Seluloz Nedir Seluloz İceren Yiyecekler

Selüloz Nedir, Selüloz İçeren Yiyecekler

Bitkisel yapıda yer alırlar. Yiye­ceklerin sindirilemeyen (posa) kısımları­dır. Günlük diyetimiz 10-15 gr kadardır. Ağızdan alınan selülozun %43'ü dışkı ile atılmaktadır. Barsak hareketlerini artıra­rak bağırsağın düzenli çalışmasını sağ­larlar. Çiğ ve kabuğu ile yenen meyve ve sebzeler ile kepekli tahıl ürünleri selüloz yönünden zengin yiyeceklerdir. Bütün polisakkaritler gibi binlerce glikoz mole­külünden oluşmuşlardır. Suda erimezler. Bitki dokularının büyük bir bölümü bu moleküllerden yapılmıştır. Bitki hücrele­rinin çeper yapısına katılırlar ve bitkiye sağlamlık kazandırırlar.

Selenyum Nedir Selenyum İceren Besinler

Selenyum Nedir, Selenyum İçeren Besinler

Antiosidan adı verilen ve hücreleri oksijenle zarar görmekten ko­ruyan minerallerden biridir. Bunun için E vitamini ile birlikte çalışır. Bu mineral; bağışıklık sistemini güçlendirir, kanser, felç ve kalp hastalığından korur. Sperm yapımı ve hareketi için gereklidir. Bu mineralin yetersizliği durumunda; yor­gunluk, sinirlilik, kalp kasıyla ilgili sorun­lar, kas ağrıları görülür. Fazla alındığın­da ise; saç dökülmesi, bulantı ve kusma, zayıf hissetme, deri döküntüsü ve siroza neden olabilir.

Zengin selenyum kaynak­ları; Balık, organ etleri, tahıllar, bira ma­yası, brokoli, lahana, kereviz, salatalık, soğan, sarımsak, turp, mantar, yumurta, ay çekirdeği ve mısır cipsinde selenyum bulunur

Savunma Nedir Savunma Mekanizmalari

Savunma

Rakibin hücumlarına karşı koyma, onları etkisiz bırakma, püskürtme çabası.

Savunma Bölgesi

Bir takımın hücum bölgesi dışında ka­lan ve karşı takımın akınlarının durdur­mak üzere savunma uyguladığı oyun alanı bölümü.

Savunma Hatası (Faul)

Basketbolda, savunma durumundaki takım oyuncusunun, rakip hücum oyuncusuna karşı işle­diği hata

Savunma Mekanizma­ları

Birey içinden gelen dürtüleriyle, süper-ego arasındaki çatışmaları­nı ego vasıtasıyla dengede tutmaya çalışır. Bu duruma savunma mekaniz­maları denir.

Savunma Ribaundu

Basketbolde, savunma durumundaki takım oyuncularının, rakipçe atılan, pota­dan yada çemberden dönen topa zıplayışı, uzanışı

Savunma Uzun Vuruşu

Badmintonda, topu havaya, yükseltip zaman kazanarak yerini almak için yapılan uzun vuruş.

Savunmaya Dönük Oyun

Savunma­nın fazla öne açılmadan kapalı bir bi­çimde uygulanması

Satranc Nedir Satranc Oyun Kurallari

Satranç Nedir, Satranç Oyunu Kuralları

İki oyuncunun, bir tahta üze­rinde, çeşitli değerleri ve hareket özel­likleri olan taşları oynatmaları temeline dayanan bir zeka oyunu. Satranç tahta­sı 8x8=64 kareye bölünmüştür. Güne­yindeki harfler; a, b, c, d, e, f, g, h ve batısındaki sayılar; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, yardımıyla her kare­ye bir isim verilir. Başlangıçta, oyun­cuların birininki beyaz, ötekininki siyah olmak üzere onaltışar (1 şah, 1 vezir, 2 fil, 2 at, 2 kale, 8 piyon) taşı vardır.

