Tıkanma Tıkanma Nedenleri

Gırtlaktaki engeller, Tıkanma, Tıkanma Nedenleri

Boğazda Tıkanma

Sıvı engeller

Gırtlak düzeyinde besinler ve sıvılar, so­lunum yolu üzerinde karşılaşır.
Solunum borusuyla yemek borusunun bu kesişmesi, ayırımı sağlayan normal refleksler­le kollanır. Doğal olarak sıvılar geldiğinde, ani bir refleks, larenksi kapatır. Daha sonra bu sıvılar ya yutulur ya da atılır.
Larenksin refleks kapanışı ya da yutma refleksi aksar veya tamamen ortadan kalkar­sa, sıvılar gırtlakta kalıp, akciğerleri boğma tehlikesini yaratabilir.

Bu sıvılar mideden gelirse, genellikle asit­lidir.

Yüz ya da yüzdeki boşluklarda oluşan (burun, kulak) kanamalardan da kaynakla­nabilir.
Ayrıca bu sıvılar durumun ciddiyetini an­layamayan biri tarafından verilen sıvılar da olabilir.
Bilinci sarsılmış ya da sarsılacak durumda olan birine, içecek hiçbir şey vermemek ge­rekir.

Belirtiler

Bayılan ve bilinçsiz bir kişide nefes boru­suna sıvı kaçtığı, gırtlağından gelen gurultu­lu seslerden anlaşılır.

Doktorların yapacağı ve Tedavisi

ilk aşamada, ağız boşluğu, boğaz, nefes borusu ve bronşlardaki sıvıyı çekmeyi deneyeceklerdir. İkinci aşamada, sindirim ve nefes borularını ayırmak için, ne­fes borusuna bir tüp salarlar. Bu tüp, ucundaki baloncuk sayesinde solunum
yol­larını kurutmayı sağlar.

Solunum Yollarının Açılması

Solunum yollarının açılması

Soluk Tıkanıklığı
Kendisini sarstığınız halde uyanamayan ve horlayıp, boğuluyormuş izlenimi veren biri karşısında, derhal ve hiç vakit kaybetmeden aşağıdaki hareketleri yap­mak gerekir. Bu hareketler, solunum yol­larını açarak, yeniden solumayı sağlar.

1. Ağzı açmak

Hastayı sırt üstü yatırdıktan sonra, yaka sini gevşetin, varsa kravatını çözün, başını iyice geriye dayayıp, bir elinizle alnını bastırın, diğeriyle de çenesine dayanıp, ağzını iyice açın.

2. Kaçan cismi çıkarmak

Alnına basıp başını arkada tutmaya de­vam ederek, bir veya iki parmağınızla ve mümkünse bir mendille, muhtemelen so­lunum yolunu tıkayan yabancı cismi, ağız boşluğu içinde arayın.

3. Dilin sarkmasını önlemek

Dil kaslarının bağlı olduğu alt çeneyi yu­karıya kaldırıp ileri çekerek, hastanın di­lini yukarı çekin. Böylece solunum yol­larını açıp, soluksuz kalmayı önleyecek­siniz.

4. Yan yatış durumuna getirmek

Dilin yeniden boğazın dibine düşmesini önlemek için, hastayı yan olarak, sağa ya da sola yatar hale getirmek gerekir.

Doktorların yapacağı

Yarı baygın halde, fakat sırt üstü yatma­ları da gerekli olan kişilerin dillerinin, bo­ğazlarını kapatacak şekilde sarkmaması için, doktorlar genellikle ağızlarına bir tür kauçuk boru sokarlar. Bunun sertliği ve biçimi, hasta dişlerini sıksa dahi, hava­nın geçmesine izin verir.

Emniyet için yan yatış

Emniyet için yan yatış pozisyonu, baygın herkese uygulanabilir. Özellikle üst solu­num yollarının işlerliğini sürdürmesini sağlar. Kusma ve boğaz arkası kanamalarda, sıvı­ların dışa boşalımım kolaylaştırır. Baygın kişinin, bu sıvıların boğazına kaçarak boğul­masını önler. Yan yatırma pozisyonu, hasta sağa ya da sola yatırılarak uygulanabilir.

Belkemiği kırılmasından şüphelenilen kişiler de yan yatırılmalı, ancak belkemiğinin düz pozisyonda olmasına dikkat edilmelidir.

Hasta baygınsa, kendisini sırt üstü yatırdıktan sonra yanına diz çökün, kemer hizasına yaklaşın, gömleğinin yakasını açıp solunumunu ferahlatın

Bulunduğunuz yönde, hastanın başının yanına bir yastık veya onun yerini tutacak bir şey yerleştirin
Hastanın size yakın olan kolunu iyice yana açın

Sonra bir elinizfe hastanın aksi yöndeki kolunu dirseğinden tutup, diğer elinizle size eh uzak dizini kavrayın ve yukarı kal­dırın.

