Prostat Buyumesi Belirtileri Nedenleri

Prostat Büyümesi Belirtileri Veren Hastalıklar

Aynı belirtileri veren prostat büyümesi ye prostat kanseri­nin tedavi prensipleri tamamen değişiktir. Önceki bölümlerde okurlarımızı, bu iki hastalığın belirtileri teşhisi ve tedavisi hu­susunda aydınlatmaya çalışmıştık.

Aşağı İdrar Yolu Darlıkları

Aşağı idrar yollarında iltihaplanmalar, kazalar ve daha önce konulan katederler neticesinde darlıklar meydana gelebilir.
Aynı prostat büyümesinde olduğu gibi bu hastalarda idrar­larını rahat olarak yapamazlar. İdrarları ince gelir ve ileri doğru fışkırtamazlar, sık sık ve yanma sızılı olarak idrarlarını yapar­lar. Tedavi edilmedikleri takdirde, prostat büyümesinde oldu­ğu gibi neticede böbreklerin çalışması bozulur.
Bu hastalarda teşhis, röntgen muayeneleri ve aşağı idrar yo­lunun kontrolü ile yapılır.
Tedavide değişik metotlar ile aşağı idrar yolları genişletilir.

İdrar Torbası Taşları

İdrar torbası taşları, idrar torbasında teşekkül ederler veya böbreklerden düşerek idrar torbasında büyürler.


Taşlar idrar torbasında iltihaplanmalara ve kanamalara se­bep olurlar. Bu hastalar idrarlarında yanma ve sızı hissederler. Sık sık ve az miktarlarda idrar yaparlar. Taş, idrar deliğinin çıkı­şını tıkarsa, idrar tam olarak tutulur.
Teşhis, röntgen muayeneleri ve sistoskopi ile konulur.
Tedavide, hususi bir alet ile idrar yolundan girilerek taş kı­rılır.

Prostat İltihaplari Prostatitis Bilgileri

Prostatlı Hastalara Tavsiyeler ve Prostat İltihabı

50 yaşını aşmış her erkeğin senede bir defa üroloji uzmanı­na müracaat ederek, prostatını kontrol ettirmesini tavsiye ede­riz. Bu muayeneler ile prostatın büyüme derecesi takip edildiği gibi başlangıç halindeki bir prostat kanseri de erken teşhis edi­lebilir. Prostatı büyümüş, fakat ameliyatı gerekli olmayan has­talar üşütmemeye ve bağırsak bozukluklarına dikkat etmelidirler. Çünkü, bu iki durum da şikâyetlerin artmasına se­bep olur. Hatta hastaların idrarları tam olarak tutulabilir.
Ameliyat tavsiye edilen hastalar doktorun tavsiyesine uy­malıdırlar. Çünkü gecikme, böbreklerin bozulması ile neticele­nir ve daha uzun bir tedaviyi gerektirir.
Bazı hastalar prostat kanserine yakalanmamak düşüncesi ile erken ameliyat olmak isterler. Bu düşünce tamamen yanlış­tır. Ameliyatı geç bırakmak ne kadar sakıncalıysa, erken ameli­yat olmak da o derece doğru değildir. Daha evvel anlattığımız gibi, prostat ameliyatında büyümüş loplar çıkarılır, esas pros­tat kalır. Esas prostatta kansere yakalanma ihtimali, ameliyat olunsun veya olunmasın her erkekte olduğu kadardır.

Prostat İltihapları (Prostatitis), Prostat İltihabı

Prostat iltihaplanması mikropların kan yolu ile gelmesi veya id­rar yolundaki iltihabın prostata geçmesi neticesi meydana gelir.
Hastalar sık sık yanma ve sızılı idrar yaparlar. İdrar torbala­rında az miktarda idrar birikse bile tuvalete gitme ihtiyacı his­sederler. İdrarın başında veya sonunda birkaç damla kan gele­bilir. İdrar yolunda akıntı ve apış arasında ağrı olur.
Şiddetli iltihaplanmalarda hastaların ateşi yükselir ve idrar­ları bulanıktır. Bazı hastalarda ise prostat apsesi teşekkül ede­bilir ve idrarları tutulur.