Salto Nedir Salto Nasil Atilir

Salto Nedir, Salto Nasıl Atılır

Güreşte, rakibin kollarını bede­niyle birlikte kavrayarak, vücudun üst bölümünden yana veya arkaya doğru savurma ve onu devirerek bastırma biçi­minde uygulanan bir oyun. Salto, ayakta ve göğüs göğse mücade­lede uygulanan tehli­keli bir oyun Vücudun, ayakta iken sıçrayıp, boşlukta takla atarak ayaklar üstüne düşmesi.

Saltin Astrand Testi

Saltin Astrand Testi

Bu testte denek önce 5 dakika bisiklete biner ve son dakika içinde kalp atışı ve oksijen tüketimi ölçülür. Elde edilen veriler, deneğin maksimal V02 değerini tahmin etmek için kullanılır. Bu işlem bir nomogram ile yapılır. Tahmini olarak hesaplanan maksimal V02 değeri, testin 3-7 dakika içinde bitmesini sağlamak amacı ile deneğin koşu bandında teste başlama hızı ve eğimini bulmak için kullanılır. Örneğin; Deneğin tahmini maksimal V02 değerinin 45 ml/kg-dk olduğunu farz edin. Başlama hızı ve koşu bandının eğimi sırasıyla 12,5 km/saat ve %5,2 olacaktır. Koşmadan önce her denek, önceden belirlenmiş başlangıç yükünün %50'si ile 10 dakika yürür. Yürüyüşün sonucunda, maksimal koşu boyunca koşu bandı, denek yoruluncaya kadar her 3 dakikada bir %2,7 yükseltilir. Kalp atışları dakikada 175'i bulduğu zaman 1 dakika aralıklı gaz numuneleri alınmaya başlanır.

Beden Egitimi ve Spor Terimleri - S

Saltin Astrand Testi

Salto Nedir

Satranç

Savunma Bölgesi, Mekanizması, Hatası...

Selenyum

Selüloz

Senkronize

Seri Metodu

Siklotomi

Sinir Dokusu ve Sinir Hücresi

Sirkadiyen Ritim

Sistem ve Sistematikleştirme

Skett

Slalom

Sodyum (Na) ve Özellikleri

Soğuk Tedavi

Solunum, Solunum Volümü ve Yetmezliği

Sosyal Ahlak, Çevre, Düzen, Değişme....

Spor, Spor Bilimi, Spor Felsefesi...

Sporcu ve Sporcu Sağlığı

Sprint

Squash - Squat

Straboskopi

Su, Suyun Görevleri ve Önemi

Su Topu Oyunu ve Kuralları

Sualtı Ağırlık Ölçüm Metodu

Refleks Nedir Refleksif Hareketler

Refleks Nedir

Çevreden gelen herhangi bir uyaran karşısında bilincin, istemin her­hangi bir etkisi olmadan meydana ge­len, aynı uyaran karşısında aynı şekilde beliren hareketlerdir. Uyarıya karşı istem dışı hareket

Refleksif Hareketler

Ana karnındaki çocuğun yaptığı ilk hareketler, istemsiz olarak kontrol edilen bu hareketler, motor gelişim safhalarının temelini oluş­turur. Bebeğin dokunma, ses, ışık ve basınçtaki değişikliklere reaksiyonu istemsiz hareket aktivitesini başlatır. Bu istemsiz hareketler, hayatın ilk ayların­da artan korteks fonksiyonu ile birlikte çocuğun, vücudunu ve dış dünyayı tanımasına yardım eder.

Ragbi (Rugby) Nedir Oyun Kurallari

Ragbi (Rugby) Oyunu ve Kuralları

On beşer kişilik iki takım arasında oval bir topla oynanan oyun. Oyunculardan 8'i savun­ma, 7'si forvettir. Oyun alanı en az 125x66 m en fazla 144x70 m boyutla­rında dikdörtgen olup, çizgilerle bölümlenmiştir. Oyun 40 dk'lık iki devre halinde ve toplam 80 dakika oynanır. Devre arası 5 dakikadır. Oyunda amaç topu elle, ayakla taşıyıp sayı yapmaktır. Takımlar genellikle iri yapılı, güçlü, iyi koşan, zeki oyunculardan kurulur. Rakibin hücu­munu durdurmak için topu taşıyan oyuncuyu tutup, düşürmek ve taşıdığı topu yere değdirmek gerekir. Ragbide sayı yapmanın iki temel yolu vardır. Try ve alan golü.

