Ust Ekstremitenin Lenfatik Dolasimi

Üst Ekstremitenin Lenfatik Dolaşımı
Üst ekstremite lenf nodları proksimalde 3 büyük lenf grubuna drene olur. Aksiller, deltopektoral ve kübital lenf nodlarıdır.
Yüzeyel lenf damarları yüzeyel venlerle birlikte distalden proksimale ilerlerler. 1.ve 2. parmak ile elin radyal taraf lenfini alarak sefalik veni takip ederek deltopektoral lenf nodlarına (infraklavikular) drene olurlar. 3., 4., 5. parmak ile elin hipotenar bölgesinin lenfini alarak basilik veni takip ederek önce kübital lenf nodlarına (supratroklear), sonra da brakial lenf nodlarına drene olur. Parmakların ve elin palmar yüzündeki lenf damarlarının, önkola geçmeden elin dorsal tarafına geçmesi nedeni ile ödemin önkoldan önce neden el dorsumunda olduğunu açıklar. Derin lenf damarları ise derin damarları takip ederek aksiller lenf nodlarına drene olurlar.