Aşılama Aşı Türleri BCG Karma Aşı

Aşılama, Aşı Türleri, Çocuklarda Bebeklerde Aşı

Aşılama, kişileri belirli hastalıklara karşı koruma yöntemidir. Bedene, hastalık yaratan organizmanın zayıflatılmış bir türü verilir. Verilen doz, hastalığa ne­den olmayacak denli az olmasına karşın, bedenin, kendi antikorlarını üretmesini sağlar. Antikorlar, üre­tildikten sonra kan dolaşımında kalarak bedeni, aşı yapılan hastalığa karşı korurlar.

Difteri, tetanoz, çocuk felci, kabakulak, kızamık, kızamıkçık ve veremi de içeren pek çok enfeksiyonun aşısı vardır. Bu aşılar sayesinde adı geçen enfeksi­yonların sayısında, önemli bir azalma olmuştur. Aşı­lamanın, bireyin hastalığı kapma olasılığının ortaya çıkmasından önce yapılması gerekir. Bu nedenle sı­radan çocukluk hastalıklarına karşı aşılamanın, kü­çük yaşta yapılması gerekir. Çocuğa yapılan aşıların doğru bir kaydını tutmak, çok önemlidir.

Bazı anne ve babalar, yan etkilerini ya da komplikasyonlarını düşünerek çocuklarını aşı yaptırmaktan çekinirler. Aşılamanın olumlu ve olumsuz yönlerini değerlendirmek, bu konudaki yayınların, aşıların teh­likesini vurgulaması nedeniyle güçtür. Ancak hasta­lıkların,, çocukları çok rahatsız ettiğini ve çok önem­li ve zararlı komplikasyonlara neden olduklarını, unut­mamak gerekir. Bu nedenle anne ve babaların, var o!an koruma önlemlerinden yararlanarak çocukları­na gerekli aşıları yaptırmaları zorunludur.

Aşı Türleri, Aşı İle Korunan Hastalıklar, Aşı İsimleri

Karma aşı


Difteri, boğmaca ve tetanoza karşı etkilidir. Aşı; çocuğun birinci yaşı içinde üç ayrı doz­da verilir. İlkokula başlayınca difteri ve tetanoz aşı­larının karışımı yinelenir. Tetanoza karşı bağışıklığın sürdürülebilmesi için her 10 yılda bir tetanoz aşısı ye­nilenmelidir.
Komplikasyonları: Boğmaca aşısının beyine za­rar verebileceği yolundaki yayınlar, anne ve babalar arasında kaygı uyandırmıştır. Daha önceden geçirilmiş beyin rahatsızlıkları ya da çocukta veya birinci derece akrabaları arasında havale geçirmeye yatkın­lık konusunda bir bilgi yoksa, çocuğa, karma aşı ya­pılmalıdır. Küçük yaşlarda geçirilebilecek boğmaca, ciddi komplikasyonlara neden olabilen, önemli bir ra­hatsızlıktır.

Polio Aşısı

Çocuk felci aşısı, karma aşıyla birlikte üç dozda verilir ve bağışıklığın yitirilmemesi için her beş yılda bir yinelenir.

Kızamık Aşısı

Aşı, tek dozda ve enjeksiyon yoluyla ya­pılır. Komplikasyonları: Çocuk, enjeksiyondan son­ra genellikle ateşlenir ve hafif bir döküntü görünür. Çok küçük de olsa, havale olasılığı vardır. Daha ön­ceden havale ya da beyin rahatsızlığı geçirmiş çocuk­larda, bu olasılığa karşı dikkatli olmak gerekir.
Kızamıkçık: Buluğ çağındaki tüm kızlara, daha ön­ce hastalığı geçirmiş olduklarını düşünseler bile, tek doz olarak verilen bu aşı yapılmalıdır.

B.C.G Hastalığı (bcg) Aşısı


Bcg Aşısı Nedir; Tüberküloza karşı yapılan bu aşı, hastalı­ğa daha önce doğal bağışıklık geliştirmemiş olan 11-13 yaş arasındaki tüm çocuklara yapılmalıdır. Ço­cuğun tüberküloza karşı bağışıklığının olup olmadı­ğını anlamak amacıyla derisinin altına küçük bir en­jeksiyon yapılarak, o noktada kırmızı, hafif acı veren bir reaksiyon oluşup oluşmayacağı gözlenir. Reaksi­yon, çocuğun daha önce verem mikrobunu almış ol­duğunu gösterir. Veremlilerle ilişki kuracak çocuk­lara ve vereme yakalanma olasılığının yüksek oldu­ğu yörelerde doğan çocuklara, verem aşısı mutlaka yapılmalıdır.

Çocuklarda Boğmaca Hastalığı

Çocuklarda Boğmaca Hastalığı ve Boğmaca Hakkında Bilgiler

Boğmaca, bulaşıcı çocuk hastalıklarının en ciddilerindendir ve özellikle küçük bebeklerde, önemli sorunlara neden olabilir. Kuluçka dönemi, 7-10 gün sürer. Çocuk, hastalığı belirtiler ortaya çıktıktan son­ra 28 gün süreyle bulaştırır.

Çocuklarda Bebeklerde Boğmaca Belirtileri

Hastalık, olağan öksürük ve biraz sulu ve gürül­tülü burun akıntısıyla başlar. Birkaç gün sonra çocuk, her nefes verişinde birkaç kez öksürmeye başlar. Bu aşamada öksürük, kendiliğinden başlayabilir ya da örneğin çocuğun kucağa alınması, öksürüğün baş­lamasına neden olabilir. Sonra da çocuğun nefes al­masına olanak vermemecesine sürebilir. Öksürük bitince çocuk, gürültüyle nefes alır. Ancak özellikle küçük bebekler, nefeslerini tazeleme olanağı bulama­yabilirler. Öksürükle birlikte genellikle kusma da gö­rünür. Tedaviye karşın hastalık, haftalarca ya da aylarca sürebilir. Hastalığın başlıca komplikasyonları, grip ve kulak iltihaplarıdır.

Boğmaca Tedavi, Boğmaca Tedavisi

Bu hastalık için geliştirilmiş özel antibiyotik te­davisine zaman yitirilmeden başlanmalıdır. Ancak ök­sürük, uzun süre geçmez ve olağan öksürük şurupla­rından etkilenmez. Hafif bir sakinleştirici ilaç, genel­likle yararlıdır. Sürekli kusma, beslenmeyi güçleştirebilir. Bu durumda, yiyecekler, sık sık ancak az miktarda verilmelidir.Anneden hiçbir bağışıklık geçmediği için, bebeklerin boğmacaya karşı olabildiğince erken aşılanma­ları, yararlı olacaktır.