Kriket Nedir Kriket Oyunu Kurallari

Kriket Nedir, Kriket Oyunu Nasıl Oynanır

On birer kişilik iki takım arasın­da oynanan, küçük ve ağır bir topu özel sopalarla çelerek belli kurallara göre sayı yapma temeline dayanan bir oyun. Oyun, kimi çizgilerle böiümlenmiş, genel­likle çim zeminli, oval biçimli, en az 135 m x 155 m'lik bir alanda oynanır. Yuvarlama çizgileri denen çizgilerin iki ucunda, 71cm yük seklikte, 20 m aralıklarla yere çakılmış, kale görevi yapan üç sopa vardır. Kale­ler yaklaşık 23 cm genişliğindedir.


Bu oyunda kullanılan sopalar 96 cm uzun­luğundadır. Top ise deri kaplıdır. Oyun­da amaç rakibin kalesini devirmektir. Oyunculardan biri topu kaleye yuvarlar. Rakip oyuncu elindeki sopayla vurup, onu olabildiğince uzağa göndermeye çalışır. Topu yuvarlayan, yakalamak üzere topun ardından koşarken, vurucu da iki kale arasında koşmaya başlar. Her gidiş-geliş bir sayıdır. Bir vuruşta birden çok gidiş-geliş yapılabilir. Çok başarılı vuruşla da, alanın sınır çizgi­sinden geçirmekle de koşuya gerek kalmadan 4 veya 6 sayı kazanma şansı vardır. Topu yuvarlayıcı ve alan savun­ma oyuncuları, çeşitli yollarla rakip takımın 10 oyuncusunu oyun dışı bı­rakmaya çalışırlar. Bu gerçekleştiğinde bir devre olur. Takımların tüm oyuncula­rı ikişer kez karşılayıcılık yaptıktan son­ra sayılır, hesaplanır. Bütün kararlarda iki hakem yetkilidir.

Kriyoterapi Nedir

Kriyoterapi Nedir

Buz (soğuk) tedavisi. Bazı hastalıklarda antinflamatuar, ağrı gide­rici ve spazm çözücü olarak kullanıl­maktadır. Burada her şeyden önce akut sakatlanmalarda ilk yardım olarak uygu­lanan buz ile (24-48 saat içinde 15-30 dakikalık sürlerde) sakatlıktan 2-3 gün sonra başlatılan tedavi edici soğuk uygulamanın karıştırılmaması gerek­mektedir. Tedavi edici (rehabiiitatif) amaçla 6-12 dakika kadar buz uygula­manın (buz masajı, buzlu havlular, buz­lu whirlpool vb.) ardından hipotermiye bağlı olarak gelişen anestezi kısmen hareket serbestisi sağlar.

Kreatin Nedir Kreatin Fosfat

Kreatin Nedir, Kreatin Yüksekliği

Karaciğerde arginin, methionin ve glisin aminoasitlerinden sentez edil­mektedir. Normal ağırlıktaki bir insan vücudunda 120 gr kreatin bulunur. Kreatin, vücutta enerji dağıtımında gö­revli olan kreatin fosfata dönüşür ve kısa süreli yoğun egzersizler sonucu oluşan laktik asite karşı tampon görevi yaparak kasların çalışmasını kolaylaştı rır. İnsan aslarının kabul edebileceği kreatin 150-160 mmol/kg kuru ağırlık ile sınırlıdır. Dolayısıyla fazlanın yararı olmadığı gibi 40 gr üzerinde alındığında karaciğer ve böbrek hasarına yol aça bilmektedir.

Kreatin Fosfat

Kas hücreleri içerisinde . bulunan enerji depolarıdır.

Kreatin Fosfokinase Reaksiyonu

Bu reaksiyonda kreatin fosfat (CP) çözülüp dağılır ve fosfor grupları adensintri fos fat asidi (ATP) üzerinden yeni baştan senteze uğrarlar.

Koordinasyon Nedir

Koordinasyon Nedir

Amaca yönelik bir harekette, iskelet kasları ile merkezi sinir sisteminin uyum içerisinde çalış­ması ve etkileşimidir. 2.Düzen sağlama, işbirliği. 3. Çalışmayı kolaylaştırmak ve başarıyı sağlamak için bir organizas­yonun bütün faaliyetlerinin ahenkleştirilmesidir.

Koordinasyon Alıştırmaları

Kas, sinir ve duyu örgenlerinin işbirliğiyle sağla­nan ve bunu geliştiren alıştırmalar.

Koordinasyon Geliştirici Hareketler

Kas ve sinir sistemlerinin birbirleri ile olan ilişkilerini geliştirmek amacıyla yapılan hareketlerdir.

Koordinasyon Hafızası

Hareket için enformasyonların depolama sistemidir.

Koordinasyon Kabiliyeti

Çoğunlukla nörofizyolojik fonksiyon mekanizmaları­na dayalı olup, farklı niteliklerdeki ob­jektif - pratik (özellikle sportif) faaliyetler esnasında ferdi olarak kazanılan ve farklı yaşam alanlarındaki farklı faaliyet şekillerinin gerektirdiği özel koordinas­yon taleplerinin yerine getirilmesi için ihtiyaç duyulan ve nispeten bir bütünlük arz eden performans şartlarına koordi­nasyon kabiliyeti denir.

Koordinasyon Koşuları

Sinir sistemi ile adale grupları arasındaki işbirliğini geliştiren koşulardır. Koordinasyon koşu aralıkları 80 m. ile 120 m. arasında değişir. Bu koşular yaklaşık olarak %40-50 hızla koşulur.

Konveksiyon ve Konversiyon Nedir

Konveksiyon Nedir, Konveksiyon Yolla Yayılma

Vücudun temas ettiği hava veya su moleküllerine temas ederek, ger­çekleşen ısı transferidir. Isı transferinin yönü her zaman sıcaklığı yüksek olandan daha az olan nesneye doğru gerçekleşir. Örneğin; bir parça buza dokunduğunuzda elin yüzeyindeki ısı buza aktarılır, oysaki sobaya dokunduğunuz zaman, ısı soba­dan ele transfer edilir. Dokunma farklı sıcaklıktaki iki nesnenin birbirleri ile teması sonucunda ısısı yüksek olanın diğerini doğrudan etkilemesidir.

Konversiyon

Psikolojik rahatsızlığı olanlarda psikolojik huzursuzluğun sinir sistemini etkileyecek çeşitli organlarda, organ hastalıkları şeklinde kendini gös­termesi halidir.

Kontromalazi Pateller Nedir

Kontromalazi Pateller

Kontromalazi pateller, patellanın alt yüzeyi ile fermoral kondiller arasındaki uyumsuzluktan kay- naklanır. Diz tam ekstansiyonda iken patella, fermoral kondiller hizasında yukarda ve suprapateller poştaki yağ yastığı ile temas halindedir. Fleksiyonda ise patella ile femoral kondiller arasında çok sıkı bir temas vardır. Fleksiyon sırasında, pateller tendondaki gerilimin artması, bu temasın daha da sıkı olmasını sağlar ve patello-femoral eklemdeki kompresif güç fazlalaşır. Sporcu, koşarken veya merdi­ven inip çıkarken, diz çevresinde özellikle medial tarafta daha. fazla hissedilen bir ağrı yakınması olu-. Ağrı, koşunun sonu­na doğru veya koşu bittikten sonra duyu­labilir. Tedavide ilk koşul istirahattir. ilk iki gün 5'er dakikalık buz masajı uygulanma­lıdır. Daha sonra sıcak tedaviye geçilir. Dizde ağrı azaldıktan sonra egzersiz programı uygulanmalıdır.

