Aksonotmezis Nedir

Aksonotmezis Nedir
Eğer sinir tazyik altında kalır veya ezilirse, burada herhangi bir seksiyon bahis konusu olmaz. Sinirin anatomik bütünlüğü devam etmektedir. Fakat aksonlar wallerian degenerasyona gider. Schvvann hücreleri canlı olarak kaldığı için aksonların regenerasyonuna, yavaş da olsa yar­dım ederler.
Körotmesis (Sinirin kesilmesi, kopması)
Sinir kılıfı ve liflerinin tam kesişidir. Bu­rada kendiliğinden birleşme beklenemez. Kesilen sinirin uçlarından proksimal de süratli akson faaliyeti, merkezi stump'un ucunda yuvarlak bir şişlik yapar ki buna noroma denir. Buna benzer sellüler aktivite distal uçta da ken­dini göstererek, ufak bir glioma meydana gelir. Sinir uç­ları tazelendirilerek uygun pozisyonda sütüre edilirse iyi sonuç beklenir.
Sunderland Sınıflaması
Hem patolojik hem de sonucu kapsamı açısından önemlidir
1- Degenerasyon olmadan sinir iibrillerinin bas­kıya uğraması veya sarsılması sonucu olur. Seddon'un Koro-praksi'sine uyar. 3. haftaya kadar iyileşme beklenir.
2- Schwann kılıfı sağlam, aksonlar parçalanmıştır. Her akson kılıfı içinde regenere olarak iyileşir. Regene-rasyon günde 1-2 mm'dir. Tinel işareti ile perifere doğru iyileşmesi izlenebilir. Bu da Seddon'un aksonotmosis'ine uyar.
3- Sinir tümüyle kesilip ayrılmıştır. Sinir uç­ları ırasında bağlantı yoktur, proksimal de nörom, distal-de glioma gelişir. Kendiliğinden iyileşme beklenmez. Seddon un nörotmezis'ine uyar. Cerrahi olarak nörom ve glioma çıkarılıp Uygun adaptasyon yapılıp, sütüre edilirse iyi­leşme beklenir.

Median Sinir Nedir

Median Sinirin Yaralanma Nedenleri ve Median Sinir Hasarı

1- İnsizyon şeklinde olan düzgün yaralanmalar

Bu yaralanmaların büyük "bir kısmını cam oluşturmakta­dır. Daha sonra ise bıçak, orak gibi keskin cisimler gel­mektedir. Dijital seviyedeki kesiler de eğer bir tendon varsa, dijital sinirlerden birinin de kesik olabileceği unutulmamalıdır. Median sinirin bilek seviyesinde yüzeyselleşmesi nedeni ile intihar girişimi ve alkollü iken cama vurma en çok hasar yaptığı bölgedir.

Olgularda tam veya parsiyel kesi oluşturur. Tamir olasılığı düzgün keşi olması nedeni ile yüksektir. Bu açık bir yaralanma olup, trafik kazalarında da oluşabilir. İçerde kalan cam parçaları geç dönemde de sinir hasarı oluşturabilir

2- Laserasyon şeklindeki yaralanmalar

İş kazaları veya trafik kazaları sonucunda, üst ekstremitede diğer yumuşak dokuların yaralanması ile birlikte olabilen yaralanmalardır. Sksplorasyon, laserasyonun müm­kün olduğu kadar düzgün bir şekilde iyileşmesi için gerek­lidir. Planya, hızar gibi makinalarla olan yaralanmalar örnek verilebilir.

3- Ateşli silah ile olan yaralanmalar

Mermi yaralanmalarını ayırt ettiren özellik, bir pasaj boyunca ilerleyen yüksek hızdaki kitlenin yaptığı basıncın dokulara yayılmasıdır. Hasar geçici bir paraliziden nörotmesis'e kadar değişebilir. Bu yaralanma şekli en çok savaşta görülür.

4- Praktür ve dislokasyonlar ve Median sinir kesisi

Median sinir, çeşitli travmalar sonucunda üst ekstremitede ortaya çakan kırık veya çıkık nedeni ile hasar gö­rebilir. Gocuklarda humerus'un suprakondiler kırıklarında, median sinir zedelenebilir.
HALLET (1981) dirsek çıkığından sonra median sinir sıkışması ile ilgili bir vaka tanımladı ve konu ile ilgili olarak 13 vaka daha rapor etti. ROAF (1957), MEİSSEL (1967) 11 ve 13 yağlarında birer vaka bildirdiler. Her iki vakada da dirsek çıkığı ve medial epikondil kırığı mevcuttu (12). Yine PLOYD (1987) median sinirin dirsek seviyesinde kırıklı-çıkık sonucunda zedelenmesi ile ilgili 2 vuka bildirdi.
Önkol seviyesindeki kırıklar median siniri yarala­yabilirler. Kolles kırıkları sonucunda median sinir lezyonu olan vakalar bildirilmiştir. Yine sık olmamak­la birlikte Monteggio kırığı sonucu anterior interossös sinir zedelenebilir. Kırık ve çıkık sonucunda oluşan yaralanmalar açık veya kapalı olabilir.
CARNOLL, (1984) el bileği seviyesindeki sinir yara­lanmalarını değerlendirmiş ve bunların tedavisi için 5 prensip ortaya koymuştur
1- Akut elbileği kırık ve çıkığı ile birlikte olan sinir yaralanmalarında kapalı redüksiyon yapılmalı, sinir iyileşmesi olmadığı takdirde eksplorasyon uygulanmalıdır.
2 - Eğer sinir yaralanması kapalı redüksiyonu takiben gelişirse veya daha kötüleşirse sinir eksplore edilmelidir.
3 - Kırık ya da çıkık için açık redüksiyon gerekli ise, sinirde parsiel bir tutuluş olsa bile eksplorasyon uygulanmalıdır.