Meme Kanseri Memede Kanser Selulit

Endometriyozi Nedir

Rahimin iç yüzünü kaplayan endometriyum dokusunun anormal bir durumudur ve büyük bir olası­lıkla yumurtalıklara fallop borularıyla ulaşır. Hastalık genel­likle otuz yaşın üstündeki kadınlarda görülür. Yumurtalıklar­da bulunan endometriyum dokusu yapışıklıklara yol açabile­ceği için kısırlık belirebilir.

Belirtileri: Özellikle menstrüasyon sırasında şiddetli ağrı olur, aynı zamanda aşırı kanama da görülebilir.

Tedavisi: Ameliyat gereklidir. Genç kadınlarda kısırlığa ola­nak sağlamamak için görev yapabilecek sağlam yumurtalık do­kusunun bırakılmasına çalışılır, ama yaşlılarda yumurtalıkla­rın alınması gerekebilir.

Meme kanseri, Memede Kanser


Oluşum nedeni genellikle bilinmez. Belirtileri: Ağrılı ya da ağrısız sert bir kitlenin varlığı ya da meme ucundan kanlı ya da temiz bir akıntının gelmesi açık belirtilerdendir. Kanserli olan meme tarafındaki koltuk altı lenf bezleri şişer. Tümörün üstüne rastlayan deri pürtüklüdür. Genel görünümde, bu tip kanser, meme ucu egzamasına benzer.

Süreci: Meme içinde oluşan kitlenin büyümesi çok ağırdır. Çok ender vakalarda hızlı bir gelişim görülebilir. Tedavi edil­mediği takdirde lenf sistemi ve kan dolaşımıyla yayılarak özel­likle omurga ve pelvis kemiklerinde ikincil odaklar gösterir. Bu bölgelerdeki belirtiler asıl hastalığı hatırlatır cinsten de­ğildir.

Meme Kanseri Tedavisi: Hastalığın geçirdiği evrime bağlı bir tedavi yönte­mi vardır. Erken tedavide meme tamamen alınır. Genellikle va­kalar ilerledikten sonra doktora başvurulduğu için, koltuk altı lenf bezleri, meme altı kasları da memeyle birlikte çıkartılır. Erken teşhis edildiği takdirde yalnızca meme çıkartılır ve rad­yoterapi uygulanır.

Korunma Yolları: Memede hissedilebilecek en küçük sertlikte doktora gitmeli ve hastalık varsa, erken teşhisi yapılmalıdır. Memenin çıkartıldığı durumlarda, kadının belirli aralıklarla doktora gitmesi ve muayene olması, hastalığın tekrarlayıp tek­rarlamadığının saptanması gerekir.

Sellülit, Selülit

Dokulardaki iltihap yerelleştirilmediği takdirde çevredeki bağdokusuna yayılabilir.
Belirtileri: Giderek genişleyen, portakal görünümlü şişlik­ler, şiş yerde ağrı, deri üzerinde kırmızı çizgiler belli başlı be­lirtilerdir.

Tedavi: Septisemiye yol açabileceği için hiç vakit geçirme­den tedavi yönüne gidilmelidir.

Yumurta Kisti Polip Servisit Nedir

Yumurtalık Kistleri ve Tümörleri

Yumurtalık kisti ge­nellikle 30-50 yaşlar arasında rastlanır. Çoğunlukla selim kistleri olmakla birlikte habis olanları da görülebilmektedir.

Yumurta Kist Belirtileri: Karında gerginlik, sık idrara çıkma, toplarda­mardaki akımı engelledikleri için bacaklarda şişlik, ateş, şid­detli ağrı ve kusma görülür.

Tedavi: Teşhis ancak ameliyatla konulabildiği için kist ameliyatla çıkartılır.
Habis tümörler: Çok ender olarak görülür. Çok çabuk bü­yürler.
Belirtileri: Kasık bölgesinde şiddetli ağrıyla belirlenir. Za­man zaman düzensiz kanamalar görülür.