Reaksiyon Nedir Reaksiyon Lideri

Reaksiyon Nedir

İnsanın yoğun çalışma yükü, rutin hayat tarzı veya olumsuz çevresel etkinliklerden tehlikeye giren yada olumsuz etkilenen bedeni ve ruhi sağlığını tekrar elde etmek, korumak veya devam ettirmek, aynı zamanda zevk ve haz almak amacıyla, kişisel doyum sağlayacak, tamamen çalışma ve zorunlu ihtiyaçlar için ayrılan zaman dışında kalan bağımsız ve bağlantısız boş zaman içinde, isteğe bağlı ve gönüllü olarak ferdi ve grup içinde seçerek yaptığı etkinliklere reaksiyon denir.

Reaksiyon Lideri

Kendisini sürekli yenileyen ve gelişmek için çaba gösteren kişidir.

Beden Egitimi ve Spor Terimleri - R

Reaksiyon

Ragbi (Rugby) Oyunu ve Kuralları

Refleks ve Refleksif Hareketler

Psikolojik Antreman Sinir Stres Uygunluk

Psikolojik

Ruhsal

Psikolojik Antrenman

Bir spor faaliye­ti sırasında, ondan önce veya daha sonra, bir faaliyette bulunan kişiye etki eden algı, dikkat, öğrenme, motivasyon, stres, v.b. psikolojik süreçlerin sevk ve iradesinin sistemli bir şekilde iyileştiril­mesi sürecidir.

Psikolojik Kriterler

Hareketin amaca yönelik yapılması yönünde motivasyon, istek, arzu, katılımdaki neşe, amaca yönelik davranış geliştirme ve hareketin önceden algılanması ile ilgili kriterleri ifade eder.

Psikolojik Sınır

İnsanın yapabileceğini hissettiği en üst düzey

Psikolojik Sözleşme

İş görenin kendi kendine yaptığı ve sezgisine dayanan bir sözleşmedir

Psikolojik Stres

Hava kirliliği, gürültü, kalabalık, v.b. gibi muhtelif nedenlerden dolayı kişinin ruhsal gerilim yaşaması sonucu ortaya çıkan dikkat azalması, algılamada yanılgılar, güvensizlik hissi, karamsarlık ve korku duygularının kişi­nin iş veriminde düşmeye yol açtığı ruhsal bozukluklardır.

Psikolojik Uygunluk


Ferdin görevini yaparken duygusal sağlamlığı, eğitile­bilirle kabiliyeti, gayreti, zeka düzeyi ve etkili olabilme çabalarının bulunmasıdır.

Psikolojik Uyum

En uygun istek ve heyecan durumunun temini, esas ödeve uyum sağlanması, dış etkenlere alışma, kendine güven ve emniyet hissinin ka­zanılması, en yüksek güç verebilecek ortama erişmek.

Psikodoping Nedir

Psikodoping Nedir

Fiziksel güce beyin gü­cünün eklenmesi şeklinde tanımlanır. Küçük yaşta belirli spor dallarına kanalize edilen ve beyinsel yetenekleri sürekli geliştirilen sporcularla çok başa­rılı sonuçlar alınabildiği ortaya konul­muştur. Bu amaçla eğitim ve antrenman programları içinde psikologlara yer verilmekte ve sporcunun kişiliğine ve branşına göre değişen yöntemler uygu­lanmaktadır.

Protein Tozu Kullanimi ve Protaminler

Protaminler, Protamin Nedir

En basit proteinlerdir. Sıcaklıkla pıhtılaşmazlar. Som balığı spermasındaki salmina, mersin balığı spermasındaki sturine birer protamindir.

