Hippokampus Nedir

Hippokampus Nedir

Hippokampus temporal lobun iç yüzeyinde bulunan, önden arkaya doğru yay şeklinde uzanan ve insanda yaklaşık 4 cm uzunlukta olan bir yapıdır. Hippokampus yapısal özelliklerinden ve beyin sapı ile ilişkisinden yola çıkılarak küre şeklinde bir baş, üniform bir gövde ve ince bir kuyruk olmak üzere üç kısımda incelenmektedir

Hippokampal baş, beyin sapının önünde bulunmaktadır. Bu yapı, üstündeki parmaksı çıkıntılar ve küresel şekli ile hippokampal gövdeden kolaylıkla ayırtedilebilmektedir. Hippokampal gövde beyin sapına komşudur ve hippokampal başın parmaksı çıkıntılarından yoksundur. Bu bölge kantitatif amaçlı histopatolojik ve MRG incelemelerinde kullanılabilecek en önemli bölgedir. Hippokampal kuyruk beyin sapının arkasında bir yay oluşturmaktadır. Gövde ve kuyruk üzerinde alveus denilen bir yapı bulunur. Alveus hippokampal aksonların izlediği ana efferent yolu oluşturmaktadır. Bu yapı daha sonra beyne uzanan ve forniks olarak adlandırılan akson demetlerini meydana getirmektedir

Hippokampusun gövdesi birbirine kenetlenmiş U-şeklinde iki yapıdan, Ammon boynuzu (ters-U) ve dentat girusdan (normal-U) oluşmaktadır. Bu iki yapı dar bir hippokampal yarık (sulkus) ile birbirinden ayrılmıştır. Ammon boynuzu son derece ilginç bir yapı olup beynin beyaz cevher üzerinde gri cevher bulunan genel yapısından farklı olarak, birbiri üzerine sarılmış altı adet gri ve beyaz cevher tabakasından oluşmakt adır

Ammon boynuzu, kendisini oluşturan nöronların farklı görünüm ve bağlantıları nedeniyle CA1, CA2, CA3 ve CA4 olarak adlandırılan ve aralarında kademeli bir geçiş bulunan dört alt alanda incelenmektedir. Bu bölgelerin histolojik ayırımı kabaca aşağıdaki yapısal kriterlere göre yapılır. Subikuluma komşu olan CA1 (Sommer sektörü) Ammon boynuzunun yan kolunu yapar ve bu alanların en büyüğüdür. CA2 (Spielmeyer sektörü) Ammon boynuzunun iç ve yan kısımları arasında yer alan üst büküntüyü oluşturur. CA3, Ammon boynuzunun dentat girusun içine doğru giriş yaptığı büküntüsünde yerleşmiş olup iç kolu yapar ve CA4 ile dentat girus tarafından oluşturulan eğimin içine uzanır. CA4 (Bratz sektörü) ise Ammon boynuzunun dentat girus içerisinde bulunan kısmıdır. Dentat girus Ammon boynuzunun CA4 bölgesini çevrelemekte, CA1, CA2, CA3 ve subikulumdan hippokampal yarıkla ayrılmaktadır

Limbik Sistem Nedir

Limbik Sistem Nedir

Limbik sistem, hipotalamusu çevreleyen serebral ve diensefalik yapılardan oluşmaktadır. Bu sistemin koku duyusu ile ilgili yapılarla da önemli ilişkisi bulunmaktadır. İlkel memeli hayvanlarda davranışların ortaya çıkması ve duyguların dışa vurulmasında belirgin rol oynayan koku duyusu, daha gelişmiş memelilerde o kadar önemli değildir. Bu son grup canlıda limbik sisteme serebral assosiyasyon sahalarından gelen uyaranlar daha büyük önem taşımaktadır.

