Elektrik Kazaları Nasıl Önlenir

Elektrik kazası nasıl önlenir?

Evinizde elektirik tesisatının ve elektrikli aletlerinizin bakımlı ve iyi durumda olması­na dikkat edin. Kullanmasını da iyi öğrenin.

Elektirik kazalarının büyük çoğunluğu, genel­likle kullanmadaki dikkatsizliklerden ileri ge­lir. Elektriğin tehlikeleri kolayca unutulur.

Tesisat

Sayaçtan geçtikten sonra, elektrik abonesi tamamen kendi tesisatından sorumludur. Elektrik tesisatları, doğru olarak ve en kali­teli malzemeyle yapılmalıdır. Her türlü uydur­ma tesis girişimi ve tamirattan kaçının. Tür­kiye'de meskenlerdeki elektrik, genellikle 220 voltluktur. Tesisatı, otomatik bir sigorta korur. Prizler yeter sayıda olmalı ve yükleme­leri önlemek için, ustaca yerleştirilmelidir. Ay­rıca çocukların ellememeleri için kapaklı priz­ler tercih edilmelidir.

Elektrik tesisatınız ayrıca çeşitli elektrik­li aletlerin çalışmasına karşılık verebilecek şe­kilde ayarlanmalıdır.

Aletler

Elektrikli aletlerde daima kaliteyi tercih edin. Aletlerin yere konması, en iyi garantidir.
Televizyon alıcılarındaki bazı iç parçalar, binlerce voltluk gerilimde çalışır. Bunların muhafazası, aygıt kapalı iken dahi çıkartıl­mamalıdır.

Yaygın kullanma

Ampul değiştirirken dahi, elektrik kordo­nu veya elektrikli bir alete, elektriği sigorta­dan kesmeden müdahalede bulunmayın. Her türlü bakım, temizleme, onarımdan önce, aletleri prizden çekin. Sigorta teli değiştirir­ken, mutlaka aynı cinsten ve kalınlıkta tel sa­rın.


Sigorta atarsa, tesisatta veya kullanılan elektrikli aletlerden birinde bir anormallik var demektir. Bu nedenle yeni bir kullanımdan önce, bir kontrol gerekir
Tehlike, nemli bir ortamda daha da artar (mutfak, banyo). Banyoda suya yakın oldu­ğunuz hallerde elektrikli aletlere, hatta elek­trikli tıraş makinesine, saç kurutma makine­sine ve telefona, eğer bozukluk varsa, kesin­likle dokunmayın.
Ütü, elektrikli ocak yakacağı, elektrikli ısı­tıcı gibi aletleri kullanmaya meraklı çocukla­rınızı gözden uzak tutmayın.

Elektrik Akımının Zararları

Elektrik akımının sinir merkezleri ve kalp üzerindeki etkisi

Öldürücü elektrik çarpmaları, aslında bu etkide görülür. Ya tek başına solunum ke­silir veya kalple sinir merkezleri akımın yo­lu üzerindeyse, birlikte kalp de durur. Ka­zazedeyi çıkarttıktan sonra, hayat buse­si uygulamak gerekir Kaza­zede ölüm halinde ise, kalbe de masaj yapmak şarttır. İlkyardım ekipleri bunu gerçekleştirebilir

Elektrik çarpan biri kazadan sonra normal görünse bile, yine de doktor kontrolün­den geçmelidir. Çünkü sinir merkezleri ve kalpte bir yara, gözden kaçmış olabilir.

Elektrik Kazaları Çarpması

Elektrik kazaları

Türkiye'de elektrik enerjisi, TEK (I(ırkiye Elektrik Kurumu) tarafından kullananlara da­ğıtılır. Genellikle konutlara 110 veya 220 voltluk alternatif akım verilir. Sanayi kuruluş­larına da çaplarına göre daha yüksek volt/u akımlar sağlanır. Elektrik kökenli bütün ka­zalara genellikle elektrik çarpması denir. Aslında bütün elektrik çarpmaları, ani ölümle sonuçlanmayabilir.

Kazazedeleri çıkartmak

Alçak gerilim

kazaların büyük çoğunluğu, konutlarda meydana gelir.
Önce sigortaları gevşeterek, akımı derhal kesin.
Eğer bu çok zaman alacaksa, aşağıdaki önlemleri gerçekleştirdikten sonra, kazazedeyi temas halinde olduğu elektrik kaynağından uzaklaştırın.
— Ellerinizi kuru eldiven veya kumaşla sa­rın; zeminle kendinizi izole edin (yerin kuru olması koşuluyla, ayakkabılar bu izolasyonu sağlar):
— Veya bir tahta üzerinde yürüyerek ve bir örtü ya da havlıyla kazazedeyi kavrayarak, siz kendinizi yerden izole edin.

