Sol Ana Koroner Arter (LMA)

Sol Ana Koroner Arter (LMA)Sol ana koroner arter (LMA), sol sinüs valsalvadan çıkar. Pulmoner trunkusun arkasından sol atriyumun arasından sola ve öne doğru ilerlerleyerek atriyoventriküler oluğa uzanır. Atriyoventriküler oluk düzeyinde genellikle LAD, LCX arterlerini oluŞturarak iki dala ayrılır. Bazı olgularda ise ramus intermedius diye üçüncü bir dal daha ayrılır. Ramus intermedius dalı, LAD arterinin birinci diagonal dalı ile benzer bir seyir göstererek sol ventrikül anterioruna ilerler. Olguların %0,41’inde sol ana koroner arter bulunmaz. Bu durumda LAD ve LCX arterleri sol koroner sinüsten ayrı birer ostiumlar ile direk sol sinüs valsalvadan köken alır.


Sol Anterior Desenden Arter (LAD)


Sol anterior desenden arter (LAD), anterior interventriküler olukta seyreder . Olguların 1/3’ünde apekse kadar ilerler. LAD, sol ventrikülün anterior serbest duvarına diagonal dallar ve anterior interventriküler septuma septal dallar gönderir. Bu dallar çıkı sıralarına göre adlandırılır. LAD, interventriküler septumun ön 2/3'ünü, sol ventrikülün anteriyor ve lateral duvarını, anterolateral papiller kasın bir kısmını ve sağ ventrikülün anteromediyal bölümünün 1/3'ünü besler.


Sol Sirkumfleks Arter (LCX)Sol sirkumfleks arter (LCX), sol atriyoventriküler olukta seyreder ve sol ventrikül lateraline geniŞ açılı obtus marjinal (OM) dallarını gönderir. Bunlar ana daldan çıkıŞ sıralarına göre numaralandırılır. LCX, sol ventrikülün sol kenarını ve anterolateral papiller kasın bir kısmını besler. Ayrıca atriyal dalı ile sol atriyumun ön, yan ve arka kısmını besler. LCX 'in büyüklüğü dominant olup olmamasına göre değişmektedir.

Sağ Koroner Arter (RCA)

Sağ Koroner Arter (RCA)Sağ koroner arter, sağ sinüs valsalvadan çıkarak pulmoner trunkus ve sağ atriyum arasından sağ atriyoventriküler oluktan posterior interventriküler septuma doğru ilerler. Sağ koroner arterin genelikle ilk dalı konus arteridir. Ancak konus arteri bazı olgularda direk aortadan da köken alabilir. Bazen LAD’den gelen bir dalla konus arteri anastomoz yapar ve buna ‘Vieussens halkası’ denir. Sinoatriyal nodu besleyen sinüs nod arteridir. Sinüs nod arteri, %60 proksimal RCA’dan, %40 proksimal LCX’ten ayrılır. Atriyoventriküler nodu besleyen arter ise %80 RCA’dan ve %20 Cx’den köken aldığı bildirilmiŞtir RCA’dan, daha sonra ayrılan anterior dallar sağ ventrikülün serbest duvarını besler. Bu daldan daha sonra orta ve distal RCA bileŞkesinde sağ ventriküle ayrılan dal, akut marjinal dal olarak adlandırılır.


Distalde RCA sağ dolaŞım mevcut ise PDA ve PLV dallarına ayrılır. Eğer kalbin apeksini besleyen LAD arteri küçük ise PDA, anterior interventriküler septumun üçte birini beslemek üzere apeks çevresine dallar verebilir. RCA, sağ ventrikülün ön 2/3’ünü, kalbin sağ kenarını, sağ atriyum ve interventriküler septumun arka 1/3’ünü besler.

Koroner Arter Anatomisi

Koroner Arter AnatomisiKalbin yüksek oksijen ve enerji ihtiyacı koroner arterler tarafından sağlanır. Koroner arterler asendan aortadan çıkar ve aortadan çıktığı yerlere ositum denir. Ostiumlar aort kapakçıklarının hemen üzerinde bulunan sinüs valsalvalardan çıkar ve bu sayede ostiumlar, aort kapakçıklarının açılmasından etkilenmezler. ÇeŞitli varyasyonlar bulunmasına rağmen koroner arterlerin anatomisi genel olarak benzerlik göstermektedir. Koroner arterler, köken aldıkları sinüs valsalva ve kat ettikleri seyire göre isimlendirilirler. Sağ koroner arter (RCA) sağ sinüs valsalvadan (anterior sinüs valsalva), sol ana koroner arter (LMA) ise sol sinüs valsalvadan (posterior sinüs valsalva) köken almaktadır. Posterior desenden arter (PDA) ve posteriolateral ventriküler dallar (PLV) RCA’dan köken alıyorsa sağ dominant koroner dolaŞım denir.Popülasyonun %85’inde sağ dominansi mevcuttur. Ancak %8 oranında PDA ve PLV, sol sirkumfleks arterden (LCX) köken alır ve buna da sol dominant koroner dolaŞım denir. Kodominant koroner dolaŞım ise yaklaŞık %7 dolaylarında izlenmekte olup PDA, RCA’dan; PLV ise LCX’den köken alırKoroner arterler, Amerikan Kalp Cemiyeti sistemine göre 17 segmentte incelenmektedir.