Kollajen Nedir Kollajen Doku

Kollajen Nedir, Kollajen Doku

Bağ dokusu liflerinin yapısını oluşturan, hücrelerin aralarındaki boş­lukları dolduran ve esnek yapılı ana protein. Yaş ilerlemesiyle elastikiyet azalır. Özellikle yara iyileşmesinde önemli rol oynar.

Kollajen Lifler

Vücudun hemen hemen tüm bölümlerinde bulunur. Bağ dokusu liflerinin büyük bir bölümünü oluşturur. Vücudun yapı bloklarıdır. Özellikle traksiyon (çekme) kuvvetine gereksinim duyulan tüm bölgelerde bu lifler kullanı­lır. Traksiyona karşı direnci mm2 başına 6 kPa (kilo paskal)'dır. Bu nedenle ge­rilmeye karşı çok dirençlidir.

Kolesterol Nedir Kolesterol Yuksekligi

Kolesterol Nedir, Kolesterol Yüksekliği

İnsan ve hayvan hücrelerin­de bulunan, yağda çözülebilen alkol yapısında bir maddedir. Vücut tarafından oluşturulur. Hormonların, hücre zarları­nın ve diğer maddelerin oluşumunda gereklidir. Vücut tarafından aşırı dere­cede üretilen kolesterol, kan damarları­nın duvarlarında birikerek kan akışını engeller ya da azaltır. Sonuç olarak kan kolesterol seviyesi yüksekliği oluşur. Kolesterol yağ değildir ama yağa ben­zer mumumsu bir maddedir. Kandaki miktarı 180-240 mg/dl'dir. Kolestrolün artışı damarda sertliğe sebep olur. Ko­lesterolü vücuda kırmızı etler, balık, kümes hayvanları, yumurta sarısı, süt ve süt ürünleri, tereyağı gibi hayvansal gıdalardan alırız.

Kitle Sporu Kitle Spor

Kitle Sporu, Kitle Spor

Kişinin kendi isteğiyle beden eğitimi, oyun, cimnastik, eğlen­celi faaliyetlerle fiziki moral, toplumsal gelişimi sağlama, dinlenme ve eğlenme, boş zamanını değerlendirme amacıyla yaptığı spor dalı. 2.Toplumun her yaş ve kesiminde yaygın olarak yapılan beden eğitimi ve spor faaliyetlerinin tümüne kitle sporu denir. Her yaş kesimindeki insan tarafından yeterli organizasyon, malzeme ve uygun çevre ortamı yaratılarak yapılan sportif faali­yetlerdir. Genç, ihtiyar, her kesimin spor ile sağlıklı yaşamasının sağlanmasıdır.

Kinematik Nedir Kinematik Analiz

Kinematik Nedir

Mekaniğin bir alt dalı ola­rak, hareketin zamansal-uzaysal özellik­leri ile uğraşır. Harekete neden olan kütle ve kuvvet gibi özellikler kinemati­ğin ilgi alanı değildir. Kinematik uzaklık, hız ve ivmelemeyi linear (düzgün, doğ­rusal) ve angular (açısal) olarak inceler.

Kinematik Analiz

Yapılma nedenleri ile ilgilenmeksizin, hareketlerin çevresel ve zamansal parametrelerinin incelen­mesidir.

Kinematik Özellik

Hareket akışının mekansal ve zamansal ölçümlerle elde edilen özellikleridir.

Katojenik Diyet ve Kati Aclik Diyeti

Katı Açlık Diyeti

Vücut ağırlığının aşırı kilolara ulaştığı durumlarda, son çare olarak 3 ayı aşmamak koşuluyla katı açlık diyetleri uygulanır. Bu süre içinde aşırı beslenme alışkanlığından vazgeçileceği ve iştahın azalacağı ileri sürülmektedir. Bu diyeti yapan kişinin çok yakın gözlem altında tutulması yada hastanede olması gerekmektedir. Diyetin ilk haftalarından itibaren aşırı halsizlik hastaları bitkinliğe ve bıkkınlığa sevk eder. Tüm önlemler ve katı açlıkla geçirilen günlere karşı, bu rejimin de başarı süresi uzun vadeli değildir.

Katojenik Diyet

Gıdaların kalorisini dikkate almadan, karbonhidrat kısıtlaması öngören diyet şeklidir. Böylece metabolizma için yalnızca yağların kullanılacağı ve yeterli keton cisimlerinin oluşmasıyla birlikte fazla kalorilerin idrarla atılacağı ileri sürülmektedir. Aslında idrarla çıkarılan ketonların günlük kalori değeri, 100-150 kcal.’yi aşmaz ve beklenen zayıflama bir türlü gerçekleşemez. Diyetin ilk günlerinde hızlı giden birkaç kiloluk zayıflamanın nedeni ise sodyum ve su kaybı, yani dehidratasyondur. Bu diyetin bir başka sakıncası ise önemli ölçüde protein kaybına yol açmasıdır.

Kas Nedir Kas Dokusu ve Gerilmesi

Kas Nedir

Kas dokusundan meydana gelen anatomik ve fonksiyonel birimlerdir. 2.Kas hücrelerinin bir araya gelmesiyle meydana gelen, uyarabilme ve uyarıları iletebilme yeteneğine sahip dokudur. İskelet kası, kalp kası ve düz kaslar olmak üzere üçe ayrılır, iskelet parçala­rını hareket ettirir, hareketi sağlar. Kan pompalar, iç materyallerin hareketine yardımcı olur. 3.Kasılma ve gerilme gücü ile vücuda devinim olanağı sağla­yan et dokusu.

Kas Aygıtı

Kasın, alıştırma ile kendisi­nin yapacağı işe kolayca ayarlanması

Kas Çekmesi, Kas Gerilmesi

Birinci derecede kas yaralanmasıdır. Liflerin olağanüstü gerilmesiyle meydana gelir. Strain'de şişlik, hematom ve dri renk değişikliği olmaz. 1-2 gün süren ağrı kaybolur. 1 hafta içinde doku iyileşmesi tamamlanır.

Kas Dayanıklılığı

Bir kasın ya da kas grubunun uzun bir zaman diliminde kasılarak tekrar tekrar enerji ortaya çıkarma yetişidir.

Kas Distrofileri

Kas azalmasıyla ken­dini gösteren ve kalıtımla geçen hasta­lıklardır.

Kas Dokusu

Kas hücrelerinin bir araya gelmesiyle meydana gelen yapılardır. Kasılma ve bunun sonucu mekanik hareket oluşturabilmede ileri derecede özelleşmiş bir dokudur. Üç gruba ayrılır: İskelet kası, düz kas ve kalp kası. Kas dokusu, fibril adı verilen iğ şeklindeki hücrelerden oluşur. Bir fibriiin çapı 10-100 mikron, uzunluğu 1-40 mm kadar­dır. Fibriiin çevresinde sarkolemma denen ince bir membran vardır. Fibriller bir araya gelerek fasikül adı verilen demetleri yapar. Her fasikülde yaklaşık olarak 10-50 kadar fibril bir araya gelir. Fasikküllerin bir araya gelmesiyle de kas dokusu ortaya çıkar. Kasın çevre­sinde epimisyum denen kalın ve güçlü bir membran vardır.Fasiküller arasında­ki bağ dokusu, kasın iki ucuna doğru ilerledikçe tendona dönüşür ve kas, bu tendonlar vasıtasıyla kemiğe yapışarak hareketin oluşmasını sağlar.

