Kalp Masajı Nasıl Yapılır

Kalp masajı, Kalp masajı nasıl yapılır

Kalp Masajı Nedir
Duran bir kalbe suni olarak basınç yapı­larak, içinde kalan kan dışarıya atılabilir. Gerçekten de kalp, göğüs kafesi içinde, ya­nında akciğerler, önünde göğüs kemiği, ar­kasında da belkemiği bulunan bir konumda­dır.

Kalp masajı uygulaması, Göğüs kemiğine dikey bir basınç uygula­nırsa, kalp sıkıştırılmış olur ve karıncıklarda bulunan kan, akciğer damarına doğru sürü­lür. Akciğerlere vardıktan sonra da büyük atardamarla bütün organlara, özellikle de be­yine pompalanır.
Basınç kaldırılınca, kalp başlangıçtaki şeklini almak için, yeniden kanla dolar. Uyul­ması gereken ritm, üç saniyede yaklaşık beş kez basınç-bırakmadır.

Yapılması gereken

• Çok acele tıbbi yardım isteyin.
• Hızla nabzın atıp atmadığını ve gözbe­beklerinin çok büyüyüp büyümediğini kontrol edin.
• Solunum yollarını açın
• Hastayı sert bir zemin üzerine yatırın (çünkü göğüs kemiği üzerine yapacağı­nız basınç, ancak somya yayları gibi ne­denle etkisiz hale gelebilir).
• Eğitilmiş ve uzman bir ilkyardıma de­ğilseniz, hayat busesini deneyin Kalp tamamen durmuşsa, oksijenin durumu düzeltmesi mümkündür.

Bilgili ilkyardımcılar için (Suni solunum ve kalp masajı)

Hayat busesiyle havalandırma sağlandık­tan sonra, aşağıda gösterilen teknikle masaja başlayın (bir hayat öpücüğünden sonra, beş masaj).

• Önce masaj yapacağınız yer olan göğüs kemiğinin yerini saptayın: Gerçekten de yer doğru saptanmazsa, ciddi zedelen­meler olabilir (kaburga kemiklerinin kırıl­ması, vb.).


• Hastayı sırt üstü, sert bir zemine yatı­rın. Kolları vücuduna yapıştırın.Kotların­dan birinin yanına diz çökün.


Bir elin parmakları göğüs kemiğinin bir kenarına, diğer elin parmakları da alt kenarına konur. Başparmağınızın yardı­mıyla göğüs kemiği boyunca üçte birlik oranda bölgeyi saptayın (insanoğlunda genelde meme uçları hizasındadır).
Ellerinizden birinin içini göğüs kemi­ğinin üzerine dikey koyun. Diğer el, des­tek olarak ilkinin üzerine dayanır.


Basınç, kollar gerili olarak, dikleme­sine ve bir hamlede yapılmalıdır. Yine ay­nı şekilde, birden kaldırılmalıdır. Basınç, göğüs kemiğini 3-5 cm. çökertecek güç­te olmalıdır.


• Dikkati Önemli, fakat uyulması güç iki nokta vardır: Basınç kesinlikle dikey ola­rak yapılmalı, sarfedilen güç de, ne çok, ne zayıf olmalıdır.
Bir kurtarıcı daha olursa, bilek ya da uyluk kemiğinden nabız ölçülerek, masa­jın "etkenliği" denetlenebilir

Doktorların yapacakları

Kalp sektesi halinde gelen doktorlar ekibi, ilk-yardımcıların yerini alıp, taşınabilir tıp aygıtlarını yerleştirerek, daha olay yerinde reanimasyon faa­liyetine girişebilir.

Doktorlar elbette başlatılan kalp masajını sürdürecek, fakat bir yandan da önce maskeyle hastaya saf oksijen vermeyi deneyeceklerdir. Daha sonra gırtlağa bir tüp sokup, otomatik respiratöre bağlayacaklardır. Aynı zamanda asitleşmeye karşı ve ilaçların etkisini sağlamak için bir damara da serum verebilirler. Hasta ayrıca monitöre bağlanıp, kalpte elektrik faaliyetinin başlayıp başlamadığı, normale dönüp dönmediği, elektrokardiyoskoptan gözlenir. Durum iyice kontrol altına alındıktan sonradır ki, hasta, hastaneye gönderilmek üzere cankurtarana taşınır ve bu arada tedavi ve kontrol, aralıksız sürdürülür.