Dirseğini ve dizini kendinize doğru çeke­rek, bedenini çevirin. Yan gelince, yine üst bacak kıvrık olmak koşuluyla, ayağı­nı diğer bacağının üzerine getirin. Başı, artık iyice yastığa oturtulmalıdır.

Hastayı emniyet için yan yatışa getirdik­ten sonra, çenesinin mümkün olduğun­ca göğsünden uzakta olmasına dikkat edin. Böylece başı, daha geride olacak­tır.

Solunum Yolu Tıkanıklığı

Tıkanan solunum yolları - Ağız karşısındaki engeller

Solunum Yolu Hastalıkları
Ağız ve burnun tam anlamıyla tıkanma­sı, ani soluk kesilmesine sebep olur. Bu tür kazalar genellikle iyi gözetilmeyen küçük ço­cukların başına gelir. İşte, başlıca iki olay:

1. Genellikle küçük çocuklar başlarına şef­faf bir plastik torba geçirerek, hemen nefes­siz kalır ve kendilerini kaybeder.
2. Patavatsızca büyüklerin yatağına yatı­rılan bebek, kendisi için çok büyük yastık ve yorganların altında kalarak, kurtulamayıp soluksuz kalabilir.

Solunum Sıkıntısı Tedavisi ve Yapılması Gereken

Çocuğun bilinci yerindeyse, soluma­sına engel olan şeyi (plastik torba veya yastık) çekip almak, yeterlidir. Ama ço­cuk boğuluyor gibiyse ve bilincini kaybet­mişse, derhal doktora haber verin ve tıb­bi yardım yetişene kadar ilerde gösteri­len şekilde solunumu denetleyin. Çocuk­ta hareket yoksa, solumuyorsa, hayat bu­sesini deneyin. Nabız durmussa, Bebekleri, büyüklerin yatağına yatır­mayın. Çocuklan, boğulmalarına sebep olabilecek plastik torbalardan uzak tutun.

Ağıza kaçan engeller

Bir kişi bilinçsiz ve baygın yatıyorsa, refleksleri yoksa, hele sırt üstü durumdaysa, dili, solunumu önleyecek çok teh­likeli bir engel olabilir. Çünkü aslında bir kas olan dil, bayılan ve komadaki kişiler­de boğaza doğru düşer. Havanın akciğer­lere gidişini engeller.

Solunum Güçlüğü Belirtiler


Böyle bir dil düşmesi halinde, hastanın soluk alması sırasında belirgin şekil­de bir tür horlama işitilir. Bu, solunum güçlüğü belirtisidir. Aynı koşullarda tak­ma dişler de yerlerinden çıkıp, solunumu önleyen bir engel oluşturabilir. Bu neden­le her türlü bayılma, anestezi uygulama­sı sırasında, takma dişler çıkartılır.

Akciğer Solunumu Hastalığı

Akciğerlere iyi hava gelmiyorsa

Solunum yolları: Burun ya da ağızdan giren havanın, boğazdan ve bronşlardan geçerek akciğer­lere varmasını sağlar.

Akciğerler: Akciğer peteklerinden oluşan ve kanda gazlı değişimi sağlayan organlar.

Göğüs kafesi: Kaburga kemiklerinden, kas­lardan, göğüs zarından oluşan, altta diyaframla ka­palı ve akciğerlerin içinde bulunduğu sıvı geçirmez kafes.

Diyafram: Kasılmaları göğüs kafesinin, dola­yısıyla akciğerlerin hacım değişikliklerine imkân ve­ren güçlü kas.

Merkezi sinir kumandası: Solunumu sağla­yan otomatik kumanda sistemi (omurga soğancı­ğı).

İnsanın soluduğu nasıl anlaşılır?

Diyafram gerildiğinde, bir piston gibi iner, karın, karın üzerine dayanır ve karın şişer. Bu sırada mide
boşluğuna elle basılırsa, yaratılan hava alma hare­ketiyle, akciğerlere hava girmesi sağlanır.

Sıklık: Dakikada 1020

Dakikada solunum sağlamak için kaç hareket yap­tığınızı bilmeniz gerekir. Normal sıklık süresi, daki­kada 10-20 harekettir.

Diyafram gevşeyince, "piston" yeniden yukarı çıkar, karın cidarı normal yerine döner ve karın inerBu sırada hava da dışarı atılır. Soluk vermeyi, kişinin ağzına elinizi yaklaştırarak denetleyebilirsiniz.