Teşhis, idrar ve prostat muayenesi ile konulur. Gerek idrar, gerekse akıntıda hastalığı meydana getiren mikroplar tespit edi­lerek, bu mikropların hangi antibiyotiklere duyarlı olduğu araş­tırılır ve gerekli tedavi yapılır. Şayet prostat apsesi teşekkül etmişse, bu apse transurethral metot ile idrar yoluna boşaltılır,

Hastalık, yetersiz tedavi edilirse kronikleşir Şiddetli olmamakla beraber idrarda yanma ve sızı hissedi­lir, idrar yolundan gelen az miktarlarda ve devamlı akıntılar, has­talığın tek belirtisi olabilir. Hastalar cinsi münasebette sperm boşalırken yanmadan şikâyet ederler ve apış aralarında dolgun­luk hissederler.
Teşhis konulduktan sonra hastalık, mikropların duyarlı ol­duğu antibiyotikler ile tedavi edilir. Çok uzun süren prostat ilti­haplarında prostat dokusu sertleşir ve içinden geçen idrar yo­lunda darlığa sebep olur. Darlık neticesinde hastalar prostat bü­yümesinde olduğu gibi sık sık ve az miktarlarda idrar yaparlar.

Bu hastalarda da transurethral metot ile idrar yolu genişle­tilir.

Prostat Hakkinda Bilgiler Anasayfa

Prostat Nedir, Prostat Hakkında Bilgiler

Prostat Hastalığı Teşhis ve Tedavisi

Açık ve Kapalı Prostat Ameliyatları ve Sonrası

Prostat Kanseri Belirtileri, Teşhisi ve Tedavisi

Prostat Büyümesi Belirtileri ve Nedenleri

Prostat İltihaplanması (Prostatitis)

Prostat Kanseri Subtipleri

Prostat Kanseri Tanısı ve Evreleme

Prostat Spesifik Antijen (PSA)

Free ve Total PSA

Transrektal Ultrasonografi (TRUS)

Prostat Kanserinde Evreleme

Prostat Kanserinde Tedavi Yöntemleri

Prostat Kanserinde Hormonal Tedavi

Prostat Kanseri Tedavisi Belirtileri Sebepleri

Prostat Kanseri Belirtileri, Prostat Kanser Nedir

Yapılan istatistiklerde, erkeklerde görülen bütün kanserle­rin içinde yüzde 10-15'inin "prostat kanseri" olduğu belirlen­miştir. Prostat kanseri, genellikle 60 yaşını geçmiş erkeklerde ortaya çıkar. En fazla görülmesi ise 70 yaşından sonradır. Yaş ilerledikçe prostat kanserine yakalanma ihtimali de artmakta­dır.
Prostat kanserinin sebebi bilinmemektedir. Prostat büyü­mesinde olduğu gibi prostat kanserinde de hormonların rolü üzerinde durulmaktadır.-
Prostat kanseri, esas prostat organından çıkar. Prostat bü­yümesinin ise idrar yolunu çevreleyen salgı yapan bezlerden meydana geldiğini belirtmiştik. Hastalarda hem prostat büyü­mesi, hem de prostat kanseri aynı zamanda bulunabilir.


Prostat kanseri, et rafına yayıldığı gibi, leğen ve omur kemiklerinde metastazlar meydana getirir. Akciğer ve karaciğere de atlayabilir.

Prostat Kanserinin Belirtileri

Prostat kanseri, prostat büyümesinde olduğu gibi aşağı id­rar yolunda daralmaya sebep olur. Bu daralmaya bağlı olarak hastalarda idrar şikâyetleri başlar. İdrar incelir ve ileri doğru fış-kırtılamaz. İdrarda bilhassa sona doğru yanma ve sızı hissi olur ve hastalar sık sık, az miktarlarda idrar yaparlar. Kanlı idrar çı­karmak da diğer bir belirtidir.
Kanseri Kemiklere atlamasına bağlı olarak, hastalar bel ve kalça ağrılarından şikâyet ederler. Bu şikâyet ile birçok hasta yanlışlıkla fizik tedavi uzmanına müracaat eder. Pubis kemiği üstünde ve rektumda da ağrılar hissedilir.

Prostat Kanserinde Teşhis

Prostat kanserinin teşhisi, rektumdan parmak ile yapılan muayene ile konur.Bu muayene ile prostatta kanserli bölge tes­pit edilir ve kanserin etrafına yayılma derecesi anlaşılır.

Bazı kan muayeneleri ve sistoskopi teşhiste yardımcı olur. Prostat büyümesinde olduğu gibi böbreklerin ilaçlı filminin (urografi) çektirilmesi şarttır. Bu muayene ile böbreklerin ça­lışması, idrar yollarının ve torbasının durumu anlaşılır. Aynı za­manda prostat kanserinin kemiklerdeki metastazları görülür.

Prostat Kanseri Tedavisi, Tedavi

Prostat kanserinin tedavisinde hormonlar ve bazı kanser ilaçları kullanılmaktadır. Şua tedavisi, bu hastalıkta diğer bir te­davi metodudur.
Şayet idrar yolunda darlık meydana gelmişse, prostata ka­palı ameliyat metodu (transurethral) uygulanır. Bu sayede, id­rar yolu genişletilerek hastanın rahat idrar yapması sağlanır.

