Bebeklere Yaklasim

Bebekle kurulan ilişkide nelere dikkat etmek gerekir?

Bebeklerde yalnız uyku konusunda değil, herhangi bir huzursuz­luk yaşadıklarında karşılaşılan problemin aşılabilmesi için arada­ki ilişkinin üzerine düşünülmesi gerekir. Eğer bebeğin huzursuz­luğu herhangi bir tıbbi nedenden kaynaklanmıyorsa, huzursuz­luk, bebeğin duygusal olarak tam anlamıyla beslenemediği anla­mına gelir. 'Bağlanma' deneyimi öncelikle anne-bebek sonra da an-ne-baba-bebek arasındaki ilişkinin ne kadar karşılıklı güvene da­yandığını ifade etmesi bakımından önemlidir.


Ebeveynlerin bebekleriyle kurdukları ilişkinin niteliğini arttıra-bilmeleri için bazı noktalara dikkat etmeleri gerekir. Bebekler çevrelerine karşı bir yetişkinden daha alıcı ve duyarlıdırlar. Anne ba­baların bebeklik döneminin yaşamın en kolay dönemi olduğu ve bebeklerin hiçbir şeyi fark edip hissedemeyeceklerine dair yanlış bir inanışları vardır. Bu yanlış kanı ebeveynlerin hem kendilerini hem de bebeklerim gözlemlemelerine engel olur.. Bu inanış, bebeklerin halk arasında "kolay" ve "zor" olarak iki şekilde algılanma­ları sonucunu doğurur. Böylesi bir çıkarım sorunu anlamaktan çok, sorunu sabırsız bir şekilde belirleme ihtiyacından kaynakla­nır. Bu da bebekle kurulan ilişkinin bir kısır döngüye girmesinin bir başka nedenidir.

Bebeğin kendisini güvende hissedebilmesi için kendisiyle za­man geçirmekten anne babasının keyif alması çok önemlidir. Eğer eğlenceli zaman geçirmiyorlarsa, mutlaka bir şeyler yanlış gide­cektir. Bebekler yetişkinlerden daha farklı bir düşünce sistemine sahiptir, anne babaların bebeklerinin gözleriyle dünyanın nasıl göründüğü üzerine düşünmeleri gerekir. Bebekler duygularını kontrol edemediklerinden ağladıkları için cezacı bir tutum içinde olmak doğru bir yaklaşım değildir. Anne baba, bebeğine olumlu tepki vermeye özen göstermelidir.

Bebeklerin hem kendilerine gü­ven duymaları hem de ilişki içinde kendilerini güvende hissedebil-meleri için anne babaların verdikleri tepkilerin bir tutarlılık içinde ve anlayışlı olması gerekir. Bebeğin yaptığı şey size saçma bile gö­rünse ona ilgili görünmek gerekir. Bebeğinizin kurduğu oyunlar­da zorlayıcı ve müdahaleci bir rol almamalısınız. Bebeğinin duygu, düşünce ve isteklerini ona tercüme etmek, bebeğinizin anlaşıldığı­nı deneyimlemesine ve kendi duygularının anlamını öğrenmesine yardım eder. Elbette anne babaların tüm bu şeyleri yapabilmeleri için enerjiye ihtiyaçları vardır. Bu nedenle de anne babanın kendi­sinin beslenebileceği, yardımını, desteğini alabileceği bir sosyal çevreye ihtiyacı vardır. Etrafınızdaki diğer yetişkinleri bebeğinizle ilişki kurmaları için teşvik etmeye çalışmalısınız. Bebeğinizin ku­racağı birden çok yakın ilişki onun duygusal, sosyal, bilişsel geli­şimi açısından oldukça yararlıdır. Elbette anne babalar yeni anne baba olmanın heyecanıyla kendilerini fazlasıyla zorlayabilirler. Bu da onları daha çok yorar, o nedenle de anne babaların kendi sınır­larının farkında olmaları, yapabileceklerinden çok fazla şey yapa-maya kendilerini zorlamamaları gerekir.

Bebeklerde Masaj ve Uyku Duzeni

Bebeklerde Masaj

Bebek masajının anne-bebek ilişkisindeki önemi nedir? Masaj yapmak bebeğin uyumasına yardım eder mi?

Anne bebek ilişkisi, müzisyen ve enstrümanı arasındaki ilişki­ye benzer. Ancak bu ilişkide anne ile bebek, ne yalnızca müzisyen ne de yalnızca enstrüman rolündedir. Karşılıklı etkileşimle bu di­namik ilişki içinde "çalıcı" ve "çalınan"ın rolleri sürekli olarak de­ğişir.


Gün boyu sadece bebeğiniz ya da çocuğunuz ile ilgilenmek çok yorucu bir eylemdir ve bazı anneleri depresyona kadar götürebilir. O yüzden annenin gün içinde bebeğinden uzakta kendisine ait za­man yaratması çok önemlidir.

