Kan Dolasimi Sistemi Buyuk Kucuk Sistem

Kan Dolaşım Sistemi, Kan Dolaşım Sistemleri

Kan Dolaşımı Sistemi Genel Olarak İki Bölümde İncelenir:

1. Büyük kan dolaşım sistemi
2. Küçük kan dolaşım sistemi

Büyük kan dolaşımı sisteminde kan, sol karıncıktan aort atardamarıyla çıkarak tüm vücuda dağılır, sonra üst ve alt ana top­lardamarlarla kalbin sağ kulakçığına gelir.

Küçük kan dolaşımı sisteminde, sağ kulakçığa gelmiş oksijensiz kan sağ karıncığa geçer ve sağ karıncıktan akciğer atardamarıyla çıkıp akciğerlere girer. Akciğerlerde tekrar oksijenlenen kan, akciğer toplardamarlarıyla sol karıncığa döner.

Kan dolaşımını düzenleyen kalptir. Kalp çok düzenli ola­rak kasılma (sistol) ve gevşeme (diyastol) hareketleri yapar. Kalbin her iki kulakçığı aynı zamanda kasılır ya da gevşer ve kulakçıkların hareketlerini karıncıkların kasılıp gevşeme hare­ketleri izler. İçi kan dolu olan kulakçıkların birlikte kasılmalarıyla sol kulakçıktaki kan ikili kapakçık yoluyla sol karıncı­ğa gelirken sağ kulakçıktaki kan da üçlü kapakçık (sigma kapakçığı) yoluyla sağ karıncığa geçer, içlerindeki kanı karıncık­lara vermiş olan kulakçıklar tekrar gevşer ve bu gevşeme sı­rasında da yeniden kan emerler. Kulakçıkların gevşemesini, karıncıkların kasılma hareketi izler. Karıncıklar kasılınca iç­lerindeki kana basınç yaparlar. Bu basınç sonucu sağ karın­cıktaki kan, üçlü kapakçığın kapanması üzerine, sağ kulakçı­ğa dönemeyeceği için, akciğer atardamarının ağzındaki üçlü kapakçığı açarak akciğer atardamarına girer. Sol karıncıktaki kan da aynı şekilde aorta geçer. Kanlarını atardamarlara veren karıncıkların gevşemesi sırasında aort ve akciğer atardamarlarındaki kan, üçlü kapakçıklar nedeniyle geri dönemez.

Kal­bin atışı (atım) sayısı, karıncıkların bir kez kasıldığını, kalp vuruşunun kaybolması ise karıncıkların bir kez gevşediğini gösterir. Kal­bin bu kasılma sayısı, yani vuruşu, yetişkinlerde 70-80, çocuk­ların ilk yaşlarında 100 kezdir. Sol karıncık her kasılışında aorta 60-70 santimetre küp kan verir. Sağ karıncık da her kası­lışında aynı miktar kanı akciğer toplardamarına geçirir. Böy­lece, karıncıkların birlikte hareketlerinde atardamarlara top­lam 120-140 santimetre küp kan verilebilmektedir. Enerji gerek­tiren hareketli işlerde bu miktar biraz artar. Bir kişinin bile­ğindeki, şakaklarındaki ya da boynundaki atardamarlara (şah damarına) parmağın ucuyla dokunulduğunda, atardamarın par­mağa vurduğu hissedilir. Bu vuruş, sol karıncığın her kasılışı ile atardamarlara aort yoluyla kan geldiğini gösterir. Damarın vurması ise, esnekliği nedeniyle, atardamarların şişip inmesin­den ötürüdür. Atardamarların bu hareketine vuru (nabız) adı verilir. Bir başka deyimle, nabız, karıncıkların kasılıp gevşedi­ğinin başka bir göstergesidir. Sağ karıncık atardamarı doğru­dan akciğere gittiğinden, sağ karıncığın ya da kulakçıkların ka­sılıp gevşemeleri bu yolla anlaşılamaz. Kalbin sağ kulakçık ile sağ karıncığında karbon dioksitçe zengin olduğu halde oksijen­ce zayıf olan koyu kırmızı renkli kan (pis kan) bulunur. Pis kan, akciğer atardamarıyla akciğerlere giderek içindeki karbondioksiti bırakır, yerine oksijen alarak açık kırmızı renk olur ve tekrar kalbin sol bölümüne, yani sol kulakçığa oradan da sol karıncığa geçer. Buna göre, kalbin sol bölümü oksijence zen­gin, açık kırmızı renkli kanın bulunduğu yerdir.


Bütün bu sistem aksaksız çalışmalıdır. Dolaşım bozukluk­larından ötürü birçok hastalıklar ortaya çıkabilir ve bu hasta­lıklar bulundukları yere göre adlandırılırlar.