Tedavi: Genellikle ameliyattır. Tümörün yaygın olması ha­linde yumurtalık alınır. Yaşları 45'in üstünde olan kadınlarda, diğer yumurtalıktaki en küçük belirti üzerine hemen cerrahi müdahale şarttır, çünkü genellikle hastalığın iki yanlı olma olasılığı kuvvetlidir.

Polip Nedir, Polip Hastalığı Ameliyat


Genellikle kronik iltihaplanma sonrası görülen, müköz zarın büyümüş gri kıvrımlarına verilen bir addır ve ço­ğunlukla kanama yaptıkları takdirde varlıkları belirlenir. Ra­hatsızlık verdikleri için ameliyatla çıkarılmaları gerekir.

Servisit Nedir, Kronik Servisit


Rahim boynunda (serviks) görülen iltihaplanma­ya verilen addır. Genellikle rahim düşüklüklerinden sonra belirebilir.
Akut Servisit Belirtileri: Sık idrara çıkma, akıntı ve cinsel birleşim sıra­sında duyulan şiddetli ağrı başlıca belirtilerdendir.

Servisit Tedavisi; İltihaplanmanın giderilmesi gereklidir. Bundan sonra rahim boynu diyatermiyle dağlanabilir.

Rahim Kanseri: Rahimde ya da rahim boynunda sık rastlanır. Ra­him kanseri genellikle doğurmamış kadınlarda, rahim boynu kanseri ise doğurmuş kadınlarda görülebilir.
Rahim Kanser Belirtileri: Az kanlı akıntı.
Tedavi: Işınlama ya da ameliyattır.Korunma: Herhangi bir anormal kanama derhal doktora bildirilmelidir. Erken teşhis edildiği takdirde tedavisi müm­kün olabilir.

Vajinit Nedir Rahim Tumoru Sekil Bozuklugu

Vajinit Nedir, Akut Vajinit Hastalığı


Vajenin trikomonas ya da Candida albicans mik-ro-organizmaları tarafından iltihaplandırılmasıdjr. Erkekte id­rar yolları iltihabına neden olan mikro-organizmalar erkekten kadına ya da kadından erkeğe cinsel birleşimle bulaşır. Çocuk­larda genellikle bakteri ve koküslerin etkisinde görülen karma bir iltihaplanma ortaya çıkar. Yaşlılıkta görülen vajinitin nede­ni çeşiti organizmalardır. Diğer vajinitlerin de etkeni gebelikten korunma için alman ilaçlar ve kullanılan araç-gereçlerdir.


Vajinit Belirtileri: Trikomonas'ın etken olduğu vajinitte sarı bir akıntı vardır. Candida albicans mikro-organizmasının etken olduğu akıntı peynirimsi ve beyazdır. Genellikle bu tür vajinit gebelik sırasında görülmektedir. Her iki akıntıda da kaşıntı vardır.
Vajniit Tedavisi: İlaç tedavisidir. Ancak, hem kadının hem de er­keğin birlikte tedavi görmeleri ve tedavi sırasında cinsel bir­leşimden kaçınılması gerekmektedir.
Korunma: Her iki vajinitte de temizliğe son derece büyük önem verilmelidir.

Rahimde Şekil Bozukluğu, Rahim Şekil Bozuklukları


Rahim normalde bi­raz öne eğik vaziyette durur. Bununla birlikte rahimin fazla­ca öne eğik olduğu ya da arkaya yatık olduğu, durumlar görü­lebilir. Bu durumların doğurmamış kadınlar için önemi yok­tur. Asıl önemli olan doğumdan sonra görülen rahim bozuk­luklarıdır. Doğumdaki zorlamadan ötürü rahim sarkar ve va-jen içine doğru kayar. Aynı zamanda, vajen ön duvarı da ra­himle birlikte kayabilir.
Tedavi: Destekleyici halka uygulanması ya da ameliyat.