Her ne olursa olsun, yardım isteyin.

Yüksek gerilim

Olay bir yüksek gerilim hattı ü/erinde ce­reyan ediyorsa, genellikle akımı kesme ola­nağı bulamazsınız.
— Kazazedeye yaklaşmayın: Bu durumda çok Özel bir malzeme gerekir;
— "Yüksek gerilim" belirterek, derhal yardım isteyin.
Genelde kazazedeyi kurtarmak için kabloyu uzaklaştırmak yerine, kendisini çekmek tercih edilir.
— İletken kablonun vücudun henüz ulaşama­dığı çıplak bölgelerine, özellikle nemli taraf* kırına (koltuk altları, ayaklar) temas etmeme­sine dikkat edin.

Yapılması gereken

Elektrik, ister doğal (yıldırım) olsun, ister insan tarafından üretilsin, çeşitli kazalara ve yaralanmalara sebep olabilir

Elektrik yanmaları

Küçük çocuklarda sık rastlanan bir kazada, dikkatsizce prize sokulacak bir kordonu, çocuğun emmek için ağzına almasıdır. Bu tür yanıklar genellikle güç tedavi edilir ve estetik olmayan yara izleri bırakır.Akımla doğrudan temas olmadan da, yüz ve ellerde de elektrik yanıkları meydana gelebilir

Zehirlenmelere Karşı Önlemler

Zehirlenmeye Karşı Alınacak önlemler

Bazı basit tedbirleri almak ve kurallara uymak, tehlikeyi önemli ölçüde azaltabilir.

Havasız yerde kalmayın

Yakıtı ne olursa olsun, bir aletin iyi çalışmaması, karbon ok­sidi oluşturur, özellikle kömürle çalışan ay­gıtlarda buna çok rastlanır. Baca sistemi, yıl­da iki defa kontrol edilmelidir.

Evinizdeki yüksek ve alçaktaki havalan­dırma deliklerini (özellikle banyo ve mutfak­larda) tıkamayın.

Araçların durumunu sık sık kontrol edin. özellikle elastik gaz borularını mümkün ol­dukça sık değiştirin. Asgari iki yılda bir bun­ları değiştirmek şarttır.

Her akşam ve evden uzun bir süre ayrı ka­lacağınız her sefer, gaz sayacını veya bütan gazının tüpünün ağzını kapatın. Küçük ço­cuklarınız varsa, bu kontrolü mutfağı her kul­landıktan sonra yapın.


Ocakları söndürebilecek hava akımlarına dikkat edin. Gaz ocağı veya fırının bulundu­ğu mutfak veya oda kapısını kapatın.

Havagazı tesisatından yararlananlar, her türlü arızada gaz şirketine haber verip, adam çağırmalıdır. Bütan gazı tüpleri kullananlar da, tüpleri mutlaka dışarı yerleştirmelidir.


Havagazı tesisatında kendiniz hiçbir deği­şikliğe kalkışmayın. Bütan gazı tüplerini de siz değiştirmeyin.

Zehirlenme Tedavisi

Zehirlenmelerde Yaralıya Müdahale

Zehirlenme Tedavisi
Zehirlenen kişiyi bazen toksik çevreden çı­kartmak, çok daha çabuk ve etkili olabilir. Kişi çok ağırsa, yerde sürükleyerek de dışarı çekebilirsiniz.

Dikkat! Havayla daha az veya çok oran­da karıştıkları takdirde, bazı gazlar infilak edebilir. Her türlü patlama tehlikesini orta­dan kaldırmak için, kazaen veya bilinçli ola­rak, en ufak bir kıvılcım çıkartabilecek jest­lerden kaçının: Elektrik düğmelerinin çevril­mesi, kapı zili, yanar sigara gibi...

Tedavi ve Yapılması gereken

Kazazede zehirli ortamdan çıkarıldıktan sonra, dört olasılık ortaya çıkabilir.
Kişi kendindedir ve görünür bir kötü durumu yoktur. Bu durumda kendisini bir tıp kurumuna götürüp, toksikolojik mu­ayeneden geçirtmekte yarar vardır. Çün­kü ikinci derecede bir durumun ortaya çıkması böyle önlenir.
Kişi kendinde olabilir, ancak soluma güçlüğü çekebilir. Boğulma olasılığına karşı kendisini teskin edin. Sonra hasta­neye kaldırtın. Bu arada boğulma belirti­leri geçse de, hastaneye göndermeyi ih­mal etmeyin.

