Yeme Bozuklugu Tedavisi

Anne babalar çocuklarının sağlıklı beslenme alışkanlığı geliştirmelerini nasıl sağlayabilirler?

Çocuklar davranışlarının büyük bölümünü taklit yoluyla öğrenir­ler. Bu nedenle de anne babalar ve öğretmenler çocukların önün­deki önemli örneklerdir. Çocuğun sağlıklı bir beslenme alışkanlığı kazanabilmesi ve sağlıklı yaşamın kurallarını öğrenebilmesi için aile içerisinde bunu bizzat yaşayarak öğrenmesi gerekir. Anne ba­ba ve öğretmenler, çocukları beslenme sorunları yaşamalarından koruyan, on­ların kendi bedenleriyle mutlu olmaları­nı sağlayan en etkili rol modellerdir.
Anne babalar, daha çocukları kü­çükken onların besinlerle sağlıklı ilişki kurmalarını sağlayabilirler. Bunu yapabilmek için anne babaların öncelikli olarak besinleri iyi ya da kö­tü şeklinde nitelendirmemeleri, besinleri ceza ya da ödül olarak ço cuklarına sunmamaları gerekir. Aksi halde çocuk besinlere haksız anlamlar yükler

Yeme bozukluğu tedavisi

Anne babaların, çocukların yetişkinlerden farklı bir beslenme düzeni olabileceğini kabul etmeleri gerekir. Sözgelimi çocuklar ye­tişkinlerden daha sık yerler ve belirli dönemlerde belirli yiyeceklerden uzaklaşabilirler. Bu durumu anne babaların doğal karşılaya­rak kaygılanmamaları gerekir.

Anne babaların çocuklarının önünde çok sıkı diyetlere girmek­ten ve bunun konusunu yapmaktan kaçınmaları gerekir. Çok sıkı diyet yapan anne babalar çocuklarının beslenirken kaygılanmala­rına neden olabilirler.

Yemek bozukluğu

Çocuklara doyduklarını söylediklerinde onlara daha fazla ye­meleri için ısrar edilmemesi gerekir. Çocuğu daha çok yemesi için zorlamak onu beslenmeden zamanla soğutur. Çocuğun kendi ken­disini beslemesine izin verilmelidir.

Çocuğun bir beslenme problemi yaşamaması için kendi bede­niyle barışık, özgüvenli bir şekilde büyümesi gerekir. Beden ölçü­lerini öne çıkarmak yerine bedenin fonksiyonlarının ve nasıl ya­rarlı olduğunun çocuğa öğretilmesi gerekir. Böylece çocuk bedeni­nin ölçülerinden çok işlevleri üzerinde durmayı, bedeni ile barışık olmayı öğrenir. Çocuklara farklı beden ölçülerindeki insanlar ör­nek gösterilerek farklı yapılardaki insanların toplum tarafından kabul edildiği anlatılmalıdır.

Beslenme problemlerinin temel nedeni duygulardır. Çocukların olumsuz duygularla mücadele edebilmeyi öğrenmeleri, yaşamla başa çıkabilmeyi öğrenmeleri için belirli yöntemler geliştirmeleri gerekir. Bunun için de özgüvenli olmaları şarttır. Çocukların ken­dilerine özgüven duyarak büyüyebilmeleri için dilek ve ihtiyaçları­nı dile getirmeye, uygun zamanlarda kararlar almaya teşvik edil­meleri gerekir. Çocuğun uygun durumlarda söylediği 'hayırlar da dikkate alınmalıdır. Ayrıca çocuk kendisine kötü davranıldığını düşündüğü zamanlarda kendi hakkını korumayı da öğrenmelidir.

Televizyon çocuklar üzerinde çok etkili bir başka güçtür. Çocu­ğun televizyonda gördüğü her şeye karşı alıcı olmamayı, eleştirel bir tavır geliştirmeyi öğrenmesi sağlanmalıdır. Çocuğun sağlıklı bir beslenme alışkanlığı kazanabilmesi için onun beslenme davranış­larında etkili olana tüm faktörlerin anne baba tarafından kontrol edilmesi gerekir.

Cocuklarda Yeme Bozukluklari

Anne ya da babada yeme bozukluğu olması çocukların beslenme alışkanlığı üzerinde etkili midir?

Muhakkak ki anne babaların nasıl beslendikleri, besinlerine daha çok sebzenin mi, hayvansal gıdaların mı, yoksa tahılların mı hâ­kim olduğu doğrudan çocuğun menusunu belirler.

Yeme Bozuklukları

Anne babanın kendi ailelerinden edindikleri sofra kültürleri ço­cuğun sofra kültürünü etkiler. Fakat yeme bozukluğu olan bir an­ne ya da babanın çocuğunda da yeme bozukluğu olup olmayacağı bir başka önemli sorudur. Bu konuyla ilgili olarak önemli araştır­malar yapılmıştır. Sözgelimi, 2003 yılında Birmingham Üniversitesi'nde yeme bozukluğa olan ebeveynlerin çocukları üzerinde yapı­lan araştırmanın sonucunda ebeveynlerinde yeme bozukluğu olan çocuklarda yeme bozukluğu görülmemiştir.

Yeme bozuklukları psikolojik kökenli bozukluklardır. Ruhsal bozuklukları olan anne babaların çocuklarının da ileride ruhsal bozukluklarının olması çok yüksek bir olasılıktır. 2002 yılında Londra'da Tavistock Klinik'te yapılan bir araştırmada yeme bo­zukluğu olan bir annenin çocuğu üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Bu araştırma sonucunda anne ya da babasında yeme bozukluğu olan çocukların ruhsal ve duygusal gelişimlerinin bu durumdan et­kilendiği saptanmıştır.