Rahim tümörleri, Rahim Tümör


Tümörler selim ya ha habis olabilir, ay­rıca hem rahimde hem de rahim boynunda görülebilir. Rahim boynunda görülen tümörler daha sıktır. Rahimde görülen tümörlere genellikle doğurmamış kadınlarda rastlanır. Rahim boynu kanseri ise çoğunlukla doğurmuş kadınlarda görülür.
Fibroid: Çoğunlukla doğurmamış kadınlarda görülür. Ge­nellikle rahimde olmakla birlikte rahim boynunda da sık rast­lanmaktadır. Fibroid, bağdokusundan oluşmuş selim bir tü­mördür.


Rahim tümörü Belirtileri: Rahim kan dolaşımının değişiminden ötürü âdetlerde aşırı kanama ya da âdet arası kanamalar. Tümö­rün basıncı nedeniyle sancı, idrar zorluğu, varis, ayak bilek­lerinde şişme ve basur memeleri. Kimi vakalarda da akıntı da görülebilir.


Rahim tümör Tedavisi: Fibroidlerin ameliyatla çıkarılması gerekir. Eğer birden fazla fibroid varsa rahimin alınması gerekebilir.

Menstruasyon Nedir Adet Duzensizligi

Sağlık Kadın Hastalıkları, Kadın Hastalığı Bilgileri

Üretim görevini yükümlenen kadın vücudunda birçok değişik­likler olabilir. Kadın organizması ve ruhsal durumu bu deği­şikliklere uyabilmek için büyük çaba harcar. Kadın hastalık­ları özellik gösterdiği için ayrı olarak incelenmektedir.

Menstrüasyon Nedir, Menstruasyon Dönemi Düzensizliği


Menstrüasyon (Adet düzensizliği) hipofiz bezinin kontrolü altındadır. Hipofiz bezi de beyin taba­nında bulunan hipotalamusun kontrolundadır. Hipotalamusun duygularla çok yakın bağıntısı bulunduğundan kadının duygu­sal durumları menstrüasyon kanamalarında etkili olur. Mens­trüasyon yokluğunun en sık görülen nedenleri kadının gebe kalma korkusu ya da bebek sahibi olmak için gösterdiği aşırı istektir. Çok ender olarak da kızlık zarının deliksiz olması ka­nın vajende birikmesinin nedenidir. Genellikle ağrılı adet düzensizliği sebepleri psikolojiktir ve ilk doğumdan sonra ortadan kalkar.

Adet Düzensizliği Nedenleri: Kansızlık, zayıflık, ortam değişikliği ve uzun süreli sinirsel gerilim görülür. Ağrılı menstrüasyonda ise mut­laka ruhsal bir bunalım söz konusudur.

Adet Düzensizliği Tedavisi: Nedenlerin ortadan kaldırılmasına bağlıdır. A vi­tamini ve yatıştırıcı ilaçlar yararlıdır.

Menopoz (yaş dönemi): Genellikle kadının yaşamında yak­laşık 45-50 yaşlarında başlayan, çeşitli organik ve psikolojik belirtiler gösteren bir dönemdir. Menopozda kadının üreme yeteneği kaybolur, ama kadında cinsel istek ve hareketlilik kaybolmaz. Kimi zaman kadının cinsel isteği eskisine oranla artış gösterir. Kadın 45 yaş dolayında daima menopozu bekler ve belirtilerini sanki varmış gibi hissetmeye başlar.


Menapoz Belirtileri: Değişken aralıklarla kanamanın birdenbire ke­silmesi ya da aşırı kanamalar, sıcak basmaları, terleme, genel durum bozukluğu ve çok ender olarak karamsarlık hali.

Menopoz Tedavi: Belirtiler çoğu kez hormon tedavisiyle giderilebi­lir. Yatıştırıcı ilaçların karamsarlık haline yararlı olduğu ke­sindir.