Kriket Nedir Kriket Oyunu Kurallari

Kriket Nedir, Kriket Oyunu Nasıl Oynanır

On birer kişilik iki takım arasın­da oynanan, küçük ve ağır bir topu özel sopalarla çelerek belli kurallara göre sayı yapma temeline dayanan bir oyun. Oyun, kimi çizgilerle böiümlenmiş, genel­likle çim zeminli, oval biçimli, en az 135 m x 155 m'lik bir alanda oynanır. Yuvarlama çizgileri denen çizgilerin iki ucunda, 71cm yük seklikte, 20 m aralıklarla yere çakılmış, kale görevi yapan üç sopa vardır. Kale­ler yaklaşık 23 cm genişliğindedir.


Bu oyunda kullanılan sopalar 96 cm uzun­luğundadır. Top ise deri kaplıdır. Oyun­da amaç rakibin kalesini devirmektir. Oyunculardan biri topu kaleye yuvarlar. Rakip oyuncu elindeki sopayla vurup, onu olabildiğince uzağa göndermeye çalışır. Topu yuvarlayan, yakalamak üzere topun ardından koşarken, vurucu da iki kale arasında koşmaya başlar. Her gidiş-geliş bir sayıdır. Bir vuruşta birden çok gidiş-geliş yapılabilir. Çok başarılı vuruşla da, alanın sınır çizgi­sinden geçirmekle de koşuya gerek kalmadan 4 veya 6 sayı kazanma şansı vardır. Topu yuvarlayıcı ve alan savun­ma oyuncuları, çeşitli yollarla rakip takımın 10 oyuncusunu oyun dışı bı­rakmaya çalışırlar. Bu gerçekleştiğinde bir devre olur. Takımların tüm oyuncula­rı ikişer kez karşılayıcılık yaptıktan son­ra sayılır, hesaplanır. Bütün kararlarda iki hakem yetkilidir.

Kriyoterapi Nedir

Kriyoterapi Nedir

Buz (soğuk) tedavisi. Bazı hastalıklarda antinflamatuar, ağrı gide­rici ve spazm çözücü olarak kullanıl­maktadır. Burada her şeyden önce akut sakatlanmalarda ilk yardım olarak uygu­lanan buz ile (24-48 saat içinde 15-30 dakikalık sürlerde) sakatlıktan 2-3 gün sonra başlatılan tedavi edici soğuk uygulamanın karıştırılmaması gerek­mektedir. Tedavi edici (rehabiiitatif) amaçla 6-12 dakika kadar buz uygula­manın (buz masajı, buzlu havlular, buz­lu whirlpool vb.) ardından hipotermiye bağlı olarak gelişen anestezi kısmen hareket serbestisi sağlar.

Kreatin Nedir Kreatin Fosfat

Kreatin Nedir, Kreatin Yüksekliği

Karaciğerde arginin, methionin ve glisin aminoasitlerinden sentez edil­mektedir. Normal ağırlıktaki bir insan vücudunda 120 gr kreatin bulunur. Kreatin, vücutta enerji dağıtımında gö­revli olan kreatin fosfata dönüşür ve kısa süreli yoğun egzersizler sonucu oluşan laktik asite karşı tampon görevi yaparak kasların çalışmasını kolaylaştı rır. İnsan aslarının kabul edebileceği kreatin 150-160 mmol/kg kuru ağırlık ile sınırlıdır. Dolayısıyla fazlanın yararı olmadığı gibi 40 gr üzerinde alındığında karaciğer ve böbrek hasarına yol aça bilmektedir.

Kreatin Fosfat

Kas hücreleri içerisinde . bulunan enerji depolarıdır.

Kreatin Fosfokinase Reaksiyonu

Bu reaksiyonda kreatin fosfat (CP) çözülüp dağılır ve fosfor grupları adensintri fos fat asidi (ATP) üzerinden yeni baştan senteze uğrarlar.

Koordinasyon Nedir

Koordinasyon Nedir

Amaca yönelik bir harekette, iskelet kasları ile merkezi sinir sisteminin uyum içerisinde çalış­ması ve etkileşimidir. 2.Düzen sağlama, işbirliği. 3. Çalışmayı kolaylaştırmak ve başarıyı sağlamak için bir organizas­yonun bütün faaliyetlerinin ahenkleştirilmesidir.

Koordinasyon Alıştırmaları

Kas, sinir ve duyu örgenlerinin işbirliğiyle sağla­nan ve bunu geliştiren alıştırmalar.

Koordinasyon Geliştirici Hareketler

Kas ve sinir sistemlerinin birbirleri ile olan ilişkilerini geliştirmek amacıyla yapılan hareketlerdir.

Koordinasyon Hafızası

Hareket için enformasyonların depolama sistemidir.

Koordinasyon Kabiliyeti

Çoğunlukla nörofizyolojik fonksiyon mekanizmaları­na dayalı olup, farklı niteliklerdeki ob­jektif - pratik (özellikle sportif) faaliyetler esnasında ferdi olarak kazanılan ve farklı yaşam alanlarındaki farklı faaliyet şekillerinin gerektirdiği özel koordinas­yon taleplerinin yerine getirilmesi için ihtiyaç duyulan ve nispeten bir bütünlük arz eden performans şartlarına koordi­nasyon kabiliyeti denir.

Koordinasyon Koşuları

Sinir sistemi ile adale grupları arasındaki işbirliğini geliştiren koşulardır. Koordinasyon koşu aralıkları 80 m. ile 120 m. arasında değişir. Bu koşular yaklaşık olarak %40-50 hızla koşulur.

Konveksiyon ve Konversiyon Nedir

Konveksiyon Nedir, Konveksiyon Yolla Yayılma

Vücudun temas ettiği hava veya su moleküllerine temas ederek, ger­çekleşen ısı transferidir. Isı transferinin yönü her zaman sıcaklığı yüksek olandan daha az olan nesneye doğru gerçekleşir. Örneğin; bir parça buza dokunduğunuzda elin yüzeyindeki ısı buza aktarılır, oysaki sobaya dokunduğunuz zaman, ısı soba­dan ele transfer edilir. Dokunma farklı sıcaklıktaki iki nesnenin birbirleri ile teması sonucunda ısısı yüksek olanın diğerini doğrudan etkilemesidir.

Konversiyon

Psikolojik rahatsızlığı olanlarda psikolojik huzursuzluğun sinir sistemini etkileyecek çeşitli organlarda, organ hastalıkları şeklinde kendini gös­termesi halidir.

Kontromalazi Pateller Nedir

Kontromalazi Pateller

Kontromalazi pateller, patellanın alt yüzeyi ile fermoral kondiller arasındaki uyumsuzluktan kay- naklanır. Diz tam ekstansiyonda iken patella, fermoral kondiller hizasında yukarda ve suprapateller poştaki yağ yastığı ile temas halindedir. Fleksiyonda ise patella ile femoral kondiller arasında çok sıkı bir temas vardır. Fleksiyon sırasında, pateller tendondaki gerilimin artması, bu temasın daha da sıkı olmasını sağlar ve patello-femoral eklemdeki kompresif güç fazlalaşır. Sporcu, koşarken veya merdi­ven inip çıkarken, diz çevresinde özellikle medial tarafta daha. fazla hissedilen bir ağrı yakınması olu-. Ağrı, koşunun sonu­na doğru veya koşu bittikten sonra duyu­labilir. Tedavide ilk koşul istirahattir. ilk iki gün 5'er dakikalık buz masajı uygulanma­lıdır. Daha sonra sıcak tedaviye geçilir. Dizde ağrı azaldıktan sonra egzersiz programı uygulanmalıdır.

Kollajen Nedir Kollajen Doku

Kollajen Nedir, Kollajen Doku

Bağ dokusu liflerinin yapısını oluşturan, hücrelerin aralarındaki boş­lukları dolduran ve esnek yapılı ana protein. Yaş ilerlemesiyle elastikiyet azalır. Özellikle yara iyileşmesinde önemli rol oynar.

Kollajen Lifler

Vücudun hemen hemen tüm bölümlerinde bulunur. Bağ dokusu liflerinin büyük bir bölümünü oluşturur. Vücudun yapı bloklarıdır. Özellikle traksiyon (çekme) kuvvetine gereksinim duyulan tüm bölgelerde bu lifler kullanı­lır. Traksiyona karşı direnci mm2 başına 6 kPa (kilo paskal)'dır. Bu nedenle ge­rilmeye karşı çok dirençlidir.

Kolesterol Nedir Kolesterol Yuksekligi

Kolesterol Nedir, Kolesterol Yüksekliği

İnsan ve hayvan hücrelerin­de bulunan, yağda çözülebilen alkol yapısında bir maddedir. Vücut tarafından oluşturulur. Hormonların, hücre zarları­nın ve diğer maddelerin oluşumunda gereklidir. Vücut tarafından aşırı dere­cede üretilen kolesterol, kan damarları­nın duvarlarında birikerek kan akışını engeller ya da azaltır. Sonuç olarak kan kolesterol seviyesi yüksekliği oluşur. Kolesterol yağ değildir ama yağa ben­zer mumumsu bir maddedir. Kandaki miktarı 180-240 mg/dl'dir. Kolestrolün artışı damarda sertliğe sebep olur. Ko­lesterolü vücuda kırmızı etler, balık, kümes hayvanları, yumurta sarısı, süt ve süt ürünleri, tereyağı gibi hayvansal gıdalardan alırız.

Kitle Sporu Kitle Spor

Kitle Sporu, Kitle Spor

Kişinin kendi isteğiyle beden eğitimi, oyun, cimnastik, eğlen­celi faaliyetlerle fiziki moral, toplumsal gelişimi sağlama, dinlenme ve eğlenme, boş zamanını değerlendirme amacıyla yaptığı spor dalı. 2.Toplumun her yaş ve kesiminde yaygın olarak yapılan beden eğitimi ve spor faaliyetlerinin tümüne kitle sporu denir. Her yaş kesimindeki insan tarafından yeterli organizasyon, malzeme ve uygun çevre ortamı yaratılarak yapılan sportif faali­yetlerdir. Genç, ihtiyar, her kesimin spor ile sağlıklı yaşamasının sağlanmasıdır.

Kinematik Nedir Kinematik Analiz

Kinematik Nedir

Mekaniğin bir alt dalı ola­rak, hareketin zamansal-uzaysal özellik­leri ile uğraşır. Harekete neden olan kütle ve kuvvet gibi özellikler kinemati­ğin ilgi alanı değildir. Kinematik uzaklık, hız ve ivmelemeyi linear (düzgün, doğ­rusal) ve angular (açısal) olarak inceler.

Kinematik Analiz

Yapılma nedenleri ile ilgilenmeksizin, hareketlerin çevresel ve zamansal parametrelerinin incelen­mesidir.

Kinematik Özellik

Hareket akışının mekansal ve zamansal ölçümlerle elde edilen özellikleridir.

Katojenik Diyet ve Kati Aclik Diyeti

Katı Açlık Diyeti

Vücut ağırlığının aşırı kilolara ulaştığı durumlarda, son çare olarak 3 ayı aşmamak koşuluyla katı açlık diyetleri uygulanır. Bu süre içinde aşırı beslenme alışkanlığından vazgeçileceği ve iştahın azalacağı ileri sürülmektedir. Bu diyeti yapan kişinin çok yakın gözlem altında tutulması yada hastanede olması gerekmektedir. Diyetin ilk haftalarından itibaren aşırı halsizlik hastaları bitkinliğe ve bıkkınlığa sevk eder. Tüm önlemler ve katı açlıkla geçirilen günlere karşı, bu rejimin de başarı süresi uzun vadeli değildir.

Katojenik Diyet

Gıdaların kalorisini dikkate almadan, karbonhidrat kısıtlaması öngören diyet şeklidir. Böylece metabolizma için yalnızca yağların kullanılacağı ve yeterli keton cisimlerinin oluşmasıyla birlikte fazla kalorilerin idrarla atılacağı ileri sürülmektedir. Aslında idrarla çıkarılan ketonların günlük kalori değeri, 100-150 kcal.’yi aşmaz ve beklenen zayıflama bir türlü gerçekleşemez. Diyetin ilk günlerinde hızlı giden birkaç kiloluk zayıflamanın nedeni ise sodyum ve su kaybı, yani dehidratasyondur. Bu diyetin bir başka sakıncası ise önemli ölçüde protein kaybına yol açmasıdır.

Kas Nedir Kas Dokusu ve Gerilmesi

Kas Nedir

Kas dokusundan meydana gelen anatomik ve fonksiyonel birimlerdir. 2.Kas hücrelerinin bir araya gelmesiyle meydana gelen, uyarabilme ve uyarıları iletebilme yeteneğine sahip dokudur. İskelet kası, kalp kası ve düz kaslar olmak üzere üçe ayrılır, iskelet parçala­rını hareket ettirir, hareketi sağlar. Kan pompalar, iç materyallerin hareketine yardımcı olur. 3.Kasılma ve gerilme gücü ile vücuda devinim olanağı sağla­yan et dokusu.