Protein

Kimyasal olarak 22 aminoasitin birleşmesin­den oluşan azotlu bileşikler grubuna mensup, doku hücrelerinin yapı taşı olan maddedir. Yapılarında karbon, hidrojen ve oksijenin yanında azotta da bulunur. Büyüme, çoğalma ve kendi kendini onarma işi, proteinler ve prote­inlerle çok önemli bileşikler yapan nükleik asitlerle yakından ilgilidir. Sudan sonra, toplam vücut ağırlığının en büyük kısmını proteinler teşkil etmekte­dir. Hücrelerin oksijen ihtiyacını sağla­yan kırmızı kan ve hücrelerin yapısını oluşturan hemoglobin de proteindir. Kasların büyük kısmı miyozin ve aktin dediğimiz protein türlerinden meydana gelir. Proteinler tüm hücreler­de bulunurlar. Bir kısmı büyüme için kullanılırken bazıları enzim olarak vücutta metabolizmanın çalışmasında yardımcı olur, diğer bir kısmı enfeksi­yonlara karşı savaşan bağışıklık hücre­lerini oluşturur, bazıları ise hormonları, kasları, kemikleri ve kan hücrelerini meydana getirir.

Protein Tozu Nedir, Protein Tozu Kullanımı

Ağırlık çalışması yapan sporcuların sıklıkla kullandıkları ergojenik türevidir. Yağ ve kolesterolden kısıtlıdır, %85-90 oranında protein içerir. Kuvvet gerektiren spor dallarındaki spor­cuların günde 4-6 saat yoğun çalışma yaptıkları dönemlerinde protein tozlarının kullanımı organizmanın protein ve aminoasit gereksinimini karşılamak açı­sından pratik bir çözüm olmaktadır. Di­yette yetersizlik varsa kas gelişiminde yardımcı olabilir. Gereksinimin üzerinde kullanımı sağlığı ve performansı olumsuz yönde etkiler.

Proteinden Zengin Diyet

Proteinlerin kalori değerleri düşük ve sindirimlerinin güç olması nedeniyle pek çok kişi tara­fından önerilen ve benimsenen bu diyet türü, böbrekler ve karaciğer üzerinde ciddi yan etkiler yaratabildiği gibi, dehidratasyon ve elektrolit düzensizliği­ne de neden olabilmektedir.

Progresif Mekik (Shuttle Testi)

Progresif Mekik (Shuttle) Testi

Spor­cuların performansını değerlendirmek amacıyla açık parkurda yapılan ve çok kullanılan testlerden biride mekik testi­dir. Bu testin amacı 20 metrelik parkuru, geçtikçe hızlanan bir tempoda koşmaya başlamak ve maksimum gücü kullana­rak en uzun mesafeyi kat etmekten ibarettir. Testin yapılması için 20 metre­lik bir parkur belirlenir. Sporcu ilk 20 metreyi 9 saniyede koşacak şekilde yavaş bir tempo ile teste başlar. 20 metrelik parkurun sonuna geri döner ve tekrar 9 saniyede tamamlayacak şekilde yavaş tempo ile başladığı yere gelir, ilk 60 saniye doluncaya kadar bu tempo ile parkuru gidip gelmeye devam eder. 60 saniyenin dolduğu art arda üç düdük sesi ile duyurulur ve bu andan itibaren tempo biraz hızlanarak yeni bir 60 saniyelik etap başlatılır. Bu kez 20 metreyi ta­mamlamak için verilen süre biraz daha kısaltılmıştır. (Örneğin;8-8,5 saniye). Her 60 saniyede bir tempo giderek hızlanır. 21. etaba gelindiğinde iki sinyal sesi arasındaki süre 4 saniyeye kadar inmiş, yani koşu çok hızlanmıştır. Bir kısım sporcular bu kadar yüksek tempoya gelemeden testi bırakmak zorunda kalır­lar. Böylece sporcunun hangi tempoya kadar koşabildiği ve bu tempodaki nabız hızı tespit edilerek sonuçlar tablo üzerin­de değerlendirilir. Örneğin; 10. etapta 8 mekik yapabilen bir sporcunun Max V02 değeri 49,3 lt; 15. etapta 10 mekik koşa-bilen bir sporcunun ise 66,7 litreye karşı­lık gelir.

