Asiri Aktif Mesane

Aşırı Aktif MesaneAAM sık idrara çıkma, noktüri, acil sıkışma hissi, ve/ veya sıkışma tipi idrar kaçırma ile karakterize, bu semptomları açıklayabilecek lokal patolojik veya metabolik nedenin bulunmadığı semptomatolojik bir tanımdır. AAM, Avrupa ve Amerika ‟da erkek ve kadınların yaklaşık olarak %16‟sını etkilemektedir. Erkek ve kadınlarda benzer oranlarda ( %16-%16,9 ) görülürken, AÜSS ile benzer şekilde prevalansı yaşlanmayla beraber artmaktadır. İdrar kaçırma olan ( ıslak ) ve olmayan ( kuru ) AAM yakın oranlarda ( %9,3 - %7,6 ) görülürken, erkeklerde kuru AMM, ıslak AAM ye göre daha yüksek oranda görülmektedirErkeklerde AAM semptomları sıklıkla DAA ( aşırı aktif detrusor ) veya bozulmuş detrusor kontraksiyonları gibi mesane disfonksiyonuna, MÇO ‟ya veya MÇO ve mesane disfonksiyonu kombinasyonuna bağlı olarak görülür.DAA, AAM semptomlarının yaygın sebebidir ve ürodinamik olarak mesanenin dolum fazı sırasında meydana gelen istemsiz detrüsör kasılmaları ile karakterize ürodinamik bir bulgudur. DAA ve MÇO sıklıkla beraber bulunur.Detaylı ve bilinçli anamnez tanı koymada son derece önemlidir. Mesane çizelgesi subjektif anamnezin daha objektif bir hale getirilmesi gereken bir incelemedir. İdeali 3 günlük çizelgenin doldurulmasıdır. Fizik muayene tam bir ürolojik, jinekolojik ve nörolojik değerlendirme gerekir. İdrar analizi hastanın ilk başvurusunda mutlaka yapılması gereken bir incelemedir. Kreatinin tayini böbrek fonksiyonları hakkında bilgi vermesi açısından yapılması gereken bir incelemedir. AAM nedeni olabilecek, olası risk potansiyeli yüksek nedenlerin öncelikle üst üriner sistemi etkilemesi söz konusudur. Bu durumda ultrasonografi üst üriner sistemin değerlendirilmesi için en değerli ve güvenilir yöntemdir. İdrar akım hızı ve rezidü idrar tayini basit bir üroflowmetri yapılıp USG ile rezidü tayini oldukça önemli bilgiler verebilir.


Yaşlanan mesaneYaşlanmayla beraber fizyolojik fonksiyonların çoğunda bir azalma görülür. AÜSS de yaşla birlikte artmaktadır ve yapılan ürodinamik çalışmalarda ileri yaşla beraber mesane kapasitesinin azaldığı, detrüsörde istemsiz kontraksiyonların daha sık görüldüğü, idrar akım hızının zayıfladığı ve işeme sonrası artık idrar miktarının arttığı tespit edilmiştir.Yaşlanmayla beraber mesanede artan fibrozise bağlı kontraksiyon hızında da azalma meydana gelmektedir. „yaşlı mesane‟, detrüsörde artmış aktivite, bozulmuş kontraktilite veya her ikisinin birlikte görülmesi ile karakterizedir. Mesanenin yaşlanması ile birlikte görülen semptomların fizyopatolojik mekanizmalarını araştıran çalışmalar yetersizdir. Bunun temel nedenleri mevcut fonksiyon bozukluğunun yaşa mı yoksa birlikte bulunabileceği prostat büyümesi, nörolojik hastalıklar gibi ek patolojiler veya kullanılan ilaçlara mı bağlı olduğunun ayırt edilmesinin çoğu zaman oldukça güç olmasıdır.