Kardiyojenik Sok ve Tedavisi

Kardiyojenik Şokta Tedavi ve Bakım

Hastanın solunum durumu değerlendirilir ve oksijen verilir.
Hastada pulmöner ödem nedeniyle hırıltılı ve hızlı solunum görülebilir. Bu nedenle solunum sesleri dinlenir, arteryel kan gazları ölçü­lür, göğüs filmi çektirilir ve sonuçlar not edilir. Hasta entübe edilerek pozitif basınçlı yardımcı solunum aygıtına bağlanabilir. Bu yapılma­dıysa hemşire maske ile oksijen verir ve derin soluk alma-öksürme egzersizleri yaptırır.

Hastanın böbrek fonksiyonları değerlendirilir; . Miyokard fonksiyonlarında^ azalma nedeniyle böbreklere gelen kan akımı azalmış olabilir. Bu durumda hastanın idrar miktarı aza­lır. Hemşire hastanın aldığı ve çıkardığı sıvı miktarını dikkatle izle­meli ve kaydetmelidir.

Böbrek fonksiyonlarını değerlendirmek amacıyla idrar kateteri ta­kılır, BUN (kan üre nitrojeni) ve kreatinin değerleri ile çıkardığı idrar miktarı saatte bir ölçülür. Hastanın kardiyak fonksiyonları değerlendirilir; . Miyokardın yetersiz beslenmesi nedeniyle, özellikle miyokard en­farktüsü geçiren hastalarda kardiyak aritmiler görülebilir. Hemşire­nin kalp atımlarını monitörden dikkatle izlemesi ve kaydetmesi ge­rekir.

Hastanın mental durumu değerlendirilir;

Beyne giden kan akımının azalması nedeniyle hastanın bilinç dü­zeyinde değişmeler meydana gelebilir. Hemşire bu değişimleri izler ve kaydeder.
Hastaya uygun pozisyon verilir;

Hasta sırtüstü yatırılır. Yatağın başı hafifçe kaldırılabilir.
Hastanın yaşam bulguları izlenir ve hemodinamik ölçümleri yapılır; . Hemşire hastanın yaşam bulgularını her 15 dakikada bir dikkatle izler ve not eder.

Hemodinamik ölçümlerin yapılabilmesi için gerekli olan araç ge­reçlerin hazırlanmasına yardım eder. Hekim, arteryel kan basıncı kateteri, pulmoner arter kateteri, CVP kateterleri yerleştirebilir. Hemşirenin bunlara ilişkin ölçümleri dikkatle yapması ve kaydetme­si gerekir.
Hekim istemine uygun olarak ilaç tedavisi yapılır; . İlaç tedavisinde amaç, kalp kasının iş yükünü azaltırken koroner kan akımını artırmak ve kardiyak outputu (bir dakika içinde kalp ta­rafından pompalanan kan miktarı) düzenlemektir. Bu amaç için çe­şitli ilaçlar kullanılabilir. Bunlar; Alfa adrenerjik ilaçlar (Alfamimetik): Vazokonstriksiyon yaparak, kalbin kasılma gücünü artırırlar ve kan basıncını yükseltirler. Örne­ğin Phenlephrine (Neosnyephrine).

Beta adrenerjik ilaçlar (Betamimetikler): Miyokardın kasılma gücü­nü artırırlar. Örneğin isoproterenol (Isuprel) ve dobutamine (Dobut-rex).
Alfa-Beta adrenerjik ilaçlar : Her iki etkiyi birlikte gösterirler. Örne­ğin; Norepinephrine (Levophed), epinephrine (Adrenalin), dopami-ne (Intropin).
Vazodilatatörler; Kalbin oksijen gereksinimini, kalbe dönen kan mik­tarını azaltır ve kan basıncını düşürürler. Koroner damarları geniş­leterek göğüs ağrısını azaltırlar. Örneğin; Nitroglycerin (Tridil) ve nitroprusside (Nipride)
Diüretikler: Kardiyak konjesyon ve pulmoner ödemi azaltırlar. Örne­ğin; furosemide (Lasix)
Bunların dışında antiaritmik ilaçlar, antikoagülanlar, dijital glikozitleri de verilebilir.
Hastanın yaşam bulguları 15 dakika aralarla izlenir; Pulmoner arter basıncı, pulmoner kapiller uç basıncı, santral venöz basıncı, arteryel kan basıncı değerleri, arteryel ve venöz oksijen basınçları da sık aralarla izlenir ve kaydedilir.
Hastanın ağrısı giderilir;

Bu amaçla hasta sakinleştirilir, ağrının yeri ve niteliği hakkında veri toplanır, hastayla konuşarak anksiyetesi azaltılır, ağrı kesici ilaçlar ve sedatif ilaçlar verilir.
Bütün bunlar yapılırken hemşire soğukkanlı olmalı ve hastanın du­rumuna, hekimin istemine göre yapılacak işlemleri önem sırasına koymalı ve zaman kaybetmemelidir.