Retromolar Trigon Nedir

Retromolar Trigon NedirRetromolar trigon son molar dişin posteriorunda yer alan ve yukarıda maksiller tüberositeye kadar uzanan üçgen şeklinde bir alandır. Sonuncu alt molar dişin distal yüzeyi bu üçgen şeklindeki alanın tabanını oluşturur, ve apeksi maksiller tüberositede sonlanır. Mandibulanın oblik çizgisinin koronoid proçese doğru yukarıya uzanması üçgenin lateral kenarını yapar, ve son molar dişin distal lingual çıkıntısını koronoid proçese bağlayan çizgi medial kenarı yapar. Üçgenin tabanı lateralde gingivobukkal sulkus ve medialde gingivoiingual sulkusla devamlılık gösterir. Üçgenin lateral kenarı bukkal mukoza ile devamlıdır ve medial kenar anterior tonsiller plika ile iç içe geçer.


Dokuzuncu kranıal (glossofaringeal) sinir ve lesser palatin sinirin ince dalları retromolar trigona hissi innervasyon sağlar.Fasiyal arterin tonsiller ve assendan palatin dalları retromolar trigona kan akımını sağlar. Dorsal lingual, assendan faringeal ve lesser palatin arterler de bu bölgenin kanlanmasına katkıda bulunurlar. Venöz drenaj tonsiller yatak boyunca faringeal pleksus venlerine ve ana fasiyal vene olur.Retromolar trigonun lenfatik drenajı tonsiller fossanınki ile benzerdir, üst derin juguier lenf nodu zincirine drene olurlar. Bazı lenf kanalları da subparotid ve retrofaringeal lenf nodlannda sonlanabilir.Sert DamakSert damak ağızın tavanıdır ve oral kavite ile nazal kaviteyi birbirinden ayırır. Mukozal yüzey ile alttaki kemik arasında yüzlerce minör tükrük bezi yer alır.Sert damak vasküler kan akımını sfenopalatin damarların terminal dalları olan greater palatin arter ve venden alır. Greater palatin sinir aynı foramenden geçer ve sekonder damağı uyarır. Maksiller sinirin bir dalı olan ve nasal pasajdan, incisive kanal arasından, aşağıya inen nasopalatin sinir primer damağı uyarır.


Sert damağın lenfatikleri oral kavitedeki diğer yerlerle karşılaştırıldığında seyrektir. Drenaj üst alveolusun lingual yüzünün drenajına benzerdir. Lenfatiklerin çoğu üst derin juguler (subdigastrik) veya lateral retrofaringeal nodlara drene olur. Primer damağı drene eden lenf kanalları submandibular nodlann prevasküler ve retrovasküler grubunda sonlanabilir.Ağız TabanıAğız tabanı milohyoid ve hyoglossus kaslarını örten hilal şeklinde bir mukoza bölgesidir. Alt alveolar sırtın lingual yüzünden dilin anterior 2/3'ünün ventral yüzeyine kadar uzanır. Posteriorda, ağız tabanı anterior tonsiller plikanın tabanı ile sınırlanır, fakat tonsillolingual sulkus yoluyla orofarinks ile ilişkilidir. Anterior orta natta dilin frenulumu ağız tabanınım iki parçaya ayırır.Ağız tabanında yer alan önemli bir yapı milohyoid kasıdır. Çift olan milohyoid kasları bir müsküler diyafram oluştururlar ve ağız tabanının anterioruna yapısal destek sağlarlar. Mandibula korpusunun iç yüzündeki milohyoid çizgilerinden kaynaklanırlar ve hyoid kemiğe insersiyon gösterirler. Orta hatta mandibulanın simfizisinden hyoid kemiğe kadar uzanan bir median sırtta birleşirler. Milohyoid kasının altında hyoid kemikten gelen ve mandibular simfizisine yapışan digastrik kasın ön karnı yer alır. Milohyoid kasının üstünde mandibular simfizisden çıkan diğer iki kas; hyoid kemiğe yapışan geniohyoid kası ve lingual korpusta yelpaze şeklinde yer alan genioglossus kası vardır. Bu kaslar arasında lingual septum denilen bir orta hat yağ boşluğu vardır. Geniohyoid ve genioglossus kaslarına bazen dil kökü adı verilir.Milohyoid kası 2 boşluğu birbirinden ayırır; kasın altında submandibular boşluk, üst tarafında sublingual boşluk yer alır. Submandibular boşluk lenf nodlarını ve submandibular tükrük bezini içerir. Milohyoid kası ile geniohyoid ve genioglossus kasları arasında yer alan sublingual boşluk ekstrinsik dil kasları ile birlikte lingual arter ve sinir, ve hipoglossal ve glossofaringeai sinir gibi bir takım vasküler yapılan ve sinirleri içerir. Sublingual tükrük bezi de sublingual boşluk içerisinde yer alır.