Kas Eksantibilitesi

Kasın uzayabilmesi, sünebilmesi.

Kas Ezilmesi

Sert bir cisim ya da sa­katlanmaya yol açabilecek bir baskının, kasta bölgesel olarak bir doku bütünlü­ğü bozukluğu yaratması.

Kas Geliştirme: Kas gücünü ve hacmi­ni artırmaya yönelik etkinlik

Kas Gücü: Kasın çeşitli alıştırmalarla artırılabilen iş görme, hareket etme yeteneği

Kas Hipertrofisi

Giderek artan yükler­le yapılan çalışmalar sonucu kas gelişir, büyür ve enine kesit yüzeyi artar. Bu büyümeye kassal hipertrofi denir.

Kas İğciği

Kastaki esneme durumunu merkezi sinir sistemine ileten duyu or­ganı, içindeki duyu reseptörüdür. Buna kas iğciği denir. Kas iğciği, devamlı olarak kasın gerginlik durumu ile ilgili bilgileri merkezi sinir sistemine aktarır. Özel reflekslerin ortaya çıkmasına yar­dımcı olur. Kas iğciğinden doğan duy­gusal uyarılara göre, kasa gönderilen motor uyarılarda değişir. Böylece ama­ca uygun bir hareket sağlanmış olur. Bir kasın gerilmesiyle, içindeki kas iğciği de uyarılır. Buradan kalkan afferent uyaran m. Spinalise, oradan da ön kök ve mo­tor sinirler vasıtasıyla kasa döner. Böy­lece gerektiği kadar motor ünite uyarılarak, kas hareket ettirilir ya da hareket inhibe edilmiş olur.

Kas Krampı

Bir veya daha fazla kasta aniden ortaya çıkan istek dışı ve ağrılı kas kasılmasıdır.

Kas Kuvveti

Bir kas veya kas grubunun uygulayabileceği maksimal kuvvete kas kuvveti denir

Kas Lifi Kopması

Yetersiz Kondisyon, antreman ve yarışmalar öncesi yetersiz ısınma ve gerdirme hareketleri sonucunda meydana gelen sakatlıklardır.

Kan Doping Kan Laktat

Kan Dopingi

Herhangi bir bireyin, eritrosit sayısını artırmak düşüncesiyle intravenöz kan infuzyonu yapmasıdır. 2.Sporcunun kanını alıp, uygun koşul­larda 5-6 hafta kadar beklettikten sonra yeniden aynı kişiye intravönez yoldan verilmesi şeklinde yapılan bir uygula­madır. Alınan kan miktarı 1 litre kadar­dır. Kan dopinginin amacı kan alındık­tan sonra yeni eritrositlerin oluşması, hemoglobin miktarının artması ve eski kanın yerine konulmasıyla birlikte erit­rosit ve hemoglobin miktarlarındaki artışla birlikte, fiziksel performansın artmasını sağlamaktadır. Kan dopingi­nin sakıncaları; akut alerjik reaksiyon­lar, böbrek hasarlarıyla birlikte akut hematolik reaksiyonlar hiperviskozite sendromu ve sarılık gibi komplikasyonlar gelişebilmektedir.

Kan Laktat

Anaerobik metabolizma eenasında glukozun glikolitik yoldan parçalanması sonucu meydana gelir. Normal koşullarda 100 cc, kanda laktat 5-10 mg. arasında değişir. Aynı zaman­da kassal glikolizisin son ürünü olup fiziksel kapasitenin değerlendirmesinde kullanılır. Kandaki laktik asit düzeyi egzersizin şiddetine bağlıdır ve efora karşı metabolik uyumu gösterir. Laktat düzeyinin yükselmesi, performansı sınırlar. Kandaki laktik asit düzeyi nor­malde 0,7-1,8 mmol/L arasındadır. 400-800 m koşularından sonra kapiller laktat 30-34 mmol/L'ye yükseldiği halde, ma­raton koşusundan sonra ancak 6-12 mmol/L'ye çıkar. Aerobik kapasitesi yüksek sporcularda laktat düzeyi düşük­tür. Egzersizlerden önce ve sonra kan laktat düzeyinin ölçülmesi ve asit-alkalen dengesi, metabolik ekonomi konusunda çok önemli bir bilgi verir.

Kalca Cikigi Kalca Kemigi ve Eklemi

Kalça Çıkığı

Kalçayı oluşturan kemik­lerin yer değiştirerek birbirinden ayrıl­ması sonucu oluşan ciddi bir kalça yaralanmasıdır. Belirtiler; 1.Yaralanma anında kalça şiddetli ağrı oluşması. 2.Kalçada fonksiyon kaybı. 3.Yaralanan bölgede uyuşukluk. Tedavi; Şok ihti­malini azaltmak için kişiyi sıcak tutun. Yaralı bölgeyi yastıklarla destekleyin. 3.Sık sık sıcak tedavi uygulayın. 4.Sık ve hafif masaj uygulayın, iyileşme süre­si; en az 3 ay iyileşme süresi vardır.

Kalça Eklemi

Kalça kemiği ile uyluk kemiği arasında oluşan bir eklemdir.

Kalça İncinmesi

Kalça bölgesinde deri ve deri altı dokusunun direkt bir darbeyle zedelenmesidir. Belirtiler; 1.Kalçada sert­lik veya şişme. 2.Ağrı ve hassasiyet. 3.Basınç uygulandığında oluşan gerginlik hissi. 4.Kızarıklıkla başlayan daha sonra çürüme ve berelenme denen ka­rakteristik mavi-siyah görünüm olan deri altı renk değişikliği. Tedavi;1.Buz masajı uygulayın. 2. incinmeden 48 saat sonra sıcak tedaviye geçin. 3.Girdap banyosu yapın. 4.Tedavi seansları arasında zede­lenen bölgeyi bandajlayın. 5.Hafif ve sık masaj uygulayın. İyileşme süresi; 1-4 hafta arasında değişir.

Kalça itme

Cimnastikte, kalçayı hızla öne doğru itme eylemi

Kalça Kemiği

Leğeni yanlardan kuşa­tan, geniş ve yassı, fakat çok kuvvetli bir kemiktir. Önde birbirleri ile arkada, ortada ise kuyruk, sokumu kemiği ile birleşerek leğeni oluştururlar. Kalça kemikleri yüksek orandaki kuvvetleri taşıyabilecek bir yapıya sahiptir.