Kalp Durması ve Sebepleri

Kalp Durması Sebepler, Kalp Krizi

Kalp Krizi Nedir

Kalp, çukur ve otomatik olarak atan bir kastır. Kan dolaşımını sağlayan bir pompa ol­duğu da söylenebilir. Tam olarak durması, oksijensizlikten (her tür solunum bozukluk­ları), bazı ciddi zehirlenmelerden (bazı ilaç­lar) ya da bazı özel hastalıklardan (miyokard enfarktüsü gibi) kaynaklanabilir.

Kalp durmasından önce genellikle kasıl­malarında ani hızlanmalar ya da yavaşlama­lar veya ritminde düzensizlikler görülür. Bu bozukluklar, kalp sektesinden önce tedavi edilmelidir. Çünkü o anda kan dolaşımı öy­lesine düzensizleşmiştir ki, bunun sonuçları tam bir kalp sektesinin aynısıdır.

Kalp Krizi (Durması) Belirtileri

Kalp durmasının nedenleri ve Belirtileri çok açıktır. Hasta, adeta ölüye benzer:

— Yüzü sapsarıdır, tam anlamıyla hareket­sizdir ve hiçbir uyarıya tepki göstermez; ay­rıca hiçbir solunum belirtisi yoktur;
— Boynunda veya bileğinde nabız hissedil­mez;
— Göz kapaklan kaldırıldığında, gözbebek­lerinin ölçüsüz şekilde genişlediği görülür: Bu, oksijensizlikten büyük ıstırap çeken beynin işaretidir.

Kalp Krizi Etkiler, Kalp Krizi Sonrası

Bu aşırı acil durum karşısında, derhal tıb­bi yardım sağlamak gerekir.
Oksijen yüklü kanı yeniden beyine ulaş­tırmak için sadece üç dakika vardır, çünkü beyin hücrelerinin büyük bir çoğunluğunun yok olmadan önce daha uzun süre oksijen­sizliğe tahammülleri yoktur. Bu nedenle hız­la akciğerleri havalandırmak ve kan dolaşı­mını sağlamak kaçınılmazdır.


Ancak yoğun ve hastanın naklinden ön­ce, olay yerinde tıbbi bir müdahale hayati ve beyinsel faaliyetlerin kurtarılmasını sağlaya­bilir.

Bunun için de doktor gelmeden önce acil kurtarma girişimleri yapılmış olmalıdır.
Öncelikle solunum yollarının işlerliğini ve hayat busesiyle suni solunumun sağlanması­nı garantiye almak gerekir. Her kurtarıcı da bunun altından kalkabilir. Kan dolaşımı da kalbe yapılacak masajla başlatılabilir. Ancak bu bir uzman işidir. Çünkü bu nazik masa­jın, bazı tehlikeleri de vardır.


Yara Nasıl Tedavi Edilir

Yarayı boğma: Asla, eğer...

Yaraya asla düğüm atmayın: Bu çok zor, ıs­tırap verici ve zor bir yöntemdir. Ayrıca teh­likelidir, örneğin, çok iyi yerleştirildiği tak­dirde, konulduğu yerin altındaki kan dolaşı­mım tamamen durdurup, tam anlamıyla ok­sijensiz kalan hücrelerin ölmesine sebep ola­bilirsiniz. Boğulan uzvu, bir saat sonra belki de kesmek gerekebilir.

Ayrıca boğulan uzvun altındaki bütün toplardamarlar da sıkışacağından, toksik maddeler dışarı atılamaz ve burada birikir. Ancak kurtarıcıların düğüm atmaları yasak olmakla birlikte, bir yaralıya böyle bir düğüm atılmışsa, buldukları zaman çıkarmaları da yasaktır. Çünkü bu durumda toksik madde­ler birden kan dolaşımına karışıp, şoka, hat­ta kalp sektesine sebep olabilir.
Ancak yarayı boğma yasağının geçerli ol­madığı iki durum vardır:

• Eğer yaralarının bir uzvu tamamen kopmuşsa;
• Başka yaralılar varsa ve onların yardımına koşacak başka kurtarıcı yoksa.
Bu nedenle bir yaranın nasıl boğulacağı yöntemini de açıklıyoruz.

Yaraya düğüm nasıl atılır?

Yaraya düğüm, uzuvların ancak köklerine, bacağın ya da kolun yukarısına atılır

Geniş ve esnemeyen bir kumaş parçası alın: Kravat, kaşkol (esnek dokulardan ve telden kaçının), Yaraya bastırmaya devam ederken, U şeklinde katlayacağı­nız kumaş parçasını, uçları size bakacak şekilde ya­ralının uzvu altından geçirin.

Hiç gevşetmeden İki ucu da uzvun çevresinde dolan­dırıp, İkisini ayrı yönlere kıvırın ve İki ucu düğümleyin.

