Cevre Sorunlari İle İlgili Bilgiler

Çevre Sorunları, Çevre ve Sorunları İle İlgili Bilgiler

Canlıların ve cansız unsurların oluşturduğu ortama çevre denir. Gü­nümüzde hızla artan dünya nüfusu, hızlı sanayileşme ve sağlıksız kent­leşme, nükleer denemeler, tarım ilaçları, yapay gübreler, deterjanlar gibi kimyasal maddeler giderek çevreyi kirletmeye başlamış, bunun sonucu olarak kirlenen hava, su ve toprak, canlılar için zararlı olabilecek boyut­lara ulaşmıştır. Bu kirlilik çevre sorunu olarak değerlendirilebilir. Çevre­nin kirlenmesi bazı canlı türlerinin yaşam alanlarını daraltarak çoğalma­sını engellemekte ve bazı canlı türlerinin azalması ya da yok olması eko­lojik dengenin bozulmasına sebep olmaktadır.

Çevre kirliliği sorunlarının esas sebebi de bu ekolojik dengenin bozulmasıdır.

Çevre sorunlarının çok boyutlu oldukça geniş bir konu olması, bütün bilim dallarını ilgilendirmesi, önlem alınmazsa gelecekte çok daha tehli­keli boyutlara ulaşma ihtimali insanlarda çevre bilincinin uyanmasına neden olmuştur. Bu konuda ilk çalışma Birleşmiş Milletler Çevre Teşkilatı tarafından gerçekleştirilmiştir. 1972 yılında Stockholm'de düzenle­nen "Dünya Çevre Sorunları Konferansı" ile doğanın korunmasına önem verilmesi, ekolojik dengenin daha fazla bozulmasının önlenmesi ve do­ğal kaynaklardan azami ölçüde faydalanılmasının yanı sıra tasarruf ted­birlerinin alınması gündeme gelmiştir. Bu konferansla çevre konusu ilk defa uluslararası düzeyde ele alınmış olup, çevre sorunlarının tüm dün­yada gündem oluşturmasına sebep olmuştur. Stockholm Konferansının ardından Birleşmiş Milletler Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu tara­fından hazırlanan "Ortak Geleceğimiz" adlı raporda gelecek nesillerin de ihtiyaçlarını dikkate alan, "Sürdürülebilir ve Dengeli Kalkınma"nın gerekliliği vurgulanmıştır.

Teknolojik gelişmelerin hızla ilerlemesi beraberinde büyük çevre so­runlarını da getirmektedir. Bu bölümde özellikle insanların hayatı ve ge­leceği açısından önemli çevre sorunlarından olan hava, su, toprak kirlili­ği, gürültü, radyoaktif kirlilik, erozyon, ozon tabakasının incelmesi ele alınacaktır.