Oral Kavite Nedir

Oral Kavite NedirOral kavite vestibül ve oral kavite proper bölümlerinden oluşur. Vestibül dental arklar ile dişler ve dudaklarla yanaklar arasında kalan boşluktur. Oral kavite proper mandibular ve maksiller alveolar arkların iç tarafında yer alır.Oral kavite dudakların kırmızı (vermillion) sınırlarını, bukkal mukozayı, üst ve alt alveolar sırtları, retromolar trigon bölgesini, sert damağı, ağız tabanını ve dilin hareketli kısmını (dilin anterior 2/3'ü) içerir.


DudaklarDudaklar kırmızı bölgenin deri ile kesişim yerinden başlar ve oral vestibülün anterior sınırını oluştururlar. Orbiküler ağız kası dudak içinde yer alan ve oral açıklığı çevreleyen sfinkterdir.Üst dudağın deri ve mukozasının büyük bölümüne maksiller sinirin infraorbital dalı, alt dudağınkine ise mandibular sinirin mental dalı duyu sağlar. Orai kommisura bölgesini ise mandibular sinirin bukkal dalı uyarır. Yedinci kranial (fasiyal) sinir dudak kaslarının motor siniridir.Dudaklara ana kan akımı fasiyal arterin inferior ve superior labial arter dallarından olur. Anterior fasiyal ven arterlerle aynı adı taşıyan dalları ile dudaktan venöz dönüşü sağlar.


Alt dudağın medial kesimi submental lenf nodlarına drene olurken lateral kesimi submandibular lenf nodlarına drene olur. Üst dudak lenfatikleri preaurikular, infraparotid, submandibular ve submental lenf nodlarına drene olurlar.Bukkal MukozaDudakların ve yanağın mukozal yüzeyine bukkal mukoza denir. Oral vestibülün lateral duvarını oluşturur. Buksinatör kası oral kavitenin lateral müsküler duvarıdır ve orbikular ağız kası ile beraber oral açıklığı tespit etmeye yardımcı olur.Fasiyal sinirin bukkal dalı buksinatör kasına motor uyarı sağlar. Yanağa hissi uyarı taşıyan mandibular sinirin bukkal dalı ile aynı yönde uzanır. İnfraorbital ve mental sinirler anterior bukkal mukozaya ek duyu innervasyonu sağlar.Bukkal mukozanın vasküler beslenmesi fasiyal arter dallan ve transvers fasiyal arterden olur, venöz dönüş aynı adı taşıyan venlerle olur. Bukkal mukoza lenfatikleri submukozal kapiller bir ağdan kaynaklanır ve submental ve submandibular üçgenlerde yer alan lenf nodlarına drene olur.Üst ve Alt Alveolar SırtlarAlveolar sırtlar mandibula ve maksillanın alveolar proçeslerini ve bunların mukozal tabakalarını içerir.Maksiller sinir üst çene dişlerine innervasyon sağlar. Maksiller sinirin farklı duyu dalları üst alveolusun lingual ve labial gingivasını uyarır. Mandibular sinir alt çenenin diş ve gingivasını uyarır. Dişler inferior alveolar sinir tarafından da uyarılır.


Posterosüperior alveolar arter ve ven üst alveolusa kan akımını sağlar. Greater palatin arter ve ven de lingual kesime katkıda bulunur. İnferior alveolar arter ve ven primer olarak alt alveolusu besler.Üst ve alt alveolar sırtların bukkal kesimlerinin lenfatik drenajı submental ve submandibular lenf nodlarına olur. Üst ve alt gingivanın lingual yüzünün lenfatikleri ise başlıca üst derin jugular ve lateral retrofaringeal lenf nodlarına drene olur. Bazı kanallar parotis bezinin kuyruğuna komşu subparotid lenf nodlarına drene olabilir. Alt alveolusun lingual yüzündeki lenfatikler submandibular nodlarda da sonlanabilir.Kaynak: http://zehirlenme.blogspot.com