Yumusak Doku Tumoru ve Radyoterapi

Yumusak Doku Tumoru ve Radyoterapi
Büyük yumuşak doku tümörlerinde ve yüksek dereceli lezyonlarda lokal kontrol sağlamak amacıyla tümör yatağına radyoterapi uygulanmaktadır. Genel olarak uygulanan doz 60-70 Gy arasında değişmektedir Son çeyrek yüzyılda radyoterapi YDS lokal kontrolünde önemli bir tedavi aşaması olmuştur. Preoperatif radyoterapi ile ekstremite koruyucu cerrahi imkanı artmıştır.
Subkutanöz veya intramusküler yerleşimli, 5 cm’den küçük, yüksek dereceli sarkomlar veya farklı büyüklükte ki düşük dereceli sarkomlar 1-2 cm çevre yağ ve kas dokuyuda içine alacak şekilde geniş eksizyon yapılabilecekse tek başına cerrahi yeterli olacaktır. Eğer cerrahi sınır yakınsa, kısmi ekstramusküler tutulum varsa veya lokal nüks ana nörovasküler dalın kesilmesi veya amputasyonla tedavi edilecekse, adjuvan radyoterapi cerrahi rezeksiyona eklenerek lokal nüksün olasılığı azaltılır.214 Fakat bir çok çalışmada subkutanöz veya intramusküler sarkomların %5-10 lokal nüks oranında tek başına geniş eksizyon ile tedavi edildiği gösterilmiştir.
Preoperatif Radyoterapi
Yumuşak doku sarkomlarında neoadjuvan radyoterapi de oldukça sık uygulanan bir tedavi şeklidir. Operasyon öncesi radyasyon kullanımı, tümör nekrozuna neden olmanın teorik avantajına sahiptir. Bu suretle tümör boyutunu ve cerrahi sırasında tümör kontaminasyonunu azaltır. Ayrıca postoperatif radyoterapi ile karşılaştırılan preoperatif radyoterapide daha az radyasyona maruz kalınır, bu da potansiyel olarak normal doku için daha az hasara yol açar.
Standart radyasyon marjini 5-7cm olmasına rağmen bazı merkezler 15 cm’den büyük tümörler için daha geniş marjinler kullanmaktadır. Birçok klinikte 25 bölümde verilen tipik preoperatif doz 50 Gy’dir.
Ekstremite koruyucu cerrahi ile birlikte preoperatif ve postoperatif radyoterapi uygulanmış hastaların değerlendirildiği bir çalışmada; radyoterapi tipleri arasında anlamlı bir farklılık saptanmamıştır, ayrıca yara ile ilgili komplikasyonların preoperatif radyoterapi alan hastalarda anlamlı olarak daha fazla olduğu görülmüştür.216 Bu nedenle preoperatif radyoterapi tümör lokalizasyonu ve tümör boyutu dikkate alınarak seçilmiş hastalara uygulanmasını önerilmektedirdir.
Bu bulgular da göstermektedir ki, yumuşak doku sarkomlarında uygulanan preoperatif radyoterapi, postoperatif radyoterapi'ye benzer oranlarda etkinlik göstermektedir ancak özellikle büyük tümörlü hastalarda ve alt ekstremite yerleşimli tümörlerde yara komplikasyon oranları anlamlı şekilde yüksek olduğundan seçilmiş olgularda ve gelişmiş radyoterapi teknikleri ile birlikte uygulanmalıdır.
http://zehirlenme.blogspot.com/