Duygu terimi mutluluk, heyecan, neşe, üzüntü ve korku gibi ruhsal durumları içermektedir. Bu durumlar gülme,hiddet, saldırganlık veya ağlama gibi davranışlarla dışa vurulurlar. Duyguların oluşmasında prefrontal alanlar, dışa vurulmasında ise limbik sistem görev yapmaktadır. Limbik sistemden mezensefalona gönderilen uyarılar uyku, uyanıklık, dikkat, uyarılma, saldırganlık ve uysallık gibi davranışları kontrol etmektedir. Limbik sistemden hipotalamusa gönderilen uyarılar ise beslenme ve seks gibi temel güdüleri ve ayrıca vücut ısısının, vücut sıvılarının dengesini ve vücud ağırlığının kontrolü gibi vücudun iç mekanizmalarını yönetmektedir. Bu işlevler beynin vejetatif işlevleri olarak adlandırılır. Limbik sistem ayrıca, edinilmiş deneyimlere bağlı olarak bazı otonom işlevleri etkileyebilmektedir. Örneğin daha önce köpekler tarafından saldırıya uğrayan bir kişi, başka köpeklerle karşılaşırsa, o kişide çarpıntı, terleme ve aşırı solunum gibi yanıtlar gelişmektedir. Yukarıda belirtilen işlevlerin yerine getirilmesinde görev yapan başlıca yapılar şunlardır: 1-Amigdala, 2-Hippokampus, 3-Mamiller cisimler, 4-Septum pellusidum, 5-Limbik halka

Serebral Korteks Nedir

Serebral Korteks Nedir

Yaşamı destekleyen bir çok fonksiyon omurilik, beyin sapı ve diensefalon tarafından kontrol edilirken, serebral hemisferlerin ince dış tabakasını oluşturan serebral korteks günlük yaşamımızdaki hareketlerimizi, davranışlarımızı planlamada ve gerçekleştirmede rol oynar. Serebral korteks, ayrıca bilgilerin depolanmasından ve kas becerilerimizin çoğunluğundan sorumlu olan yapıdır. Filogenetik olarak insan en mükemmel kortekse sahiptir ve modern nörobilimcilerin bir çoğu bugün insan korteksinin fonksiyonlarını ve bozukluklarını anlamaya çalışmaktadır.

Serebral korteks çıkıntılı bölgeleri (gyri) birbirinden ayıran oluklar (sulci) tarafından şekillendirilen yüksek oranda katlanmış, kıvrılmış bir şekle sahiptir. Bu kıvrımlı şeklin gerçek sebebi bilinmemektedir. Nöronların sayısını arttırabilmek için evrim sırasında oluştukları düşünülür. Korteksin kalınlığı türler arasında fazla değişiklik göstermez: kalınlığı her zaman 2 ila 4 mm arasındadır. Fakat yüzey alanı yüksek primatlar ve özellikle insanda oldukça büyüktür. Nöron sayısı, bilgi işlenmesi açısından korteksin kapasitesini gösteren önemli belirteçlerden biridir. Neokorteks fonksiyonel tabakalar şeklinde düzenlenmiştir. Neokorteksde bilgi kendi içinde ilişkili nöronların oluşturduğu karşılıklı tabakalarda işlenir. Korteksin yüzey alanının artması bilgiyi işleyebilmek için muazzam bir kapasite sağlar

Serebral korteks anatomik olarak 4 loba ayrılmıştır

Serebral korteks anatomik olarak frontal, parietal, temporal ve oksipital olmak üzere 4 loba bölünmüştür. Her lob farklı bir çok fonksiyonel bölge içerir. Örneğin, Tempo ral lob işitme, gö rme veya hafıza fonksiyonlarını yerine getiren bölgeler içerir. Serebral korteksde iki bölge daha bulunur: corpus callosumun dorsal yüzeyini saran cingulate korteks ve insular korteks (insula)

Serebral korteks tabakaları

Serebral korteks birtakım hücre tabakalarından oluşur. Tabakaların sayısı ve fonksiyonları çeşitlilik gösterir. Neokorteksi tipik olarak 6 tabaka içerir, bunlar korteksin dış yüzeyinden (pia mater) beyaz maddeye doğru numaralandırılmışlardır