Potasyum (K) İceren Yiyecekler

Potasyum (K) Nedir, Potasyum Özellikleri

Vücutta hücreler içinde yer alarak, hücre dışı sıvılarda daha çok bulunan sodyumla birlikte vücudun sıvı ve ast-baz dengesini korur. Potasyumun, normal kalp atışının ve kasların normal kasılıp gevşeme hareketinin gerçekleşti­rilmesi, sinir sisteminin düzenli çalışması ve kan basıncının ayarlanması gibi gö­revleri vardır. Bunların yanısıra kalp hastalığının, felcin ve anormal hücre bölünmesinin, dolayısıyla kanserin ön­lenmesinde etkilidir. Potasyum yetersiz­liğinde; iştah kaybı, kas krampları, zayıf hissetme, düzensiz ve hızlı kalp atışı, yüksek tansiyon gibi belirtiler ortaya çıkar. İdrar söktürücü ilaçlar kullananlar, yoğun egzersiz yapanlar ve alkoliklerde gereksinim daha fazladır.

Potasyum İçeren Besinler


Potasyum bakımından zengin besin kaynakları; portakal suyu, patates, muz, kayısı, süt ve süt ürünleri, tüm etler, kuru meyveler, yeşil sebzeler, kuru baklagiller, tahıllar, kahve, çay, karnabahar, kabak, doma­tes, kavun, elma, pekmez, bira mayası, susam, ayçekirdeğidir.

Polo At Uzerinde Oynanan Oyun

Polo Oyunu Kuralları

At üzerinde bir top ve sopayla oynanan bir oyun. Oyun alanı yaklaşık 275 m x 180 m boyutlarındadır. Kale direkleri arasındaki açıklık 7.30 m kadardır. Oyunda kullanılan sopalar 1.20-1.40 m uzunlu­ğunda ve 120-150 gr ağırlığındadır. Sekizer dakikalık yedi devre halinde toplam 56 dakika oynanır. Topu rakip takımın kale direkleri arasından geçiren takım sayı yapmış olur. Oyuncular for­ma, pantolon ve çizme giyerler. Oyun, atlı iki alan hakemi ve oyunu dışarıdan izleyen bir başhakemce yönetilir.

Pliyometrik Antrenman

Pliyometrik Antrenman

Sıçrama ant­renmanıdır. Sıçramayı artırmak amacıy­la belirli yükseklikteki kasalar üzerinde, seriler şeklinde yapılan sıçrama çalış­malarından oluşur.

Pliyometrik Kuvvet Antrenmanı

Te­mel prensip olarak, negatif ve pozitif dinamik çalışmanın bütünüdür. Bu me­tot yer çekimine karşı mücadele edilen sporlarda (yüksek, uzun atlama, bas­ketbol, voleybol, cimnastik vb.) kulla­nılmaktadır. Bu metot, antrenmandaki etkiyi artırmak için vücut ağırlığını ve aletlerini kullanır. Sporcuya takılan ağırlıkla platformlara sıçraması istenir. Bu yüzden bu çalışmaya şok metodu veya derinlik sıçraması adı verilir. Bu çalışmanın süresi ve şiddeti sporcuya göre belirlenir.

Pleksus Nedir Plexus Brachialis Sacralis

Pleksus Nedir

Birçok spinal sinirin ön dalı, gövdedeki yapıları direkt olarak gidip inverve etmez, spinal sinirlerin ön dalları birbirleri ile birleşerek bir sinir ağı mey­dana getirir. Buna pleksus (plexus) denir.

Plexus Brachialis

5-8 boyun sinirleri­nin ön dalları ile 1. göğüs spinal siniri­nin ön dalından ayrılan bir kolun birleş­mesinden meydana gelir.

Plexus Cervicalis

1-4 boyun spinal sinirlerin ön dallarının birleşmesi ile oluşmuştur. Başın arka kısmında; bo­yundan, omuzdan ve toraksın üst kıs­mından duyu alır, omuz ve boyun kasla­rına motor lif gönderir.

Plexus Lumbalis

1-4 bel spinal sinirle­rinin ön dallarının birleşmesi ile meydana gelir.

Plexus Sacralis

1-3 sacralspinal sinir­lerin ön dallarının birleşmesi ile meyda­na gelir. Dalları uyluk, bacak ve ayağı inverve eder.