Kan Damar Kan Damarlari Cesitleri Gorevleri

Kan Damarı, Kan Damarlarının Görevleri

Kalp genel olarak incelendiği zaman üzerinde birtakım kan damarları görülür. Bunlardan bir bölümü kanı diğer organlar­dan kalbe, bir bölümü de kanı kalpten diğer organlara taşıyan damarlardır. Kanı kalpten organlara taşıyan damarlara atardamarlar, organlardan kalbe getiren damarlara ise toplarda­marlar adı verilir.

Kan Damarları Çeşitleri

Atardamarlar, Atardamarın Görevi

En kalın kan damar, atardamar, sol karıncıktan çıkar ve aort alır. Bu atardamarın karıncıktan çıkış ağzında üçlü bir sigma kapakçığı bulunur. Bu kapakçık kanın aorttan sol ka­rıncığa geri dönmesine engel olur. Aort, kalpten uzaklaştıkça çeşitli organlara doğru kollar vererek vücudun en uzak yerle­rine kadar ulaşır ve kan iletir. Akciğer atardamarı sağ karın­cıktan çıkar ve akciğerlere doğru uzanır. Bu damarın çıkış ağ­zında da üçlü bir sigma kapakçığı bulunur. Akciğer atardama­rının çıkışındaki sigma kapakçığı kanın tekrar sağ karıncığa dönüşünü engeller.

Toplardamarlar, Toplardamarın Görevi

Toplardamarlar, üst ana ve alt ana toplar­damarı olarak ikiye ayrılır. Her iki damar da vücudun üst ve alt bölümlerindeki kanı toplayıp kalbin sağ kulakçığına geti­rir. Ayrıca, akciğerlerden oksijenlenmiş kanı getiren ve sol ku­lakçığa açılan 4 adet akciğer toplardamarı vardır.

Kılcal damarlar (kapiller), Kılcal Damarların Görevi

Kılcal damarlar, çapları çok ince damarlardır. Kılcal damarlar dokuların içine yayılıp, kıl­cal damar ağlarını oluşturarak vücudun en küçük hücrelerine kadar kanın iletimini sağlarlar (atardamar kılcalları). Hücre­lerden aynı yolla kanı toplayan yine kılcal damarlardır (top­lardamar kılcalları).

Kalp Nedir Kalp Kapakcigi Hakkinda Bilgiler

Kalp Nedir, Kalbin Yapısı Hakkında Bilgiler

Kalp, göğüs boşluğunda sağ ve sol akciğerlerin ortasındadır. Ağırlığı yaklaşık 250 gram olan kalbin içinde 200-300 mililitre kan bulunur. Kalp çizgili bir kas tabakasından yapılmıştır ve bu kas tabakasının üzerinde kan damarları vardır. Asıl kalbi oluşturan kas tabakası kalp kası (miyokard) adını alır. Kas ta­bakasının kalınlığı kalbin her tarafında aynı değildir. Fazla ba­sınçlı bölgelerde (karıncıklarda) kalın, bazı bölgelerde ise (ku­lakçıklarda) incedir. Kalbin iç yüzeyi endokardit adını alan in­ce bir zarla kaplıdır ve bu zar kalp kasına yapışıktır. Kalp kasının yeteri kadar kanlanmaması sonucu anjin dö puatrin (an­gına pectoris) adı verilen hastalık ortaya çıkar.

Kalp odaları: Kalbin boyuna kesiti alınacak olursa, kalp boşluğunun dört göze ayrılmış olduğu görülür. Bu gözlerden yukardakilere kulakçık, alt taraftakilere ise karıncık adı verilir.


Kalp Kapakçığı, Kalp Kapakçıklar: Kalbin sağ kulakçığı ile sağ karıncığı arasın­da üçlü kapakçık (sigma kapakçığı), sol kulakçığı ile sol ka­rıncığı arasında ikili kapakçık vardır. Bu kapakçıklar, kanın kulakçıklardan karıncıklara geçişine izin verdikleri halde ka­rıncıklardan kulakçıklara geri geçmesini engelleyecek şekilde çalışırlar. Kapakçıklarda görülen hastalıklara kalp kapakçığı hastalıkları denir.

Kalp torbası: Kalbin dış yüzeyinde, kalbi koruyan zardan bir torba vardır (perikard). Zardan torbayla kalp kası arasın­da çok az miktarda bir sıvı vardır ve bu sıvı kalbin hareketleri­ni kolaylaştırır. Kalp dış zarının iltihaplanması, perikardit has­talığını oluşturur.