Kas Aygıtı

Kasın, alıştırma ile kendisi­nin yapacağı işe kolayca ayarlanması

Kas Çekmesi, Kas Gerilmesi

Birinci derecede kas yaralanmasıdır. Liflerin olağanüstü gerilmesiyle meydana gelir. Strain'de şişlik, hematom ve dri renk değişikliği olmaz. 1-2 gün süren ağrı kaybolur. 1 hafta içinde doku iyileşmesi tamamlanır.

Kas Dayanıklılığı

Bir kasın ya da kas grubunun uzun bir zaman diliminde kasılarak tekrar tekrar enerji ortaya çıkarma yetişidir.

Kas Distrofileri

Kas azalmasıyla ken­dini gösteren ve kalıtımla geçen hasta­lıklardır.

Kas Dokusu

Kas hücrelerinin bir araya gelmesiyle meydana gelen yapılardır. Kasılma ve bunun sonucu mekanik hareket oluşturabilmede ileri derecede özelleşmiş bir dokudur. Üç gruba ayrılır: İskelet kası, düz kas ve kalp kası. Kas dokusu, fibril adı verilen iğ şeklindeki hücrelerden oluşur. Bir fibriiin çapı 10-100 mikron, uzunluğu 1-40 mm kadar­dır. Fibriiin çevresinde sarkolemma denen ince bir membran vardır. Fibriller bir araya gelerek fasikül adı verilen demetleri yapar. Her fasikülde yaklaşık olarak 10-50 kadar fibril bir araya gelir. Fasikküllerin bir araya gelmesiyle de kas dokusu ortaya çıkar. Kasın çevre­sinde epimisyum denen kalın ve güçlü bir membran vardır.Fasiküller arasında­ki bağ dokusu, kasın iki ucuna doğru ilerledikçe tendona dönüşür ve kas, bu tendonlar vasıtasıyla kemiğe yapışarak hareketin oluşmasını sağlar.

Kas Eksantibilitesi

Kasın uzayabilmesi, sünebilmesi.

Kas Ezilmesi

Sert bir cisim ya da sa­katlanmaya yol açabilecek bir baskının, kasta bölgesel olarak bir doku bütünlü­ğü bozukluğu yaratması.

Kas Geliştirme: Kas gücünü ve hacmi­ni artırmaya yönelik etkinlik

Kas Gücü: Kasın çeşitli alıştırmalarla artırılabilen iş görme, hareket etme yeteneği

Kas Hipertrofisi

Giderek artan yükler­le yapılan çalışmalar sonucu kas gelişir, büyür ve enine kesit yüzeyi artar. Bu büyümeye kassal hipertrofi denir.

Kas İğciği

Kastaki esneme durumunu merkezi sinir sistemine ileten duyu or­ganı, içindeki duyu reseptörüdür. Buna kas iğciği denir. Kas iğciği, devamlı olarak kasın gerginlik durumu ile ilgili bilgileri merkezi sinir sistemine aktarır. Özel reflekslerin ortaya çıkmasına yar­dımcı olur. Kas iğciğinden doğan duy­gusal uyarılara göre, kasa gönderilen motor uyarılarda değişir. Böylece ama­ca uygun bir hareket sağlanmış olur. Bir kasın gerilmesiyle, içindeki kas iğciği de uyarılır. Buradan kalkan afferent uyaran m. Spinalise, oradan da ön kök ve mo­tor sinirler vasıtasıyla kasa döner. Böy­lece gerektiği kadar motor ünite uyarılarak, kas hareket ettirilir ya da hareket inhibe edilmiş olur.

Kas Krampı

Bir veya daha fazla kasta aniden ortaya çıkan istek dışı ve ağrılı kas kasılmasıdır.

Kas Kuvveti

Bir kas veya kas grubunun uygulayabileceği maksimal kuvvete kas kuvveti denir

Kas Lifi Kopması

Yetersiz Kondisyon, antreman ve yarışmalar öncesi yetersiz ısınma ve gerdirme hareketleri sonucunda meydana gelen sakatlıklardır.

Kan Doping Kan Laktat

Kan Dopingi

Herhangi bir bireyin, eritrosit sayısını artırmak düşüncesiyle intravenöz kan infuzyonu yapmasıdır. 2.Sporcunun kanını alıp, uygun koşul­larda 5-6 hafta kadar beklettikten sonra yeniden aynı kişiye intravönez yoldan verilmesi şeklinde yapılan bir uygula­madır. Alınan kan miktarı 1 litre kadar­dır. Kan dopinginin amacı kan alındık­tan sonra yeni eritrositlerin oluşması, hemoglobin miktarının artması ve eski kanın yerine konulmasıyla birlikte erit­rosit ve hemoglobin miktarlarındaki artışla birlikte, fiziksel performansın artmasını sağlamaktadır. Kan dopingi­nin sakıncaları; akut alerjik reaksiyon­lar, böbrek hasarlarıyla birlikte akut hematolik reaksiyonlar hiperviskozite sendromu ve sarılık gibi komplikasyonlar gelişebilmektedir.

Kan Laktat

Anaerobik metabolizma eenasında glukozun glikolitik yoldan parçalanması sonucu meydana gelir. Normal koşullarda 100 cc, kanda laktat 5-10 mg. arasında değişir. Aynı zaman­da kassal glikolizisin son ürünü olup fiziksel kapasitenin değerlendirmesinde kullanılır. Kandaki laktik asit düzeyi egzersizin şiddetine bağlıdır ve efora karşı metabolik uyumu gösterir. Laktat düzeyinin yükselmesi, performansı sınırlar. Kandaki laktik asit düzeyi nor­malde 0,7-1,8 mmol/L arasındadır. 400-800 m koşularından sonra kapiller laktat 30-34 mmol/L'ye yükseldiği halde, ma­raton koşusundan sonra ancak 6-12 mmol/L'ye çıkar. Aerobik kapasitesi yüksek sporcularda laktat düzeyi düşük­tür. Egzersizlerden önce ve sonra kan laktat düzeyinin ölçülmesi ve asit-alkalen dengesi, metabolik ekonomi konusunda çok önemli bir bilgi verir.

Kalca Cikigi Kalca Kemigi ve Eklemi

Kalça Çıkığı

Kalçayı oluşturan kemik­lerin yer değiştirerek birbirinden ayrıl­ması sonucu oluşan ciddi bir kalça yaralanmasıdır. Belirtiler; 1.Yaralanma anında kalça şiddetli ağrı oluşması. 2.Kalçada fonksiyon kaybı. 3.Yaralanan bölgede uyuşukluk. Tedavi; Şok ihti­malini azaltmak için kişiyi sıcak tutun. Yaralı bölgeyi yastıklarla destekleyin. 3.Sık sık sıcak tedavi uygulayın. 4.Sık ve hafif masaj uygulayın, iyileşme süre­si; en az 3 ay iyileşme süresi vardır.

Kalça Eklemi

Kalça kemiği ile uyluk kemiği arasında oluşan bir eklemdir.

Kalça İncinmesi

Kalça bölgesinde deri ve deri altı dokusunun direkt bir darbeyle zedelenmesidir. Belirtiler; 1.Kalçada sert­lik veya şişme. 2.Ağrı ve hassasiyet. 3.Basınç uygulandığında oluşan gerginlik hissi. 4.Kızarıklıkla başlayan daha sonra çürüme ve berelenme denen ka­rakteristik mavi-siyah görünüm olan deri altı renk değişikliği. Tedavi;1.Buz masajı uygulayın. 2. incinmeden 48 saat sonra sıcak tedaviye geçin. 3.Girdap banyosu yapın. 4.Tedavi seansları arasında zede­lenen bölgeyi bandajlayın. 5.Hafif ve sık masaj uygulayın. İyileşme süresi; 1-4 hafta arasında değişir.

Kalça itme

Cimnastikte, kalçayı hızla öne doğru itme eylemi

Kalça Kemiği

Leğeni yanlardan kuşa­tan, geniş ve yassı, fakat çok kuvvetli bir kemiktir. Önde birbirleri ile arkada, ortada ise kuyruk, sokumu kemiği ile birleşerek leğeni oluştururlar. Kalça kemikleri yüksek orandaki kuvvetleri taşıyabilecek bir yapıya sahiptir.

Kafein Nedir Kafein Miktari

Kafein Nedir, Kafein Miktarı

Sporcular tarafından performan­sı artırmak amacıyla kullanılan madde özelliğini taşır. Çay ve kahvenin yanı sıra kakao, diyet hapları ve soğuk algınlığı ilaçlarında bol miktarda bulunur. Özellik­le dayanıklılık sporlarıyla uğraşanlar tarafından bol miktarda tüketilmektedir. Sanıldığının tersine çaydaki kafein mik­tarı oldukça fazladır. Bir fincan çay yak­laşık olarak 30-75 mg kafein içerir. Bir fincan kahvedeki kafein miktarı ise yak­laşık olarak 100-150 mg kadardır, iki fincan kahve içtikten 15-30 dakika sonra kafeinin etkisi görülmeye başlar. Metabo­lizma hızlanır, vücut sıcaklığı, kan basın­cı ve idrar çıkarımı artar. Kan şekeri hafifçe yükselir. Bu arada elde titremeler, iştah azalması ve uykusuzluk görülebilir. Egzersizden 1 saat önce 350 mg kafein içeren bir sıvının alınmasıyla, MaxV02'de artma olduğu görülmüştür. Ayrıca kafein, kasların çalışma kapasite­lerinde artırmaktadır.

Kaburga Kiriklari Kafatasi Kirigi

Kaburga Kırıkları, Kaburga Kırığı

12 kaburga kemiğin­den herhangi birinin veya fazlasının kısmi veya komple kırılmasıdır. Belirtiler; 1.Şiddetli ağrı. 2.Dokunulduğunda hassa­siyet. 3.Eğer kaburga kırıkları diaframa altında ise karın ağrıları. 4.Öksürme, aksırma, derin nefes alma anında şiddetli göğüs ağrısı. 5.Kırık anında ses duyma. 6.Kırık bölgesinde şişlik ve morarma olması. 7.Cilt altında ufak hava kesecikleri hissinin oluşması. Tedavi; 1.4-6 hafta arasında kuşak veya sargı kullanın. 2. Günde 3-4 kez en az 20'şer dakika buz masajı yapın. 3. 2 veya 3 gün sonra sıcak tedaviye geçebilirsiniz, iyileşme süresi; 4-6 hafta arasındadır.

Kafatası Kırıkları

Kafatası kırıkları 2 türlü olabilir. Deri ve kemiğin üzerini kaplayan dokuların bütünlüğü bozulma­dan kapalı ve basit kırık. 2.Deri ve periost bütünlüğünün bozulduğu açık ve parçalı kırıklar. Belirtiler; Faktür olan bölgenin üzerinde ağrı ve şişlik 2.Faktür üzeri dokularda, göz ve burur etrafında berelenmeler. 3.Kulak ve burundan beyin omurilik sıvısının dışa riya akması. 4.Sersemlik ve bilinç bula nıklığı. 5.Bulantı ve kusma. 6.Bulanık görme, 7.Bilinç kaybı. 8.Huzursuzluk 9.Baş ağrısı, iyileşme süresi, Kafatas kırıklarının çoğu 4-6 hafta arasındı iyileşir.

Beden Egitimi ve Spor Terimleri - K

Kaburga ve Kafatası Kırıkları

Kafein

Kalça Çıkığı, Kalça Eklemi, Kalça Kemiği

Kan Dopingi, Kan Laktatı

Kas, Kas Dokusu, Kas İncinmesi

Katojenik Diyet, Katı Açlık Diyeti

Kinematik

Kitle Sporu

Kolesterol

Kontromalazi Pateller

Konveksiyon - Konversiyon

Koordinasyon

Kreatin

Kriyoterapi

Kriket ve Oyunun Kuralları

İzotonik Nedir İzotonik Kasilma

İzotonik Nedir, İzotonik Kasilma

Değişen ölçüde kasılma. 0zmotik basınçları eşit olan.

İzotonik Dehidratasyon

Su vetuz kayıpları eşit miktarlardadır. Hücre dışı sıvılardan kayıplar oluşmaktadır, en sık görülen dehidratasyon şeklidir. Susuzluk hissi, ağızda kuruluk ve gözlerde çökme şeklinde belirtilerle kendini gösterir.

İzotonik Kasılma

Kontraktil element kasılırken, elastiki elment bir düzen içe­risinde belli bir gerilimi ve uzunluğu ko­rur. Ancak kasın tümün­de kısalma olur. Buna da izotonik ka­sılma denir. Kasın boyu kısalarak kasılır.

