Sistit Nedir

Sistit NedirABD‟ de 4 ile 6 milyon akut bakteriyel sistit olgusunun genç kadınlarda görüldüğü ve 20 ile 40 yaş arası kadınların %25- 30‟unun İYE‟si bulunduğunu hesaplamıştır. Cinsel ilişki ve kondom kullanımı risk faktörleri olarak karşımıza çıkar. Cinsel partnerlerin üriner ve fekal floralarında benzer E. Koli‟lerin gösterilmesi ile üropatojenlerin seksüel transmisyonun olduğu ileri sürülmüştür. Çok nadir görülse de, idrar yollarında altta yatan yapısal ya da fonksiyonel bir bozukluk olmadan genç erkeklerde de akut sistit görülebilir. Bu enfeksiyonlar sıklıkla sünnetli olmamayla, cinsel aktiviteyle ya da HIV enfeksiyonuyla birliktelik gösterir. Etyolojik ajanların oldukça dar bir spektrumu akut sistite neden olur: e. Koli %80‟inde ve S. Saprofitikus %5-15‟inde [31] diğer nadir görülen organizmalar arasında Klebsiella türleri, P. Mirabilis ya da enterokoklar bulunur. Akut komplike olmayan sistit mesane ve üretrada inflamasyona yol açar. Disüri, frequency, urgency, az miktarlarda idrar yapma ve suprapubik ya da alt abdominal ağrı görülen klinik semptomlar içinde yer alır. Hematüri ve kötü kokulu idrar görülebilir. Akut sistiti olan erkeklerde nongonokokal üretrite benzer bir sendrom olabilir.


Akut sistitin laboratuar tanısı bakteriüri, piyüri ve hematüriyi gösteren idrar tahlilinin mikroskopisine dayanır. İdrar kültürü belirleyici test olarak yerini korumaktadır ve semptomatik hastalarda, idrarda 100 ya da daha fazla cfu/ml bulunması genellikle enfeksiyonu gösterir.Akut sistit düşündüren semptomlar ve işaretler bulunan ve komplike edici faktörlerin bulunmadığına kanaat getirilen kadınlarda, piyürinin, hematürinin ya da bakteriürinin ya da bunların kombinasyonunun pozitif olduğu bir idrar tahlili, İYE‟nin bulunduğuna dair yeterli bilgi sağlar ve idrar kültürü alınması iptal edilebilir. Ancak tüm erkeklerde tedavi öncesi idrar kültürünün alınması önerilir.Kaynak; zehirlenme.blogspot.com