Ulnar Sinir Nedir

Ulnar Sinir Nedir
F. Ulnaria brakial pleksusun medial kordonunun bir da­lı olarak m.teres majörun üst sınırından başlar, pleksus brakialisin ö.servikal ve l.torakal dallarından gelen fibrillerden oluşur. Sıklıkla da T.servikal sinirden de ge­len fibriller ulnar siniri oluşturur. H.Ulnaris, ak­sular bölgede aksiller arterin medialinde, aksiller ven ile aksiller arter arasında distale doğru ilerler. Kolun orta kısmına kadar brakial arterin medialindedir. Burada medial intermuskuler septuma girer ve bunun medialinde i-lerler. M.friseps brakiinin medial başının önünde ilerle­yip, superior ulnar kollateral arterinin eşliğinde humerus medial epikondili ile olekranon arasındaki aralığa girer.

Dirsek seviyesinde siniri çevreleyen yapılarda anato­mik variasyon görülebilir, fakat sinirin izlediği yol ge­nel olarak aynıdır, Medial epikondilin posteriorundaki çu­kur ile olekranon arasında bulunur. M.fleksor karpi ulna-ris'in iki başı arasından ön kola girer. Bu seviyede dir­sek ekleminin ulnar kollateral ligamentinin posterior ve oblik kısmı üzerindedir.

Dirsek seviyesinde görülebilen variasyonlar medial e-pikondildeki oluğun büyüklüğündeki, medial epikondilin oblikliğindeki, m.fleksor karpi ulnaris'in başlangıcındaki değişikliklerdir. Oluğun derinliği, genişliği ve uzunluğu Üzerinde bir çok farklılıklar görülmüştür. Oluk sığ oldu­ğu zaman, dirsek fleksiyonunda sinir oluktan dışarı çıkar ve yer değiştirir. Dirsek fleksiyon ve ekstansiyonda hu-merusun distal ucunun oblikliğine göre belirgin bir stress eklemin medialine taşınır. Normal olarak humerusun distal ucu 170°'den fazla olursa, sinirin sürtünmesine ve sıkışma­sına sebep olacak bir traksiyon kuvveti sinir üzerinde top­lanır.

Ulnar sinir kol seviyesinde medial epikondilin takri­ben 1.5em. üzerinden çıkan dirsek eklemine giden ilk dalı­nı verir, eklemin medial yüzünün duyusunu sağlar. Ameliyat­lar sırasında bu dala dikkat etmelidir. Bu seviyede ulnar sinirin muskuler dalları m.fleksor karpi ulnari*s*e ve bu fleksor digitorum profundusa gider. M.Pleksor karpi ulna-ris'in innervasyonu sıklıkla iki dalla olur. Bazen üç ve­ya daha fazla dal da olabilir, önkolun medialinde dlstale doğru ilerler. Bu sırada m.fleksor digitorum profundusun üzerindedir. Proksimal 1/2'si m.fleksor karpi ulnaria ta­rafından çevrilmiştir. Distal 1/2 si bu kasın lateralinde-dir. fasla ve cilt tarafından örtülmüştür.
önkolun 1/3 proksimalinde, ulnar sinir ilnar arterden ayrı olarak bulunur. Geri kalan bölümde arterin medialin­de yanyanadır. Sİ bileğinin 5cm. proksimalinde dorsal da­lını verir. Pisiform kemiğin lateralinde, hamatum çengeli-nin »edlalind., fleksor retinakulumua ontad. el'e doğru ilerler* Bu sırada ulnar arterin arkasındadır. Arterle be­raber fleksor retinakulumun yüzeyel kısmının arkasından geçer. Yüzeyel ve derin terminal dallarını vererek aonla-nar.
Ulnar Sinirin Dalları t  Artiküler, muskuler, palmar kutaneus, dorsal, yüzeyel ve derin terminal dallardır.
Artiküler Dallar, dirseğe giden dallardır.
Muskuler Dallar, dirsek çevresinden çıkan m.fleksor karpi ulnaria ve m.fleksor digitorum profunduşiarın medi-al yarısına giden dallardır.
Palmar Kutaneus Dal, önkol orta kısmından çıkan ulnar arter üzerinde İlerleyip, artere de birikişim fibriller veren daldır. Derin fasyayı delip, median sinirin palmar dalıyla beraber avuç içi derisinde sonlanır. Bazan m.pal-maris brevisi innerve eder,
Dorsal dalı, el bileğinin 5 cm proksimalinde başlar, m.fleksor karpi ulnaris'in altında dlstale doğru ilerler. Derin fasyayı delerek el bileğinin ve elin medial tarafın­da iki, sıklıkla üç dorsal digital sinire ayrılır. Bunlar­dan biri 5.parmağın medial tarafını, 2'si ise 4. ve 5 parmakların birbirine bakan yüzlerini innerve eder. 3.dal bulunduğu zaman ise 3. ile 4.parmağın birbirine bakan ta­raflarını innerve eder. 5«parmakta dorsal digital sinir­ler diatal falanksın kaidesine kadar, 4.parmakta ise or­ta falanksın kaidesine kadar uzanır. Bu parmakların daha distal kısımları ulnar sinlrlja digital dalları, 4.parmağın lateral tarafı ise median sinirin digital dalları tarafın­dan innerve olur.