İzotonik Kuvvet Antrenmanı


Motor özellikleri geliştirmek için kullanılan bir antrenman metodudur, izotonik antren­manda kas boyu değişirken, 'gerilimi sabit kalır. Yani izotonik antrenman sabit gerilimde bir kasılma ile yapılır. Bu çalışmalar serbest ağırlıklar ve kondis­yon makineleri ile yapılır, izotonik kuv­vet antrenmanlarının en uygun yolu ağırlık çalışmalarıdır. Bu çalışmalar haftada 3 gün, 8-12 haftadan oluşan süre ile uygulanmaktadır.

İzometrik Nedir İzometrik Egzersiz

İzometrik Nedir, İzometrik Egzersiz

Değişmeyen ölçüde kasıl­ma..Kasların boyunda değişme olma­dan yapılan kasılma.

İzometrik Antrenman

Kas kuvveti geliştirilmesi için kullanılan antrenman metodudur. İzometrik antrenmanda uygun yöntemler ve aletler kullanarak, uygun bir efor dozajı yapılması gerekir. Sinirsel, kardiyovasküler ve metabolik eforu yoğun olduğu için, izometrik ant­renmanın az sürmesi gerekir ve verilen aralar normale dönülmesi için yeterli olması gerekir, izometrik antrenmanda kasılma sırasında kas boyu sabit kalır ama gerimi artar.

izometrik Kasılma

iç ve dış kuvvet­lerin birbirine eşit olduğu, kasta dıştan görülebilecek herhangi bir uzunluk de­ğişmesinin olmadığı kasılma türüdür. 2.Uzunluğu sabit kalan bir kasta, tönus artmasıyla oluşan, statik bir kasılma şeklidir. Kasın boyunda bir değişme olmadığından, ekstremitelerde hareket ortaya çıkmaz. En klasik örneği; İki eli karşı karşıya getirip birbirini itmekten ibarettir.

izometrik Kuvvet Antrenmanı

izo­metrik çalışmalar kasın uzunluğu sabit kalırken, gerilimde artma meydana getirilecek şekilde yapılır.

izometrik Yüklenme Metodu

Tamam­layıcı bir kuvvet antrenman metodudur, izometrik antrenman metodu statik kuvvet antrenmanıdır. Genellikle maksimal kuvvetin geliştirilmesinde kullanılır.

İzokinetik Nedir İzokinetik Egzersiz

İzokinetik Nedir, İzokinetik Egzersiz

Sabit hızda kasılma. Tüm hareket açıklığı içinde, sabit bir hızla yapılan kasılma şeklidir. Hareketin her açısında maksima! güçte kasılma olur ve bu kasılma tüm hareket boyunca devam ettirilir.Böylece tüm hareket açıklığı boyunca kaslar aynı dirençle yüklenmiş olur.

İzokinetik Kuvvet Antrenmanı

izo­kinetik çalışmalar, makine yardımı ile sabit hızda yapılır. Kasılmada dirençler değişebilir. Kas sabit bir süratle kasılırken, kasta oluşan gerilim tüm hareket boyunca eklemin bütün açılarında maksimal tutulur, izokinetik antrenman ile kas kuvveti ve dayanıklılığı geliştiri­lir. Özellikle rehabilitatif amaçla yoğun olarak kullanılır. Genelde Cybex adı verilen özel bir aletle çalışma yapılır.

İyot Nedir İyot Yetersizligi

İyot Nedir, iyot Yetersizliği

Tiroit hormonlarının yapısına girer. Enerji metabolizmasını düzenler. Büyüme, gelişme, protein yapımı ve kemik gelişimi için gereklidir. Iyotun yetersizliğinde; sürekli yorgunluk, kilo alma ve boynun önünde şişkinlikle belir­lenen guatr hastalığı ve kretinizm adı verilen zeka geriliği görülür. Düşük kalorili diyetle beslenenler, toprağı iyot­ça yoksul yerlerde yaşayanlar ve laha­na, kara lahana, karnabahar gibi gıdala­rı fazla tüketen kişiler daha fazla iyot almalıdırlar, iyot fazlalığında ise; hami­lelik sırasında bebekte tiroit bezinin büyümesi, cücelik ve zeka geriliği görü­lebilir. Deniz ürünlerinde, iyotlu tuz, süt ürünleri ve tahıllar en iyi iyot kay­naklarıdır.

İnterval Antrenman - İnterval Sprint

İnterval Antrenman

Çok kısa süreli, maksimum eforla yapılan bir kaç kasıl­ma ve ardından yine oldukça kısa bir dinlenme periyodu ile yapılan çalışma tarzına interval antrenman denir. Bu çalışma anaerobik gelişme çalışmaları­nın temelini oluşturur. İnterval antren­manda, dikkat edilecek en önemli nokta, kısa süreli maksimal kasılmaların, spor branşlarına uygun ve yarışmadaki tem­posuyla, yani yeteri kadar hızlı yapılma­sıdır. Böylece kasların anaerobik kapa­sitelerinde artışla birlikte, o spor bran­şına özgü motor becerilerin de gelişme­si sağlanmış olur. interval antrenman­da, egzersiz gruplarının süresini birkaç saniyeden birkaç dakikaya kadar uzat­mak olasıdır. Bu süreyi sporcunun ge­reksinimine ve koşullarına göre belirle­mek en uygunudur.

İnterval Antrenman Metodu

Bu metot ile dayanıklılık daha ekonomik ve daha hızlı olarak sağlanır. Çalışmalarda esas nabzın dakikada atım sayısı 120-180 arasında değişmelidir. Çalışma anında nabzın sayısı 180'e erişirse dinlenme verilir. 120 nabız atımında ise çalışma­lara yeniden başlanır.

İnterval Sprint

Atletlerin 3 mil (4800 m) mesafede 80 m. sprint 50 m jog şeklinde yaptığı antrenman metodudur. Örneğin; 400 metrenin üzerindeki çalışmalar için atlet 4x40 m. sprint, her sprintten sonra 50 m jog ve her set 12 dk yapılır. 12x4x40 m. İlk birkaç sprintten sonra kas yorgun­luğu oluştuğundan atlet diğer tekrarlarda en yüksek süratte gelemeyebilir. Bu se­bepten ve uzun mesafeli antrenman seanslarındaki (3 mil kadar) bu tip çalışma­lar aerobik sistemin gelişmesi için uygun çalışmalardır.

İsinma Nedir Sporda İsinma Kosusu

Isınma Nedir, Sporda Isınma

Sporcuyu müsabaka ya da yarışmaya, ruhsal ve bedensel yönden hazır hale getirmek için yapılan ön hazırlık hareketleri­ne ısınma denir.

Sporcuları, antrenmanlarda ve maç­larda öngörülen belli ödevlere fiziki ve psikolojik yönden en uygun şekilde hazırlama ve
uyum sağlama haline getirmeyi amaç edinen çalışmalara ısınma denir.

Isınma Koşusu, Isınma Hareketi

Özellikle serin hava­larda, vücut çalışmalarına başlamadan önce, kasları ısıtmak, böylece kas kop­malarını önlemek için yapılan hazırlayı­cı hafif koşu

Isıtıcı Hareketler

Dolaşımı hızlandır­ma ve vücudu daha sonra yapılacak kuvvetli kas ve eklem çalışmasını ge­rektiren hareketlere hazırlamak amacıy­la yapılan hareketlerdir.

İsi Tuketimi İsi Soku ve Kramplari

Isı Bitkinliği

Yorgunluk, bitkinlik, vücut ısısı yükselmesi, dehidratasyon, bulantı, kusma, diyare, baş ağrısı, baş dönmesi, iştah kaybı, bol terleme, bazen kas krampları da görülür. Şuur yerindedir. Isı bitkinliği semptomları kan volümünde azalmaya bağlıdır, idrar normaldir, fakat tuzu çok azalmıştır. Kanda Na azalmış­tır. Isı bitkiliğine uğramış şahsın aktivî-tesi hemen kesilir, gölge bir yere alınır. Duruma göre ağızdan veya damardan su ve elektrolit verilir.

Isı Çarpması

Sıcak ve rutubetli ortam­larda, uzun süren koşularda iç ısının yükselmesi sonucu ısı çarpması mey­dana gelir.

Isı Krampları

iskelet kasının genellikle M. gastrocnemiusun ağrılı spazmlarıdır. Bu kramplar, su ve Na sonucu meydana gelen lokal elektrolit eksikliğine bağlıdır. Karakteristik kas spazmları veya genel­likle kolların, bacakların ve de karındaki kas seğirmeleridir. Isı uyumunu sağla­mayan bireylerde görülür.

Isı Şoku

Isı şoku hayati önem taşır ve derhal tıbbi ilkyardım yapılmalıdır. Bu durumda vücut ısısı 40-5 °C'ye çıktığın­dan, istemsiz üye hareketleri, kusma, hızlı ve zayıf kalp atımları, koma gibi belirtileri görülmektedir. Isı şokunun en önemli sebepleri ısıya maruz kalma, su ve elekrolit kaybı, ısı artışıdır.

Isı Tüketimi

Terlemenin azalması, ağzın ve dilin kuruması ve susama, zayıflık, koordinasyon kaybı ve donuk görünme başlıca belirtileridir. Diğer bir belirtisi de idrarın portakal suyu rengin­de olmasıdır.

Isı Uyumu: Sıcak ortamda düzensiz egzersiz, ısı baskısına bağlı olarak minimal rahatsızlıkların düzenlenmesin­de fizyolojik ayarlamalarla sonuçlanır. Buna ısı uyumu denir.

Isı Yorgunluğu

Sıcak ortamlarda eg­zersiz yapan birçok insanda görülebilir. Kan basıncının düşmesi, yorgunluk ve zayıf düşme, hafif sıvı kaybı, görme bozukluğu gibi belirtileri vardır. Genel­likle ısı uyumu sağlayamayan kişilerde rastlanır. Dinlenme ve sıvı alınmasıyla geçer.

Beden Egitimi ve Spor Terimleri I-İ

Isı Çarpması, Isı Bitkinliği, Isı Şoku...

Isınma ve Isınma Koşusu

İnterval Antrenman - Sprint

İyot

İzokinetik

İzometrik

İzotonik

Hiperiordoz ve Hiperoksia Nedir

Hiperiordoz

Lomber vertebradaki fiz­yolojik eğriliğin artmasıyla oluşan deformitedir. Çoğu postürel kökenlidir ve çocuk ayakta dururken daha belir­gindir, ileriki dönemde uzun boylu ola­cak çocuklarda, kemik büyümesinin ligaman ve tendon gelişiminden daha hızlı olması nedeniyle hiperiordoz olu­şabilir. Karın kaslarının zayıf olmasıyla deformite daha belirgin hale gelebilir. Yapısal bir anamoli saptanmadığı süre­ce, egzersiz dışında tedavi gerekmez.

Hiperoksia

Yarışmadaki duraklamalar sırasında ve devre arasında saf 02 solunarak yapılan bir uygulamadır. Böylece kaslara oksijen transportunun daha iyi ve çabuk olacağı düşüncesiyle yapılır ve aerobik kapasiteyi geliştirmek amaçlanır. Deniz seviyesinde normal havayı soluyan insanın akciğerlerinden çıkan arteryel kan %95-98 oranında 02 ile satüre haldedir. Bu nedenle saf 02 soluyarak sağlanabilecek 02 satürasyonu çok az miktarlardadır. 100 cc plazmada çözülmüş halde bulunan 0,2 mi 02, hiperoksik solumayla 0,6 ml düzeyine çıkabilmektedir. Böylece kanın 02 taşıma kapasitesinde, 100 cc kan için 1,4 ml'lik bir artış sağlamak olası­dır. Bu ise ortalama 5 İt kan olduğunu düşünürsek, tüm kanda 70 ml'lik bir 02 artışı demektir. Bu kadar 02 artışı çok fazla olmasa dahi kısmen aerobik kon­disyonun artmasını sağlayabilir. Ancak bunun için hiperoksik uygulamanın yarışmadan hemen önce yapılmış ol­ması ve normal hava solumaya fırsat verilmeden egzersize başlanması koşu­lu vardır. Aksi halde saf 02 solumanın psikolojik yarardan başka iyileştirici bir etki sağlayacağını düşünmek olası değildir.

