Spondiloartropati Nedir

Spondiloartropati NedirSpondiloartropatiler orjinleri net olarak aydınlatılamamış ancak ortak genetik, epidemiyolojik, klinik ve radyolojik belirtilere sahip; öncelikle sakroiliak eklemleri ve omurgayı tutan; eklem belirtileri yanı sıra, eklem dışı organ tutuluşuna da yol açan heterojen bir grup hastalıktır. Spondiloartropatilerde;- Romatoid faktörün negatifliği,


- HLA-B27 doku antijeninin pozitifliği,


- Sakroiliit ve spondilit şeklinde aksiyel iskeletin tutuluşu,


- Öncelikle alt ekstremite eklemlerini tutan periferik oligoartrit,


- Entesopati varlığı,


- Ürogenital ve barsak enfeksiyonları, psöriatik deri lezyonları, anterior üveit atakları,


- Özellikle genç yaşlarda başlangıç


- Pozitif aile hikayesi bilinen ortak klinik özelliklerdir.Spondiloartropatili hastalarda klinik semptoma yol açan neden inflamatuar bel ağrısı ve özellikle alt ekstremiteleri tutan asimetrik periferal artrittir. İnflamatuar bel ağrısının tipik klinik semptomu gece istirahatte olması ve egzersizle düzelmesidir. Hastalığın erken döneminde alt bel ağnsmm temel nedeni sakroiliittir. Daha geç dönem bel ağrılarının nedeni ise değişik spinal alanlardaki inflamasyondıır. Bazı spondiloartropatili hastalarda ise inflamatur bel ağrısının nedeni pelvisin farklı lokalizasyonlarında meydana gelen entesitlerdendir. Spondiloartropatiler klinik temeli farklı olan;


- Ankilozan spondilit (AS),


- Reaktif artrit (ReA,Reiter Sendromu),


- Psöriaîik artrit (PsA),


- Enteropatik artrit (EA) gibi hastalık alt gruplarından oluşur.Herhangi bir gruba girmeyen, inflamatuar bel ağrısı veya entesit yada pozitif aile hikayesi ile kombine olan, periferik artritin karekteristik paterni mevcut bulunan hastalıklar ise Avrupa Spondiloartropati Çalışma Grubu (ESSG) tarafından ''belirlenemeyen spondiloartropatiler (bSpA)' olarak beşinci alt grubu olarak sınıflandırılmıştır. Bu alt gruplar arasında geçiş, üstüste binme ve birarada bulunma spondiloartropatiler için tipiktir.Spondiloartropatilerde tutulan anatomik sahalar farklı


lokalizasyonlardaki periferal ve aksiyel eklemler ve kas tendon


yapışma alanlarıdır. Bu alanlar:Sakroiliak eklemler,


İntervertebral disk anulus fibrozis'i,


Vertebra, faset eklemler,


Kostosternal ve kostovertebral eklemler,


Manibriosternal eklemler,


Simfizis pubis


Entesital alanlar (spina iliaka, tuber iskiadikum),


Ekstremite eklemleri (kalça, omuz) dir.Spondiloartropatilerde temel olarak tutulan eklemler sakroiliak-eklemlerdir. Spondiloartropatilerin prototipi olan ankilozan spondilitte tutulum en sık ve patognomoniktir. Sakroiliit ankilozan spondilitin en erken radyografik belirtisidir. Ankilozan spondilitin geç döneminde vertebral ligamanların ossifıkasyonu ve ankilozu nedeni ile tutukluk artar diskte, eklemlerde ve vertebralarda ağrı ve deformiteler oluşur.Kaynak; http://zehirlenme.blogspot.com