Ulnar Sinir Yaralanma Nedenleri

Ulnar Sinir Yaralanma Nedenleri
1. İsizyon Şeklinde Olan Düzgün Yaralanmaları
Sıklıkla cam İle olan kesilerle meydana gelmektedir. Sıcak, jilet, ustura, orak gibi keskin yüzlü aletlerle olan yaralanmalarda önemli bir kısmı oluşturur. Ulnar sinir genellikle el bileği ve dirsek seviyesinde bu tür yaralan­maya maruz kalmaktadır. Keailer tam veya parsiyel olabilir. Kesik olan sinir uçları düzgün olduğu için sinirin çok az bir kısmı kompresyon tarzında yaralanmaya maruz kalmıştır. Bu nedenle primer tamir sırasında; minimal rezeksiyon yapıl­masını ve buna bağlı olarak alınan tedavi sonuçlarının da­ha iyi olmasını sağlar.
İntihar amacıyla el bileğini kesici bir aletle kes­me, Öfkeyle cama vurma, bıçakla yaralama ve trafik kazala­rı esnasında cam, sac levha ile bu tip yaralanma oluşabi­lir,
2» Laserasyon Şeklinde Yaralanmalar t
Bu tip yaralanmalar sıklıkla iş ve trafik kazaları sonucu oluşan, diğer yumuşak doku yaralanmalarıyia beraber görülen yaralanmalardır, Genellikle kesik olan sinir uçla rı düzensiz olup, travmadan daha geniş bir bölge etkilen­miştir, Flanya, hızar gibi makinalarla olan yaralanmalar bu tip yaralanmalara örnek olarak verilebilir,
3. Basınç Yaralanmaları
Bu tip yaralanmalarda iş ve trafik kazaları sonucu olabileceği gibi klinik olarak*turnike basısı, kompartman aendromu ve VÎK sırasında indirekt basıya bağlı oluşabilir. Basıya uğrayan sinir boyunca iskemi ortaya çıkar. Hafif bir direkt bası ile sinir iletimi yavaşlar. Eğer bası de­vam ederse, bütün iletim durur ve geniş bir sinir segmen-ti hasara uğrar
4. Ateşli Silah Yaralanmaları :
Ateşli silah yaralanmalarında ki özellik yüksek hız­daki bir cismin yaptığı basıncın dokulara yayılmasıdır. Hasar geçici bir paraliziden nörotmesis'e kadar değişebi­lir. Bu yaralanma şekli en çok savaşta görülür,
5, Traksiyon Sonucu Oluşan Yaralanmalar
Bu tip yaralanmalar sıklıkla aksiller düşeyde sini­rin traksiyona uğraması sonucu oluşur. En sık omuz çıkık­larında görülür,
6. Isa ve Radyasyon Sonucu Oluşan Yaralanmalar ı
Çeşitli nedenlerle oluşan yanıklar ve farklı neden­lerle uygulanan radyoterapi sonucu bu tip yaralanmalar or­taya çıkabilir,
7. Fraktür ve Dislokasyon île Olan laralanmalar
Ulnar sinir kol, önkol ve el bileği seviyesinde or­taya çıkan fraktr ve dislokasyanlarla hasar görebilir. Humerus medial eplkondil kırıkları, omuz ve dirsek çıkıklarıyla*sıklıkla ulnar sinir yaralanmaları görülmek­tedir. Mediolateral dirsek çıkıklarında sinir oluğundan çıkıp fragmanlar arasında sıkışabilir, önkol seviyesinde ulna kırıklarına bağlı ulnar sinir yaralanması ortaya çık­maktadır. El bileği kırık, çıkıkları, perilunar çıkık ve karpal dislokasyonlarda ulnar sinir yaralanmaktadır. Howard 1961 yılında bu konuda 22 vaka bildirmiştir. Ayrıca Zoega 1966 yılında radius distal ucu kırığı sonucu oluşan ulnar sinir felçli bir vaka, Komberg 1983te distal radius ve ulna kırıklarıyla ulnar sinir felci olan vakalarını, Mo Carnoll 1984 karpal kemiklerin kırık ve çıkıklarıyla ulnar sinir felci oluşan vakalarını yayınlamıştır
Carnoll, (1984) el bileği seviyesindeki kırık ve çıkıklara bağlı sinir yaralanmalarını değerlendirmiş ve bunların tedavisi için 5 prensip ortaya koymuştur
a. Akut el bileği kırık ve çıkığı ile birlikte olan sinir yaralanmalarında kapalı redüksiyon yapılmalı, sinir iyileşmesi olmadığı takdirde ekaplorasyon uygulanmalıdır,
b. Eğer sinir yaralanması kapalı redüksiyonu taki­ben gelişirse veya daha kötüleşirse sinir eksplore edilme­lidir.
c. Kırık yada çıkık için açık redüksiyon gerekli ise, sinirde parsiyel bir tutuluş olsa bile eksplorasyon yapılmalıdır 
Kaynak: http://zehirlenme.blogspot.com

Ulnar Sinir Nedir

Ulnar Sinir Nedir
F. Ulnaria brakial pleksusun medial kordonunun bir da­lı olarak m.teres majörun üst sınırından başlar, pleksus brakialisin ö.servikal ve l.torakal dallarından gelen fibrillerden oluşur. Sıklıkla da T.servikal sinirden de ge­len fibriller ulnar siniri oluşturur. H.Ulnaris, ak­sular bölgede aksiller arterin medialinde, aksiller ven ile aksiller arter arasında distale doğru ilerler. Kolun orta kısmına kadar brakial arterin medialindedir. Burada medial intermuskuler septuma girer ve bunun medialinde i-lerler. M.friseps brakiinin medial başının önünde ilerle­yip, superior ulnar kollateral arterinin eşliğinde humerus medial epikondili ile olekranon arasındaki aralığa girer.

