Bacteroides Nedir

Bacteroides NedirBacteroides türleri, vücudun normal florasında, özellikle de kolon ve barsak florasında önemli miktarda bulunurlar. Diğer anaeroblar gibi fırsatçı patojen olarak, çeşitli vücut bölgelerinde enfeksiyon yaparlar. İmmunsupresyon, aminoglikozit tedavisi, doku hasarı, malign hastalık gibi durumlarda enfeksiyona yol açarlar. En sık intraabdominal enfeksiyona yol açarlar.Bacteroidesler, Gram negatif basil veya kokobasil şeklinde görülen, hareketsiz, sporsuz ve çoğunlukla kapsüllü bakterilerdir. Koyun kanlı, K1 vitamini ve hemin ilaveli brusella agar besiyerinde iyi ürerler. Glukoz, hemin ve K1 katkılı tioglukolatlı buyyon çoğaltma besiyeri olarak kullanılabilir. Bacteroidesler sakkarolitik özellikte ve fermentasyonla asetik ve süksinik asitler, izovalerik asit oluştururlar. Bacteroides enfeksiyonlarına predispoze faktörler, gastrointestinal cerrahi, perfore veya gangrenöz apandisit, perfore ülser, divertikülit ve iltihabi barsak hastalığıdır.


Bacteroidesler, beyin abselerinden diğer anaerob bakterilerle birlikte izole edilirler. Orofarenjeal floranın aspirasyonu sonucu pleuropulmoner enfeksiyonlar gelişir. Bacteroides fragilis, intraabdominal abselere, perirektal abselere ve peritonite sebep olur. Bacteroides fargilis enterotoksini ile, çocuklarda ve yetişkinlerde kronik daireye sebep olur. Diabetik ülserlerin yol açtığı selülit, bakteriyemi ve osteomyelitlerden en sık izole edilen etkendir. Abdominal ve jinekolojik cerrahiden sonra gelişen yara enfeksiyonlarında, jinekolojik abse oluşumlarında Bacteroides fragilis rol oynar.Bacteroides fragilis, kanamisin, vankomisin ve kolistine dirençli olmaları ve %20’lik safrada üremeleri ile ayırt edilirler. Pepton yeast glukozlu buyyonda üretilen bakterinin metabolik son ürün analizleri gaz sıvı kromatografi yöntemi ile kesin tanısı konabilir.Dental, intraabdominal ve jinekolojik cerrahi öncesi profilaktik antibiyotik kullanılarak, bacteroides enfeksiyonlarından korunulabilir.


http://zehirlenme.blogspot.com

Gardnerella Vajiniti Nedir

Bakteriyel vaginoz etkenleriGardnerella Vajiniti NedirGardnerella vajinalis, vajinada normal flora üyesi olarak bulunmasına rağmen, vaginitten sorumludur. Gram pozitif, kapsülsüz, sporsuz, pleomorfizm gösteren, fakültatif anaerob bir bakteri olup, üremesi için CO2’li ortama gereksinim duyar. Vaginitli hastaların akıntıları beyaz, bozulmuş balık kokusu gibi ise Gardnerella vajinalis düşünülebilir. Tanı için, direkt mikroskopi, boyalı mikroskopi, KOH deneyi, kültür işlemleri uygulanır. Direkt mikroskopide, vajina epitel hücreleri çok sayıda kokobasil yapısındaki bakteriler ile tamamen kaplanmış veya hücre çeperi bu bakterilerin yapışması sonucu düzensiz kenarlı bir görünüm almış olabilir. Bu epitelyum hücrelerine Clue cells adı verilir.Vajina pH’sının 4.5’in üstünde olması G. vajinalis’i düşündürür. Kültürde, insan kanlı agarda ve %5 CO2’li ortamda 48 saat sonra beta hemolitik koloniler yaparak ürer. Columbia agarlı besiyerleri de izolasyonda iyi sonuç vermektedir. G. vajinalis’in tanısında Gram preparatının incelenmesi, bakterinin katalaz negatif oluşu, karakteristik koloni morfolojisi, düşük NaCl konsantrasyonlarının üremeyi inhibe etmesi, hippurat hidrolizinin pozitif olması önemli bulgulardır.Gardnerella’nın hücre dışına salınan sitotoksik bir toksini olduğu, adezyondan sorumlu olan bir pili içerdiği gösterilmiştir. Doğumu başlatan fosfolipaz A aktivitesine sahip olması ile vajina florasının üyesi olduğu da bilinmektedir.Bakteriyel vaginozlu hastalarda %90 oranında üretilmiştir. Yapılan kültürlerde Gardnerella’nın ürememesi bakteriyel vaginoz olasılığını düşürürken, üremesi bakteriyel vaginoz tanısı koydurmaktadır. Ancak floranın elemanı olması ve sağlıklı kadınlardan da üretilmesi ile tanıda ipucu hücrelerinin görülmesi ve klinik bulgularla değerlendirilmesi gerekmektedir. Gardnerella; uterus içi ve amniyon içi enfeksiyonlardan, pelvik inflamatuar hastalıktan, postpartum endometritten, ayrıca üriner sistem enfeksiyonlarından sorumludur


Jinekolojik ve obstetrik ameliyatlardan sonra gelişen bakteriyemiden de sorumlu tutulmuştur. Hastalığın tedavisinde beta laktam antibiyotikler, klindamisin, eritromisin, metronidazol kullanılabilir.


http://zehirlenme.blogspot.com