Kafein Nedir Kafein Miktari

Kafein Nedir, Kafein Miktarı

Sporcular tarafından performan­sı artırmak amacıyla kullanılan madde özelliğini taşır. Çay ve kahvenin yanı sıra kakao, diyet hapları ve soğuk algınlığı ilaçlarında bol miktarda bulunur. Özellik­le dayanıklılık sporlarıyla uğraşanlar tarafından bol miktarda tüketilmektedir. Sanıldığının tersine çaydaki kafein mik­tarı oldukça fazladır. Bir fincan çay yak­laşık olarak 30-75 mg kafein içerir. Bir fincan kahvedeki kafein miktarı ise yak­laşık olarak 100-150 mg kadardır, iki fincan kahve içtikten 15-30 dakika sonra kafeinin etkisi görülmeye başlar. Metabo­lizma hızlanır, vücut sıcaklığı, kan basın­cı ve idrar çıkarımı artar. Kan şekeri hafifçe yükselir. Bu arada elde titremeler, iştah azalması ve uykusuzluk görülebilir. Egzersizden 1 saat önce 350 mg kafein içeren bir sıvının alınmasıyla, MaxV02'de artma olduğu görülmüştür. Ayrıca kafein, kasların çalışma kapasite­lerinde artırmaktadır.

Kaburga Kiriklari Kafatasi Kirigi

Kaburga Kırıkları, Kaburga Kırığı

12 kaburga kemiğin­den herhangi birinin veya fazlasının kısmi veya komple kırılmasıdır. Belirtiler; 1.Şiddetli ağrı. 2.Dokunulduğunda hassa­siyet. 3.Eğer kaburga kırıkları diaframa altında ise karın ağrıları. 4.Öksürme, aksırma, derin nefes alma anında şiddetli göğüs ağrısı. 5.Kırık anında ses duyma. 6.Kırık bölgesinde şişlik ve morarma olması. 7.Cilt altında ufak hava kesecikleri hissinin oluşması. Tedavi; 1.4-6 hafta arasında kuşak veya sargı kullanın. 2. Günde 3-4 kez en az 20'şer dakika buz masajı yapın. 3. 2 veya 3 gün sonra sıcak tedaviye geçebilirsiniz, iyileşme süresi; 4-6 hafta arasındadır.

Kafatası Kırıkları

Kafatası kırıkları 2 türlü olabilir. Deri ve kemiğin üzerini kaplayan dokuların bütünlüğü bozulma­dan kapalı ve basit kırık. 2.Deri ve periost bütünlüğünün bozulduğu açık ve parçalı kırıklar. Belirtiler; Faktür olan bölgenin üzerinde ağrı ve şişlik 2.Faktür üzeri dokularda, göz ve burur etrafında berelenmeler. 3.Kulak ve burundan beyin omurilik sıvısının dışa riya akması. 4.Sersemlik ve bilinç bula nıklığı. 5.Bulantı ve kusma. 6.Bulanık görme, 7.Bilinç kaybı. 8.Huzursuzluk 9.Baş ağrısı, iyileşme süresi, Kafatas kırıklarının çoğu 4-6 hafta arasındı iyileşir.

Beden Egitimi ve Spor Terimleri - K

Kaburga ve Kafatası Kırıkları

Kafein

Kalça Çıkığı, Kalça Eklemi, Kalça Kemiği

Kan Dopingi, Kan Laktatı

Kas, Kas Dokusu, Kas İncinmesi

Katojenik Diyet, Katı Açlık Diyeti

Kinematik

Kitle Sporu

Kolesterol

Kontromalazi Pateller

Konveksiyon - Konversiyon

Koordinasyon

Kreatin

Kriyoterapi

Kriket ve Oyunun Kuralları

İzotonik Nedir İzotonik Kasilma

İzotonik Nedir, İzotonik Kasilma

Değişen ölçüde kasılma. 0zmotik basınçları eşit olan.

İzotonik Dehidratasyon

Su vetuz kayıpları eşit miktarlardadır. Hücre dışı sıvılardan kayıplar oluşmaktadır, en sık görülen dehidratasyon şeklidir. Susuzluk hissi, ağızda kuruluk ve gözlerde çökme şeklinde belirtilerle kendini gösterir.

İzotonik Kasılma

Kontraktil element kasılırken, elastiki elment bir düzen içe­risinde belli bir gerilimi ve uzunluğu ko­rur. Ancak kasın tümün­de kısalma olur. Buna da izotonik ka­sılma denir. Kasın boyu kısalarak kasılır.

İzotonik Kuvvet Antrenmanı


Motor özellikleri geliştirmek için kullanılan bir antrenman metodudur, izotonik antren­manda kas boyu değişirken, 'gerilimi sabit kalır. Yani izotonik antrenman sabit gerilimde bir kasılma ile yapılır. Bu çalışmalar serbest ağırlıklar ve kondis­yon makineleri ile yapılır, izotonik kuv­vet antrenmanlarının en uygun yolu ağırlık çalışmalarıdır. Bu çalışmalar haftada 3 gün, 8-12 haftadan oluşan süre ile uygulanmaktadır.

İzometrik Nedir İzometrik Egzersiz

İzometrik Nedir, İzometrik Egzersiz

Değişmeyen ölçüde kasıl­ma..Kasların boyunda değişme olma­dan yapılan kasılma.

İzometrik Antrenman

Kas kuvveti geliştirilmesi için kullanılan antrenman metodudur. İzometrik antrenmanda uygun yöntemler ve aletler kullanarak, uygun bir efor dozajı yapılması gerekir. Sinirsel, kardiyovasküler ve metabolik eforu yoğun olduğu için, izometrik ant­renmanın az sürmesi gerekir ve verilen aralar normale dönülmesi için yeterli olması gerekir, izometrik antrenmanda kasılma sırasında kas boyu sabit kalır ama gerimi artar.

izometrik Kasılma

iç ve dış kuvvet­lerin birbirine eşit olduğu, kasta dıştan görülebilecek herhangi bir uzunluk de­ğişmesinin olmadığı kasılma türüdür. 2.Uzunluğu sabit kalan bir kasta, tönus artmasıyla oluşan, statik bir kasılma şeklidir. Kasın boyunda bir değişme olmadığından, ekstremitelerde hareket ortaya çıkmaz. En klasik örneği; İki eli karşı karşıya getirip birbirini itmekten ibarettir.

izometrik Kuvvet Antrenmanı

izo­metrik çalışmalar kasın uzunluğu sabit kalırken, gerilimde artma meydana getirilecek şekilde yapılır.

izometrik Yüklenme Metodu

Tamam­layıcı bir kuvvet antrenman metodudur, izometrik antrenman metodu statik kuvvet antrenmanıdır. Genellikle maksimal kuvvetin geliştirilmesinde kullanılır.

İzokinetik Nedir İzokinetik Egzersiz

İzokinetik Nedir, İzokinetik Egzersiz

Sabit hızda kasılma. Tüm hareket açıklığı içinde, sabit bir hızla yapılan kasılma şeklidir. Hareketin her açısında maksima! güçte kasılma olur ve bu kasılma tüm hareket boyunca devam ettirilir.Böylece tüm hareket açıklığı boyunca kaslar aynı dirençle yüklenmiş olur.

İzokinetik Kuvvet Antrenmanı

izo­kinetik çalışmalar, makine yardımı ile sabit hızda yapılır. Kasılmada dirençler değişebilir. Kas sabit bir süratle kasılırken, kasta oluşan gerilim tüm hareket boyunca eklemin bütün açılarında maksimal tutulur, izokinetik antrenman ile kas kuvveti ve dayanıklılığı geliştiri­lir. Özellikle rehabilitatif amaçla yoğun olarak kullanılır. Genelde Cybex adı verilen özel bir aletle çalışma yapılır.

