Ventilasyon ve Havayolu Acilmasi

Havayolu Açılması ve Ventilasyon

Havayolunun sağlanmasında, endo-trakeal entübasyon altın standart olarak geçerliliğini korumaktadır. Ancak has­tane dışı kardiyopulmoner arrest du­rumlarında, trakeal entübasyon için ge­rekli donanım ve eğitimli ekip olmadığı taktirde, alternatif olarak laringeal mas­ke, el ventilatörü (maske-valv-balon) kullanılmalıdır. Çocuklarda ve infant-larda endotrakeal tüpün yerinin doğru­lanması için mümkünse tidal sonu kar­bondioksit (ETC02) ölçümü yapılması en güvenilir yöntem olarak kabul gör­mektedir.

Oksijen ve mekanik ventilasyon

Oksijen nazal kanül, yüz maskesi veya geri solumasız maskeler aracılığı ile verilebilir. Verilen 02'in konsantras­yonu, oksijen alınım hızına ve hastanın dakika ventilasyonuna bağlı olarak de­ğişir.

Maske

Spontan solunumu yeterli bir hasta­ya, basit yüz maskeleri ile %30-50 ara­sında değişen oranda 02 verilir. Daha yüksek konsantrasyon istenirse, geri so­lumasız maske kullanılarak 5 lt/dk akım hızında 02 verilmelidir.

Nazal Kanül ve ventilasyon modları

Spontan solunumu olan çocuklarda kullanılabilir. İnfantlarda 2 lt/dk akım hızı ile inspire edilen 02 konsantrasyonu %50'nin üzerine çıkabilir. 4 lt/dk'nın üzerinde akım hızlarında nazal mukoza­da kuruma olacağından tolerans azalır. Nazal kanül, yüz maskelerine göre daha iyi tolere edilmektedir.

Orofaringeal ve Nazofaringeal Havayolu

Bilinci kapalı infant ve çocuklarda havayolu açma manevrası yeterli hava­yolu açıklığı sağlamıyorsa, orofaringeal veya nazofaringeal havayolu kullanılır.

İnternal Kardiyak

Kompresyon ve ventilasyon tüpü


Erişkinlerde ve hayvan deneylerin­de, internal kardiyak kompresyon (açık kalp masajı)'nm daha iyi miyokardiyal, serebral kan akımı ve kalp debisi sağ­ladığı kabul edilmektedir. Ancak, infant ve çocuklarda toraks duvarı ileri dere­cede esnek olduğu için kapalı kalp ma­sajına göre daha iyi bir kalp debisi elde edilememiştir. Bu nedenle çocuklarda rutin olarak açık kalp masajı önerilme­mektedir.

Sivi - İlac Tedavisi ve Vazopressin

Sıvı ve İlaç Tedavisi

Sıvı tedavisi erişkinlerdeki ile aynıdır.

Adrenalin

Pediyatrik kardiyak arrestte adrena­lin, 0,01 mg/kg (0.1 ml/kg, 1:10 000 so-lüsyondan) dozda iv veya io yoldan ve­rilebilir. Endotrakeal olarak 0.1 mg/kg dozda kullanılmalıdır. Dirençli bradi-kardide, 0.1-0.2 mg/kg/dk dozunda in-füze edilebilir. Yüksek doz adrenalin (rutin dozun 10-20 katı, 0.1-0.2 mg/kg)'in hayvan deneylerinde miyo-kard ve serebral kan akımını iyileştirdi­ğine dair sonuçlar elde edilmiştir. Ayrı­ca yüksek dozda adrenalin kullanılması sonucu spontan dolaşımın döndüğüne dair bazı olgu bildirimleri olması nede­niyle, kardiyak arrestin dolaşım kollap-sına sekonder olduğu pediyatrik hasta­larda, ikinci ve bunu izleyen uygulama­larda zararlı bir durum yoksa 0.1-0.2 m g/kg dozunda uygulanabilir.

Vazopressin hormonu


Endojen bir hormon olan vazopres­sin, spesifik V, reseptörleri aracılığı ile vazokonstriksiyon sağlar, kalp ve beyin kan akımını arttırır. Erişkinlerde şoka refrakter ventriküler fibrilasyonda alter­natif bir vazokonstriktör ilaç olmasına karşın, çocuklarda kullanılması için he­nüz yeterli veri elde edilememiştir.

Pediyatrik İleri Yasam Destegi

Pediyatrik İleri Yaşam Desteği

Erişkinlerden farklı olarak, infant ve çocuklarda kardiyopulmoner arrestin ani olarak gelişmesi nadir rastlanan bir durumdur. Ayrıca arrestin, primer ola­rak kardiyak bir nedene bağlı olması olasılığı da çok düşüktür.

