Testis Androjen Uretimi

Testislerden Androjen Üretimi

Erkekte, dolaşımdaki majör androjen testosterondur. %95’inden fazlası testis kaynaklıdır. Normal fizyolojik şartlarda, testislerdeki Leydig hücreleri testiküler androjenlerin majör kaynağıdır. Leydig hücreleri asetat ve kolesterolden testosteron sentezlemek üzere, gonadotropinler tarafından, primer olarak lüteinize edici hormon tarafından uyarılır. Spermatik vendeki testosteron konsantrasyonu 40-50 µg/dl olup periferik venöz dolaşımdaki düzeyin yaklaşık 75 katıdır. Normal şartlarda erkekte, periferik venöz dolaşımdaki testosteron konsantrasyonu 611±186 ng/dl’dir. Testisi spermatik ven yoluyla terk eden diğer androjenler androstenediol, androstenedion (3 µg/dl), DHEA (7 µg/dl) ve DHT’dir (0,4 µg/dl). Bu androjenlerin konsantrasyonu spermatik vendeki testosteron konsantrasyonundan çok daha düşüktür; toplam konsantrasyonları testosteron konsantrasyonunun %15’inden daha azdır.

Đnsanda günlük testosteron üretim oranı 6-7 mg/g’dır. Adrenal bezlerden üretilen androstenedion gibi diğer steroidlerin periferik metabolizmayla testosterona dönüştürülebilmesine rağmen, bu androjenler toplam plazma testosteron üretiminin %5’ten azını oluştururlar. Testosteronun plazma yarı-ömrü 10-20 dakika olup bilateral orşiektomi yapılmasını takiben, bir erkek 1-2 saat içinde fonksiyonel olarak kastrasyon durumundadır. 25-70 yaş arasında serum testosteron düzeyi yaş ile belirgin olarak ilişkili değildir ancak 70 yaşından sonra, yavaş yavaş yaklaşık 500 ng/dl düzeyine inmektedir. (Androjen nedir)

Toplam serum testosteronunun yaklaşık %2’si, 15 ng/dl konsantrasyonda bulunan serbest testosterondur. DHT’a metabolize edilmek üzere prostat tarafından “uptake” (alınma) sürecinde kullanılan madde serbest testosterondur. DHT, testosteronun A halkasındaki çift bağın, 5α-redüktaz enziminin etkisiyle, redüksiyonu sonucunda oluşur. 5α-redüktaz enziminin iki izoformu bulunmaktadır (tip I ve tip II). Tip II izoformu normal erkekte aksesuar cinsiyet dokularına ve prostatın fibromusküler stromal kompartmanına lokalizedir. Tip I izoformu cilt, prostatik epitel ve az miktarda prostatik fibromusküler stromada bulunmaktadır. Tip II izoformun prostatta klinik olarak anlamlı durumda bulunan tek izoform olduğu belirtilmektedir

Normal erkekte plazma DHT konsantrasyonu 56±20 ng/dl’dir. DHT prostattaki majör androjendir ve androjen reseptörlerine bağlanır, aktive eder ve hücresel süreçleri düzenler.