Kişi baygınsa, ama soluyorsa: Kendi­sini hemen yan emniyet pozisyonuna ge­tirin
Kişi ölü gibiyse: Derhal hayat busesi uygulayın Bunu, doktor ye­tişene kadar da sürdürün. Böylece gelir gelmez kalp masajına başlayacak olan doktorlara da yardım etmiş olursunuz

Olay belirgin şekilde intihar değilse, gerekli servis tarafından kaçağın nereden olduğu konusunda bir araştırma yapılıp, kaçak ortaya çıkartılmalıdır.

Koma Tedavisi ve Tehlikeleri

Komadakileri bekleyen tehlikeler

Derin komada, nöro-vejatif büyük fonk­siyonlar (solunum, kan dolaşımı gibi) faali­yetlerini sürdürürler, ancak kusursuzluktan yoksun olarak.

Normal bir kişinin uyurken pozisyon de­ğiştirme yeteneği kaybolmuştur. Vücudun ağırlığı sürekli aynı dayanak noktalarına da­yanır. Bu nedenle de yatak yaralan meyda­na gelebilir.

Bu yaralar ilerde çok zor tedavi edilir ve enfeksiyonlara sebep olur. Hareketsiz kalan eklemler, kaslar ve sinirler de bu durumdan zarar görüp, ilerde tedavisi mümkün olmayan izler bırakabilir.
Savunma reflekslerinin eksikliği ise, ak­ciğer solunumunu aksatıp, öksürme refleksi­nin ortadan kalkması nedeniyle, akciğer en­feksiyonlarına yol açabilir. Bu da solunum ye­tersizliğini daha ciddi boyutlara ulaştırır.

Gözün saydam tabakası da hızla zarar görmeye başlayabilir, çünkü göz kapakları­nın açılıp kapanma refleksinin ortadan kalk­masıyla, nemlendiğinden, kurur.
Ayrıca böbrek kontrolünün kaybolması da idrar tutmasını engeller ve bu da böbrek iltihaplarına yol açabilir.


Koma Tedavisi ve Yapılması gereken

- Takma dişi çıkarın
- İçecek vermeyin


Koma çok derin olmasa bile, ağızdan bir şey vermeyin: Solunum yollarına kaç­ma tehlikesine karşı, ne su, ne de hap ve­rin...

-Yan emniyet yatışı

Elbette doktor gelinceye kadar, komalı ya da bayılmış kişinin solunum yol­larının tıkanmaması için yan vaziyette emniyete alınması şarttır. Hastaneye kal­dırılana dek, bu yan yatış pozisyonu sür­dürülmelidir. Ancak gelen doktorlar bo­ğaza tüp sokarsa, pozisyonu değiştirebilir.Hastalanan kişinin takma dişleri he­men çıkarılmalıdır, çünkü hasta bilinçsiz halde iken damaktan ayrılıp, solunum yollarını tıkayabilir

Koma Tedavisi ve Tehlikeleri

Komadakileri bekleyen tehlikeler

Derin komada, nöro-vejatif büyük fonk­siyonlar (solunum, kan dolaşımı gibi) faali­yetlerini sürdürürler, ancak kusursuzluktan yoksun olarak.

Normal bir kişinin uyurken pozisyon de­ğiştirme yeteneği kaybolmuştur. Vücudun ağırlığı sürekli aynı dayanak noktalarına da­yanır. Bu nedenle de yatak yaralan meyda­na gelebilir.

Bu yaralar ilerde çok zor tedavi edilir ve enfeksiyonlara sebep olur. Hareketsiz kalan eklemler, kaslar ve sinirler de bu durumdan zarar görüp, ilerde tedavisi mümkün olmayan izler bırakabilir.
Savunma reflekslerinin eksikliği ise, ak­ciğer solunumunu aksatıp, öksürme refleksi­nin ortadan kalkması nedeniyle, akciğer en­feksiyonlarına yol açabilir. Bu da solunum ye­tersizliğini daha ciddi boyutlara ulaştırır.

Gözün saydam tabakası da hızla zarar görmeye başlayabilir, çünkü göz kapakları­nın açılıp kapanma refleksinin ortadan kalk­masıyla, nemlendiğinden, kurur.
Ayrıca böbrek kontrolünün kaybolması da idrar tutmasını engeller ve bu da böbrek iltihaplarına yol açabilir.

Koma Tedavisi ve Yapılması gereken

- Takma dişi çıkarın
- İçecek vermeyin


Koma çok derin olmasa bile, ağızdan bir şey vermeyin: Solunum yollarına kaç­ma tehlikesine karşı, ne su, ne de hap ve­rin...