Acik Kapali Prostat Ameliyati ve Sonrasi

Açık Prostat Ameliyatı, Prostat Ameliyat

Ameliyat için cilt pubis kemiğinin üzerinden enine veya bo­yuna olmak üzere 10-15 santimetre uzunluğunda kesilir.
Daha önce prostat büyümesinde esas prostatı bir mandali­nanın kabuğuna, büyüyen bezlerin meydana getirdiği üç adet lobu ise, meyvesine benzetmiştik. Açık prostat ameliyatında bü­yüyen üç adet lop, esas prostatın içinden parmak ile sıyrılarak çıkarılır.

Kapalı Prostat Ameliyatı (Transurethral Metot)

Prostatları büyümüş ve ameliyat edilmesi gereken hastalar, haklı olarak ameliyatlarının bu metot ile yapılmasını istemek­tedirler. Vücutta ameliyat yarası olmamakta ve ameliyat sonra­sı devre de daha kısa sürmektedir. 1930'larda tatbik edilmeye başlanılan bu metot, günümüzde aletlerin son derece modern­leşmesi sayesinde yaygın olarak yapılmaktadır.

Bu metodda, resectoscope denilen alet ile idrar yolundan girilerek, büyüyen prostat lopları ince uzun parçalar halinde ke­silerek çıkarılır. Kesme ameliyesi kesici halkaya verilen elek­trik akımı ile sağlanır.

En tecrübeli bir operatör bile bu metot ile bir saatte 50 gram prostat kesebilir. Bir saatin sonunda ise metodun komplikasyonları ortaya çıkar. Bu bakımdan 50 gramın üzerindeki pros­tatlarda açık ameliyat metodu tercih edilir.
Açık prostat ameliyatından sonra hastanın hastanede kal­ma süresi 7-10 gün, kapalı metodda ise, 5-7 gündür. En önemli husus, kapalı veya açık metodda ısrar edilmemesi ve operatör tarafından hastaya göre en uygun metodun seçilmesi ve tatbik edilmesidir.


Her iki ameliyat metodunda da ameliyat sonrası aşağı idrar yolundan idrar torbasına balonlu kateter konulur. Amaç, gerek kanamaya mani olmak, gerekse ameliyat yarasının iyileşmesi­ni sağlamaktır.

Prostat Ameliyatı Sonrası, Prostat Ameliyatından Sonra

Prostat ameliyatı bugün korkulacak bir ameliyat olmaktan çıkmıştır. Aletlerin tekamülü ve tekniğin ilerlemesi sayesinde kanama görülmemektedir. Ameliyat sonrası idrar yollarında or­taya çıkabilen iltihaplanmalar, modern antibiyotikler ile önlen­mektedir. Ameliyat sonrası idrar tutamamak ise gerek hasta, gerekse operatör tarafından son derece üzücü bir durumdur. Gerekli tecrübeyi kazanmış bir operatör için bu ihtimal söz ko­nusu değildir.

Prostat hastalarınca en fazla merak edilen konulardan bir tanesi, ameliyattan sonra cinsel iktidardır. Prostat ameliyatının cinsel iktidara bir tesiri olmaz. Yalnız meydana gelen tek deği­şiklik, her iki metodda da cinsel münasebetten sonra sperm gel­memesi ve spermin idrar torbasına Dökülmesidir. Bunun sebe­bi, ameliyat sonrası Şekil 2'de görülen idrar torbası çıkışında bulunan kapama mekanizmasının ortadan kalkmasıdır.

Prostat Tedavisi Tedavi Prostata Teshis

Prostat Hastalığı Teşhisi

50 yaşını aşmış ve idrar şikâyetleri ile başvuran hastalarda prostat büyümesinden şüphe edilir.
Prostat, rektum ile yakın komşudur. Bu komşuluktan istifa­de edilerek prostat muayenesi parmak ile rektumdan yapılır
Bu muayene ile prostatın büyüme derecesi teşhis edilir. Ay­nı zamanda prostatta kanser bulunup bulunmadığı anlaşılır

Prostat Tedavisi, Prostat Tedavi

Prostat İçin, Prostatı büyümüş ve idrar şikâyetleri bulunan hastalarda aşağıda belirtilen hususlar, prostat ameliyatının gerekliliğine karar verdirir. Hastalar idrar yaptıktan sonra idrar torbasında 150-200 cc. idrar kalıyorsa, hastaların idrarları birkaç defa tam olarak tutulmuşsa ve idrarlarında fazla miktarda kanamalar oluyorsa, prostat ameliyatının yapılmasına karar verilir. Hastala­rın idrar şikâyetlerinin çok fazla olması ve geceleri 5-6 defa id­rara kalkma da ameliyata karar verdiren diğer bir husustur.