Pediyatrik yaş grubunda kardiyak arrest nedenleri heterojendir. Hastane dışında;

Travma
Sepsis
Boğulma
Ani infant ölüm sendromu
Zehirlenme
Yabancı cisim aspirasyonu
Astım
Pnömoni Hastanede;
Sepsis
Solunum yetmezliği
İlaç toksisitesi
Metabolik bozukluklar
Aritmi en sık kardiyak arrest nedenleri arasın­da sayılmaktadır.
Pediyatrik ileri yaşam desteği, kardiyopulmoner arrestten önce, arrest sıra­sında ve sonrasını içeren dönemde solu­num ve dolaşım fonksiyonlarının belir­lenmesi ve desteklenmesini içeren giri­şimleri kapsar. Pediyatrik ileri yaşam desteğinin komponentleri aşağıdaki sı­raya göre gerçekleştirilmelidir:
Temel yaşam desteği algoritmi uygulanmalıdır.
Güvenli bir havayolu sağlanmalı ve entübasyon gerçekleştirilmeli­dir.
Ventilasyon sağlanmalıdır.
Damar yolu açılmalıdır.

Monitorizasyon ve aritminin ta­nınması için çaba sarfedilmeli ve periarrest durumunda olan hasta­ların tedavisi sağlanmalıdır.
İlaç tedavisi yapılmalıdır.

Kardiyopulmoner arrestin geri döndürülebilir nedenleri düzeltil­melidir.

Pediyatrik Temel Yasam Destegi

Pediyatrik Temel Yaşam Desteği

Pediyatrik Temel Yaşam Desteği, ileri yaşam desteği sağlanıncaya kadar yardımcı herhangi bir araç-gereç kul-lanmaksızın yapılması gereken CPR iş­lemini tanımlamaktadır.

Kurtarıcı ve Kazazedenin Güvenliğinin Sağlanması

Hastane dışı ortamda CPR uygulan­ması gerektiğinde, öncelikle kurtarıcı kendisinin ve kazazedenin güvenliğini sağlamak zorundadır. Eğer resüsitasyo-nun yangın veya elektrik kaçağına ya-kın bir yerde ya da suda uygulanması gerekiyor ise, kazazede güvenilir bir ye­re alınmalıdır. Travma olgularında gü venlik çok önemli olmadığı sürece, ka zazede bulunduğu yerden hareket etti rilmemelidir.

Bilinç Durumunun Saptanması

Çocuklarda bilinç durumu, erişkin lerde olduğu gibi değerlendirilmelidir İnfantların bilinci açık olsa bile sözlü iletişime giremeyecekleri, dolayısı ile bu yaş grubunda aktivite ve görünümle­rine bakılarak bilincin açık olup olma­dığının değerlendirilmesi gerektiği unu­tulmamalıdır.

Havayolu

1. Kazazedenin pozisyonu


Eğer çocuk yanıt vermiyorsa, vücut bir bütün olarak sırt üstü yatar pozisyo­na getirilmeli ve sert bir zemin üzerine yatırılmalıdır. Kazazede infant ise ve travma yok ise, kurtarıcının ön kolu üzerine yerleştirilebilir. Bu pozisyonda CPR'ın diğer basamakları uygulanırken telefona ulaşarak yardım çağırmak mümkün olabilir.

1-8 Yaş Çocuklarda Toraks Kompresyonu

1. Bir elin topuğu sternumun alt ya­rısı üzerine yerleştirilir.
2. Kompresyon derinliği toraks de­rinliğinin 1/3'ü olmalıdır (2-4 cm).
3. Kompresyon hızı dakikada 100 olmalıdır.
4. Tek veya iki kurtarıcı da olsa kompresyon: ventilasyon oranı 5:1 ola­rak uygulanmalıdır.

İnfant ve çocuklarda toraks komp-resyonları için geliştirilmiş bazı gereç­lerin kullanılması önerilmemektedir.

Havayolu Obstrüksiyonu

İnfantlarda ve yenidoğanlarda üst abdominal organların yaralanma riski yüksek olduğundan, yabancı cismin çı­karılmasında "Heimlich" manevrası uy­gulaması önerilmemektedir. 1-8 yaş arası çocuklarda ise bu yöntem kullanı­labilir. İnfantlarda yabancı ci­sim çıkarılıncaya kadar 5 kez sırta vur­ma ve 5 kez torakal bası ard arda uygu­lanmalıdır.

Kardiyopulmoner Resusitasyon Anasayfa

Pediyatrik Temel Yaşam Desteği

Pediyatrik İleri Yaşam Desteği

Havayolu Açılması ve Ventilasyon

Sıvı ve İlaç Tedavisi

Bebeklerde Kardiyopulmoner Resusistasyon

Resüsitasyona Hazırlık

Bebeklerde Resüsitasyon

Pozitif Basınçlı Ventilasyon