İyot Nedir İyot Yetersizligi

İyot Nedir, iyot Yetersizliği

Tiroit hormonlarının yapısına girer. Enerji metabolizmasını düzenler. Büyüme, gelişme, protein yapımı ve kemik gelişimi için gereklidir. Iyotun yetersizliğinde; sürekli yorgunluk, kilo alma ve boynun önünde şişkinlikle belir­lenen guatr hastalığı ve kretinizm adı verilen zeka geriliği görülür. Düşük kalorili diyetle beslenenler, toprağı iyot­ça yoksul yerlerde yaşayanlar ve laha­na, kara lahana, karnabahar gibi gıdala­rı fazla tüketen kişiler daha fazla iyot almalıdırlar, iyot fazlalığında ise; hami­lelik sırasında bebekte tiroit bezinin büyümesi, cücelik ve zeka geriliği görü­lebilir. Deniz ürünlerinde, iyotlu tuz, süt ürünleri ve tahıllar en iyi iyot kay­naklarıdır.

İnterval Antrenman - İnterval Sprint

İnterval Antrenman

Çok kısa süreli, maksimum eforla yapılan bir kaç kasıl­ma ve ardından yine oldukça kısa bir dinlenme periyodu ile yapılan çalışma tarzına interval antrenman denir. Bu çalışma anaerobik gelişme çalışmaları­nın temelini oluşturur. İnterval antren­manda, dikkat edilecek en önemli nokta, kısa süreli maksimal kasılmaların, spor branşlarına uygun ve yarışmadaki tem­posuyla, yani yeteri kadar hızlı yapılma­sıdır. Böylece kasların anaerobik kapa­sitelerinde artışla birlikte, o spor bran­şına özgü motor becerilerin de gelişme­si sağlanmış olur. interval antrenman­da, egzersiz gruplarının süresini birkaç saniyeden birkaç dakikaya kadar uzat­mak olasıdır. Bu süreyi sporcunun ge­reksinimine ve koşullarına göre belirle­mek en uygunudur.

İnterval Antrenman Metodu

Bu metot ile dayanıklılık daha ekonomik ve daha hızlı olarak sağlanır. Çalışmalarda esas nabzın dakikada atım sayısı 120-180 arasında değişmelidir. Çalışma anında nabzın sayısı 180'e erişirse dinlenme verilir. 120 nabız atımında ise çalışma­lara yeniden başlanır.

İnterval Sprint

Atletlerin 3 mil (4800 m) mesafede 80 m. sprint 50 m jog şeklinde yaptığı antrenman metodudur. Örneğin; 400 metrenin üzerindeki çalışmalar için atlet 4x40 m. sprint, her sprintten sonra 50 m jog ve her set 12 dk yapılır. 12x4x40 m. İlk birkaç sprintten sonra kas yorgun­luğu oluştuğundan atlet diğer tekrarlarda en yüksek süratte gelemeyebilir. Bu se­bepten ve uzun mesafeli antrenman seanslarındaki (3 mil kadar) bu tip çalışma­lar aerobik sistemin gelişmesi için uygun çalışmalardır.

İsinma Nedir Sporda İsinma Kosusu

Isınma Nedir, Sporda Isınma

Sporcuyu müsabaka ya da yarışmaya, ruhsal ve bedensel yönden hazır hale getirmek için yapılan ön hazırlık hareketleri­ne ısınma denir.

Sporcuları, antrenmanlarda ve maç­larda öngörülen belli ödevlere fiziki ve psikolojik yönden en uygun şekilde hazırlama ve
uyum sağlama haline getirmeyi amaç edinen çalışmalara ısınma denir.

Isınma Koşusu, Isınma Hareketi

Özellikle serin hava­larda, vücut çalışmalarına başlamadan önce, kasları ısıtmak, böylece kas kop­malarını önlemek için yapılan hazırlayı­cı hafif koşu

Isıtıcı Hareketler

Dolaşımı hızlandır­ma ve vücudu daha sonra yapılacak kuvvetli kas ve eklem çalışmasını ge­rektiren hareketlere hazırlamak amacıy­la yapılan hareketlerdir.

İsi Tuketimi İsi Soku ve Kramplari

Isı Bitkinliği

Yorgunluk, bitkinlik, vücut ısısı yükselmesi, dehidratasyon, bulantı, kusma, diyare, baş ağrısı, baş dönmesi, iştah kaybı, bol terleme, bazen kas krampları da görülür. Şuur yerindedir. Isı bitkinliği semptomları kan volümünde azalmaya bağlıdır, idrar normaldir, fakat tuzu çok azalmıştır. Kanda Na azalmış­tır. Isı bitkiliğine uğramış şahsın aktivî-tesi hemen kesilir, gölge bir yere alınır. Duruma göre ağızdan veya damardan su ve elektrolit verilir.

Isı Çarpması

Sıcak ve rutubetli ortam­larda, uzun süren koşularda iç ısının yükselmesi sonucu ısı çarpması mey­dana gelir.

Isı Krampları

iskelet kasının genellikle M. gastrocnemiusun ağrılı spazmlarıdır. Bu kramplar, su ve Na sonucu meydana gelen lokal elektrolit eksikliğine bağlıdır. Karakteristik kas spazmları veya genel­likle kolların, bacakların ve de karındaki kas seğirmeleridir. Isı uyumunu sağla­mayan bireylerde görülür.

Isı Şoku

Isı şoku hayati önem taşır ve derhal tıbbi ilkyardım yapılmalıdır. Bu durumda vücut ısısı 40-5 °C'ye çıktığın­dan, istemsiz üye hareketleri, kusma, hızlı ve zayıf kalp atımları, koma gibi belirtileri görülmektedir. Isı şokunun en önemli sebepleri ısıya maruz kalma, su ve elekrolit kaybı, ısı artışıdır.

Isı Tüketimi

Terlemenin azalması, ağzın ve dilin kuruması ve susama, zayıflık, koordinasyon kaybı ve donuk görünme başlıca belirtileridir. Diğer bir belirtisi de idrarın portakal suyu rengin­de olmasıdır.

Isı Uyumu: Sıcak ortamda düzensiz egzersiz, ısı baskısına bağlı olarak minimal rahatsızlıkların düzenlenmesin­de fizyolojik ayarlamalarla sonuçlanır. Buna ısı uyumu denir.

Isı Yorgunluğu

Sıcak ortamlarda eg­zersiz yapan birçok insanda görülebilir. Kan basıncının düşmesi, yorgunluk ve zayıf düşme, hafif sıvı kaybı, görme bozukluğu gibi belirtileri vardır. Genel­likle ısı uyumu sağlayamayan kişilerde rastlanır. Dinlenme ve sıvı alınmasıyla geçer.

Beden Egitimi ve Spor Terimleri I-İ

Isı Çarpması, Isı Bitkinliği, Isı Şoku...

Isınma ve Isınma Koşusu

İnterval Antrenman - Sprint

İyot

İzokinetik

İzometrik

İzotonik

Hiperiordoz ve Hiperoksia Nedir

Hiperiordoz

Lomber vertebradaki fiz­yolojik eğriliğin artmasıyla oluşan deformitedir. Çoğu postürel kökenlidir ve çocuk ayakta dururken daha belir­gindir, ileriki dönemde uzun boylu ola­cak çocuklarda, kemik büyümesinin ligaman ve tendon gelişiminden daha hızlı olması nedeniyle hiperiordoz olu­şabilir. Karın kaslarının zayıf olmasıyla deformite daha belirgin hale gelebilir. Yapısal bir anamoli saptanmadığı süre­ce, egzersiz dışında tedavi gerekmez.

