Dogum Oncesi Yapilmasi Gerekenler

Doğum Öncesi Bakımın Amacı

Anne bakımı büyük ölçüde doğum öncesi bakımdır ve doğasında koruyucu sağlık hizmeti vardır. Gebelik doğal, fizyolojik bir olay olmasına rağmen anneyi ruh­sal ve bedensel yönden etkiler. Bu dönemde meydana gelen fizyolojik değişiklikler, sağlık ve hastalık arasındaki çizgiyi daraltır. Bu nedenle doğum öncesi dönemde hem anne, hem de fetüsün özel bakıma gereksinimleri vardır. Düzenli izlemlerde, verilecek olan bu bakım genel sağlık değerlendirmesini ve anne eğitimini kapsar. Amacı gebelik, doğum ve doğum sonu dönemlerinin anne ve bebek yönünden sağ­lıklı geçirtilmesini sağlamak, özelde aileye , genelde topluma sağlıklı bireyler kazan­dırmaktır.

Doğum Öncesi Yapılması Gerekenler

Hemşirenin Doğum Öncesi Bakım Hizmetlerindeki Etkinlikleri

Gebede var olan hastalıkların saptanması ve tedavisi ile annenin genel sağ­lık düzeyini yükseltmek.

Gebelikteki riskli durumları belirlemek, ortaya çıkabilecek potansiyel sorunla­rın zamanında tanı ve tedavisini sağlamak. (ÖRN: Preekiemsi, anemi, Rh uyumsuzluğu)

Annenin ve fetüsün gebelik süresince gelişmesin! izlemek ve değerlendir­mek.
Anneye gebelik, genel vücut bakımı, beslenme, aktivite, aile planlaması ge­belikte tehlike belirtileri, yeni doğanın bakımı ve annenin ihtiyacı olabilecek diğer konularda bilgi vermek..
Anneyi, fizyolojik ve psikolojik olarak doğuma hazırlamak
Gebelikte ortaya çıkabilecek olan sorunlu durumlarda anneyi desteklemek

Doğum öncesi bakımın yararları

1. Gebe kadının adet dönemi fizik ve ruhsal yönlerden sağlıklı bir şekilde ge­çirmesi kolaylaşır.
2. Fötüsün her türlü ihtiyacını yeteri kadar alarak normal gelişmesi sağlanır.
3. Gebelik komplikasyonları azalır.
4. Doğumun kolay ve komplikasyonları azalır.
5. Yeni doğanın hayata uyumu kolaylaşır.
6.Annede ve bebekte doğum sonrası komplikasyonları azalır.

Prenatal bakım ve gebelik öncesi

İçinde bulunduğumuz yüzyılın başlarında, gebe kadınlara Prenatai bakım uygulanmaz, doktor veya ebe sadece doğumla ilgilenirdi. Yaygın sistemik Prenatai bakımın yerleşmesi son yıllarda görülen mak nal perinatdl mortalite oranının be­lirgin biçimde düşmesinde katkılıdır. Prenatai bakım, fetus ve yeni doğanın yüksek riskli durumlarının tanınmasında ve ilgili girişimlerde odaklanmıştır, fakat Prenatai bakım daha geniş kapsamla ele alındığında, gebeliği, aile sağlığını geliştirmeye kat­kıyı bir fırsat gören yeni bir kavram ortaya çıkar. Gebe kadının sağlığını ve sağlıklı bir bebeğin doğumunu hedeflerken, gebelik esnasında ve bebeğin ilk yaşına gelişine kadar aile sağlığı ile ilgilenmek de Prenatai bakımın amaçlarındandır. Prenatai ba­kımın gebe kadına yönelik hedefleri şunlardır

Gebelik öncesi, esnası ve sonrası onun sağlıklı olmasını gözetmek, kendine güvenini sağlayıp kendine bakmasını öğretmek
Matemal mortalite ve morbiditeyi, fetal kaybı ve gebelikte gereksiz girişimleri azaltmak
ileriki gebeliklerden önce ve doğurganlık yıllarından sonraki dönemlerde, sağlığına yönelik riskleri azaltmak
Annelik becerilerini geliştirmek

Prenatal bakımın fettısa ve belleğe yönelik hedefleri şunlardır;

Çocuğun sağlıklı olmasını-gözetmek
Erken doğum, introuterin büyüme geriliği, korijenital anomaliler ve genelde gelişe engellerini azaltmak.
Sağlık büyü nesini gelişmesini, aşılanmasını ve tıbbi bakımını sağlamak
Nörolojik, ge simle ilgili ve diğer morbiditeleri azaltmak
Çocuğun istismarını, ihlalini, yararlanmalarını, önlenebilir akut ve kronik has­talıklarını ve doğum sonrası hastahanede yatış süresini uzatacak durumları en aza indirgemek.

Gebelik ve bebeğin ilk yılı boyunca aileye yönelik Prenatal bakın birkaç hedefi vardır.

