Amniyon Zarinin Guvenirligi

Amniyon Zarının Güvenirliği
Öncelikle  donör   materyali   temiz   ve   aseptik   şartlar   altında   alınmalı   ve saklanmalıdır. Enfeksiyon ajanlarının geçişi  insan  organ  ve   dokularının transplantasyonuyla   birliktelik   gösteren   risklerden   biridir.  Bu nedenle organ transplantasyonuna   uygulanan güvenlik   kriterleri AZ   transplantasyonu   için   de uygulanmalıdır.
Potansiyel donörün saptanmasından sonra HIV, HBV, HCV ve Creutzfeldt-Jacob Virüsü alma riskleri araştırılmalıdır. Ayrıca sifiliz testi de uygulanmalıdır. CMV ve toksoplazma testleri AM dahil çoğu doku transplantasyonu için uygun değildir (50).
Amniyotik zarın kullanılabilmesi için 4 farklı hazırlama yöntemini vardır (51);
-     Gliserol
-     Radyasyon
-     Lipofilizasyon
-     Kriyopreservasyon
AMNİYON ZARININ KULLANIM ALANLARI Oftalmolojide Kullanım Alanları
1- Symblepharon tamiri
2- Kimyasal ve termik bulbüs oküli yanıkları
3- Korneal yüzey defektleri, perforasyonlar ve ülserler
4- Sympatic Bullous Keratopaty
5- Keratopaty
6- Nüks eden Pterygium
7- Oküler skatrisyel Pemphigoid ve Steven-Johnson sendromu
8- Parsiyel Limball Stem-Cell
9-  Glokom cerrahisi ve trabekulektomi sonrası hava kabarcıklığı filtrasyonlarının önlenmesi
10- Konjunktival skar revizyonu
11- Geniş oküler yüzey neoplazilerinin eksizyonları
12- Kronik alerjik kerato-konjunktivitisler
13- Herpetik ve nörotrofik keratitisler
14- Acanthomoeba keratitisi
15- Desmatosel Oluşumu ve Kornea Perforasyonunda
16- Sklera Perforasyonunda
17- Limbal Kök Hücre Transplantasyonu
18- Kimyasal ve Termal Yanıklarda
B. Genito-Üriner Sistemde Kullanım Alanları
1- İdrar kesesi rekonstrüksiyonu
2- Üretra rekonstrüksiyonu
3- Vajina ve vulva rekonstruksiyonu
4- Ovarial ve uterus defektlerinin tamiri
5- Ovarium ve uterus adezyonlarının önlenmesi
C. Abdominal Cerrahide Kullanım Alanları
1- Dalak yırtılmalarının tamiri (75) 2-Safra yolları rekonstrüksiyonu
3- Karın duvarı defektlerinin (gastrochisis, omphalocell) tamiri
4- Abdominal adezyonların önlenmesi
D. Sinir Sisteminde Kullanım Alanları
1- Periferal sinir anastomozlarında adezyonların önlenmesi
2- Spinal kord yaralanmaları ve miyelomeningosel olgularının tamiri
E. Ortopedik Cerrahide Kullanım Alanları
1- Tendon adezyonlarının önlenmesi ve iyileşmesinin hızlandırılması
2- Artritik eklemlerde interpozisyon artroplastisi
F. Diğer Sistemlerde ve Hastalıklarda Kullanım Alanları
1- Kronik iyileşmeyen ekstremite yaralarının tedavisi
2- Yanıkların tedavisi
3- Trakeal epitelizasyonun sağlanması
4- Doku kayıplı ve enfekte yaraların sağaltımı