Hentbol Nedir Oyun Kurallari Nasil Oynanir

Hentbol Nedir, Hentbol Oyun Kuralları, Hentbol Nasıl Oynanır

El topu. Hentbol 40 m. uzunlu­ğunda 20 m. genişliğindeki bir alanda yedişer (7'şer) kişiden oluşan iki takım halinde, belirli kurallar içerisinde oyna­nan kollektif bir spor dalıdır. Çoğu spor dalı gibi, çeşitli hare­ketlerin oluşturduğu, her takımın olanaklı bir düzeyde kendi takım arkadaşları ile birlikte rakibe karşı iyi oynama ve üstünlük kur­ma amacını taşıyan tümleşik bir etkinlik­tir. Oyunda 425-480 gr ağırlığında, çev­resi 58-60 cm olan, yuvarlak ve deriden yapılmış top kullanılır. Oyun süresi, bü­yük ve genç erkeklerde 30 dakikadan 2 devre halinde, bayanlarda 20'şer daki­kadan 2 devre halinde oynanır. Bir takım 12 kişiden kurulur. Bunların 7 tanesi aynı anda saha mücadele eder, diğer 5 tanesi yedek bekler. Oyunda 1 kaleci, 6 saha oyuncu bulunur. Oyunda amaç, topun tamamını rakip kaleye geçirerek sayı kazanmaktır. Kale atışları, kale alanı dışından yapılır. Önemli hatalarda (Faul­lerde) 7 m atışı kullanılır. Kimi kural dışı davranışlarda oyuncular 2 dakika cezası alarak takımını saha 5 kişi bırakır. 2 dakika cezası biten oyuncu, 2 dakika sonra oyuna girebilir veya yerine bir başka arkadaşı oyuna devam edebilir. Her takımın, bir devrede, bir mola hakkı vardır. Kalenin genişliği 3 m, yüksekliği 2 m'dir. Savunma çizgisinin, kale çizgisine uzaklığı 6 m'dir. Serbest atış çizgisinin kale çizgisine uzaklığı 9 m'dir.

Hentbolde Adam Adama Savunma, Hentbol Hakkında

Her savunma oyun­cusu belirli bir hü­cum oyuncusundan sorumludur. Adam adama savunma tam saha ya da yarım saha uygula­nabilir.

Hentbolde Alçak Temel Atış

Bu atış kalça yüksekliğindeki temel atış gibi uygulanır. Ancak gövdenin üst kısmı yana doğru daha fazla bükülmüştür ve kolun alt kısmı (dirsekten aşağısı) yere daha yakındır.

Hentbolde Aldatma

Gerçek durum karşısında rakip oyuncunun yanıltılmasıdır. Aldatma, rakip oyuncuyu bilerek yanlış hareket etmeye yönelten ve topla, vücutla, vücudun kısımlarıyla yapılan hareketlerdir.

Hentbolde Altı-Sıfır (6: 0) Bölge Sa­vunması

Savunma oyuncularının altı­sının da savunma çizgisi üzerinde bölge savunma yapması.

Hentbolde Alttan Pas

Oyunun her pozisyonunda tek el ve çift el olmak üzere kullanılır. Tipik olarak pivot-oyun kurucu ve oyun kurucuların kendi arala­rında uygulanır.

Hentbolde Arkadan Atış

Arkadan atış, durarak, koşarak veya düşerek uygula­nabilir. Kale sahası çizgisi bölgesinde uygulanan yakın bir atış türüdür. Atışı uygulayan için garantili olmamasına rağmen, güzel görünümlü ve kaleci için de tahmin edilemeyen sürprizli bir atıştır.

Hentbolde Arkadan Pas, Hentbol Terimleri

Bu pas vücu­du döndürmeden ve ayaklar yön değiş­tirmeden topu, pozisyon değiştirerek boş sahalara ani dalan oyunculara akta­rabilmek için kullanılır. Ancak pas verir­ken zamanlamayı, topun sertliğini ve yüksekliğini çok iyi ayarlamak gerekir. Özellikle pivot ve oyun kurucular tara­fından çok kullanılır. Tek el arkadan pas yalnız yana değil, geriye de verilebilir.

Hentbolce Basit Hızlı Hücum

Kapılan top sonrası ya da kaleciden, oyuncudan alınan top sonrası tek pas ya da iki oyuncuyla uygulanan hızlı hücum.

Hentbolde Beş Artı Bir (5+1) Savun­ma

Beş oyuncunun bölge savunması ve bir oyuncunun da adam adama sa­vunma yaptığı savunma türü.

Hentbolde Beş-Bir (5: 1) Bölge Sa­vunması

Savunma oyuncularının beşi­nin savunma çizgisi üzerinde, diğer bir oyuncunun da savunmanın hafif önünde yer aldığı bölge savunması türü.

Hentbolde Bilekten Pas

Kalça yük­sekliğinde tutulan topların takım oyun­cularına aktarılması, en hızlı şekilde bu pas türü ile mümkün olur. Top açılmış parmaklarla kavranır. Kol yumuşak olarak aşağıya uzatılarak geriye doğru alınır, bir sarkaç gibi öne veya yana uzatılarak oyun pozisyonuna göre elden çıkartılır. Bu pas şeklinde sağ elini kul­lanan oyuncunun sol ayağını öne alma­sı hareketini kolaylaştırılır.

Hentbolde Bölge Savunması

Oyuncu­lar belli bir bölgeden sorumludurlar. Savunma adama dönük veya topa dö­nük olarak şekillenir.

Hentbolde Çapraz Geçiş

Sonuca gitmek için iki, üç ya da dört oyuncunun aralarında çapraz değişmelerle yaptık­ları teknik hareket.

Hentbolde Çift El Baş Üstünden İtme Pas

Bu pas uygulanırken ayaklar para­lel veya adım durumundadır. Top, her iki elle baş üzerinden geriye alınır
(vücut yay şeklinde) ve kuvvetli bir şe­kilde elden çıkartılır.

Hentbolde Çift El Göğüsten Pas

Basketboldeki göğüsten pasta olduğu gibi top çift elle göğüste temel duruşta tutulur. Kol ve bacak hareketi ile top elleri terk eder. Pas sonrası kollar ger­gin, bilekler bükülü olarak yan-önü gös­terir ve topun arkasından takip eder.

Hentbolde Da­yanma Adımlı Temel Pas

Top her iki elde yaklaşık olarak omuz yük­sekliğinde tutulur. Kol, dirseklerden bükülü olarak geri alınırken, top bir elle tutulur. Topun tam arkasında olan el, kontrolünü sağlar. Bu durumda iken sağ elini kullanan oyuncu, sol ayağını öne dayar. Aynı anda hafif geriye alınmış gövde ve omuz, atış yönüne doğru döndürülerek top elden çıkarılır.

Hentbolde Dayan­ma Adımsız Atış

Hareketin son aşa­masında dayanma adımı kullanmadan koşu içerisinde uy­gulanan atış türü.

Hentbolde Dayan­ma Adımsız Temel Pas

Bu pas koşu durumunda ve her oyun pozisyonunda kullanılır. Hareket dayanma adımı ile yapılan temel pasa göre daha hızlı, an-cak daha yumuşaktır.

Hentbolde Değişme Çizgisi

Değişme çizgileri orta çizginin her iki yanında, orta çizgiye 4,5 metre uzaklıkta, orta çizgiye paralel, kenar çizgilere dik saha içine ve dışına çizilmiş 15 cm uzunluğunda, 5 cm genişliğinde olan çizgilerdir.

Hentbolde Dört-İki (4:2) Bölge Savunma

Savunma oyuncularından dördünün savunma çizgisi üzerinde, diğer ikisinin de hafif önde yaptığı bölge savunması türüdür.

Hentbolde Düşerek Atış

Oyuncu baş­langıçta bacaklar hafif açık, dizler bükü­lü ve kalça öne alınmış şekilde durur.

Hentbolde Kalesi Hakkında Bilgi

Üzerinde bulunduğu kale çizgisinin tam ortasına yerleştiril­miştir. Kale, içten içe 2 metre yüksekli­ğinde ve 3 metre genişliğindedir.

Hentbolde Kale Alanı

Kale çizgisine paralel, 6 m. uzaklıkta, 3 m. uzunluğun­da bir çizgi ile belirlenir ve bu çizginin uçları kale çizgisine, yan direklerin yakın iç kenarlarından ölçüldüğünde 6 m. yarı çapındaki iki çeyrek daire ile birleşir. Alanı sınırlayan bu çizgiye kale sahası çizgisi adı verilir.

Hentbolde Kalecinin Sınır Çizgisi

Kalecinin sınır çizgisi 15 cm uzunluğun­da, kale çizgisine paralel ve kale çizgi­sinin arka yüzünden uzaklığı 4 metredir.

Hentbolde Kombine Hızlı Hücum

Birden çok oyuncunun katıldığı organize hızlı hücum

Hentbolde Kombine Savunma

Savunmada bir veya bir kaç oyuncunun adam adama savunma görevini yükle­nip, diğerlerinin bölge savunması yap­masıdır.

Hentbolde Oyun Sahası, Hentbol Saha Ölçüleri

Dikdörtgen şeklindedir: bir oyun alanı ve iki kale ala­nından oluşur. Uluslararası hentbol saha­sının boyu 40 metre, eni 20 metredir.

Hentbolde Öne Çıkma

Karşı takım oyuncusunun gol denemesini engellemek için savunma­dan oyuncunun öne çıkması.

Hentbolde Piston Hareketi

Oyuncu hücumdayken topu öne doğru hareket içerisinde alır ya içeriye dalar ya da pas verir. Buna hentbolde piston hareketi denir.

Hentbolde Sıçrayarak Atış

Sağ elini kullanan oyuncu, atış yönüne doğru üçlü ritim içinde (sağ-sol-sağ) koşar. Sıçrama sol ayakla baş­lar. Bu anda vücudun ağırlık mer­kezi sıçra­ma ayağının üzerindedir. Gövdenin üst kısmı öne doğru bükülü, atışı uygulayan kolun omzu hafif geriye döndürülmüştür. Kuvvetli sıçrama son­rası gövdenin üst kısmı doğrultulur. Önceden bükülmüş olan bacak dengeyi ve sağlamlığı korumak için açılır. Temel atışta olduğu gibi kolun ve omzun geri­ye doğru alınmasıyla atış için gerekli olan yay gerilimi alınır. Sıçramanın en yüksek noktasında kuvvetli bir savurma hareketi ile top hedefe doğru gönderilir. Atışı uygulayan oyuncu sıçrama ayağı­nın üzerine düşer ve oyuna devam eder.

Hentbolde Sıçrayarak Pas

Bu pas şeklinde top, sıçrayarak atış uygulamak mümkün olmadığı zaman pas şeklinde eş oyuncuya aktarılır. Hentbolün en çok uygulanan paslarından biridir.

Hentbolde Tek El Yerden Pas

Kale çizgisi oyuncularına oyun pozisyonları­na göre top aktarabilmek için kullanılan etkili bir pas şeklidir. Diğer pozisyonlar­da da uygulanabilir.

Hentbolde Tip Yapma

Bir oyuncunun topu bir kere yere vurup tutması

Hentbolde Top Sürme

Top sürme hareket halindeyken, topun oyun kural­ları çerçevesinde bir elle yere vurdurularak götürülme-sidir. Top sürerken el değiştirilebilir. Eğer top bir veya iki elle tutulmuş ise kurallara göre top sürme bitmiştir.

Hentbolde Üç: Üç (3: 3) Bölge Savunması

Oyunculardan üç tanesinin savunma çizgisi üzerinde, diğer üç tanesinin ise hafif önde yaptığı bölge savunma türü.

Hava Embolisi Nedir

Hava Embolisi

Uygun olmayan süratli çıkışlarda, bilhassa soluk tutarak yapı­lan çıkışlarda basınç düştükçe elveollerdeki hava volümü büyüyecektir. Bu büyüme ise çıkış olmadığı için alveolleri ve kapilleri parçalayabilir ve hava tanecikleri dolaşıma girebilir. Hava embolileri küçük damarları tıkayabilir ve tıkanan damarların beslediği dokunun ölümüne ve bu da ölüme kadar giden patolojik durumlara neden olabilir. Çı­kışta soluma veya hava alma imkanı yoksa devamlı oarak akciğerlerde ge­nişleyen havayı ekspire ederek, hava embolisi önlenebilir. Hava embolisinin tedavisi basınç odasında, şahsı basınç altında tutmakla yapılır.

Harward Step Testi

Harward Step Testi

50 cm yüksekli­ğinde bir basamak kullanılır. Test süresi 5 dakikadır. Basamağa düzenli şekilde, iki saniyede bir, dakikada 30 kez inip-çıkılır. Her iniş-çıkış değişik ayakla yapılır ve diğer ayak onun yanına getiri­lir. 5 dakikalık test süresi sonunda, bir dakika oturarak dinlenmeden sonra 30 saniye nabzı sayılır. Tekrar 30 sn din­lenme, 30 saniye nabız sayma, yeniden 30 saniye dinlenme ve 30 saniye nabız saymadan sonra, elde edilen nabız değerler, formüle yerleştirilerek Harward kondiyon indeksi hesaplanır. Daha sonra belirli periyotlarda alınan kalp atım sayıları ile bireyin aerobik güçleri indirekt olarak değerlendirilir.