-Yan emniyet yatışı

Elbette doktor gelinceye kadar, komalı ya da bayılmış kişinin solunum yol­larının tıkanmaması için yan vaziyette emniyete alınması şarttır. Hastaneye kal­dırılana dek, bu yan yatış pozisyonu sür­dürülmelidir. Ancak gelen doktorlar bo­ğaza tüp sokarsa, pozisyonu değiştirebilir.


Hastalanan kişinin takma dişleri he­men çıkarılmalıdır, çünkü hasta bilinçsiz halde iken damaktan ayrılıp, solunum yollarını tıkayabilir

Koma Koma Hali Koma Nedir

Koma, Koma Hali

Koma Nedir?

Komaya da "bilincini kaybetme hali", aşırı davranış bozuklukları da denebilecek çırpın­ma halleri, ilkyardım gönüllülerine bir beyin sorunu ile karşı karşıya olduklarını anımsatmalıdır. Ancak, zamanında haber verilecek bir doktor, kesin teşhis koyabilir ve gereken yardımı sağlayabilir.

Koma, insanoğlunun uyanıklık, refleks ve tepki hallerini kaybetmesidir.
Komaya giren kişi, derin bir uykuya dal­mış gibidir. Fakat sarsılarak uyandırılması mümkün değildir. Çünkü "tepki göstere­mez", savunma reflekslerinden yoksundur. Ne oturabilir, ne ayakta durabilir. Başını da dik tutamaz, çünkü kas gücünü yitirmiştir.

Buna karşılık felç olmuş da sayılmaz, hat­ta bazı hareketler de yapabilir, ama bunlar eşgüdümden yoksundur.

Ancak komadaki kişinin solunumu ade­ta normaldir ve kan dolaşımı da nabızdan öl­çülebilir. Solunumun durması tehlikesiyle karşı karşıya kalsa da, solunum yeteneğini sürdürür.
Koma durumunu ancak bir doktor sap­tayabilir ve tedavisini sağlayabilir. Bazı hal­lerde, komaya giren kişi düzelip, iyileşir. Yavaş yavaş "uyanır", beyin fonksiyonları ye­rine gelir.

Doktoru doğru olarak uyarmak için, şu hususları bilmeniz gerekir:
Koma Geçirme


— Tepki göstermeyi sürdüren, ancak bunu belirgin şekilde eksik olarak yapan, hafif ko­madaki hastanın sesi çok yüksektir. Örneğin adını kulağına bağırın, buna homurdanarak veya ölçüsüz bir jestle yanıt verecektir. Ba­zen çırpınma halindedir.

— Derin komadaki kişi, kımıldamaz ve sese, acılı uyarılara dahi (yanağını sıkmak, çimdiklemek) yanıt vermez. Ayrıca solunum yolla­rı, tıkanmak tehlikesiyle karşı karşıyadır.
Derin komadaki biri karşısında, acilen doktor çağırın. Doktor gelene kadar, basit önlemleri uygulayın

Beyin Hastalıkları Beyin Sağlığı

Beyin Hastalıkları, Beyin Sağlığı

Beyin, üç kattan oluşur. Üst kat, özellik­le insanoğlunda son derece gelişmiştir. Zekâ ve düşüncenin merkezi, buradadır (korteks). Ayrıca çevreyle ve bedenle ilgili bütün bilgi­ler buraya gelir ve burada çözümlenir. Yine bütün bilinçli hareket ve davranışlar da bu­radan çıkar (sözcükler, elin hareketleri).


Orta kat (beynin temeli), içgüdüsel dav­ranışların merkezidir (sevgi, kin, kıskançlık, mülkiyet duygusu vb.). Aynı şekilde anılar, acılar, kumanda merkezleri ve hormonal sal­gılamalar da burada merkezlenmiştir. Uyan­ma, kas gücü ve denge de (küçük beyinle bir­likte), burada üslenmiştir.

En alt katı oluşturan soğancıkta, solunu­mu, sindirimi vb. düzenleyen merkezler yer alır. Bedenden aşağı inen ve çıkan bü­tün sinir yolları buradan geçer.

Bu üç katlı "süper bilgisayar", her türlü "zekâ ile ilgili" ve "bilinçli" davranışlar için, üst beyin tarafından kumanda edilir. Bu ku­manda bölgesi, çok hassastır. Diğer alt dü­zey fonksiyonlar büyük zedelenmeyle karşı­laşsalar bile, bu bölge zedelenip, yok olabi­lir. Fakat beynin merkezi ne kadar çok zarar görürse, aşağı düzeyler de o denli aksayıp, ha­yati düzenlemeleri sürdürmekte güçlük çeker­ler.


Soğancık merkezleri zarar görmüşse, ilk­yardıma koşan kişi, sonra da doktor, iyileş­meyi beklerken özellikle en büyük hayati fonksiyonları üstlenmelidir.