Osteoid Osteoma Nedir

Osteoid Osteoma Nedir1966 yılında Edeiken ve arkadaşları tarafından nidusun radyografik lokalizasyonuna göre 3 osteoid osteoma tanımlanmıştırKortikal osteoid osteoma: En sık görülen tiptir. Özellikle femur ve tibiada olmak içere Opik olarak ucun kemiklerin diyafizinde fuziform sklerotik korbkal kalınlaşma seklinde görülür. Lezyonun kendisini temsil eden karakteristik iadyolüsen alan genellikle osteosklerozun ortasında bulunur. Osteoskleroz aktif olup cerrahi sonrasında genler.Medüller osteoid osteoma (Spongiyöz): Orta sıklıkta görülür. Femur boynu, el ayağın küçük kemiklerini ve vertebra posterior elemanlannı daha çok tutma eğilimindedir. Osteoskleroz görüldüğünde haflf-orta derece olup lezyondan uzak yerleşimli olabilir, Korbkal osteoid osteomann aksine nidus osteosklerozun ortasnda görülmez. Bu özellik cerrahi tedavi açısından önemlidir. Çünkü tedavinin sağlanması için sklerozdan çok nidusun çıkarılması gerekmektedir.Subperiostal osteoid osteoma: En nadir görülen tiptir. Tutulan kemiğe komşu yumuşak doku kitlesi şeklinde gelişir. Subperiostal osteoid osteoma tipik olarak femur boynu mediyalinde, el ve ayakta görülür . Altındaki kemikte basınç abofisi ya da düzensiz kemik rezorpsiyonu oluşturabilir . Subperiostal osteoid osteomalar neredeyse hiç reakbf skleroz oluşturmaz.Medüller ve subperiostal osteoid osteomalar tipik olarak intra bölgelerde gelişirler. Spongiyöz kemik daha çok uzun kemiklerin metafizlerinde ve eklemlerin komşuluğunda izlenir. Bu yüzden medüller osteoid osteoma genellikle jukstoarbküler yerleşimi görülür. Subperiostal osteoid osteomann neden bu bölgelerde geliştiği ise bilinmemektedir.