Tukruk Bezi Hastaliklari Tani Yontemleri

Tükrük Bezi Hastalıklarında Tanı Yöntemleri

Tükrük   bezleri   yerleşimleri   nedeni   ile   gözle   görülebilecek   bölgelerde olduklarından patolojilerinin anlaşılması kolaydır. Tükrük bezi hastalıklarının tanısında anamnez, klinik bulgular ve bezlerin fizik muayenesi tanı için faydalı bilgiler verir. Tanı güçlüğü çekilen durumlarda radyoloji ve laboratuar incelemeler gibi yardımcı tanı yöntemlerine başvurulur. Pratik olarak yöntemler genellikle parotis ve submandibuler bezleri ilgilendirir.
Tükrük bezlerinde tanı yöntemleri

1- Anamnez
2- Fizik-sistemik muayene
3- Şimik yöntemler
a) Analitik incelemeler
b) Histoşimik incelemeler
c) Radyohistolojik incelemeler
4- Fizyolojik yöntemler
a) Sialometri
b) Radyosialometri
5- Bakteriyolojik incelemeler
6-  Diagnostik görüntüleme yöntemleri (sialografi, ultrasonografi, magnetik rezonans görüntüleme (MRI), anjiyografi, sintigrafi, positron emission tomografi (PET) .
7-Patolojik incelemeler:

a) -İnce iğne aspirasyon sitolojisi
b) -Frozen section (FS)
c) -Eksizyonel biyopsi İnce iğne aspirasyon sitolojisi benign ve malign tümörlerin ayırt edilmesinde çok yardımcıdır. Hastalar tarafından kolay tolere edilmesi, hızlı sonuç vermesi, komplikasyonlarının minimal olması nedeniyle tükrük bezi kitlelerinin preoperatif tanısında ilk aşama tanı yöntemi olarak yaygın kullanılmaktadır.
Frozen inceleme tükrük bezi kitlelerinde pre-operatif net tanı almamış durumlarda ameliyat sırasında ameliyatın planlanması için yapılır. Frozen tarzında yapılacak biyopsiler kısmen faydalı olabilirse de özellikle mikst tümörlerde malignite hakkında kesin fikir verilemeyebilir. Frozen kesitleri daima tümör kapsül ve çevre dokulardan geçmeli ve tümörün etrafa olan invazyonu araştırılmalıdır. Kesitler tümörün ortasından kalınmamalıdır.
Eksizyonel biyopsi tükrük bezi kitlelerinde bazı nedenlerle üstünlük kazanır. Tam eksizyon ile tümörün parçalanması veya kesilmesi olmadığından rekürens riski çok azalır. Hastaların büyük çoğunluğunda total eksizyon yeterli olur. Tükrük bezi tümörlerinde kesinlikle insizyonel biyopsi yapılmaz. Cilde infiltre, daha önceden biyopsi yapılmış ve tanısı şüpheli veya inoperabl durumlarda insizyonel biyopsi yapılabilir.