Ailenin gelişimini ve olumlu anne baba / çocuk ilişkilerini sağlamak
istemeyen gebeliklerin önlenmesinde yardımcı olmak
Çocuğun ihmaline ve aile içinde şiddetle karşılaşmasına neden olabilecek davranış bozukluklarını tarayıp tedavilerini sağlamak
Bu hedeflere ulaşabilmek için iy pfenatal bakım sağlamaya yönelik bir planın anahtarları anlatılmakta ve ebstetrik uygulamasının bir özeti verilmektedir.

Dogum Oncesi Bakim ve Onemi

Doğum Öncesi Bakım ve Sağlığa Etkisi

Bir anne adayının sağlığı aynı zamanda beklenen bebeğin de sağlığı demek­tir. Annelerin gebeliğin başladığı günden başlayarak kendi sağlıklannı kontrol altında bulundurmaları çocuğun sağlam ve mutlu olarak dünyaya gelmesinde önemli rol oy­nar.

Gebe bir kadının özel ilgi ve bakıma ihtiyacı vardır. Toplumun ve çevrenin ge­belere karşı anlayış göstermesi onun sağlığı yönünden çok önemlidir. Bu bakımdan evliliğe aday genç kızlar ve evli kadınlara evlilik, gebelik, doğum ve çocuk bakımı ile ilgili eğitim verilmelidir. Böylece topluma daha sağlam varlıklar kazandırılmış olunur.

Doğumdan Önce

Modern bir şekilde gebeliğin izlenmesi ve bakımında aile bir bütün olarak ele alınır ve onun bulunduğu sosyal ortam, ailenin bağlı olduğu gelenekler, gelir durumu, aile bireyleri, onların anne adaylan ile ilişkileri göz önüne alınır.
Anne adayı eşi, ailesi, akrabaları, komşuları ve en son olarak da doktor ve hemşiresinin etkisi ile, çoğunlukla zor koşullar altında kalabilir. Bu nedenle gebelik süresince ortaya çıkacak sorunları gebe kadın aile çevresinden ve komşularından değil, kendi doktorundan sorup çözümlemelidir. Bu yönden doktoru ona en yakın il­giyi göstermeli ve gözlem altında bulundurmalıdır. Gebe kadın sıkılganlığını yenip doktoru ile her yönde açıkça görüşmeye alışmalıdır. Doktorunun her gün kendisi gi­bi bir çok anne adayına aynı rutin muayeneleri yaptığını ve onlara yardım ettiğini unutmamalıdır.

Doğum Öncesi Bakımın önemi

Anne ve çocuk sağlığı hizmetlerinde önemli bir yeri olan doğum öncesi bakım, temelde koıuyucu bir sağlık hizmetidir.

Anne ölüm nedenlerinin başında, yeterli doğum öncesi bakım hizmetleri ile önlenebilecek gebelikle ilgili sorunlar gelmektedir. Bunlar toksemi, enfeksiyon ve ka­namadır, iyi bir doğum öncesi bakım hizmeti ile toksemi, enfeksiyon ve kanama yö­nünden risk altında olan annelerin belirlenmesi, gebeliklerin süresince daha sık ve dikkate izlenmesi, hastalık belirtilerinin erken dönemde tesbit edilmesi ve gereken önlemlerin alınması, doğumların sağlıklı koşullarda yayılması bu komplikasyonlara bağlı anne - bebek hastalık ve ölüm hızlarını azaltacaktır.

Gebelik Öncesi

Yine doğum öncesi bakım hizmeti ile daha yeterli hale getirilebilecek olan ve ülkemizde çok sık doğumla beraber bulunduğunda anne ve bebek hastalık ve ölüm riskini yükselten bir diğer sorun annelerde görülen beslenme yetersizliğidir. Ailenin ekonomik koşullarına ve beslenme alışkanlıklarına göre düzenlenecek uygun bir beslenme planı ile annenin gebeliği süresince daha iyi beslenmesini sağlamak yine doğum öncesi bakımın ana konularından biridir.
En istendik doğum öncesi bakım, gebe kalmadan önce başlayan bakımdır. Çünkü gebelik öncesi sağlık durumu iyi olmayanlarda gebelik, anne ve fetüsün sağ­lığı riske girer.

Dogum Oncesi Bakim Anasayfa

Doğum Öncesi Bakım ve Sağlığa Etkisi

Doğum Öncesi Bakımın Amacı

Gebelik Öncesi Danışmanlık

Hamileliği Olumsuz Etkileyebilen İlaçlar

Gebelik Yaşı Tayini

Gebelikte Fizyolojik Değişiklikler

Gebelikte Görülen Psikolojik Değişiklikler

Tetanoz Profilaksisi

Hamilelikte Kilo Artışı ve Enerji

Hamilelikte Protein Gereksinimi

Hamilelikte Demir ve Folat

Hamilelikte Kalsiyum ve D Vitamini

Gebelikte ve Doğum Sonrasına Tehlikeli Durumlar

Doğum Öncesi Kanamalar

Hamilelikte Hipertansiyon ve Hipertansif durumlar

Gebelik ve Diyabet

Hamilelik ve Aids İlişkisi

Doğuma Hazırlık Egzersizleri