Korion Villus Orneklemesi

Korion Villus Örneklemesi NedirLiteratürde, korion villuslann kültürü ile ilgili ilk çalışmaların, Jones ve arkadaşlan ( 1943 ), Stewart ve arkadaşlan ( 1948 ) ve Theide ( 1960 ) tarafından yapıldığı bildirilmiştir. Bu araştıncılann gözlemlerine göre, olgunlaşmamış plasenta villuslan in vitro olarak oldukça yavaş üremekteydi. Theide, korion villuslann önce tripsinlenmesi ardından filtre edilmesi ile hücre proliferasyonunun hızlandığım göstermiştirKorion villuslar, prenatal tamda ilk kez Çin' de ve Tietum Hastanesi kadın hastalıkları ve doğum kliniğinde, gebeliklerde fetal cinsiyeti belirlemek amacıyla IcuUanılmışür. Yapılan çalışmada, transservikal aspirasyon ile 47. - 100. günlerindeki gebelerden Korion villuslar elde edilmiştir. Bu villuslar, lamlara yayılmış ve Papanicolaou ile boyanarak seks kromatini incelenmiştir. Bu incelemeleriyle, prenatal olarak fetal cinsiyeti belirlemede basan oranının % 93.9 ve düşük oranının % 5 civarında olduğu bildirilmiştir.1981 yılında Niazi ve arkadaşlarının yaptığı çalışma, korion villus örneklemesine önemli ışık tutmuştur. Korion viluslan tripsinleyerek ve filtre ederek, elde ettiği üç tabakanın, sinsitiotrofoblast, sitotrofoblast ve mezenşimal özün özelliklerini tanımlamışlardır. Araştırıcılara göre, sinsitiotrofoblastlar, bölünme kapasitesi olmayan hücrelerden oluşmuştur.Sitotrofoblastlar, aktif olarak bölünen, in vitro olarak birkaç gün bölünmeye devam eden hücrelerden oluştuğunu ve mezenşimal öz hücreleri, aktif olarak bölünebilen ve kültürde bölünmeye devam eden hücrelerden oluştuğunu bildirmişlerdir.Kromozom anomalilerinin analizi için karyotip elde edilmesi, bölünebilen sitotrofoblast hücrelerinin kullanıldığı kısa süreli kültrü yöntemi ile, veya bölünebilen mezenşimal öz hücrelerinin kullanıldığı uzun süreli kültür yöntemi ile gerçeMeştirilmiştir. Kısa süreli inkübasyon, direkt yöntem olarak da adlandırılmıştır ve 1 - 4 saat veya 24 - 48 saat gibi nispeten kısa zaman içinde karyotip elde edilebilmiştir.1982 yılında Yamamoto ve arkadaşları, çalışmalarmda saptanan düşüklerin, kromozom anomaMerinin sebeplerini, korion vuruşların direkt yöntemi ile araştırmışlardır. Çalışmalarmda, gebelerin son menstrasyonundan altı hafta önce ve üç hafta sonrasını içine alan 9 haftalık periyotta, üst solunum yollan enfeksiyonları nedeniyle analjezik ve antipretik kullanan gebelerin % 13.8' inde (8/58 vaka ) kromozom anomalisinin olduğunu gözlemişlerdir. Tedavi görmeyen grupta ise bu oram % 6.3 ( 71 / 1136 ) olarak bulmuşlar ve farkın istatiksel olarak ( p < 0.05 ) anlamlı olduğunu saptamışlardır. Triploidi olgularının da ilaç kullanımıyla ilgili olduğunu ve tedavi gören grupta %5.1(3/58)ve tedavi görmeyen grupta ise % 0.5 ( 6 / 1136 ) ve ( p=0.0074 ) oranmda olduğunu göstermişlerdir. Trizomi ile ilaç kullanımı ve anne yaşı arasında anlamlı bir ilişki bulamamışlardır. Ayrıca maternal X irradiasyonu ile ve menstrual period düzensizlikleri ile de anlamlı bir fark gözlememişlerdir.Korion villus örneklemesi ile ilgili ilk çalışmalardan olan, Gosden ve arkadaşlarının 1982 yılında yaptıkları araştırmada, gebeliğin ilk trimestresinde alman, korion biopsi örneklerinden elde edilen, DNA' nın moleküler analizi ile fetal cinsiyetin belirlenebileceğini açıklamışlardır. 13 gebenin biopsi örneklerini çalışmışlar ve Y kromozomu DNA sı için spesifik restriksiyon endonükleaz kullanarak elde ettikleri sonuçlar ile fetal karyotip analiz sonuçlarının aynı paralellikte olduğunu bulmuşlardır. DNA analizi ile fetal cinsiyeti:4 erkek,9 dişi olarak belirlemişlerdir

Villus Nedir Villuslarin Yapisi

Villus Nedir, Villusların yapısıVilluslar, anne ile fetüs arasındaki çeşitli maddelerin değişimini gerçekleştiren esas yapılardır. Bunun yanında fetüs ile anne kanını ayıran villus dokusu çok güvencelidir ve fonksiyonel önemi vardır. Plasentada fonksiyon gören villuslarm yüzeyi yaklaşık 14 -15 m2 ve içlerindeki kapillerlerin uzunluğu ise 50 km kadar olduğu hesaplanmıştır.Villuslar, içte mezenşimal öz ve bunu saran, üst yüzeyde sinsitiotrofoblastlar ile bunun altındaki sitotrofoblastlardan ( Langhans hücrelerinden) oluşurMezenşimal öz, fîbroblastlan, gebeliğin erken evrelerinde daha çok sayıda olmak üzere büyük fagositik Hofbauer hücrelerini, çeşitli plazma hücrelerini ve serbest lipid granüllerini içerir. Ayrıca arterioller ve kapillerlerden oluşan fetal damarlar bulunur. Korion villuslann büyük dallarına Truncus, bunlardan dallananlanna Ramus ve bunların da dallarına Ramulus adı verilir

Korion Nedir

Korion NedirPlasentanın temelini oluşturan, amnion zarının dışında bulunan korion, Blastocysf in dış tabakasını yapan trofoblast hücrelerinden oluşur. önceleri embriyonun her tarafında hızlı gelişme gösteren bu zarın, bir süre sonra sadece plasentanın yapışma katılan Chorion fondosum bölümü kalır ve diğer bölümler atrofiye olur ve Chorion laeve' yi oluşturur.a) Laküner Evre: Embriyonun implante olduğu bölgede, 9. günde trofoblastlardan farklılaşan sinsitiotrofoblastlann tümü çanağa benzer bir yapı oluşturur. Hücrelerin arasındaki boşluklar birleşerek lakünler oluşur ve sinsitiotrofoblastlar trabekül görünümünü alır. Sitotrofoblastlar bunların içine yerleşir.b) Primer Villus: 11. ve 12. günlerde sinsitiotrofoblastlann yaptığı trabeküller özellikle embriyonal kutupta gelişme göstererek parmaksı çıkıntılar halinde primer villusları oluşturur.c) Sekonder Villus: 15. ve 16. günlerde dışta sinsitiotrofoblastlar, içte sitotrofoblastlar bulunan primer villuslarm içine henüz farklılaşmamış mezenşim hücrelerini içeren mezoderm' in girmesi ile sekonder villuslar oluşur.d) Tersiyer Villus: 18. günden itibaren sekonder villus stromasında; kan odaklan, kan taslakları oluşmasıyla tersiyer villuslar oluşur. Kan damarlan sonradan embriyo damarları ile bağlantı sağlar.