Hematoloji ve Hematom Nedir

Hematom Nedir

Bir doku içinde kan birikmesidir. Daha çok atardamar ve toplardamara rastlayan darbelerden sonra ortaya çıkar. Travma şiddeti ile kılcal damarlardan dışarıya çıkan kanın, yumuşak kısımlar arasında belirli bir sahada toplanmasına denir.

Hematoloji Nedir

Kan ve kan yapımı ile ilgili olan organların hastalıklarını inceleyen bilim dalıdır.

Hemofili Nedir Hemofili Hastaligi

Hemofili Nedir, Hemofili Hastalığı

Kanın pıhtılaşma mekanizmasındaki bir bozukluk nedeni ile pıhtılaşmanın yetersiz oluşudur. Özellikle sakatlanmalardan sonra ciddi ve bazende çok tehlikeli kanamalara neden olabilir. Hemofili 10,000 erkekte 1 kişiyi etkiler. Kadınlarda görülmez. Erken çocukluk yaşlarında fark edilir.

Heel Raises Nedir

Heel Raises

Quadriceps, hamstring, calf ve ayak bileğine yönelik bir egzersizdir. Bacaklar omuz genişliğinde açık, ağırlık omuzlarda ve ayaklar yerden 8-10 cm yükseklikte bir set üzerine konur. Harekete başlayınca ağırlık ayak parmak ucuna aktarılarak ayak burnunda yükselinilir. Geriye inişte topuklar set seviyesinin altına indirilir. Bu hareket ayakta yapılabildiği gibi bir bank yada sehpa üzerine oturup, 90 derece fleksiyondaki dizler üzerine ağırlık konularak da yapılabilir. Ağırlık indirilirken nefes alınır, ağırlık kaldırılırken nefes verilir.

Hareket Nedir Hareket Cesitleri Konusu

Hareket Nedir, Hareket Çeşitleri

Zaman ve mekan içinde meydana gelen ve daima bir hedefe 2.Fiziksel açıdan hareket; insan vücu­dunun ya da çeşitli organlarının belli bir ilgi sistemindeki yer, pozisyon ve ça­bukluk değişkinlikleridir. Antrenman bilimi açısından hareket; mekan ve zaman içinde meydana gelen ve daima bir hedefe yönelik olan dinamik bir sü­reçtir. 3.Organizmanın yürüme, koşma, atlama ve ağırlık taşıma gibi iskelet kaslarından oluşan bir etkinliktir.

Hareket Akışı, Hareket Konusu

Motor aktiviteyi oluştu­ran evrelerin ardışıklığını, bir başka söyleyişle; bu evrelerin birbiri ardı sıra gelişini belirtmeye denir.

Hareket Analizi

Hareketi değişik açı­lardan tanımlamak veya incelemek için kullanılan yöntemlerin tümüdür. Spor açısından hareket analizi, öncelikle hedefli hareketlerin analizi anlamına gelir. Bir hareketin analizi; hareket strüktürleri, hareket şekilleri, hareket prensipleri ve işlevleri ile hareket özel­liklerini incelemeyi içerir.

Hareket Dinamiği

Motor aktivitenin, iç ve dış kuvvetlerin etkisiyle ortaya çıkan kompleks bir özelliğidir. Hareket dinamiği motor aktivitenin oluşmasını sağlar.

Hareket Duyumu

Bir organ, bölümün pasif hareketlerinin gözü kapalı olarak tasarlanmasına imkan verir. Buna hare­ket duyumu denir.

Hareket Eşgüdümü

Uyarı ve frenleme impluslarının zaman ve mekana uygun olarak kullanılmasına hareket eşgüdü­mü denir.

Hareket Frekansı

Birim zamanda yapı­lan hareket sıklığını anlatır.

Hareket Genişliği

Bir ya da daha fazla eklemde hareketleri istemli olarak, mümkün olduğunca geniş bir açı içeri­sinde yapabilme yeteneğine hareket genişliği denir.

Hareket Hızı

Belirli bir mesafeyi müm­kün olan en yüksek hızla alabilmektir. Özel hız, merkezi sinir sisteminin yar­dımıyla çok küçük zaman biriminde hareketlerin gerçekleşme yeteneğidir.

Hareket Öğrenme

Tekrarlanarak ve bilinçli olarak uygulanmak suretiyle kazanılan sportif becerilerin-tekniklerin benimsenmesi, düzeltilmesi ve otomasyonudur.

Hareket Ritmi

Kuvvet seyrinin dinami­ğinde ve bunun dışında hareketin me­kan - zaman sürecinde de akseden bir hareketin karakteristik zaman düzenidir.

Hareket Sistemi

insan vücuduna belirli bir biçim veren ve ona mekanda yer değiştirme olanağı sağlayan bir sistemdir.

Hareket Stereotipi

Önceden öğrenil­miş; fakat sık tekrarlarla otomatik hale gelmiş, sabit çevre koşulları altında kalıplaşmış ve en az esnek hare­ketlerdir.

Hareket Stili

Tekniklerin, sporcuların kişiliklerine bağlı olarak uygulanmasıdır. Spor tekniğinin bir ayrımıdır.

Hareket Sürati

Sporcunun ilk hareketi ile bitiş hareketi arasındaki geçen süredir.

Hareket Teorisi

Sportif hareketlerle ilgili kompleks problemler hakkındaki bilimsel durumların toplamıdır. Hareket hakkında elde edilen bilgiyi temsil eder. Eğitimsel-normatif teoride amaç: fizik egzersizin bütünü veya beden eğitimi ve spor hakkında bilgi toplamaktır. Bu teori seçilen hareketlerin önemli özelliklerini hareket prensiplerinin belirtilmesini, tanımlanmasını, bu hareketleri ilgilendi­ren öğrenme işleminin değerlendirilme­sini vurgular.

Hareket Yörüngesi

Vücut ya da vücut parçalarının ilk ve son pozisyon arasın­da kat ettiği yoldur.

Hareket Zamanı

Vücudun ilk hareke­ti ile son hareketi arasında geçen süre­dir. Örneğin; 100 m. koşusunda start ile finish çizgisi arasındaki süre hareket zamanıdır. 2.Hareketin baştan sona kadar olan zaman aralığıdır.

Hareketin Elastizitesi

Koşan ve atla­yan vücut kütlesinin başlangıçtan itiba­ren bitimine kadar amaca göre elastikliği, yumuşaklığı, gerilimi ve frenlenmesi için verilen kas kuvvetinin dengeliğidir.

Beden Egitimi ve Spor Terimleri - H

Hareket, Hareket; Frekansı, Ritmi, Teorisi...

Heel Raises

Hemofili

Hematom - Hematoloji

Harward Step Testi

Hava Embolisi

Hentbol ve Kuralları

Hiperiordoz - Hiperoksia

Gures Nedir Gures Oyunu Kurallari

Güreş Nedir, Güreş Kuralları Hakkında Bilgiler

iki insanın beden ve zekasını birleştirerek birbirlerine üstünlük sağla­mak amacıyla yaptığı bir mü­cadele sporu­dur. 2.iki güreş­çinin ya da iki insanın belirli ölçülerdeki minder üzerinde araç kullanmaksızın "FİLA" kurallarına uygun biçimde teknik, beceri, kuvvet ve zekalarını kullanarak birbirlerine üstünlük kurma mücadelesi­dir. Uluslararası karşılaşmalar 9 m ça­pında, yerden yüksekçe minderler üze­rinde yapılır. Minderlerin çevreleri içe doğru 1 m genişliğinde kırmızı boyayla belirlenmiştir.


Halka biçimindeki bu alana pasif bölge denir. Karşılaşmalar sırasında güreşçiler, göğsü ve omuzları açık mayo giyerler. Karşılaşmalar, min­der amiri, minder hakemi, kenar hakemi ve zaman hakemi olmak üzere 4 hakem tarafından yönetilir. Güreşçiler ağırlıkla­rına göre sınıflandırılırlar; 48 kg, 52 kg, 57 kg, 62 kg, 68 kg, 74 kg, 82 kg, 90 kg, 100 kg ve ağır sıklet. Karşılaşmalar sırasında kurayla eşleşilir. Karşılaşma rakibin tuş edilmesi, diskalifiye veya rakipten daha fazla puan toplama yoluy­la kazanılır. Grekoromende kavramalar, belden yukarı yapılır. Serbestte ise kavramalar vücudun bütün bölümleriyle yapılabilir.

Gunes Carpmasi Gunes Yanigi Tedavisi

Güneş Çarpması

Güneşte aşın ve uzun süre kalanlarda ortaya çıkan bir rahatsızlık halidir. Halsizlik, baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı, sersemlik, görme bulanıklığı ve ateş yükselmesi gibi belir­tileri vardır. Ağır vakalarda kusma ve ateş çok yükselir. Şuur kaybı ve ölüm görülebilir, iyileşme süresi; 1 hafta ka­dar sürebilir.

Güneş Yanıkları, Güneş Yanığı Tedavisi

Aşırı olarak güneş ışığına, ısıtıcı lambalara ve mesleki ışık kaynaklarına maruz kalma sonucu meydana gelen cilt enflemasyonu ve zararıdır. Belirtiler; kızarıklık, şişme, ağrı, bül oluşumu, derin cilt yaraları, soğukluk ve ateş, bulantı, kusma ve bilinç bulanıklığıdır. Tedavi; şiddetli yanıklarda doktor tedavisi gereklidir. Hafif yanıklarda; 1. Havluyu soğuk su­yun içine daldırıp yanık bölgenin üzeri­ne koyunuz. 2. Derideki şişliğin inmesin­den sonra soğuk kremler veya bebe losyonu uygulayınız. 3. Ağır bül varsa petrol jeli uygulayınız ve herhangi bir şeyin yapışmasını engelleyiniz. 4. Ağrı ve ateş için aspirin veya parasematol gibi ilaçlar kullanınız, iyileşme süresi; 3 gün ile 3 hafta arasında değişebilir.

Gudu – Gudulenme ve Guduleme Nedir

Güdü Nedir

Bir gereksinim veya hedefe yö­nelik olan davranıma denir.

Güdüleme Nedir

İş göreni beklenen nitelikte, nicelikte görevini yapması için etkilemek anlamındadır.

Güdülenme

İnsanın belli bir yönde davranmasına yol açan, onu böyle bir davranışa iten, bir işi yapmaya istekli kılan ruhsal durumuna güdülenme denir.

Golf Nedir Gol Oyunu Kurallari

Golf Nedir, Gol Oyunu Kuralları

Geniş ve açık bir] arazide oynanan, kü­çük bir topu, sopayla vurarak 18 deliğe en az 3 atışla sokma temeli­ne dayanan bir oyun. Üzerinde 18 delik bulunan, 25-50 m ge­nişliğinde bir parkurdan oluşan, 50 000 m2 çim bir alanda oynanır. Yaklaşık 7 km uzunlu­ğundaki parkur, dere, hendek, yükselti, ağaç, çalı gibi doğal ve bunkers gibi yapay engellerle donatıl­mıştır. Oyunda kullanılan topların ağıtlı-ğı 46 gr, çapı 41 mm'dir.

Golbol Oyunu ve Kurallari

Golbol Nedir

Görme özürlüler tarafından oynanır. Sahanın iki yanında üçer kişilik takımlar vardır. Bu mesafeden sporcular sırayla karşı tarafa elle şut atıp sayı kaydetmeye çalışırlar. Top, zemin üze­rinde yuvarlanırken ses çıkartacak şe­kilde özel bir madenden imal edilmiştir. Sporcular arasında görme farklılığını ortadan kaldırmak için siyah bir bantla gözler bağlanır.

Glikoz Nedir Glikoproteinler

Glikoliz Nedir


Glikojenin C02 ve H20'ya dönüştüğü aerobik sistemin ilk tepkime­lerine glikoliz denir. Kan ve üzüm şeker­leri glikozdur.

Glikoproteinler

Hayvan ve bitkilerde çok yaygın olarak bulunan, hayati öne­me sahip proteinlerdir. Hayvansal hücre zarının yapısında bulunur.

Glikoz

Kan şekeri. Glikozlar çözeltiler­de düz zincirler gibi değil, 1 karbonu 4 ya da 5 karbona bağlayan, oksijen bağ­larından dolayı halka şeklindedir. Glikoz 100 mi. Kanda 80-110/70-90 aktif klan şekeridir. Beyin dokusu ve alyuvarlar enerji yakıtı olarak sadece glikozu kulla­nırlar. En çok üzüm ve üzümden yapılan yiyecek ve içeceklerde, balda bulunur.

Glikoz Reaksiyonu

Bu reaksiyon, karbonhidratların fermantasyon ile dağı­larak süt asidi oluşturmaları ile gerçek­leştirir. Bu reaksiyon, rezervlerin yeni baştan oluşturulmasında kullanılır. 2.Bu reaksiyon karbonhidratların fer­mantasyonu ile sağlanmaktadır. Enerji oluşumuna bağlı olarak da laktik asitte bir artış meydana gelir.