Çocuklarda Yeme Bozuklukları

Her iki araştırma sonucunda da açıkça görüldüğü gibi, yeme bozukluğu olan bir anne ya da babanın çocuğunda da yeme bo­zukluğu olacağı kesin bir araştırma bulgusu olmamakla birlikte ruhsal bozukluğu olan anne babaların çocuklarının ileride beslen­me ya da başka türden psikolojik sorunlara sahip olmaları riski ol­dukça yüksektir.

Cocuklarda Yemek Davranislari

Çocuklarda yemek davranışları üzerinde etkili olan etmenler nelerdir?

İnsanlar öncelikle hayatta kalmak için beslenmek zorundadırlar. An­cak beslenmek sadece hayatta kalabilmek için karın doyurmaktan da­ha fazla anlam ifade eder. İnsanların beslenme alışkanlıkları yedikle­ri yiyeceklerin türüne ve yeme koşullarına göre, şükran, aidiyet, aile kültürü gibi başka psikolojik ve sosyolojik unsurları da ifade eder.

Beslenme alışkanlıklarımız öğrenilmiş davranışlardır. O nedenle de kültürden kültüre hatta aynı kültür için aileden aileye göre fark­lılaşmaktadır. Sözgelimi bir kültür için elle yemek ve daha sonra parmakları yalayarak temizlemek normal kabul edilirken bir başka kültür için aynı davranış kabul edilemez bir davranış olabilir.

Ne yediğimiz ve nasıl yediğimiz üzerinde etkili olan çok çeşitli faktörler vardır; ekonomi, kültürel normlar, dine bağlı kısıtlamalar bu faktörlerden bazılarıdır. Yeme davranışı üzerinde çevresel oldu­ğu kadar kişisel değişkenler de etkilidir. Çocukların yiyecek tercih­lerinde özellikle yiyeceğin tadı çok etkili bir faktördür. Sözgelimi çocukların daha çok aromalı sütleri tercih ettikleri bilgisinden yo­la çıkarak değişik aromalarda sütler üretilmeye başlanmıştır. Bu da çocukların tükettiği süt miktarını büyük ölçüde arttırmıştır.

Çocukların hem seçtikleri besinlerde hem de beslenme davra­nışlarında medyanın da çok önemli etkisi vardır. Çocuğu medya­nın olumsuz etkilerinden korumak için anne babanın bizzat ken­dilerinin çocuğa rol model olmaları gerekir. Yalnızca çocuğun değil biz yetişkinlerin yeme davranışları üzerinde de etkili olan pek çok faktör vardır. Anne babalar bu faktörlerin farkında olmalı, uygun bir bilinç geliştirmelidirler.

Bebeklerde Yeme Davranisi

Bebeklerde Yeme davranışlarımızı etkileyen etmenler

Günümüzde çok çeşitli gıdaların varlığı bu gıdalar üzerinde düşünmeksizin onların tüketilmesine neden olur. Bazı uz­manlar çocuklarda obezitenin artmasının nedeni olarak çok çeşitli yiyeceklerin varlığını göstermektedirler.

Belirli bir yemek düzenin olması çocukların hem sağlıklı bes­lenmenin ne olduğunu öğrenmeleri hem de ailenin diğer birey­leri ile ilişki kurarak sosyalleşmeleri bakımından önemlidir.

Çocuklar reklamların özellikle kendilerine hedef kitle olarak seçtikleri gruptur. Çocuklar hem reklamların hedefleri olma­ları bakımından hem de hazır yiyecek lokantalarının artan sayısı ve bu hazır yiyeceklerle birlikte verilen oyuncaklardan ötürü aslında ciddi bir tacizle karşı karşıyadırlar. Bu konuda çocukların en büyük koruyucuları da yine anne babalan ola­caktır.

Çocuklar anne babalarının stres gibi olumsuz duygular kar­şısında geliştirdikleri savunma mekanizmalarını taklit ederler. Eğer bir çocuk annesinin mutsuz olduğu zamanlarda ra­hatlamak amacıyla yiyeceğe yöneldiğini görerek büyüyorsa kendisi de benzer bir savunma mekanizması geliştirebilir.

Aile içi ilişkiler çocukları yakından etkileyen bir başka önemli faktördür. Depresyon, kaygı, stres gibi faktörler ye­tişkinlerin olduğu kadar çocukların beslenmeleri üzerinde de etkilidir.

Çocuklar anne babaların besinlere yükledikleri anlamlardan da etkilenerek büyürler. Bazı besinlerin sosyal ve kültürel anlamları vardır bizim için. Bizler büyürken özel bazı besin­lerin kültüre özgü anlamlarını içselleştiririz de aynı zaman­da. Sözgelimi bizim kültürümüzde dinin etkisiyle domuz eti tercih edilmeyen bir besindir.

Çocuklar başkaları tarafından hazırlanan besinlerle büyür­ler. İlk etapta onların ne yiyeceğini anne babaların oluştur­dukları yiyecek alternatifleri belirler. Bir grup anne baba ço­cuklarına salam, sucuk gibi besinleri çekinmeden verebilir­lerken bir başka grup anne baba çocuklarını bu tür yiyecek-lereden kaçınarak büyütürler.

Anne ve babaların sağlıklı beslenme konusundaki bilgi ve bilinç düzeyleri çocuklarının beslenme biçimlerini önemli öl­çüde belirler.