Play Off Nedir Oyun Kurallari

Play-Off Nedir, Play Off Kuralları

Genellikle tek veya çift devreli Lig sisteminden sonra uygulanır. 8 takı­mın katıldığı bir Play-off'u esas alırsak, Lig sonunda ilk 8 sırayı alan takımlar puan ve averaja göre play-off'a kalırlar. Eşleşme: 1-8, 2-7, 3-6, 4-5. Müsabakalar 2/3 sistemine göre, yani 3 maçtan 2 sini alan takım bir üst tura geçer, ilk maç klasmanda altta olan takımın sahasında, ikinci maç yukarıda yer alan takımın sahasındadır. 3. ve son maç puanı fazla olan takımın sahasındadır. Puan ve sayı beraberliğinde ise 3. maç küçük rakamlı takımın sahasında oynanır. Final ise 3/5 sistemine göre oynanır, ilk maç büyük rakamlı, ikinci maç ise küçük ra­kamlı takımın sahasında oynanır. Diğer üç maç ise tarafsız sahalarda oynanır.

Petrisaj (Yogurma) Nedir

Petrisaj (Yoğurma)

Tamamen el hare­ketleri olup, bilekten serbestçe kaslar üzerinde ilmi el manevralarıdır. Daha çok yoğurma hareketidir. Yorgun adale, setleşen adaleyi yumuşatma ve çeşitli tok­sin maddeleri kan dolaşımı vasıtasıyla dışarı atmaya çalışır. Bu şekilde yayılan kasın toksin maddeleri dışarı atılarak, kan temizlenir. Kasın iyi beslenmesine yardımcı olur. Alt ekstremitelerde 4-5 dk yeterlidir. Bu masaj şekli ile spazm ve kramp çözülür.

Perkusyon (Vurma) Nedir

Perküsyon (Vurma) Nedir

Kas aktivitelerinin sürkülasyonunu sağlamak, gerilen kas­ları yumuşatmak ve sinir uçlarını uyar­mak suretiyle yapılan, özellikle parmak­larla uygulanan darbeleme hareketidir. Süresi kasın durumuna ve yüzeyine bağlı olarak değişir. Genellikle 35-40 sn yeterlidir. Manuplasyonda önce küçük parmaklar deri yüzeyine çarpar, sonra diğerleri birbirleri üzerine darbelenir. El ayası kubbe şeklinde tutulur ve saniye­de 3-4 vuruş yapılarak uygulanır.

Paratiroid Hormon ve Salgi Bezi

Paratiroid Hormon

Paratiroid bezlerden salgılanan hormondur. Kandaki kalsiyum ve fosfat konsantrasyonunu ayarlar, kandaki kalsiyum düzeyini arttırır, fosfat düzeyini ise düşürür. Egzersizin etkisi bilinmemektedir.

Paratiroid Salgı Bezi

Tiroid salgı bezlerine bitişik dört küçük bezden oluşur. Ergenlik çağında en olgun duruma gelirler. Bedensel etkinlik için gerekli olan kalsiyum ve fosfor dengesini paratiroid bezi sağlar.

Kemiklerin gelişimini, sinirler ile kasların düzenli çalışmasını, kalp vuruşunu, kanın pıhtılaşmasını bu bezin salgısı ayarlar. Azlığı kemiklerin biçiminin bozulmasına, kas ağrılarına sebep olur. Fazlalığı ise, sinirlerin uyaranlara karşı duyarlılığının az olmasına sebep olur.

Paten Hokeyi Oyunu Kurallari

Paten Hokeyi Oyunu ve Kuralları

Uzunluğu 36*44 m ve genişliği 18*22 m’lik salonlarda, 1’i kaleci, 5’i saha içi ve 6’sı yedek oyuncu ile 2*20 dakikalık devrelerle oynanan bir oyundur. Devre arasında 3 dakika dinlenme verilir. Beraberlik durumunda oyun 10’ar dakikalık devreler halinde oynanır. Oyunu 5 hakem yönetir. En çok golü atan takım oyunu kazanır. Oyun alanının çevresi ortalama 20 cm yükseklikteki levhalarla çevrilidir. Topun çevresi; 22,5 cm, ağırlığı 155 gr’dır. Ayakkabılara tekerlekli paten bağlanır. Kaleciler; koruyucu başlık, yüz koruyucusu ve eldiven kullanır.