Glikojen Nedir Glikojen Depo

Glikojen Nedir, Glikojen Depo

İnsan ve hayvan vücutla­rındaki karbonhidratların depolanmış şeklidir, insan vücudunda 350 gr civa­rında glikojen vardır. En fazla karaciğer ve kaslarda bulunmaktadır. Çalışma sırasında glikojen ATP üretmek için glikoza dönüşür. Karbonhidratların gliko­jen olarak depolanması sırasında 1 gr glikojen 2.8 cc su tutmaktadır. Hay­vansal nişasta. Hayvanlar fazla miktar­daki glikozu vücuttan dışarı atamazlar ve karaciğer ile kaslarda glikojen şeklinde depo ederler.

Gevseme Nedir Relaksiyon

Gevşeme Nedir (Relaksiyon)

Fiziksel, zihin­sel ve duygusal enerjinin tam olarak kullanılmasını ve yeniden depolanması­nı sağlayan aktiviteden, geçici ve ağır ağır uzaklaşmadır.

Gevşeme Alıştırmaları

Kaslarda aşırı gerilme çalışmasının oluşturacağı zararı gidermek için bu tür çalışmayı hemen izlemesi gereken dinlendirici nitelikteki alıştırmalar.

Gevsek Bag Dokusu Nedir

Gevşek Bağ Dokusu

Vücutta en yay­gın olarak dağılan dokudur. Kan damar­larının, sinirlerin ve bütün organların çevresinde, içinde dağılmıştır. Vücudun herhangi bir yeri yaralandığı zaman fibrositler, gevşek bağ dokusundan ora­ya göç ederek yara yüzeyini kaplayabilir. Sonra bir yara izi oluştururlar. Yani bağ dokusunun yerini başka bir bağ alır. Gevşek bağ dokusunun belirgin bir yeni­lenme gücü vardır. Yara iyileşmesi için özellikle uygun bir dokudur.

Gal Hokeyi Horling Nedir ve Kuralları

Gal Hokeyi (Horling Nedir) Nasıl Oynanır

Onbeşer kişilik iki takım arasında oynanan bir çim alanı oyunudur. Oyun 30'ar dakikalık iki dev­re halinde oynanır. Takım 15 asil, 3 yedek oyuncudan oluşur. Oyun alanı 76x127 m., iki devre arasında 10 daki­kalık bir dinlenme vardır. Top; mantar üzerine kaplanmış deriden oluşur, 100-130 gr ağırlığında 25 cm çapındadır. Sopanın uzunluğu 110 cm'dir. Oyunu 7 hakem yönetir.

Gal Futbolu Nedir Kurallari

Gal Futbolu

Onbeşer kişilik iki takım arasında oynanan bir futbol oyunudur. Oyun alanı çimle kaplı olup 90x140 m boyutlarındadır. Sahanın iki ucunda 6.4 m genişliğinde kaleler bulunur. 30’ar dakikalık iki devre halinde oynanır. Oyuncular topu el ya da ayaklarıyla sektirerek sürerler ve havada iken yumruk ya da ayak vuruşlarıyla rakip kaleye gönderir­ler. Top eldeyken, atış yapmadan ya da yere vurmadan en fazla 3 adım atılabilir.


Ele geçirilen top ancak bir kez yere vuru­labilir. Hücum oyuncuları toptan önce rakip kale alanına giremezler.

Beden Egitimi ve Spor Terimleri - G

Gal Futbolu

Gal Hokeyi (Horling)

Gevşek Bağ Dokusu

Gevşeme (Relaksiyon)

Glikojen

Glikoliz

Golbol

Golf

Güdü, Güdüleme, Güdülenme

Güneş Çarpması ve Yanıkları

Güreş Oyunu ve Kuralları

Flor Nedir Flor Ozellikleri

Flor Nedir, Flor Özellikleri

Kemiklerin sağlamlığı ve dişlerin bakterilere ve çürümeye karşı korunma­sı için gereklidir. Florun yetersizliğinde kemik ve diş sorunları ortaya çıkar. Fazlalığı durumunda ise dişlerde siyah lekelere neden olur. 20 mg'dan fazla dozları toksit etki yapar, dişlerde yumu­şama ve dökülmeye, kemiklerde ağrıla­ra yol açar. Deniz ürünleri ve çay florun en iyi kaynaklarıdır.

Fizyoloji Nedir Fizyoloji Notlari

Fizyoloji Nedir, Fizyoloji Notları

Vücudun yapısını, bütün organların fonksiyonlarını ve bu fonksiyon­ların nasıl yerine geldiklerini inceleyen bir bilim dalıdır. 2. Vücuttaki dokuların ve sitemlerin çalışma biçimlerini ve yöntem­lerini inceleyen bilim dalı. 3. Canlılarda organların işleyişini, madde ve enerji deği­şimlerini araştıran bilim dalı. 4. İnsan or­ganizmasının kassal çalışmalara cevabı­nın ve uyumunu, sportif performansı ar­tırma amacını güden antrenmanların fizyo­lojik temellerini içeren bir bilim dalıdır.

Fizyolojik Isınma

Genel fiziki alıştır­malarla organizmanın fizyolojik olarak ısınmasıdır.

Fizyolojik Maksimal Potansiyel

Aynı kişinin sistemli bir antrenman programından sonra varabildiği maksimal metabolik değer.

Fizyolojik Performans Sınırı

Genel Performansın %25'ini oluşturur. Günlük yaşam aktiviteleri için gereklidir.

Fizyolojik Psikoloji

Biyolojik sistemler ve davranış ilişkisini inceler.

Fizyolojik Sınır: insanın fiziksel ve fizyolojik olarak en üst düzeyi

Fizyolojik Stres

Çeşitli yüklenme teo­rilerine karşı organizmanın gösterdiği ve spesifik olmayan tepkidir. Yani fizyolojik dengenin bozulmasına karşı vücudun verdiği tepkidir.

Fizyolojik Uygunluk

Kas kuvveti ve dayanıklılığına sahip olma, hareket becerilerini ustalıkla yapabilme ve yor­gunluktan normale süratle dönme halidir.

Folik Asit Kullanimi ve Eksikligi

Folik Asit Nedir, Folik Asit Kullanımı ve Eksikliği

Bu vitamin vücuttaki tüm biyolojik olaylarda yer alır. DNA ve alyuvar oluşumu, aminoasit metabolizması, hücre büyüme ve yenilenmesi için zorunludur. Bu vitaminin yetersizliği, kansızlık, zayıf hissetme, kramplar, depresyon, şizofreni, kalp hastalığı ve bazı kanser hastalıklarına neden olabilir. Fazla alındığında (özellikle günde 0,4 miligramın üstünde alındığında) ise, deride kızarma, kabarma, kaşıntı ve alerjik bronş spazmları görülebilir. Ispanak, yeşil yapraklı sebzeler, karaciğer, yürek, böbrek gibi organ etleri, kavun, portakal suyu, enginar, pancar, brokoli, bamya, maya, kuru baklagiller ve buğday embriyosunda bol miktarda bulunur.

Beden Egitimi ve Spor Terimleri - F

Folik Asit

Fizyoloji

Flor

Elektrokardiyografi - Elektromiyografi

Elektroensefalografi

Santral sinir sistemindeki kortikal elektriksel aktiviteyi ölçen ve bu sayede atıcılık, dalıcılık, eskrim, havacılık, motorsiklet gibi spor dallarında çok yararlı nörfolojik değerlendirme olanağı veren bir yöntemdir. Boks ve diğer yakın temas sporlarında, şiddetli darbelerden sonra, beyin hasarı olup olmadığının kontrolü amacıyla da kullanılabilir.

Elektrogoniometri (EGM)

Toplam hareket yapısının parçası olarak eklem­lerin açılarının belirlenmesi ve kayde­dilmesi için elektrik akımı kullanılan bir tekniktir. Bu yolla eklemlerdeki hareket­leri ve bu hareketlerin genel hareket yapısıyla olan ilişkilerini araştırmak mümkündür.

Elektrokardiyografi (EKG)

Kalp fonksiyonunun çok önemli bir kaydı olup, kalbin kasılmasını sağlayan elektriksel akımları kaydeder. Kardiak siklus esnasında meydana gelen elekt­riksel deği­şikliklerin grafisi.

Elektromiyografi (EMG)

Kas aksiyon potansiyellerini ve sinir ileti hızlarını ölçmek amacıyla kullanılan ve hareket sistemi­nin iki önemli öğesi, kas ve periferik sinirlerin fonksiyonları hak­kında çok değerli bilgiler veren bir de­ğerlendirme yöntemidir.

Elektrostimülasyon

Kasların dış yü­zeyleri üzerindeki motor noktalardan alçak frekanslı elektrik akımı modaliteleri vermek suretiyle kasları sürekli hareket halinde tutmak ve böy­lece kuvvetlendirmek esasına dayanan bir doping yöntemidir.

Engelli Kosu Nedir Atletizm Engelli Kosu

Engelli Koşu Nedir, Atletizm Engelli Kosu

Atletizmde, belirli aralıklarla konulmuş engelleri aşmayı içeren bir tür koşudur. Erkeklerde, 60 m, 110 m, 400 ve 3000 m; Bayanlarda 60 m, 100 m, ve 400 m mesafeleri uygulanır. Belirli aralıklara konmuş, değişik yükseklikteki on çitli engelin üzerinden aşılarak sürdürülen koşulardır. Bu koşular uzaklıklarına göre üç ana dala ayrılırlar. 110 – 400 m engelli koşular, 220-300 m engelli koşular, 100 m bayanlararası engelli koşular.

El Bilegi Kiriklari Tenosinoviti

El Bileği İncinmeleri

Direk darbe so­nucu el bileğinde cilt ve cilt altı dokuları­nın hasar görmesi

Nedeni; El bileğine gelen sert darbeler.

Tedavi;
1.Elastik bandajla bölgeyi sarın, 72 saat boyunca bu kompresyonu koruyun.
2.Günde 2-3 defa 15 dakikalık buz tedavisi uygulayın.
3. Şişliği azaltmak için parmaklardan kalbe doğru hafif masaj uygulayın, iyi­leşme süresi; 2 gün ile 2 hafta arasıdır.


El Bileği Kırıkları

El bilek kemiğinin tam ve tam olmayan kırığıdır.

Nedenleri; 1.direkt darbeler veya kemiğe gelen do­laylı yüklenmeler. 2.Gergin el üzerine düşmek.

Tedavi;
1.Şok ihtimaline karşı hastayı bir battaniye ile sıcak tutun. 2.El bileğini ve eli immobilize edin, boyun askısı veya bir splint kullanın. 3.Muhakkak doktora gösterin. 4.Kırık olan bölgeyi alçıya alın. 5. Kırıktan 48 saat sonra sakatlanan bölgenin kan dolaşımını artırmak, iyileşmeyi hızlandırmak için sıcak tedaviye geçilebilir. 6.alçı çıkarıldık­tan sonra sıklıkla buz tedavisi uygulayın, iyileşme süresi; 4-5 aydır.

El Bileği Tenosinoviti

El bileğindeki tendon kılıfının iltihaplanmasıdır. Bu kılıf bir sıvı salgılar ki bu kas dokusunun kayganlığını sağlar.

Nedeni; 1.EI bileğinin aşırı derecede kullanılması sonucu yırtılmalar. 2.Elde ve el bileğindeki tendon ve kasların yaralanması veya direk darbeye maruz kalması. 3.Enfeksiyon. Tedavi; 1.EI veya el bile­ğini elastik bir bandaj ile sarın. 2.Sıcak uygulamasını sık sık yapın, iyileşme süresi 6 haftadır.

El Bileğinde Zorlanmalar

El bileğinin bir veya birden fazla bağının çok şiddet­li, gereğinden fazla gerilmesi

Nedeni;EI bileğindeki eklemlerin normal konumları dışına geçici olarak zorlanmasıyla bağ­lara binen aşırı yük.

Tedavi;

1. Buz tedavisini günde 3-4 kez 20 dakika uygulayın. 2. Tedavi aralarında el bileği- ni elastik bandajla sarınız. 3. 72 saat sonra sıcak tedaviye geçiniz. 4. Şişliği azaltmak için hafif masaj uygulayın, iyileşme süresi; hafif zorlanmalarda 2-6 hafta, orta şiddette zorlanmalarda 6-8 hafta, şiddetli zorlanmalarda 8-10 haftadır.