Hiperoksia

Yarışmadaki duraklamalar sırasında ve devre arasında saf 02 solunarak yapılan bir uygulamadır. Böylece kaslara oksijen transportunun daha iyi ve çabuk olacağı düşüncesiyle yapılır ve aerobik kapasiteyi geliştirmek amaçlanır. Deniz seviyesinde normal havayı soluyan insanın akciğerlerinden çıkan arteryel kan %95-98 oranında 02 ile satüre haldedir. Bu nedenle saf 02 soluyarak sağlanabilecek 02 satürasyonu çok az miktarlardadır. 100 cc plazmada çözülmüş halde bulunan 0,2 mi 02, hiperoksik solumayla 0,6 ml düzeyine çıkabilmektedir. Böylece kanın 02 taşıma kapasitesinde, 100 cc kan için 1,4 ml'lik bir artış sağlamak olası­dır. Bu ise ortalama 5 İt kan olduğunu düşünürsek, tüm kanda 70 ml'lik bir 02 artışı demektir. Bu kadar 02 artışı çok fazla olmasa dahi kısmen aerobik kon­disyonun artmasını sağlayabilir. Ancak bunun için hiperoksik uygulamanın yarışmadan hemen önce yapılmış ol­ması ve normal hava solumaya fırsat verilmeden egzersize başlanması koşu­lu vardır. Aksi halde saf 02 solumanın psikolojik yarardan başka iyileştirici bir etki sağlayacağını düşünmek olası değildir.

Hentbol Nedir Oyun Kurallari Nasil Oynanir

Hentbol Nedir, Hentbol Oyun Kuralları, Hentbol Nasıl Oynanır

El topu. Hentbol 40 m. uzunlu­ğunda 20 m. genişliğindeki bir alanda yedişer (7'şer) kişiden oluşan iki takım halinde, belirli kurallar içerisinde oyna­nan kollektif bir spor dalıdır. Çoğu spor dalı gibi, çeşitli hare­ketlerin oluşturduğu, her takımın olanaklı bir düzeyde kendi takım arkadaşları ile birlikte rakibe karşı iyi oynama ve üstünlük kur­ma amacını taşıyan tümleşik bir etkinlik­tir. Oyunda 425-480 gr ağırlığında, çev­resi 58-60 cm olan, yuvarlak ve deriden yapılmış top kullanılır. Oyun süresi, bü­yük ve genç erkeklerde 30 dakikadan 2 devre halinde, bayanlarda 20'şer daki­kadan 2 devre halinde oynanır. Bir takım 12 kişiden kurulur. Bunların 7 tanesi aynı anda saha mücadele eder, diğer 5 tanesi yedek bekler. Oyunda 1 kaleci, 6 saha oyuncu bulunur. Oyunda amaç, topun tamamını rakip kaleye geçirerek sayı kazanmaktır. Kale atışları, kale alanı dışından yapılır. Önemli hatalarda (Faul­lerde) 7 m atışı kullanılır. Kimi kural dışı davranışlarda oyuncular 2 dakika cezası alarak takımını saha 5 kişi bırakır. 2 dakika cezası biten oyuncu, 2 dakika sonra oyuna girebilir veya yerine bir başka arkadaşı oyuna devam edebilir. Her takımın, bir devrede, bir mola hakkı vardır. Kalenin genişliği 3 m, yüksekliği 2 m'dir. Savunma çizgisinin, kale çizgisine uzaklığı 6 m'dir. Serbest atış çizgisinin kale çizgisine uzaklığı 9 m'dir.

Hentbolde Adam Adama Savunma, Hentbol Hakkında

Her savunma oyun­cusu belirli bir hü­cum oyuncusundan sorumludur. Adam adama savunma tam saha ya da yarım saha uygula­nabilir.

Hentbolde Alçak Temel Atış

Bu atış kalça yüksekliğindeki temel atış gibi uygulanır. Ancak gövdenin üst kısmı yana doğru daha fazla bükülmüştür ve kolun alt kısmı (dirsekten aşağısı) yere daha yakındır.

Hentbolde Aldatma

Gerçek durum karşısında rakip oyuncunun yanıltılmasıdır. Aldatma, rakip oyuncuyu bilerek yanlış hareket etmeye yönelten ve topla, vücutla, vücudun kısımlarıyla yapılan hareketlerdir.

Hentbolde Altı-Sıfır (6: 0) Bölge Sa­vunması

Savunma oyuncularının altı­sının da savunma çizgisi üzerinde bölge savunma yapması.

Hentbolde Alttan Pas

Oyunun her pozisyonunda tek el ve çift el olmak üzere kullanılır. Tipik olarak pivot-oyun kurucu ve oyun kurucuların kendi arala­rında uygulanır.

Hentbolde Arkadan Atış

Arkadan atış, durarak, koşarak veya düşerek uygula­nabilir. Kale sahası çizgisi bölgesinde uygulanan yakın bir atış türüdür. Atışı uygulayan için garantili olmamasına rağmen, güzel görünümlü ve kaleci için de tahmin edilemeyen sürprizli bir atıştır.

Hentbolde Arkadan Pas, Hentbol Terimleri

Bu pas vücu­du döndürmeden ve ayaklar yön değiş­tirmeden topu, pozisyon değiştirerek boş sahalara ani dalan oyunculara akta­rabilmek için kullanılır. Ancak pas verir­ken zamanlamayı, topun sertliğini ve yüksekliğini çok iyi ayarlamak gerekir. Özellikle pivot ve oyun kurucular tara­fından çok kullanılır. Tek el arkadan pas yalnız yana değil, geriye de verilebilir.

Hentbolce Basit Hızlı Hücum

Kapılan top sonrası ya da kaleciden, oyuncudan alınan top sonrası tek pas ya da iki oyuncuyla uygulanan hızlı hücum.

Hentbolde Beş Artı Bir (5+1) Savun­ma

Beş oyuncunun bölge savunması ve bir oyuncunun da adam adama sa­vunma yaptığı savunma türü.

Hentbolde Beş-Bir (5: 1) Bölge Sa­vunması

Savunma oyuncularının beşi­nin savunma çizgisi üzerinde, diğer bir oyuncunun da savunmanın hafif önünde yer aldığı bölge savunması türü.

Hentbolde Bilekten Pas

Kalça yük­sekliğinde tutulan topların takım oyun­cularına aktarılması, en hızlı şekilde bu pas türü ile mümkün olur. Top açılmış parmaklarla kavranır. Kol yumuşak olarak aşağıya uzatılarak geriye doğru alınır, bir sarkaç gibi öne veya yana uzatılarak oyun pozisyonuna göre elden çıkartılır. Bu pas şeklinde sağ elini kul­lanan oyuncunun sol ayağını öne alma­sı hareketini kolaylaştırılır.

Hentbolde Bölge Savunması

Oyuncu­lar belli bir bölgeden sorumludurlar. Savunma adama dönük veya topa dö­nük olarak şekillenir.

Hentbolde Çapraz Geçiş

Sonuca gitmek için iki, üç ya da dört oyuncunun aralarında çapraz değişmelerle yaptık­ları teknik hareket.

