğulması Tedavisi ve Yapılması gereken

Acilen çağrılan doktor gelene kadar, hastayı rahatça yerine yerleştirin. İstese bile, içecek hiçbir şey vermeyin. Çünkü kusmaları artırmaktan başka bir işe ya­ramaz.
Ağrıyan her fıtık, mutlaka doktora gösterilmelidir. Aksi
halde acil bir durum­la karşılaşılabilir.

Bağırsak Tıkanmaları Hastalığı

Bağırsak tıkanmaları, Bağırsak Hastalıkları
Bağırsak Hastalığı


Bağırsak tıkanmalarına, bağırsaklardaki trafiğin bir iç engel nedeniyle durması sebep olur (örneğin, bir tümör) veya bağırsağın bir bölümünün boğulması veya bükülmesi yol açar. Mutlaka hastaneye yatırılmayı ve çok defa da cerrahi müdahaleyi gerektirir. Bağır­sak tıkanmalarının belirtileri, sebeplerine göre değişir. Fakat bazıları hep aynıdır; iştah kay­bı, mide bulantıları ve çok kötü kokan kus­malar, dışkı ve gaz çıkarmanın durması, ba­zen de ateş yükselmesi. Şişen karın, ağrır. Doktor, stetoskopla karnı dinlediğinde, her zamanki sesleri işitmez.

Makat Kanamaları

Makat kanamaları

Makat Kanaması
Genellikle hemoroid (basur memeleri) var­lığı, bu kanamalara yol açar ve paniğe kapıl­mamak gerekir. Çünkü belirli dönemlerde tekrarlarsa, tehlikeli değildir.
Ancak hemoroidleri tedavi ettirmek için bir doktora başvurun. Bu arada kanamala­rın başka bir nedeni olup olmadığı da mey­dana çıkacaktır.

Karaciger Koligi Bobrek Koligi

Karaciğer koliği

Karaciğer koliği krizi, safra kesesinin has­ta olduğunun belirtisidir (safra taşları). Bilinç­siz yenen besinler de bunu destekler (yağlı ye­mekler, çikolata, kaymak). Ağrı, karnın sağ nahiyesinde, kaburga kemiklerinin hemen al­tında görülür. Bazen derin solumayı dahi en­geller. Mide bulantıları, kusma halleri de var­dır.

Karaciğer Koliği Tedavisi ve Yapılması gereken

Kriz, çok kez anide başlar ve acilen çağrılan doktor, krizin süresini kısaltmak için damar içine spastolitik iğne yapabi­lir.
Dikkat: Ateş yükselmesi, ürperme, si­yaha yakın idrar çıkartma veya sarılık var­sa, haber verin. Çünkü bu ağrı, safra ke­sesi yolları ve karaciğer hastalıklarının belirtisidir.

Böbrek koliği (nefretik kolik)

Böbrek taşının idrar yollarına inmesiyle ortaya çıkar.
İdrarda, böbrekler tarafından tasfiye edi­len mineraller vardır. Bazı koşullarda bu maddeler bir arada toplanarak, böbrek taşarını oluştururlar. Bu taşın idrar yollarına doğru harekete geçmesi son derece şiddetli ağ­rılara sebep olur (bilinen en şiddetli ağrılar olarak tanımlanır). Ayrıca belirtiler de o denli yeğindir ki, hasta fenalık geçirip, kusabilir;

ihtilaçla çırpınabilir. Ağrı genelde arkada, son kaburga kemiği ile belkemiğinin oluşturdu­ğu açı üzerindedir. Ama karnın alt nahiyele­rine, erkeklerde husyelere kadar yayılabilir. Kısa aralıklarla tekrarlaması daha sık görü­lür.

Çok defa idrarda kan görülür. Hasta ürperse bile, prensip olarak olayda ateş yükselmez. Seyahatlerde sallanmalar, taşın oyna­ma nedenlerindendir.
Yapılması gereken
Böyle bir durum elbette acilen dok­tor çağrılmasını ve bazen hastanın has­taneye kaldırılmasını gerektirebilir.
Böbrek taşlarının oluşmasına, sıvıla­rın tasfiyesindeki yetersizliğin yol açtığı­nı bilmek gerekir. Pek çok kimse özellik­le sıcak günlerde yeterince su içmezler. Oysa bu arada terleme nedeniyle su kay­bı daha da artar. Böylece idrar miktarı azalır.

Karın Hastalıkları Apandisit

Karın hastalıkları

Karın nahiyesi, sindirim sisteminin tamamı ile genital ve üriner (sidik boşaltma) or­ganların hemen tamamının bulunduğu yerdir. Bu nahiyede had bir hastalığın en büyük belirtileri, karın ağrıları ve kusmalardır. Daha üst taraftaki ağrılar iset bir böbrek veya genital organ rahatsızlığı olabilir.

Akut Apandisit, Apandisit Belirtileri

Apandisit, sihdirim sistemindeki küçük apandis çıkıntısının iltihaplanma­sıdır. Müdahalede bir gecikme bugün da­ha ciddi tehlikeler yaratabilir. Apandisit
krizi, oldukça şiddetli görünümler alabi­lir:
Karnın alt sağ tarafında ağrı, ateş, mi­de bulantıları ve kusmalar.

