Göğüs ve Göğüs Ucu Yarası

Göğüste açık yara, Göğüs Ucu yarası

İster bir kurşun, kesici bir silah veya bir başka cisimle olsun, açık ve kanayan bir gö­ğüs yarası, ciddi bir yara demektir


Mümkün olduğu kadar az dokunun. Örneğin ne yarayı açan yabancı cisim dışarı çıkartılmaya çalışılmalı, ne de antiseptik kul­lanılmalıdır.

Göğüs Yarası Tedavisi ve Yapılması gereken

Acilen doktor çağrılıp, yardım isten­dikten sonra, göğüsteki deliği steril kompres ve pansuman beziyle kapatma­yı deneyin. Elinizin altında hiçbir şey yok­sa, temiz çamaşır kullanın. Yaralı uzman hastabakıcılar tarafından kaldırılıp götürülmeden önce, üzerine olayın saat kaç­ta cereyan ettiğini ve yaranın kökenini be­lirten bir kâğıt iliştirin. Bu arada yardım gelene kadar yaralıyı, gözetim altında tu­nun; çünkü her an şok durumuna girebi­lir

Kaburga Kemiği Kırığı Tedavisi

Kaburga kırılması, Kaburga Kemiği Kırığı

Doğrudan göğüs kafesine yönelik bir dar be veya ezilme sırasında bir veya daha çok kaburga kemiği kırılabilir.


En emin belirtisi, kaburgalar nahiyesindeki lokal ve had sancı ile, - hastanın her öksürüşünde bu ağrının artmasıdır.

Kaburga Kırığı Tedavisi ve Yapılması gereken


Hastayı, en rahat ettiğini söylediği pozisyonda yatırın: Ağrıyan tarafına doğ­ru, oturur ya da yatar vaziyette. Hemen sonra muayene için kendisini cankurta­ranla en yakın hastaneye nakledin. Yaş­lılarda ve solunum yetersizliği çekenler­de en küçük bir kaburga kırığı bile, ciddi solunum bozukluğuna yol açabilir

Belirtiler

Ciddi bir göğüs travmasından sonra, ağrıdan başka şu belirtiler de dikkati çe­ker:

— Solunum güçlüğü;
— Elle yoklandığında deri altında hisse­dilen kabarma;
— Kanlı balgam çıkarma.

Bu durumda acilen doktor çağırmak­ta tereddüt etmeyin.
Kırılan kaburga kemiğinin akciğere saplanıp, bir iç kanamaya sebep olması ihtimali vardır. Dışa vuran kanama da gö­rülebilir. Veya göğüs zarında, deri altın­da hava kaçağı ortaya çıkabilir.

Zaature Zaature Belirtileri Hastaligi

Zatürree, Zaatüre Belirtileri

Zaatüre Nedir
Bu had akciğer iltihabı, virüs veya bakte­ri kökenli olabilir. Bir akciğer dilimini bütü­nüyle sarabilir. Endişe verici belirtileri vardır: Yüksek ateş, sırt ağrıları ve ürpermeler, kah­verengi veya koyu kırmızı balgam çıkartmayla süren şiddetli öksürük, terleme ve bazen so­luma güçlükleri. Acilen çağrılması gereken doktor, hasta­nın hastaneye kaldırılıp kaldırılmamasına ka­rar verecektir.

Zaatüre Tedavisi ve Öksürük nöbeti

Öksürük nöbetleri, genellikle balgam çıkartmakla sonuçlanan aralıksız öksü­rüklerdir. Balgam koyu ve yapışkansa, söktürülmesi zor olur. Özellikle süt be­beklerinde görülen boğmacada bu durum geçerlidir. Bebek, balgamı söktürmek için çok öksürür ve bu nedenle yorgun düşer. Bazen nöbet sonunda çocuk ne­fes alacağı sırada alamaz ve soluksuz ka­labilir.

Bu soluksuzluk, birkaç saniye sü­rebilir. Soluğun yeniden başlaması ani olur. Bu tür olaylar doktor tarafından yi­ne de yakından izlenmelidir. Bu nedenle bazen çocuğu hastaneye kaldırmak ge­rekebilir.
Bayılma (koma) hallerinde acil doktor çağırılmalı ve doktor gelene kadar acil kurtarma işlemleri yapılmalıdır

Kan Tükürme Nedenleri

Kan tükürme, Kan Tükürme Nedenleri

Az miktarda kan tükürmek, acil müdaha­le gerektirmez. Ancak ihmal de edilmemeli­dir. Bir öksürük nöbetinden sonra avuçla kan tükürmek, hasta kadar, çevresindekileri de paniğe kaptırır. Yine doktora bir telefon edip, olayın sebeplerini araştıracak çalışmaları baş­latmak yeterlidir.

Kan tükürmenin boğulmaya sebep olacak ve acil yardım gerektirecek boyutlara erme­si, çok enderdir. Akciğer tıkanması dışında Had akciğer ödemi de tehlikelidir. Özellikle bir göğüs kafesi trav­ması söz konusu ise, akciğerde bir yara açıl­mış olması ihtimali akla gelebilir.

Akciğer enfeksiyonları Antibiyotiklerin bulunmasından sonra sı­radan hastalıklar arasına giren bu tür enfek­siyonlar, zayıf kişilerde inatçı ve kesin öksü­rükle, balgamla ortaya çıkar. Bazı soluma güçlükleri de görülebilir. Enerjik ve uzun sü­reli bir antibiyotik tedavisinden sonra büyük çoğunlukla tedavi edildikleri halde, yaşlılar­da ve bazı müzmin akciğer hastalarında (müz­min bronşit, müzmin solunum yetersizliği) çok ciddi komplikasyonlara sebep olabilirler. Bazı hallerde ortaya çıkabilecek had solunum yetersizliğinin reanimasyon servisinde tedavisi gerekebilir. Yani solunum yetersizliği çekenlerde akciğer enfeksiyonları çabuk ve enerjik bir şekilde tedavi edilmelidir.

Kızamık ve grip gibi bazı virüs hastalık­ları da, akciğerlerde aşırı enfeksiyona yol aça­bilir. İhmal, kötü sonuçlar doğurabilir. Has­sas kişiler, gribe karşı aşılanmalıdır. Hasta­larda bir uyku veya koma hali, beynin oksijen sıkıntısı çektiğini veya karbo­nik gaz biriktiğini gösterir.

Solunum yetersizliği çeken kişilerde ortaya çıkacak bütün akciğer enfeksiyonları, vakit kaybetmeden, doktora görünmeyi gerektirir.