Hentbolde Çift El Baş Üstünden İtme Pas

Bu pas uygulanırken ayaklar para­lel veya adım durumundadır. Top, her iki elle baş üzerinden geriye alınır
(vücut yay şeklinde) ve kuvvetli bir şe­kilde elden çıkartılır.

Hentbolde Çift El Göğüsten Pas

Basketboldeki göğüsten pasta olduğu gibi top çift elle göğüste temel duruşta tutulur. Kol ve bacak hareketi ile top elleri terk eder. Pas sonrası kollar ger­gin, bilekler bükülü olarak yan-önü gös­terir ve topun arkasından takip eder.

Hentbolde Da­yanma Adımlı Temel Pas

Top her iki elde yaklaşık olarak omuz yük­sekliğinde tutulur. Kol, dirseklerden bükülü olarak geri alınırken, top bir elle tutulur. Topun tam arkasında olan el, kontrolünü sağlar. Bu durumda iken sağ elini kullanan oyuncu, sol ayağını öne dayar. Aynı anda hafif geriye alınmış gövde ve omuz, atış yönüne doğru döndürülerek top elden çıkarılır.

Hentbolde Dayan­ma Adımsız Atış

Hareketin son aşa­masında dayanma adımı kullanmadan koşu içerisinde uy­gulanan atış türü.

Hentbolde Dayan­ma Adımsız Temel Pas

Bu pas koşu durumunda ve her oyun pozisyonunda kullanılır. Hareket dayanma adımı ile yapılan temel pasa göre daha hızlı, an-cak daha yumuşaktır.

Hentbolde Değişme Çizgisi

Değişme çizgileri orta çizginin her iki yanında, orta çizgiye 4,5 metre uzaklıkta, orta çizgiye paralel, kenar çizgilere dik saha içine ve dışına çizilmiş 15 cm uzunluğunda, 5 cm genişliğinde olan çizgilerdir.

Hentbolde Dört-İki (4:2) Bölge Savunma

Savunma oyuncularından dördünün savunma çizgisi üzerinde, diğer ikisinin de hafif önde yaptığı bölge savunması türüdür.

Hentbolde Düşerek Atış

Oyuncu baş­langıçta bacaklar hafif açık, dizler bükü­lü ve kalça öne alınmış şekilde durur.

Hentbolde Kalesi Hakkında Bilgi

Üzerinde bulunduğu kale çizgisinin tam ortasına yerleştiril­miştir. Kale, içten içe 2 metre yüksekli­ğinde ve 3 metre genişliğindedir.

Hentbolde Kale Alanı

Kale çizgisine paralel, 6 m. uzaklıkta, 3 m. uzunluğun­da bir çizgi ile belirlenir ve bu çizginin uçları kale çizgisine, yan direklerin yakın iç kenarlarından ölçüldüğünde 6 m. yarı çapındaki iki çeyrek daire ile birleşir. Alanı sınırlayan bu çizgiye kale sahası çizgisi adı verilir.

Hentbolde Kalecinin Sınır Çizgisi

Kalecinin sınır çizgisi 15 cm uzunluğun­da, kale çizgisine paralel ve kale çizgi­sinin arka yüzünden uzaklığı 4 metredir.

Hentbolde Kombine Hızlı Hücum

Birden çok oyuncunun katıldığı organize hızlı hücum

Hentbolde Kombine Savunma

Savunmada bir veya bir kaç oyuncunun adam adama savunma görevini yükle­nip, diğerlerinin bölge savunması yap­masıdır.

Hentbolde Oyun Sahası, Hentbol Saha Ölçüleri

Dikdörtgen şeklindedir: bir oyun alanı ve iki kale ala­nından oluşur. Uluslararası hentbol saha­sının boyu 40 metre, eni 20 metredir.

Hentbolde Öne Çıkma

Karşı takım oyuncusunun gol denemesini engellemek için savunma­dan oyuncunun öne çıkması.

Hentbolde Piston Hareketi

Oyuncu hücumdayken topu öne doğru hareket içerisinde alır ya içeriye dalar ya da pas verir. Buna hentbolde piston hareketi denir.

Hentbolde Sıçrayarak Atış

Sağ elini kullanan oyuncu, atış yönüne doğru üçlü ritim içinde (sağ-sol-sağ) koşar. Sıçrama sol ayakla baş­lar. Bu anda vücudun ağırlık mer­kezi sıçra­ma ayağının üzerindedir. Gövdenin üst kısmı öne doğru bükülü, atışı uygulayan kolun omzu hafif geriye döndürülmüştür. Kuvvetli sıçrama son­rası gövdenin üst kısmı doğrultulur. Önceden bükülmüş olan bacak dengeyi ve sağlamlığı korumak için açılır. Temel atışta olduğu gibi kolun ve omzun geri­ye doğru alınmasıyla atış için gerekli olan yay gerilimi alınır. Sıçramanın en yüksek noktasında kuvvetli bir savurma hareketi ile top hedefe doğru gönderilir. Atışı uygulayan oyuncu sıçrama ayağı­nın üzerine düşer ve oyuna devam eder.

Hentbolde Sıçrayarak Pas

Bu pas şeklinde top, sıçrayarak atış uygulamak mümkün olmadığı zaman pas şeklinde eş oyuncuya aktarılır. Hentbolün en çok uygulanan paslarından biridir.

Hentbolde Tek El Yerden Pas

Kale çizgisi oyuncularına oyun pozisyonları­na göre top aktarabilmek için kullanılan etkili bir pas şeklidir. Diğer pozisyonlar­da da uygulanabilir.

Hentbolde Tip Yapma

Bir oyuncunun topu bir kere yere vurup tutması

Hentbolde Top Sürme

Top sürme hareket halindeyken, topun oyun kural­ları çerçevesinde bir elle yere vurdurularak götürülme-sidir. Top sürerken el değiştirilebilir. Eğer top bir veya iki elle tutulmuş ise kurallara göre top sürme bitmiştir.

Hentbolde Üç: Üç (3: 3) Bölge Savunması

Oyunculardan üç tanesinin savunma çizgisi üzerinde, diğer üç tanesinin ise hafif önde yaptığı bölge savunma türü.

Hava Embolisi Nedir

Hava Embolisi

Uygun olmayan süratli çıkışlarda, bilhassa soluk tutarak yapı­lan çıkışlarda basınç düştükçe elveollerdeki hava volümü büyüyecektir. Bu büyüme ise çıkış olmadığı için alveolleri ve kapilleri parçalayabilir ve hava tanecikleri dolaşıma girebilir. Hava embolileri küçük damarları tıkayabilir ve tıkanan damarların beslediği dokunun ölümüne ve bu da ölüme kadar giden patolojik durumlara neden olabilir. Çı­kışta soluma veya hava alma imkanı yoksa devamlı oarak akciğerlerde ge­nişleyen havayı ekspire ederek, hava embolisi önlenebilir. Hava embolisinin tedavisi basınç odasında, şahsı basınç altında tutmakla yapılır.