Ektomorfi Nedir

Ektomorfi Nedir

İnce, uzun, nazik vücut yapı­sını ifade eder. Kemikler küçük, kaslar incedir. Omuzlar düşüktür. Ekstremitelerin uzunluğuna karşılık gövde kısa­dır. Boy orta veya uzundur. Karın ve beldeki eğrilikler düzelmiştir. Dorsal eğri­liğin derecesi artmıştı ve daha belirgin hale gelmiştir. Omuzlar dar ve kas yapısı azdır. Vücudun herhangi bir yerinde kassal yapı göze çarpmaz. Scapula, arkaya doğru çıkık görünümdedir.

Eklem Nedir Eklem Kemik

Eklem Nedir, Eklem Kemik

1. Hareketli olsun veya olmasın kemiklerin herhangi bir şekilde birbiriyle birleştikleri yerlere eklem denir. 2. iki ya da daha fazla kemiğin bir araya gelerek meydana getirdikleri yapıya eklem de­nir. 3. iskelet sistemini oluşturan kemik­ler arasında bağlantıyı sağlayan birleş­me yerine eklem denir. Kas yardımıyla kemikleri hareket ettirir. Oynamaz, yarı oynar ve oynar eklemler olmak üzere üçe ayrılır

Eklem Bağları

Kemik uçlarını birbirle­rine bağlayan ve eklem kapsülünü des­tekleyen fibröz yapılardır.

Eklem Boşluğu

Eklemleşen kemik uçlarının, ortak bir kapsül ile çepeçevre bağlanması, sarılması sonucu oluşan boşluğa denir.

Eklem Diski

Çenede yuvarlak şekilli fibro-kartilaginöz oluşumlar olup, eklem boşluğunu kısmen veya en ikiye bölerler.

Eklem Faresi

Herhangi bir nedenle bir kıkırdak parçasının kopup, eklem içinde hareket etmesidir.

Eklem Kapsülü

1. Eklem yüzlerini içine alacak şekilde, eklemleşen kemik uçla­rına tutunan iki tabanlı bir örtüdür. 2. Eklemlerin çevresini bir zarf gibi saran fibröz kapsüle eklem kapsülü adı verilir. 3. Eklem boşluğu için hava geçirmez bir katman oluşturarak eklemin etrafını çeviren bir bağ dokusudur.

Eklem Sertliği

Eklemleri ilgilendiren ve eklemi hareketsiz bırakan hastalıklarda eklem civarındaki yumuşak dokuların ve kasların elastikiyetlerini kaybetmeleri ve sertleşmeleri nedeniyle eklemin hare­ketliliğinin azalması.

Beden Egitimi ve Spor Terimleri - E

Eklem, Eklem Bağları, Eklem Boşluğu...

Ektomorfi

El Bileği Kırığı ve İncinmeleri

Engelli Koşu

Elektrokardiyografi - Elektromiyografi

Dizde Kikirdak Menuskus ve Sinovit

Dizde Bağ Yaralanmaları

Dizdeki bir bağ veya bağların aşırı derecede zor­lanmasıdır. Üç tip yırtılma vardır. 1.Derece (Hafif) yırtılma: Bazı bağ lifle­rinde yırtık vardır fonksiyon kaybı yok­tur. 2.Derece (Orta) yırtılma: Bağın bir bölümü kopmuştur, biraz fonksiyon kaybı vardır. 3.Derece (şiddetli) yırtıl­malar: Bağın tam kopması veya bağın kemikten ayrılması söz konusudur. Cerrahi müdahale gerektirir. Nedenle­rimizin normal pozisyonu dışında kuv­vetlice gerdirilerek zorlanmasıdır.

Teda­vi;

1.Sakatlanan dizi immobilize eden kasıktan ayak bileğine kadar uzayan bir splint uygulanacaktır. 2.Günde 3-4 kez 20 dakika buz uygulanacaktır. 3.Elastik bandajla sakatlanmış dizi sarın. 4. Ya­ralanmakken 72 saat sonra durumunuzu iyi hissediyorsanız sıcak tedaviye geçe­bilirsiniz. 5.Sık sık ve hafifçe yapılan masaj şişliğinizi azaltır ve siz rahatlatır. Bu yaralanmaların iyileşme süresi; hafif yırtıklarda 2-6 hafta, orta yırtıklarda 6-8 hafta, şiddetli yırtılmalarda 8- hafta ile 10 ay arasıdır.

Dizde Bursit

Dizdeki bursaların iltihap­lanmasıdır.
Nedeni; 1. Diz travması, özel­likle gergin diz üzerine düşme. 2. Dizde akut veya kronik enfeksiyon. 3. Artrit. 4.Gut.

Tedavi;

1. Sık sık buz masajı uygulayın, her uygulama 15 daki­kadan günde 3-4 kez olmalıdır.
2. Diz kapağını kapatan bir dizlik kullanın.
3. Eğer durumunuz iyiye gidiyorsa 72 saat sonra sıcak tedaviye geçebilirsiniz.
4. Mümkünse girdap banyosu uygulayabilirsiniz. 5. Gerekirse dize ağırlık bin­mesini önlemek için koltuk değnekleri kullanın. Bu rahatsızlığın iyileşme süresi; cerrahi müdahale gerekirse 6-8 hafta arasıdır. Genellikle kronik bir problemdir. Tedavi ile belirtiler kaybolsa da zaman zaman alevlenir.

Dizde Kıkırdak Yaralanmaları

Diz eklemindeki kıkırdak zedelenmesidir. Genellikle diz kapağındaki dislokasyon veya diz bağlarında yırtılma ile birliktedir. Nedenieri;1.Dize direk darbe gelmesi. 2. Zedelenmiş dizin uzun süreli fazla kullanımı, 3.Bükülme ve şiddetli kas kontrasksiyonu. Tedavi; I.Şok riskini ortadan kaldırmak için yaralıyı sıcak tutun. 2.Yaralı dizi kesinlikle hareket ettirmeyin. 3.Dizi stabile etmek için bir askı veya alet kullanın. 4.Cerrahi mü­dahale sonrası doktor aksini söyleyene kadar koltuk değnekleri ile gezin. 5.Bandaj çıkarıldıktan sonra inzisyon (cerrahi kesik) bölgesindeki ağrıyı gi­dermek için sıcak tedavi uygulayın. İyileşme süresi;4-12 haftadır.

Dizde Menüsküs Yırtıkları

Diz ekle­mindeki iç ve dış menüsküsierin, travma­lar veya nontraumatik olarak yırtılmasıdır.

Nedenleri;

1. Dize direkt darbeler. 2.Zedelenmiş dizin uzun süreli, fazla kullanımı. 3.Bükülme veya şiddetli kas kontraksiyonu.

Tedavi;

1 .Sakatlanmış kimseyi sıcak bir battaniyeye sarın.
2.Yaralı dizi kesinlikle hareket ettirmeyin.
3.Dizi sabitlemek için bir askı veya alet kullanın.
4.Ameliyattan sonra doktor aksini söyleyene kadar koltuk değnekleri kullanın.
5.Bandaj çıkarıldıktan sonra bölgedeki ağrı dindirmek için sıcak tedaviye geçebilirsiniz.
6.Tedaviler arasında yaralı dizi elastik bir bandajla sarılı tutun. 7.Şişliği azaltmak ve yaralı­yı rahatlatmak için sık sık hafif şekilde masaj uygulayın, iyileşme süresi; Diz­deki menüsküs yaralanmalarında kesin tedavi için cerrahi müdahale şarttır. Tam iyileşme için gerekli olan süre 4-12 haftadır.


Dizde Sinovit

Dizin yağlayıcı peneüssüz tabakası, sinovyumun enflamasyonudur. Sinovyumun yağlayıcı sıvısı dizin hareketlerinin rahatlığını sağlar ve kemik yüzeyini korur.

Nedenleri;
1.Tek bir sakatlık veya tekrarlayan sakatlıklar dizin herhangi bir bölümüne zarar verir. 2.Bakteriyel enfeksiyon. 3.Gut ve romartord artrit gibi metabolik bozukluk­lar.

Tedavi;
1. Sıvının çıkışından sonra ve fizik tedavi evreleri arasında dize kompesyonlu elastik bandaj uygulayın.
2. Sıcak tedavi uygulayın.
3. Sık sık hafif masaj uygulayın. İyileşme süresi; 2-4 haftadır.

Dirsek Kiriklari Dirsek Agrisi Cikiklari

Dirsek Çıkığı, Dirsek Çıkıkları

Dirsekte birbiriyle eklemleşen kemiklerin normal pozisyonlarının bozulması ve birbirinden uzaklaşmasıy­la seyreden bir sakatlıktır. Nedeni;

1.Dirseğe direkt darbe.
2.Gerilmiş el üzerine düşme.
3.Şiddetli dirsek zor­lanması.
4.Doğumsal dirsek anomalisi, sığ veya malforme eklem yüzeyi gibi.
5. Kuvvetli kas kontaksiyonları.

Tedavi;

1.Şok ihtimalini azaltmak için battaniye ile sarın, hastayı ısıtıp koruyun.
2.Mümkünse elbiseleri kesin, ancak sakatlanmış bölgeyi hareket ettirmeyin.
3.Olduğu pozisyonda splint veya koru­yucu bandajla dirsek, omuz ve el bileği­ni immobilize edin.
4.Günde 3-4 kez buz tedavisi uygulayın. 5.Kendinizi iyi his­sediyorsanız sıcak tedaviye geçin. Sa­katlanan bağların iyileşmesi için 6 haf­taya ihtiyaç vardır.

Dirsek İncinmesi, Dirsek Ağrısı

Dirseğe gelen direkt bir darbe ile cilt veya cilt altı dokuların ezilmesidir.
Nedeni; 1.Genellikle sert bir nesne ile dirseğe gelen direkt dar­beler. 2.Dirsek üzerine düşme.

Tedavi;

1.Sakatlanan bölge üzerine sert bir ped koyarak elastik bir bandajla sarın. Bu komprasyonu 72 saat uygulayın. 2.Omuzu bir boyun askısı ile immobilize edin. 3.Günde 3-4 kez buz masajı yapın. 4.Eğer kendinizi iyi hissediyorsanız 72 saat sonra sıcak tedaviye geçiniz. 5.El bileğinden omuza kadar sık sık ve hafifçe yapılan masaj şişliği azaltacaktır. İyileşme süresi 6-10 gündür.

Dirsekte Bağ Yaralanmaları

Dirsek eklemindeki bir veya birkaç bağın şiddetli gerilmesidir. Nedeni; Dirseğin arakaya doğru veya yana aşırı bükülmesi, dirsek ekleminin normal pozisyonunun dışına zorlanması veya güçlü olarak kuvvet uygulanması. Tedavi; Doktorunuz alçı, flaster bandajı veya elastiki bandaj uygu­lamışsa: 1.Günde 3-4 kez 20'şer dakika buz tedavisi uygulayın. 2.Buz tedavisi arasında dirseği elastiki bandajla sarın. 3.Kendinizi iyi hissediyorsanız 72 saat sonra sıcak tedaviye geçebilirsiniz. 4.Hafifçe ve sık olarak yapılan masaj şişliği azaltır, iyileşme süresi hafif zorla­malarda 2-6 hafta, orta zorlamalarda 6-8 hafta, şiddetli zorlamalarda 8-10 haftadır.

Diz Eklemi Diz Kapagi Kemigi Patella

Diz Eklemi, Diz Eklem

Vücuttaki büyük eklemler­den birisi olup, kaval kemiği, uyluk ke­miği ve diz kapağı kemiği tarafından meydana getirilir.

Diz Eklemleri Kıkırdak Zedelenmeleri, Diz Ağrısı

Diz sabit ve bükülü durumdayken iç ya da dış kuvvetlerin etkisiyle diz ekleminin zorlanması.

Diz İncinmesi, Diz Ağrıları

Dize gelen sert bir dar­be ile cilt ve cilt altı dokularının ezilme-sidir. Nedeni; Dizin ön ve yan tarafına gelen direkt darbeler. Tedavi; 1 .Diz üzerine sert bir ped koyarak elastik bir bandajla sarın. Bu bölgede komprasyonu 72 saat kadar koruyun. 2.Günde 3-4 kez 20'şer dakikalık buz tedavisi uygulayın. 3.Kendinizi iyi his­sediyorsanız 72 saat sonra sıcak teda­viye geçebilirsiniz. 4.Sık sık ve hafifçe yapılan masaj şişliği azaltır. İyileşme süresi 2-6 hafta arasında değişir.

Diz Kapağı Kemiği (Patella)

Kısa ve kuvvetli bir kemiktir. Tabanı yukarıda tepesi aşağıda üçgenimsi bir görünüş arz eder. Ön yüzü pürtüklü, arka yüzü
daha kaygan ve düz olup, eklemleşmeye müsaittir.

