Protista Nedir Protistalar Hakkinda

Protistalar, Protista Alemi Nedir

Tek hücreli canlılardır. Zarla çevrili çekirdek ve diğer hücre organelleri vardır. Protistalar, bir hücreliler ve bazı alglerden meydana gelir­ler.

1) Hayvansal Tek Hücreliler (Protozoalar): Mikroskobik canlılar olup dört gruba ayrılırlar.

a) Kamçılılar ( Flagellata):
Hareket organeli olarak bir yada birkaç kamçı bulundururlar. Çoğu pigment içeren plastidlere sahiptir. Kendi besinlerini kendileri yaparlar. Ba­zıları serbest, bazıları saprofit, bazıları da parazittir. Çoğalmaları ikiye bö­lünme ile olur.

Öglena ve Trypanasoma kamçılıların en tanınmış örnekleridir. Öglena tatlı sularda yaşar. Yapısında bir ya da iki boşaltım kofulu bulunur. Önde bir ya da iki tane kamçılan bulunur. Öglenalar klorofil pigmenti içerdiklerinden yeşil renklidir. Bazı kamçılılar insanlarda hastalıklara neden olurlar. Örne­ğin; Trypanasoma gambiense uyku hastalığının, Leishmania donovani Kalaazar'a (kara hummaya), Leishmania tropica ise şark çıbanının nedeni olan parazitlerdir.

b) Kök Ayaklılar (Rhizopoda= Sarcodina):
Besinlerini ve hareketlerini pseudopod adı verilen yalancı ayaklarla sağlayan bir hücrelilerdir. Kamçılılar ve sillilere göre daha az organel içer­diklerinden daha basit yapılı organizma sayılırlar. Amipler tatlı sularda ya­şarlar. Besinlerini sitoplazmalarında meydana getirdikleri besin kofulları i-çerisinde sindirirler. İnsanda amipli dizanteriye sebep olan türleri tehlikelidir ve parazit olarak yaşarlar.

c) Sporlular (Sporozoa):
Omurgalı ve omurgasız hayvanlarda parazit yaşarlar. Besinlerini osmozla alırlar. İnsanlarda sıtma hastalığına sebep olan Plasmodium malaria bu gruba tipik bir örnektir. Sporla çoğalırlar.

d) Silliler (Ciliata):
Vücut yüzeyleri sillerle örtülü canlılardır. Denizlerde ve tatlı sularda yaşarlar. Bazıları omurgalı hayvanlarda ortak yaşama uyum sağlamıştır. Ay­rıca sitoplazmanın sertleşmesiyle meydana gelen ve canlı bir tabaka olan pelikula ile vücudun şekli sabit tutulur. En bilinen örnek Paramecium (terlik­si hayvan)'dur.

2) Tek Hücreli Algler (Algae = Su Yosunları)

Alglerin çoğu kloroplast taşımaları ve selüloz hücre duvarına sahip olmaları nedeniyle bitki benzeri protistler olarak kabul edilirler. Tümü sular­da yaşar. Daha uygun ortam bulabilmek için yer değiştirme hareketi yapar­lar.

Bunlar fitoplankton olarak adlandırılan organizmaların büyük bir bö­lümünü oluştururlar.

3) Fungus Benzeri Protistler (Cıvık Mantarlar, Küf Mantarları):

Cıvık Mantarlar: Belirgin bir hücre şekli olmayan, çok çekirdekli sitoplazmaya sahip organizmalardır. Parazit yada saprofit beslenen organizma­lardır. Eşeyli veya eşeysiz çoğalırlar.

Küf Mantarları: Küf mantarları, genellikle bitki parazitidir. Başta pa­tates olmak üzere soya, tahıl ve kavun gibi değişik bitkilerde zararlara sebep olurlar. Bunların en karakteristik özellikleri ipliksi yapılarıdır.