İki serbest ucunu boşluktan geçirip, kemeri sıkın ve kan duruncaya kadar sıkmaya devam edinYaralıya düğüm attığınızı, ne zaman yerleştirdiğinizl görünür şekilde belirtin ve kendisini hemen hastaneye sevkedin.

Yerel Kompresyon Noktaları

Yerel kompresyon, Kompresyon testi (ölçümü)

Kompresyon nedir
On dakika süreyle kanayan bir yaraya elle kompresyon yapmak, kanamaların büyük çoğunluğunu durdurur. Kanama hâ­lâ devam ederse, bir sargı kompresyonu yapılabilir.

Temiz bir mendil ya da sargı beziyle ya­rayı 10 ile 20 dakika sıkın. Elle yapılan bu kompresyon işleminden sonra, gerekir­se, sargı beziyle de bir pansuman yapa­bilirsiniz. Bu pansumanı çok sıkmak ge­rekmez. Yaralıyı doktora götürmeye ye­tecek kadar zamanı kazandırır. Düğüm at­mayın. Aşağıdaki hareketler yetersiz ka­lır ve kanama devam ederse, uzvun kan damarını sıkıştırın.

ilkel kompresyon. Biz yardımcınız elle kompresyonu sürdürürken, 1 m. uzunluğunda ve 5 cm. eninde bir kumaşı iki ucundan yırtın ve ortadan yırtmaya gayret edin.

Bu iki ucu yeterince düğümleyin, çok sıkmayın. Yardımcı bu sırada elle yaraya bastırmayı sürdürsün.Elle yerel kompresyon devam etmiş olsun

Kumaşın yırtılmayan tarafını yaraya bastırıp, diğer dört ucunu kolun iki tarafına doğru yayın.(Pnömotik kompresyon)


Bandın diğer iki ucuyla da aynı işlemi yineleyin. Kompresyonun bittiği sırada genellikle kanama da durmuş olacaktır

Bir yardımcı elle kompersyonu sürdürürken, pansu­man bezinin iki ucunu banda) için çevirin.


Sıkı, fakat aşırı kuvvetli olmaması gereken bir pan­suman, kan dolaşımını Doğmamalıdır. Bu nedenle kazazedenin nabzını kontrol ederek, kan dolaşımının durmadığını gözleyin.

Yapılması gereken Atardamar kompresyonu

Yaraya yerel olarak yapılan kompresyon yetersiz kalırsa, yarayla kalp arasındaki
atardamarı sıkıştırmak gerekir. Burada başlıca üç sıkıştırma noktası tanıtıyoruz.

Yüz ve boyundaki yaralar

Elinizi, dört parmağınız ensesine, başparmağınız gırt­lak çıkıntısına gelecek şekilde hastanın boynuna ko­yun ve başparmağınızı, boyun kaslarına bastırarak, kaydırın. Yaralının nabzını burada hissedeceksiniz. Dikkat: Yaralı buna kolay dayanamayabllir. Çünkü beynin yarısını besleyen atardamarı sıkıştırıyorsu­nuz.

Kol ve ön koldaki yaralar

Yaralının kolunu pazısı hizasında tutup, dört parma­ğınızı arkaya kaydırın. Başparmağınız kolun İçinde kalsın. Kolu kuvvetlice sıkarak, tuttuğunuz kısmı dı­şa doğru çevirin. Böylece pazı atardamarını, pazı ke­miğine doğru sıkıca bastırmış ve sıkıştırmış olacak­sınız.

Kalça ya da bacak yaraları

Her zamanki gibi atardamarı sıkıştırmak İçin, İlgili ke­miğe kuvvetlice bastırmak gerekir. Yaralının sırt üs­tü yattığı bu konumda, dikey olarak kasık boşluğu üzerine bastırın. Böylece uyluk atardamarını sıkış­tırmış olursunuz. Burada verdiğimiz başlıca üç atar­damar sıkıştırma noktası, yaranın yerel kompresyo­nu İle kanamayı durdurmaya yarayabilir. Hastaneye varıncaya kadar bu kompresyon, sedyede ve cankur­taranda da sürdürülmelidir.

Kompresyon noktaları

Şekilde vücudun İki yanındaki başlıca üçer kompres­yon noktasını görüyorsunuz. Bunlar, en önemli atar­damarların yolu üzerindedir. Bulunmaları bunlardan daha zor olan kompresyon noktaları da vardır. Siz öncelikle bu üç noktayı keşfetmek İçin alıştırma­lar yapın. Aslında olay basittir. Eğer konumunuz İyiy­se, çok bastırmadan atardamarın atışını hissedebi­lirsiniz.