Diz Kapağı Kemiği (Patella) Çıkığı

Diz kapağı (patella) kemiğinin eklemde ki yerinden ayrılması, uzaklaşmasıdır. Erişkinlerde ve gençlerde daha sık rastlanır. Nedenleri; 1. Dİze gelen direkt darbeler. 2.Şiddetli diz zorlaması. 3.güçlü kas kasılmaları. 4.Keskin ve ani hareketler. Tedavi; 1.Kişiyi battaniye ile sıcak tutunuz. 2.Elbiselerini kesiniz. 3.Diz, kalça ve ayak bileği eklemini immobilize edip destekleyiniz. 4.Hemen doktora götürüp çıkığa müdahalesi sağlanmalıdır.. 5. Alçının çıkarılmasına mütakiben günde 3-4 kez 20 dakika süreyle buz tedavisi uygulayınız. 6.Hasta kendini iyi hissetmeye başladı­ğı andan itibaren sıcak tedaviye geçebi­lirsiniz. 7.Doktor reçetesine bağlı olarak ağrı kesici, kas gevşetici, antibiyotik gibi ilaçlar kullanılabilir. Bu çıkığın iyileşme süresi, 6-8 hafta arasıdır.

Diz Kapağı Kemiği (Patelle) Kırığı

Patellanın alt veya üst parçasından tam veya tam olmayan kırıklar. Nedeni; Diz kapağına gelen direkt darbeler veya do­laylı yüklenmeler.

Tedavi;

1.Olası bir şok ihtimaline karşı battaniye ile hastanın ısısını koruyun.
2.Mümkünse kıyafetleri kesin, kıyafetleri çıkarmak için kırık bölgeyi hareket ettirmeyin.
3.Sakat­lanmış kişiyi bir acil ünite veya doktor muayenehanesine -taşımadan önce kalça ve ayak bileği eklemini de immobilize eden destek bir splint kulla­nın.
4.Doktor, cerrahi veya cerrahisiz kırık bölgeyi düzeltir.
5. Uyluktan ayak bileğine kadar uzanan sert bir alçı uygu­lanır.
6.Alçı çıkarıldıktan sonra sık sık buz masajı uygulanır.
7.Dairesel hare­ketlerle masaj uygulayın.
8.Antrenman veya yarışmadan önce günde 3-4 kez 15 dakika buz masajı uygulayın.
9.Durum iyiye gidiyorsa 72 saat sonra sıcak tedaviye geçebilirsiniz, iyileşme süresi 6-8 hafta arasında değişir.

Diz Çıkığı

Dizin bir sakatlığı olup, alt bacak ve üst bacak kemiklerinin yer değiştirmesi ve birbirinden uzaklaşması söz konusudur. Nedeni; dizin aşırı gerilmesi, Tıbiaya direkt darbeler, şiddetli diz zorlanmaları, sığ ve malforma eklem yüzeyi gibi dizin doğumsal anomiler. Tedavisi; Mümkünse kıyafetleri kesin sakat bacağı hareket ettirmeyin. 2. Destekli splintlerle diz, kalça ve ayak bileği eklemini immobilize edin. 3.Doktor çıkık dizi normal pozis­yonuna getirerek yırtık bağ tendonlarını tamir edecektir. 4. Manipulasyon, sakat­lanmadan ilk 6 saat içinde yapılmalıdır. Kanama ve vücut sıvılarının yer değiş­tirmesi şoka götürebilir. 5. Manipulasyon spinal veya genel anestezi gerektirir. 6.Kan damarları ve sinirler ağır hasar görmüşse cerrahi müdahale gerekir. 7.günde 3-4 kez 20'şer dakikalık buz tedavisi uygulayın. 8.Kendinizi iyi his­settiğinizde sıcak tedaviye geçebilirsi­niz. 9.Tedaviler arasında elastiki ban­dajla dizinizi sarınız. 10.Sık sık ve hafif­çe yapılan masaj şişliği azaltır, iyileşme süresi 6-8 hafta arasında değişir.

Diskopati Nedir

Diskopati Nedir

Omurgayı oluşturan omurlar arasındaki disklerin boyun ve bel bölgesinde bulunduğu yerden dışarı doğru taşarak sinir köklerine veya etrafındaki dokulara baskı yapmasıdır. Daha çok düşme şeklindeki travmatik olaylardan sonra ortaya çıkar. Arteriyel damar hastalıklarına benzer şekilde, yürüdükçe artan bacak ağrıları ön planda olabilir.


Fizik muayene ile nabzın iyi alınmasına karşın, nörolojik defisitelerin saptanması ayırıcı tanıya yardım eder. Kuşkulu olgularda bisiklet testinden yararlanılır. Egzersiz bisikletinde 10 dakika kadar pedal çevirmeden sonra damar hastalığı olanlarda şiddetli ağrılar oluştuğu halde, siyatik sinirinin gergin durumda olmaması nedeniyle, nörojik klodikasyo ağrısı ortaya çıkmaz. Tedavide önce konservatif yöntemler denenmelidir. Az sayıdaki olguda, bu yöntemlerin sonuç vermemesi üzerine cerrahi girişim yapılabilir.

Dikkat Nedir

Dikkat

Bir hedefe yönelik bilinçli ve yoğun algıya dikkat denir. Düşünme, algılama ve hayal etmede meydana gelen psikolojik fonksiyonların bilinçli bir şekilde harekete geçirilmesidir. Zihinsel etkinliklerin, belli bir fikir yada obje üzerinde toplanabilmesidir.

Dikkati Uyaran Dış Etmenler

Çevreden kaynaklanan ve dikkati bir seçim faaliyetine yönelten uyarılara dış etmeler denir.

Dikkati Uyaran İç Etmeler

Sporcunun içinden gelen ve onun dikkatini bir seçim faaliyeti sonucunda belli bir konuya yönelten faktörlere iç etmenler denir. Örneğin, bir otomobil yarışçısının motordan gelen bir sese dikkat etmesi gibi

Dikkatin Yayılması

Dikkat alanının birçok konuyu alacak şekilde genişletilmesine dikkatin yayılması denir.

Dekatlon Nedir Kac Asamada Yapilir

Dekatlon Nedir, Dekatlon Kaç Aşamada Yapılır

On aşamalı ve bireysel olarak yapılan atletizm yarışmasıdır. Erkekler arasında yapılır. Birinci gün 100 m koşusu, uzun atlama, gülle atma, yüksek atlama, 400 m koşusu, ikinci gün; 110 m engelli koşusu, disk atma, sırıkla atlama, cirit atma, 1500 m koşusundan oluşur. 10 yarışmadan en yüksek toplam puanı alan atlet şampiyon olur. Onlu yarışma (100 m koşusu, uzun atlama, yüksek atlama, gülle atma, 400/110 m engelli, sırıkla yüksek atlama, cirit atma, disk atma, 1500 m koşusu). İki gün içerisinde, on aşamalı ve bireysel olarak yapılan atletizm yarışmasıdır.

Dayaniklilik Nedir Dayaniklilik Testi

Dayanıklılık Nedir, Dayanıklılık Testi

Uzun süreli spor çalışmaları sırasında organizmanın yorulmaya karşı gösterdiği yüksek direnç yeteneğidir. Tüm organizmanın uzun süre devam eden sportif alıştırmalarda, yorgunluğa karşı koyabilme ve oldukça yüksek yoğunluktaki yüklenmeleri uzun süre devam ettirebilme yeteneğidir. Organizmanın yüklenmeye uzun zaman ve kesintisiz olarak dayanma veya sık kesintilerle, yüklenmeleri mümkün olduğu kadar sık tekrarlama yeteneğidir.

Dayanıklılık Mekik Koşu Testi

Mekik testi salonda yapılan ve koşuyu içeren bir maksimal testtir. Test yavaş bir koşu hızında (8km/saat) başlar ve denek bir sinyal sesini kaçırıp diğerinde tekrar ritmi yakalarsa teste devam eder. Eğer sinyali yakalamada zorlanıyorsa, yani denek arka arkaya 2 turda pistin sonunda 3m öndeki çizgiye ulaşamazsa test durdurulur. Denekler 20 m pistte koşar ve sinyalle denekler çizgiye bir ayakla dokunur. Koşu hızı her dakikada 0,5 km/s artırılır. Her dakika bir safhadır. Deneğin durdurulduğu safha test sonucudur ve kardiyorespiratör dayanıklılığın bir göstergesidir.

Dalak Nedir Dalak Sismesi Hastaliklari

Dalak Nedir, Dalak Hastalıkları

Karın boşluğu içinde ve kan dolaşımı ağı üzerinde bulunan bir organdır. Yassı, oval şekilli 12 cm uzunluğunda ve yaklaşık 200 gr ağırlığındadır. Karın boşluğunun üst kısmında, diyaframın altında ve sol böğür bölgesinde bulunur. Dalak gerektiğinde dolaşıma vermek üzere çok miktarda kanı depolama özelliğine sahiptir. Ayrıca bazı kan hücreleri dalakta yapılmaktadır.

Dalak Şişmesi

Bu durum birçok atletin yaşadığı bir durumdur. Dalak şişmesi kaburga kemiklerinde ve yanlarda aniden oluşan bir ağrıdır. Genellikle egzersizin başında oluşur. Bu ağrının gerçek sebebi bilinmiyor, fakat solunum kaslarındaki oksijenin azlığı özellikle diyafragmada ve interkostal kaslarda yetersiz kan akımına bağlı olduğu söylenebilir. Maalesef bu ağrıyı önlemenin kesin bir çözümü bulunamamıştır.

Dalak Yırtılması

Dalağın yaralanma sonucu yırtılmasıdır. Nedeni; Sol karın üstüne veya göğüsün sol kısmına direkt darbe gelmesidir. Tedavisi; Kişiyi sıcak tutun, battaniyeye sarıp acilen hastaneye götürün, kişiyi kesinlikle yiyecek veya ağrı kesici vermeyin, kesinlikle cerrahi müdahale gereklidir. Bu yırtılmanın iyileşmesi 4 hafta sürer.

Beden Egitimi ve Spor Terimleri - D

Cizgili Kas Cizgili Kaslar

Çizgili Kaslar, Çizgili Kas

Kendi irademizle hareket eden kaslardır. Sinir donanımını merkezi sinir sisteminden alır. Kasılma hızlı ve düzgündür. Bu kas türünde kasıcı öğe liflerden oluşmuştur. Çizgili kas, kollajen ve elastik lifler içeren bir zarla çevrilmiştir. İskelet kas liflerinin uzunluğu 15 cm’ye erişebilir. Her kas lifi, sayıları birkaç yüz ile birkaç bin arasında değişen, uzun ve ince, 1-3 mikron çapında olan miyofibrilleri içerir. Bu kaslar insan vücut ağırlığının %40-45’ini oluşturur. Bu kaslardan insan vücudunda 217 çift vardır. Ayrıca bu kaslar iskelet kaslar olarak adlandırılır.

Cinko Nedir Grup Cinko

Çinko Nedir, Grup Çinko

Çinko; DNA, protein ve alkol me­tabolizması, normal büyüme ve gelişme, yaraların iyileşmesi, güçlü bağışıklık sis­temi, göz sağlığı, seks organlarını ve kemiklerin gelişmesi, insülin hormonunun depolanması ve salgılanması için gerekli­dir. Çinko yetersizliğinde; tat ve koku du­yularının kaybı, büyüme geriliği, cücelik, saç dökülmesi, göz bozukluğu, öğrenme sorunları, deride kızarıklık, yaraların ka­panmasında gecikme, kısırlık, karaciğer ve dalakta büyüme gibi sorunlarla karşıla­şılır. Yaşlılar, diyet yapanlar, atletler ve vejetaryenler daha fazla çinkoya gereksi­nim duyarlar. Yüksek dozda çinko alımı; demir ve bakır yetersizliğine neden olur. Günde 2 gramdan fazla çinko alınırsa, ishal, kusma ve kramplar, bağışıklık sis­teminde olumsuz etkiler görülebilir. Çinko bakımından zengin besin kaynakları; de­niz ürünleri, etler, buğday embriyosu, bira mayası, kuru baklagiller ve mantardır.

Cim Hokeyi Nedir Kurallari Nelerdir

Çim Hokeyi Nedir, Çim Hokeyi Kuralları

Küçük ve sert bir topu sopa­larla sürerek rakip takımın kalesine sokup sayı kazanmak temeline dayanan çok hareketli bir oyun. Oyun alanı, 91.44x 54.86 m boyutlarında ve çim zeminlidir.


Oyun, on birer kişilik iki takım halinde oynanır. Oyunda futboldaki gibi ofsayt, korner, engelleme, avantaj gibi kurallar vardır. Oyunda kıvrık tarafı yassıtılmış, sert bir ağaçtan yapılmış sopalar, çevresi 23 cm, ağırlığı 156 gr olan meşin bir top kullanılır. Karşılaşmayı en çok gol atan takım kazanır. Belli bir alan içinde yapılan isabetli vuruşlar gol sayılır.