Anneliği bütün zorlukları yanında genel olarak keyifli bir hale getirebilmek, bebeğinizi pasif olarak düşünmeyip, onunla iletişim kurmanızla mümkün olur. Bebeğinize masaj yapmak onunla ileti­şim kurma yöntemlerinden en etkili olanıdır.

Bebeğinizin güven içinde, bağımsız bir şekilde büyümesinde başta anne sonra da baba ile geliştireceği "bağlanma" deneyiminin rolü büyüktür. Bağlanmanın gerçekleşmesi ise ancak anne ve be­beğin birbirlerini karşılıklı olarak iyi anlamaları ile mümkündür. Bebek masajı "dokunma" ve "iletişim"in bu dönemdeki önemini çarpıcı bir şekilde ortaya koyan güzel bir örnektir.

Bebek masaj, anne ve bebeğin birbirleri ile tanışıp ilişkiyi baş­latması ve geliştirmesi için önemli bir role sahiptir. Bebek masajı­nı yalnız fiziksel yararları olan fiziksel bir terapi olarak düşünme­mek gerekir. Masaj sırasında iletişimin beş boyutu ile birlikte (gör­me, dokunma, koklama, duyma ve tat alma), altıncı boyut olarak hareketler de devrededir. Bu sırada ten teması ile sağlanan sözsüz iletişimin ilişkinin niteliğindeki önemi büyüktür. Sözgelimi, anne­nin bebeği ile göz teması kurarak bebeğinin ayak parmaklarına dokunması, bunu yaparken yumuşak bir sesle ne yaptığını bebe­ğine anlatması, vücudunun dokunduğu bölgelerin adı ile birlikte, bebeğini rahatlatacak "gevşe", "rahatla" gibi sözler söylemesi be­beği yalnız fiziksel olarak değil, ruhsal olarak da rahatlatır. Bu da bebeğin varsa uyku probleminin aşılmasına ya da daha rahat uyu­masına yardım eder.

Heranne-bebek ilişkisi, kendine özgü dinamikleri olan "biricik" bir ilişkidir. Anneye, bebeğine nasıl bakması gerektiği konusunda genel geçer tavsiyelerde bulunmak çok da doğru bir yaklaşım değil­dir. Çünkü bu türden tavsiyeler annenin kendi iç sesini dinleyerek, doğal ve rahat davranmasına engel olur. Annenin özgüvenini olum­suz etkileyebilir. Sözgelimi, kendisine verilen tüm tavsiyeleri uygu­lamasına rağmen bebeği hiç durmadan ağlayan anneyi düşünelim. Böyle bir durumda anne hem bebeğinde bir problem olduğunu dü­şünür (çünkü yapılması gereken "her şeyi" yapmış ve işe yarama­mıştır) hem de bebeğini yatıştıramadığı için ona yetemediği duygu­suna kapılır. Bebeği ağladıkça çaresizliği artan anne karşısında ise, bebek kendini daha çaresiz hissederek daha çok ağlar. Bu da anne­nin bebeği ile olan ilişkisini tam bir kısır döngüye götürür. Böyle bir durumda anne mümkün olduğu kadar soğukkanlı davranıp bebe­ğini dinlerse stres içinde olan bebeğini yatıştırabilir. Ancak bebeği­ni dikkatli bir şekilde gözlemleyen anne onun ihtiyaçlarını bilebilir.

İşte bebek masajı annenin hem bebeği ile olan ilişkisinde kendini, hem de bebeğini gözlemlemesi için gerekli olanağı da sağlar.

Masaj sayesinde hem anne ile bebek arasında yakın bir ilişki başlamış olur, hem de masajla birlikte vücudun bölümlerini önce ayrı ayrı fark eden bebek, daha sonra vücudunu bir bütün olarak gevşemiş bir şekilde algılar. Masaj ilk yapıldığında bu deneyime alışkın olmayan bebek ağlayarak tepki gösterebilir. Böyle bir du­rumda masajı bırakmak gerekir. Ancak zamanla masaj bebek için keyifli bir hale gelecektir. Ayrıca bebek ile anne arasında yaşanan stresli zamanların neden olduğu gerilimler, geçirilen bu "nitelikli" zaman sayesinde bir ölçüde telafi edilmiş de olur.

Bebeğe masaj yapmak için en ideal zaman bebek doyurulduk­tan bir saat sonradır. Şayet bebeğinizin ateşi varsa ya da rahatsız-sa masaj yapılmamalıdır. Yeni doğan bebeklere de masaj yapılabi­lir. Özellikle prematüre doğan bebekler üzerinde masajın olumlu et­kisi araştırma sonuçları ile de kanıtlanmıştır. Masajın etkili olabil­mesi için doğal yağların tercih edilmesi gerekir. Çünkü sadece do­ğal yağları ten en iyi şekilde emebilir. Bu yağlar arasında bebek için en ideal olanı bademyağıdır. Ancak bebeğin cildine zarar vermeye­ceğinden emin olmak için önceden bebeğin tenine yağı damlatarak sonucu gördükten sonra yağı tüm vücuduna uygulamak gerekir.