Kalpte görülen hastalıklar genellikle ikiye ayrılırlar:

1. Dogmatik kalp bozuklukları: Bu tür bozuklukların ne­deni fetüs ya da embriyonun gelişim döneminde yapıdaki bir gecikmeden ötürü oluşan hatalı yapı ve doğumdan sonra dola­şım sistemindeki bozukluklar olabilir. Bu bozukluklar da ken­di aralarında üç bölüme ayrılırlar: a) Kalbin sağ. ve sol bö­lümlerindeki bozukluklar olarak doğmalık kalp kapakçık­ları darlığı (stenoz) ve akciğer atardamarında görülen dar­lık sayılabilir, b) Kalbin sağ ve sol bölümleri arasında ya da aort ile akciğer atardamarı arasında doğmalık bir kısa devre bağlantısı vardır. Kan, anormal bağlantı nedeniyle sol atarda­mar tarafından sağ toplardamar tarafına yönelik bir akım izler. Bu kısa devre, kalbe yakın toplardamarlar arasında, kalbin ku­lakçıklarında ya da karıncıklar bölümünde olabilir. Kalbin bu doğmalık bozukluğu çoğunlukla sağ kalpte ve dolayısıyla ak­ciğere giden duvarlarda fazla kan birikimine neden olur. c) Kalbin sol ve sağ bölümleri arasında kısa devre bağlantısı olan ve yarı yarıya karmaşık bir yapı hatası olan doğmalık kalp bozukluklarında kanın akım yönü sağdan sola doğru olur. Sağ kalpteki (kalbin sağ bölümü) sağ toplardamar kanının, sol kalpteki (kalbin sol bölümü) atardamar kanına ve aort'a geçişi nedeniyle deri ve mukoza dokusu mavimsi bir renk alır. Genel­likle bu bozukluk halk arasında «mavi hastalık» olarak adlan­dırılır.

2. Sonradan oluşan kalp bozuklukları: Kalp kapakçıkları­nın iyi görev yapamamasından ötürü kalp kapakçıkları hasta­lıkları, romatizmal hastalık nedeniyle kalp kasının yeteri ka­dar kanlanmamasından oluşan göğüs anjini (anjin dö puatrin / angina pectoris), Kalp iç zarının iltihabı (endokardit), kalp kasının iltihaplanması (miyokardit), kalp dış zarının iltihabı (perikardit), kalp genişlemesi, kalp yetmezliği gibi hastalıklar son­radan oluşan kalp bozukluklarıdır.

Kalp Damar Hastaliklari Anasayfa

Kalp, Kalp Kapakçığı, Kalbin Yapısı

Kan Damarları; Atardamar, Toplardamar, Kılcal Damar

Kalp ve Damar Hastalıkları


Kalp Dolaşım Sistemi: Büyük ve Küçük Dolaşım Sistemleri

Kalp Durması ve Kalp Durmasının Sebepleri

Kalp Masajı Nasıl Yapılır

Kalp Çarpıntısı, Göğüs Kaburgaları

Damar Bozuklukları ve Tansiyon

Kalp Bayılmaları ve Senkop Tedavisi

Kan Pıhtılaşmasına Karşı İlaçlar

Miyokard Enfarktüsü

Kan Çıbanı ve Tedavisi

Kan, Kan Grupları, Kan'ın Bölümleri ve Görevleri

Kalp Yetmezliği Hastalığı Belirtileri ve Tedavisi

Endokardit, Kalp İç Zarı İltihabı Hastalığı

Kalp Kapakçığı Hastalıkları

Miyokardit (Kalp Kası İltihabı), İnfarktüs Hakkında Bilgiler

Damar Sertliği Hastalığı ve Yüksek Tansiyon

Felç Nedir, Felç Hastalığı Belirtileri ve Tedavisi

Kansızlık (Anemi) Hastalığı

Hemoroid (Basur) Hastalığı

Kalp Krizinden Korunma Yolları

Konjesif Kalp Yetmezliği

Sol Kalp Yetmezliği

Sağ Kalp Yetmezliği

Akut Ciğer Ödemi

Dijital Zehirlenmesi

Anjina Pektoris

Akut Miyokard Enfarktusu

Endokardit

Miyokardit

Perikardit

Akup Kalp Tamponadi

Kalp Damar Hastalıklarında Beslenme

Kalp Damar Hastalıkları Riski

Kolesterol ve Kalp Hastalığı

Kalp Sağlığı ve Doğru Beslenme

Elma Tipi Şişmalık

Hipertansiyon ve Kalp Sağlığı

Şeker Hastalığı ve Kalp Sağlığı

Kalp Hastalığı ve Sigara Kullanımı

Kalp Sağlığı ve Egzersiz

Genetik Kalp Hastalığı

Kalp Sağlığı Kontrolü

Kalp Spazmı

Kalp Hastalığı İlaçla Tedavisi

Balon Yöntemi ve Stent Tedavisi

Kalp Hastalıklarında Robot Tedavisi

Baypas Ameliyatı

Gençlerde Kalp Krizi

Kalp Kapakçığı Hastalığı

Protez Kapak Tedavisi

Kalp Yetersizliği

Kalp Nakli Ameliyatı

Kalp Ritmi Bozukluğu

Kalp Pili Tedavisi

Doğuştan Kalp Hastalıkları

Mavi Hastalık


***Damar Hastalıkları

Arter Hastalıkları (Hipertansiyon)


Arteriyel Emboli ve Trombus

Tromboanjitis Obliterans (Buerger Hastalığı)

Raynaud Hastalığı

Tromboflebit (Ven Hastaliklari)

Varis

Kan Basıncı