Apandisit Hastalığı Tedavisi ve Yapılması gereken

Başvurduğunuz doktor muayeneden sonra gerçek bir krizden şüphelenirse, bir cerrah görüşü, tamamlayıcı incelemeler ve hastaneye yatırma dahi isteyebilir. Gerçekten de apandisit teşhisi çok zor olup, bazen hasta24 ile 48 saat arasında gözetim altında tutulduktan sonra, bir müdahaleye karâr verebilir. Bu arada ge­rekli biyolojik ve klinik tetkikler yapılır. Cerrahtan görüş alındıktan sonra, müda­hale acilleşir. Zamanında yapıldığında, hiçbir tehlikesi yoktur.

Bu arada hastanın bilinen apandisit belirtileri göstermeyebileceği bilinmeli­dir. Doktor muayenesinden önce alına­cak bazı ilaçlar (antaljik ve antibiyotik) ge­çici olarak hastalığın belirtilerini maske­leyebilir. Gerekli cerrahi müdahale de, bu nedenle gecikebilir.
İhmal edilen apandisitin en büyük tehlikesi, peritonittir. Apandis bazen pat­layarak, içindeki iltihabı bütün karın za­rına dağıtır ve hastanın hayatını tehlike­ye düşürür.

Akciğer Tıkanması Hastalıkları

Akciğer tıkanması - Akciğer Hastalıkları

Akciğer tıkanması, akciğerdeki atarda­marlarda bir pıhtıcık nedeniyle dolaşımın dur­ması demektir Genellikle bu pıh­tıcık, toplardamarın bacak kısmındaki ilti­haplanmanın (flibit) akciğere yürümesinden kaynaklanır.

Bu tıkanma, çok ciddi sonuç verebilir ve kalp durmasına yol açabilir Da­ha hafif hallerde, hasta göğüs kafesinde şid­detli bir ağrı hisseder. Bağrına hançer saplanıyormuş gibi olur. Ayrıca solunum zorluğu meydana gelir. Teşhis, tahliller ve röntgen filmleriyle doğrulanmalıdır. Ancak önemli bir kavram unutulmamalıdır: Önceden bir flibitin varlığı. Tıkanmanın kökeni olan flibit, çe­şitli koşullarda ortaya çıkar: Uzun süre ya­tar vaziyette kalmak (cerrahi bir müdahale­den sonra, özellikle yaşlılarda), toplardamar­larda kan dolaşımının aksaması, ciddi kalp hastalıkları. Akciğer tıkanmasının teşhisinden çok, bundan da önemlisi, böyle bir hastalı­ğın önlenmesinin çeşitli yönleridir.

Akciğer Tıkanıklığı Tedavisi ve Yapılması gereken

Akciğer Hastalığı, Uzun bir süre yatağa bağlanan kişide, bacakta baldır kısmı ısınırsa, birden ağ­rırsa, flibitten şüphelenmek gerekir. Olay doğrulanırsa, akciğer tıkanmasını önle­mek için derhal pıhtılaşmayı önleyici te­daviye girişilmelidir. Hasta evinde yatı­yorsa, baldırında ağrı ortaya çıktığında, doktoruna hemen haber verilmelidir. Aynı şekilde, ayak bileğinin şişmesi, göğüs kafesinde ağrılar ve solunum güçlüğü de, doktora duyurulmalıdır.

Flibitin ortaya çıkmasını önlemek için pek çok hasta ve yatalak, kan pıhtılaşmasını önleyen ilaçlarla tedavi edilir. Bacakların hareket etmesi sağlanır.

Kalp Damar Hastalıkları

Kalp damar hastalıkları

Göğüs kafesinin içinde, kalp, akciğerler ve büyük kan damarları bulunur. Ancak göv­deyle ilgili "acil durumlar", bazen belirgin organların dışından kaynaklanır. Örneğin had bir kalp-damar hastalığı, gövdeden çok uzak bir yerde tezahür eder. Aynı şekilde yemek borusu, mide ve karaciğer de diyaframın altında bulundukları halde, had bir hastalığın sebebi iseler, "gövde "de bir acil durum yaratabilirler.

Anjindöpuatrin - Anjin Belirtileri, Anjin Hastalığı

" Anjindöpuatrin krizi genellikle bir çaba sarfından sonra meydana gelir ve iki meme arasındaki bir ağrı ile kendisini belli eder. Ağ­rı, sıkıcı, bunaltıcı, gövdeyi iki mengene ara­sına alınmış gibi hissettiren türdendir. Ağrı, yayılarak boyna ve sol kola, bileğe kadar uza­nır. Kişiyi, gösterdiği çabayı terketmeye zor­lar ve çaba gösterilmeye devam edilirse, aynı yeğinlikle başlar. Trinitrin gibi bazı ilaçlarla hemen sakinleşir.

Anjindöpuatrin (Anjin) nedir? Gösterilen bir ça­ba sırasında, kalbin yeterince oksijen alama­dığım gösteren bir alarmdır. En yaygın nedeni de, kalp damarlarının çapının daralmasıdır.

Anjindöpuatrin (Anjin) Tedavisi ve Yapılması gereken

Kontrol altına alınıp tedavi edilmez­se, anjindöpuatrin miyokard enfarktüsü­ne kadar uzanabilir. Tedavi, yaşam tarzı­na yeniden bir çeki düzen vermektir. Ya­ni beslenme rejimini değiştirmek, nice­lik ve nitelik olarak başka bir yol seçmek­tir. Düzenli bir doktor kontrolü ve ilaçla­rın alınması, hastayı rahatlatır. Nöbetler sıklaşır ve ilaçlara yanıt vermezse, dok­tor uyarılmalıdır.
Anjindöpuatrin tedavisi gören kişide krizlerin süre ve şekil değiştirmesi, dok­torun hemen uyarılmasını gerektirir.