Ulnar Sinir Yaralanma Nedenleri

Ulnar Sinir Yaralanma Nedenleri
1. İsizyon Şeklinde Olan Düzgün Yaralanmaları
Sıklıkla cam İle olan kesilerle meydana gelmektedir. Sıcak, jilet, ustura, orak gibi keskin yüzlü aletlerle olan yaralanmalarda önemli bir kısmı oluşturur. Ulnar sinir genellikle el bileği ve dirsek seviyesinde bu tür yaralan­maya maruz kalmaktadır. Keailer tam veya parsiyel olabilir. Kesik olan sinir uçları düzgün olduğu için sinirin çok az bir kısmı kompresyon tarzında yaralanmaya maruz kalmıştır. Bu nedenle primer tamir sırasında; minimal rezeksiyon yapıl­masını ve buna bağlı olarak alınan tedavi sonuçlarının da­ha iyi olmasını sağlar.
İntihar amacıyla el bileğini kesici bir aletle kes­me, Öfkeyle cama vurma, bıçakla yaralama ve trafik kazala­rı esnasında cam, sac levha ile bu tip yaralanma oluşabi­lir,
2» Laserasyon Şeklinde Yaralanmalar t
Bu tip yaralanmalar sıklıkla iş ve trafik kazaları sonucu oluşan, diğer yumuşak doku yaralanmalarıyia beraber görülen yaralanmalardır, Genellikle kesik olan sinir uçla rı düzensiz olup, travmadan daha geniş bir bölge etkilen­miştir, Flanya, hızar gibi makinalarla olan yaralanmalar bu tip yaralanmalara örnek olarak verilebilir,
3. Basınç Yaralanmaları
Bu tip yaralanmalarda iş ve trafik kazaları sonucu olabileceği gibi klinik olarak*turnike basısı, kompartman aendromu ve VÎK sırasında indirekt basıya bağlı oluşabilir. Basıya uğrayan sinir boyunca iskemi ortaya çıkar. Hafif bir direkt bası ile sinir iletimi yavaşlar. Eğer bası de­vam ederse, bütün iletim durur ve geniş bir sinir segmen-ti hasara uğrar
4. Ateşli Silah Yaralanmaları :
Ateşli silah yaralanmalarında ki özellik yüksek hız­daki bir cismin yaptığı basıncın dokulara yayılmasıdır. Hasar geçici bir paraliziden nörotmesis'e kadar değişebi­lir. Bu yaralanma şekli en çok savaşta görülür,
5, Traksiyon Sonucu Oluşan Yaralanmalar
Bu tip yaralanmalar sıklıkla aksiller düşeyde sini­rin traksiyona uğraması sonucu oluşur. En sık omuz çıkık­larında görülür,
6. Isa ve Radyasyon Sonucu Oluşan Yaralanmalar ı
Çeşitli nedenlerle oluşan yanıklar ve farklı neden­lerle uygulanan radyoterapi sonucu bu tip yaralanmalar or­taya çıkabilir,
7. Fraktür ve Dislokasyon île Olan laralanmalar
Ulnar sinir kol, önkol ve el bileği seviyesinde or­taya çıkan fraktr ve dislokasyanlarla hasar görebilir. Humerus medial eplkondil kırıkları, omuz ve dirsek çıkıklarıyla*sıklıkla ulnar sinir yaralanmaları görülmek­tedir. Mediolateral dirsek çıkıklarında sinir oluğundan çıkıp fragmanlar arasında sıkışabilir, önkol seviyesinde ulna kırıklarına bağlı ulnar sinir yaralanması ortaya çık­maktadır. El bileği kırık, çıkıkları, perilunar çıkık ve karpal dislokasyonlarda ulnar sinir yaralanmaktadır. Howard 1961 yılında bu konuda 22 vaka bildirmiştir. Ayrıca Zoega 1966 yılında radius distal ucu kırığı sonucu oluşan ulnar sinir felçli bir vaka, Komberg 1983te distal radius ve ulna kırıklarıyla ulnar sinir felci olan vakalarını, Mo Carnoll 1984 karpal kemiklerin kırık ve çıkıklarıyla ulnar sinir felci oluşan vakalarını yayınlamıştır
Carnoll, (1984) el bileği seviyesindeki kırık ve çıkıklara bağlı sinir yaralanmalarını değerlendirmiş ve bunların tedavisi için 5 prensip ortaya koymuştur
a. Akut el bileği kırık ve çıkığı ile birlikte olan sinir yaralanmalarında kapalı redüksiyon yapılmalı, sinir iyileşmesi olmadığı takdirde ekaplorasyon uygulanmalıdır,
b. Eğer sinir yaralanması kapalı redüksiyonu taki­ben gelişirse veya daha kötüleşirse sinir eksplore edilme­lidir.
c. Kırık yada çıkık için açık redüksiyon gerekli ise, sinirde parsiyel bir tutuluş olsa bile eksplorasyon yapılmalıdır 
Kaynak: http://zehirlenme.blogspot.com