Ozofagus Nedir

Özofagus NedirÖzofagus hipofarinksten başlayıp mideye kadar uzanan müsküler tüp şeklinde ince duvarlı, içi boş bir organdır. Üstte altıncı servikal vertebra, altta onbirinci torakal vertebra hizasında yer alır. Genel olarak erkeklerde 25 cm (23-30 cm), kadınlarda 23 cm (20-26 cm) olarak kabul edilir. Dişlerden krikofaringeusa kadar olan kısım erkeklerde ortalama 15 cm, kadınlarda 14 cm’dir. Dişlerden itibaren mide ile birleştiği bölgeye kadar ortalama 38-42 cm’dir ve kadınlarda 2 cm daha kısadır. Genişliği boşken 1-1.5 cm iken dolunca 2.5-3 cm kadar genişler. (Özofagus ca)Anatomik olarak üç bölüme ayrılır;1. Servikal özofagus: Krikofaringeus seviyesinden birinci torakal vertebra hizasına kadar olan kısım.2. Torasik özofagus: Birinci torakal vertebradan özofagus hiatusuna kadar uzanan kısım.3. Abdominal özofagus: Özogagus hiatusundan başlayıp özofagogastrik bileşkede sonlanan kısım.Özofagusta komşu kaslar, damarlar ve organlar dört önemli darlığa sebep olurlar;1.Özofagusun en dar yeri olan, üst bölgede krikofaringeal kasın neden olduğu darlık.


2.Aortik kavisin özofagus duvarını çaprazlamasıyla oluşan orta bölgedeki darlık.


3. Sol ana bronşun özofagus duvarını çaprazlamasıyla oluşan orta bölgedeki darlık.


4.Diafragmatik hiatus ve gastroözofagial sfinkter tarafından oluşturulan alt darlık.


Özofagusta oldukça zengin lenf ağı bulunur. Lenfatik drenaj longitudinal yönde, yukarı veya aşağıya doğru olabilir. Özellikle lamina propria, muskularis mukoza ve submukozada bulunan bu lenfatik ağ nedeniyle karsinomların intramukozal ve submukozal yayılımı çok sık görülür.Özofagusun lenfatikleri inferior tiroid arter, bronşial ve özofagial arterler ve sol gastrik arteri (çöliak aks) takip eden lenf nodları vasıtasıyla internal juguler, subkarinal, paraaortik, paratrakeal, paraözofagial, parakardiak ve çöliak lenf nodlarına drene olur.