Hepatoseluler Karsinom (HCC) Nedir

Hepatoselüler Karsinom (HCC) NedirHCC dünyada en yaygın 5. Kanserdir. Genelde siroz zemininde gelişen HCC agresif bir seyir izler. Coğrafi bölgelere göre etyolojik ajan ve insidansı değişir. HCC tanısı genelde ileri evrelerde konulur, tanı konduğunda genellikle beklenen sürvi 20 aydır. Vakaların çoğu HBV ve HCV’ye bağlı siroz zemininde gelişi. Düzenli olarak tüm sirozlu olgular HCC yönünden araştırılmalıdır. HCC siroz zemininde geliştiği için karaciğer fonksiyonları prognoz üzerine önemli etki yapar. Çok sayıda HCC evreleme sistemleri geliştirilmiş olmasına rağmen hiçbiri yaygın kabul görmemiştir. TNM stagelemesi, Okuda Stagelemesi, GLİP skoru, Barcelona Stagelemesi ve French skorlama sistemi bunlardan bazılarıdır.HCC tanısında serum AFP düzeyi ve görüntüleme metodları yol gösterici olsa da kesin tanı biopsi ile konur. AFP vakaların %70-80’de yüksektir. Tarama testi olarak AFP ve batın USG önerilmiştir. Tarama testleri pozitif ise Trifazik BT çekilmelidir.


PrognozPrognoz, siroza neden olan etyoloji, karaciğer hastalığının şiddeti, sirozun komplikasyonları ve eşlik eden hastalıklar gibi çok sayıda faktörden etkilenir. Sirozlu hastaların prognozunu tahmin eden çok sayıda çalışma mevcuttur. Bunun ilk modeli Child sınıflaması olup, daha sonra bu modifiye edilerek CTP skorlaması oluşturulmuştur. CTP sınıflaması mortalite ve komplikasyon gelişimi ile ilişkilidir. Siroz hastalarında bir yıllık survi oranı CTP A, B ve C de yaklaşık olarak sırasıyla % 100, % 80 ve % 45 dir. CTP skorlamasından başka sirozun prognozunu tahmin MELD skorlama sistemi mevcuttur. Yakın zamanda yapılmıs Baveno IV konsesyon komitesine göre komplikasyonların olup olmamasına göre siroz dört evreye ayrılmıştır (76). Bu komplikasyonla özefagus varisi, asit ve gastrointestinal kanamadır. Dekompanse evrede proznoz kötü olup 6 aylık surveyi sadece % 21’dir.