Bugüne kadar prostatın büyümesine mani olacak veya bü­yümüş bir prostatı küçültecek bir ilaç bulunamamıştır.

Prostat ameliyatı açık ve transurethral (TURP) denilen ka­palı iki metot ile yapılır. Ameliyat metodunun seçimine prosta­tın büyüme derecesi karar verdirir. Genellikle 50 gramın altın­da ufak prostatlarda kapalı metot, 50 gramın üzerindeki büyük prostatlarda ise açık ameliyat metotları uygulanır.

Prostat Nedir Kanseri Belirtileri Hakkinda Bilgi

Prostat Nedir, Prostat Kanseri Hakkında Bilgi, Prostat Hastalıkları

Prostatın yapısında bulunan bezlerin salgısı ince kanallar ile devamlı olarak az miktarlarda idrar yoluna akar. Bu salgı, cin­si münasebette artar ve sperm kanalından gelen sperm ile bir­likte idrar yoluna boşalır
Prostat salgısının vazifesi, sperm hücrelerini besleyerek on­lara canlılık kazandırmak ve spermi sulandırarak akıcılık getir­mektir.
Cinsi münasebet esnasında sperm kanalı ve prostat salgı­sının idrar yoluna boşalması görülmektedir. Bu boşalma esna­sında idrar torbasının çıkış deliği kapanarak, idrarın, idrar yo­luna geçmesi önlenir.
İlerde bahsedeceğimiz gibi, prostat ameliyatından sonra bu kapama mekanizması ortadan kalkar ve cinsi münasebette sperm, idrar torbasına boşalır.

Prostat Büyümesi Hastalığı, Prostat Belirtisi

Prostat büyümesinin önemi, idrar torbasının çıkışında, için­den geçen idrar yolunda darlığa sebep olmasıdır. Darlığın de­recesine göre hastaya idrar yapma şikâyetleri verdiği gibi, ileri devrelerde böbreklerin bozulmasına yol açar.
Prostat büyümesi 50 yaşını aşmış erkeklerin yüzde 30'unda görülür. Prostatta büyüme erkeklerde bu yaşlarda hormon se­viyelerindeki değişikliklere bağlanmaktadır.


Prostat büyümesi tabiri, esasında yanlıştır. Büyüyen pros­tatın kendisi değil, içinden geçen idrar yolunu çevreleyen sal­gı yapan ufak bezlerdir. Bu bezler büyüdükçe esas prostat, bü­yüyen bu bezler ile etrafını saran kapsül arasında sıkışarak bir kabuk halini alır. Misal olarak mandalinayı verebiliriz. Meyve kıs­mı büyüyen bezlere, kabuk ise bunu çevreleyen esas prostata benzetilebilir. Prostat ameliyatı esas prostatın değil, büyüyen bu bezlerin çıkarılmasını ifade eder.

Prostat Büyümesinin Belirtileri

Prostatları büyüyen hastaların idrar şikâyetleri, aşağı idrar yolunda meydana gelen darlığa bağlıdır. Başlangıçta az olan şi­kâyetler, prostatın büyümesine paralel olarak gittikçe artar.

İdrar, normale göre incelmeye başlar. Hastalar eskisi gibi idrarlarını ileriye doğru fışkırtarak yapamazlar, idrar yapma sü­resi uzar ve sonunda damlalar halinde gelir. Hastalar en fazla gece ve gündüz sık sık ve az miktarlarda idrar yapmaktan şikayet ederler. İdrara fazla kalkma sebebiyle uykuları bölünür. Has­talar idrar yaparken yanma ve sızı hissinden şikâyet ederler. Bu his idrarın sonuna doğru artar. Sık sık idrara çıkma ve yanma ile sızı şikâyetleri bağırsak bozuklukları ve üşütme neticesi ar­tar. Prostatı çok büyümüş hastalarda bu durumlarda idrar tam olarak tutulabilir.


Prostatı büyümüş hastalarda idrar yollarında iltihaplanma­lar sık görülür ve şikâyetlerinin artmasına sebep olur. İdrar yap­tıktan sonra külotu kirleten 1-2 damla kan gelebileceği gibi, bu kanamalar çok şiddetli de olabilir.Yukarı idrar yolları ve böbreklerde genişleme varsa, hasta­lar idrar yaparken bellerinde ağrı hissedebilirler. Böbreklerin ça­lışmasının bozulduğu durumlarda, kanda ürenin yükselmesine ait belirtiler ortaya çıkar.