Dirsek seviyesinde siniri çevreleyen yapılarda anato­mik variasyon görülebilir, fakat sinirin izlediği yol ge­nel olarak aynıdır, Medial epikondilin posteriorundaki çu­kur ile olekranon arasında bulunur. M.fleksor karpi ulna-ris'in iki başı arasından ön kola girer. Bu seviyede dir­sek ekleminin ulnar kollateral ligamentinin posterior ve oblik kısmı üzerindedir.

Dirsek seviyesinde görülebilen variasyonlar medial e-pikondildeki oluğun büyüklüğündeki, medial epikondilin oblikliğindeki, m.fleksor karpi ulnaris'in başlangıcındaki değişikliklerdir. Oluğun derinliği, genişliği ve uzunluğu Üzerinde bir çok farklılıklar görülmüştür. Oluk sığ oldu­ğu zaman, dirsek fleksiyonunda sinir oluktan dışarı çıkar ve yer değiştirir. Dirsek fleksiyon ve ekstansiyonda hu-merusun distal ucunun oblikliğine göre belirgin bir stress eklemin medialine taşınır. Normal olarak humerusun distal ucu 170°'den fazla olursa, sinirin sürtünmesine ve sıkışma­sına sebep olacak bir traksiyon kuvveti sinir üzerinde top­lanır.

Ulnar sinir kol seviyesinde medial epikondilin takri­ben 1.5em. üzerinden çıkan dirsek eklemine giden ilk dalı­nı verir, eklemin medial yüzünün duyusunu sağlar. Ameliyat­lar sırasında bu dala dikkat etmelidir. Bu seviyede ulnar sinirin muskuler dalları m.fleksor karpi ulnari*s*e ve bu fleksor digitorum profundusa gider. M.Pleksor karpi ulna-ris'in innervasyonu sıklıkla iki dalla olur. Bazen üç ve­ya daha fazla dal da olabilir, önkolun medialinde dlstale doğru ilerler. Bu sırada m.fleksor digitorum profundusun üzerindedir. Proksimal 1/2'si m.fleksor karpi ulnaria ta­rafından çevrilmiştir. Distal 1/2 si bu kasın lateralinde-dir. fasla ve cilt tarafından örtülmüştür.
önkolun 1/3 proksimalinde, ulnar sinir ilnar arterden ayrı olarak bulunur. Geri kalan bölümde arterin medialin­de yanyanadır. Sİ bileğinin 5cm. proksimalinde dorsal da­lını verir. Pisiform kemiğin lateralinde, hamatum çengeli-nin »edlalind., fleksor retinakulumua ontad. el'e doğru ilerler* Bu sırada ulnar arterin arkasındadır. Arterle be­raber fleksor retinakulumun yüzeyel kısmının arkasından geçer. Yüzeyel ve derin terminal dallarını vererek aonla-nar.
Ulnar Sinirin Dalları t  Artiküler, muskuler, palmar kutaneus, dorsal, yüzeyel ve derin terminal dallardır.
Artiküler Dallar, dirseğe giden dallardır.
Muskuler Dallar, dirsek çevresinden çıkan m.fleksor karpi ulnaria ve m.fleksor digitorum profunduşiarın medi-al yarısına giden dallardır.
Palmar Kutaneus Dal, önkol orta kısmından çıkan ulnar arter üzerinde İlerleyip, artere de birikişim fibriller veren daldır. Derin fasyayı delip, median sinirin palmar dalıyla beraber avuç içi derisinde sonlanır. Bazan m.pal-maris brevisi innerve eder,
Dorsal dalı, el bileğinin 5 cm proksimalinde başlar, m.fleksor karpi ulnaris'in altında dlstale doğru ilerler. Derin fasyayı delerek el bileğinin ve elin medial tarafın­da iki, sıklıkla üç dorsal digital sinire ayrılır. Bunlar­dan biri 5.parmağın medial tarafını, 2'si ise 4. ve 5 parmakların birbirine bakan yüzlerini innerve eder. 3.dal bulunduğu zaman ise 3. ile 4.parmağın birbirine bakan ta­raflarını innerve eder. 5«parmakta dorsal digital sinir­ler diatal falanksın kaidesine kadar, 4.parmakta ise or­ta falanksın kaidesine kadar uzanır. Bu parmakların daha distal kısımları ulnar sinlrlja digital dalları, 4.parmağın lateral tarafı ise median sinirin digital dalları tarafın­dan innerve olur.