Tbc Nedir Yetiskinlerde TBC

Tbc Nedir, Yetişkin Tipi TBC

Bronkojen tbc, reenfeksjyon, post pr. enf. %90 olarak apexteki simon odaklarında dorment halideki bu basillerin uyanmasından mg. buna endojen tipte tbc denir. Diğer kısmı ise progresif pr. enf. ve nadir olarakta evvelinden direnç kazanmış org. nın bu immuniteyi zamanla unutması ve tekrardan bir exojen enf.a maruz kalması ile AC apexlerinden imm. yetersizlikler sonucu tüberküllerin birleşerek exütatif lezyonlar halinde aşağı bronşları izleyerek ilerlemeleri söz konusudur. Ortası nekroze olur buna kazeifikasyon nekrozu denir. Org- daha önceden tanıdık olduğundan- bu lezyonları daha sıkı bir kabukla sınırlamaya çalışır. Ve erişkin tip tbc.da Kaviteler gözlenir. Kavite içindeki materyalinde bir bronş ile temas kurması ile de balgamla dışarı atılır, işte bu kavite tbc lezynlarını sınırlamaya yönelik yararlı bir işlevken kavite duvarı hava ile teması ile hem basillerin daha iyi üremesi hemde bunlardan damlacık yoluyla bulaştan dolayı sakıncalı bir olaydır. AC . de üstten alta doğru ilerleyen yer yer infiltrasyonlarla, giderek normal AC parankim dokusunun kaybolduğu ve yerini bağ dokunun aldığı gözlenir. Bronş yolu ile diğer AC'e yayılır. Birkaç ay sonra durur sonra tekrar başlar ve böyle atak dönemleriyle seyreden bir klinik tablo oluşturur. Tbc.lu hst N. AC doku kaybına bağlı oksijen yet. sonucu hipoxemiden ölürler.

Nadirende AC Alveollerine sağ kalp yetm. den veya alveol kapil anevrizmaları ile hemoptizi sonucu boğulma ile ex mg. Bazen fibrozis yerine kireç çökmesi ile kalsifikasyonlar sonucu pr. enf. görünümü verir.

Semptomlar

Öksürük : Başlangıçta kuru, kavitelerin bronşlara açılması ile iltihabi
Ateş : Mo yavaş üremesi ve exotoxinleri olmayışı ile subfebril, hafif
Hemoptizi : %50 olguda, ya tam veya balgamda çizgi tarzında. Kavite duvarında pulm. a. ile bronşial
a. arası anevrizmalar ile.
Terleme . ve Zayıflama.
Ayrıca FM bulgusu ol. derin ins. sonunda (Posttüssif) üst zonlarda ince railer.

Tüberkülin testi: Vücud tbc basil proteininin saflaştırılmış deriveleri. PPD. Cilt üz. e mantoux işlemiyle zerk sonucu 72 h. e kadar lokalize bir şişlik kızarıklık, mg. ise bu ya doğal bir enf. veya önceden yapılmış BCG aşısına (yalnız bunda 5, 10 mm. e kadar lezyon gör.) bağlıdır. Testin yanlış olarak negatif olması hali; Booster belirtisi belirtisi denilen aynı yere üst üste 1hft. arayla yapılan ve lokal olarak mg. lezyonlarda, Ağır hast. lar, anteallerjik dönem, immunosüpresif tedavi, exantemli hst. geçirme, hücresel imm.i bozan sarkoidozis, hodking ile yanlış uyg ve %5 tbc. li hs. da PPD nirr (-) olm.

TBC Tedavisi

Tedavide KT, Rezeksiyon Cerrahisi Kollaps metodları kullanılmak­tadır.. Ama en etkilisi KT. dir. Bunda da genel prensip uygun dozda, yeterli sürede ve tercihen kombine tedavi uyg. Böyle kullanılmadığı taktirde rezistant gelişme, olsılığı ile hastalığın iyileşmemesi söz konusudur.

Rezistans

Primer rez.; hasta hiç tbc tedavigörmemiş ve kullandığı ilaca rağmen basiller üreyebiliyorlarsa . Sekonder rez.; hastanın basilleri önceleri ilaca hassas iken sonraları yanlış tedavi sonucu basilin kazanmış old. direnç.
INH: ızoniazid 100mg tab. günlük doz : 300mg. (sabah aç karna tek doz.)
* KC . üz.e toxik etki ile hepatit.
* Periferik nöropati
* Epileptik korrvülzyonlar
RM: Rifampisin 300mg. tab. Gün. Doz: 600mg. (sabah aç karna 2 tane)
*KC. hepatit. Bulantı, kusma, transaminazlarda yük. kesildiğinde KCF. leri N.e döner ve tedaviye devam edilir.
* Grip send. ateş, kırıklık, başağrısı, deri dök.
* Nadiren BY, anemi. STREPTOMİSİN: 1gr. lik flakon İM
8. kafa çiftine etki ile denge ve işitme boz.
EMB: Etambutol. 500 mg. Tab. GD. 1-1. 2gr. Basil üremesinin hızlı old. dönemlerde kull.
* Optik sinir üz. görme alanını daraltır. Papil ödemi.
PZA: Pirazinamid. 500mg. Tab. GD. 2-3gr. minör ilaç. makroafaj içinde yavaş üreyen basillere etkili. "Kemik, mafsal ağrısı. *Kan ürik asit yük.
PAS: 12-18gr. GIS. te bulantı kusma Guatrojen THZ: Thiocetoza. 150mg. GD. K. İ, KC, Böbrek. Etionamid: 250mg. draje. Vücud pigment artışı. KC. GIS. üz. Sikloserin: 500mg-750mg. kap. GD. 0. 5-1gr. Viomisin *Kanamisin *Steptomisin gibi 1gr. Kapromisin.