Harward Step Testi

Harward Step Testi

50 cm yüksekli­ğinde bir basamak kullanılır. Test süresi 5 dakikadır. Basamağa düzenli şekilde, iki saniyede bir, dakikada 30 kez inip-çıkılır. Her iniş-çıkış değişik ayakla yapılır ve diğer ayak onun yanına getiri­lir. 5 dakikalık test süresi sonunda, bir dakika oturarak dinlenmeden sonra 30 saniye nabzı sayılır. Tekrar 30 sn din­lenme, 30 saniye nabız sayma, yeniden 30 saniye dinlenme ve 30 saniye nabız saymadan sonra, elde edilen nabız değerler, formüle yerleştirilerek Harward kondiyon indeksi hesaplanır. Daha sonra belirli periyotlarda alınan kalp atım sayıları ile bireyin aerobik güçleri indirekt olarak değerlendirilir.

Hematoloji ve Hematom Nedir

Hematom Nedir

Bir doku içinde kan birikmesidir. Daha çok atardamar ve toplardamara rastlayan darbelerden sonra ortaya çıkar. Travma şiddeti ile kılcal damarlardan dışarıya çıkan kanın, yumuşak kısımlar arasında belirli bir sahada toplanmasına denir.

Hematoloji Nedir

Kan ve kan yapımı ile ilgili olan organların hastalıklarını inceleyen bilim dalıdır.

Hemofili Nedir Hemofili Hastaligi

Hemofili Nedir, Hemofili Hastalığı

Kanın pıhtılaşma mekanizmasındaki bir bozukluk nedeni ile pıhtılaşmanın yetersiz oluşudur. Özellikle sakatlanmalardan sonra ciddi ve bazende çok tehlikeli kanamalara neden olabilir. Hemofili 10,000 erkekte 1 kişiyi etkiler. Kadınlarda görülmez. Erken çocukluk yaşlarında fark edilir.

Heel Raises Nedir

Heel Raises

Quadriceps, hamstring, calf ve ayak bileğine yönelik bir egzersizdir. Bacaklar omuz genişliğinde açık, ağırlık omuzlarda ve ayaklar yerden 8-10 cm yükseklikte bir set üzerine konur. Harekete başlayınca ağırlık ayak parmak ucuna aktarılarak ayak burnunda yükselinilir. Geriye inişte topuklar set seviyesinin altına indirilir. Bu hareket ayakta yapılabildiği gibi bir bank yada sehpa üzerine oturup, 90 derece fleksiyondaki dizler üzerine ağırlık konularak da yapılabilir. Ağırlık indirilirken nefes alınır, ağırlık kaldırılırken nefes verilir.

Hareket Nedir Hareket Cesitleri Konusu

Hareket Nedir, Hareket Çeşitleri

Zaman ve mekan içinde meydana gelen ve daima bir hedefe 2.Fiziksel açıdan hareket; insan vücu­dunun ya da çeşitli organlarının belli bir ilgi sistemindeki yer, pozisyon ve ça­bukluk değişkinlikleridir. Antrenman bilimi açısından hareket; mekan ve zaman içinde meydana gelen ve daima bir hedefe yönelik olan dinamik bir sü­reçtir. 3.Organizmanın yürüme, koşma, atlama ve ağırlık taşıma gibi iskelet kaslarından oluşan bir etkinliktir.

Hareket Akışı, Hareket Konusu

Motor aktiviteyi oluştu­ran evrelerin ardışıklığını, bir başka söyleyişle; bu evrelerin birbiri ardı sıra gelişini belirtmeye denir.

Hareket Analizi

Hareketi değişik açı­lardan tanımlamak veya incelemek için kullanılan yöntemlerin tümüdür. Spor açısından hareket analizi, öncelikle hedefli hareketlerin analizi anlamına gelir. Bir hareketin analizi; hareket strüktürleri, hareket şekilleri, hareket prensipleri ve işlevleri ile hareket özel­liklerini incelemeyi içerir.

Hareket Dinamiği

Motor aktivitenin, iç ve dış kuvvetlerin etkisiyle ortaya çıkan kompleks bir özelliğidir. Hareket dinamiği motor aktivitenin oluşmasını sağlar.

Hareket Duyumu

Bir organ, bölümün pasif hareketlerinin gözü kapalı olarak tasarlanmasına imkan verir. Buna hare­ket duyumu denir.

Hareket Eşgüdümü

Uyarı ve frenleme impluslarının zaman ve mekana uygun olarak kullanılmasına hareket eşgüdü­mü denir.

Hareket Frekansı

Birim zamanda yapı­lan hareket sıklığını anlatır.

Hareket Genişliği

Bir ya da daha fazla eklemde hareketleri istemli olarak, mümkün olduğunca geniş bir açı içeri­sinde yapabilme yeteneğine hareket genişliği denir.

Hareket Hızı

Belirli bir mesafeyi müm­kün olan en yüksek hızla alabilmektir. Özel hız, merkezi sinir sisteminin yar­dımıyla çok küçük zaman biriminde hareketlerin gerçekleşme yeteneğidir.

Hareket Öğrenme

Tekrarlanarak ve bilinçli olarak uygulanmak suretiyle kazanılan sportif becerilerin-tekniklerin benimsenmesi, düzeltilmesi ve otomasyonudur.

Hareket Ritmi

Kuvvet seyrinin dinami­ğinde ve bunun dışında hareketin me­kan - zaman sürecinde de akseden bir hareketin karakteristik zaman düzenidir.

Hareket Sistemi

insan vücuduna belirli bir biçim veren ve ona mekanda yer değiştirme olanağı sağlayan bir sistemdir.

Hareket Stereotipi

Önceden öğrenil­miş; fakat sık tekrarlarla otomatik hale gelmiş, sabit çevre koşulları altında kalıplaşmış ve en az esnek hare­ketlerdir.

Hareket Stili

Tekniklerin, sporcuların kişiliklerine bağlı olarak uygulanmasıdır. Spor tekniğinin bir ayrımıdır.

Hareket Sürati

Sporcunun ilk hareketi ile bitiş hareketi arasındaki geçen süredir.

Hareket Teorisi

Sportif hareketlerle ilgili kompleks problemler hakkındaki bilimsel durumların toplamıdır. Hareket hakkında elde edilen bilgiyi temsil eder. Eğitimsel-normatif teoride amaç: fizik egzersizin bütünü veya beden eğitimi ve spor hakkında bilgi toplamaktır. Bu teori seçilen hareketlerin önemli özelliklerini hareket prensiplerinin belirtilmesini, tanımlanmasını, bu hareketleri ilgilendi­ren öğrenme işleminin değerlendirilme­sini vurgular.

Hareket Yörüngesi

Vücut ya da vücut parçalarının ilk ve son pozisyon arasın­da kat ettiği yoldur.

Hareket Zamanı

Vücudun ilk hareke­ti ile son hareketi arasında geçen süre­dir. Örneğin; 100 m. koşusunda start ile finish çizgisi arasındaki süre hareket zamanıdır. 2.Hareketin baştan sona kadar olan zaman aralığıdır.

Hareketin Elastizitesi

Koşan ve atla­yan vücut kütlesinin başlangıçtan itiba­ren bitimine kadar amaca göre elastikliği, yumuşaklığı, gerilimi ve frenlenmesi için verilen kas kuvvetinin dengeliğidir.

Beden Egitimi ve Spor Terimleri - H

Hareket, Hareket; Frekansı, Ritmi, Teorisi...

Heel Raises

Hemofili

Hematom - Hematoloji

Harward Step Testi

Hava Embolisi

Hentbol ve Kuralları

Hiperiordoz - Hiperoksia