Ozofagus Kanseri Cerrahi Tedavisi

Özofagus Kanseri Cerrahi Tedavisi
Erken evre kanserler için cerrahi standart yaklaşım olmasına rağmen, cerrahi sırasında klinik olarak tespit edilenden daha yaygın hastalık ortaya çıkmakta ve hastaların sadece yarısına küratif cerrahi uygulanabilmektedir.(132) Küratif bir cerrahi tedavinin uygulanması için pre-operatif dönemde tümör hakkında detaylı bilgi sahibi olmak gerekir. Buda ancak; tümörün gerçek evrelendirilmesinin yapılması, güvenilir yaşam süresi tahmini ve kullanılan tedavi modalitelerinin sağlıklı olup olmadığının


bilinmesi ile sağlanır.Cerrahi yaklaşımlardan bazıları şunlardır:


1. Sol torakotomi girişimi.


2. Ivor Lewıs ameliyatı.


3. Transhiatal özofajektomi.


4. Radikal en-block özofagogastrektomi.


5. Üç saha lenfadenektomi.


6. Palyatif girişimler.Transtorasik veya transhiatal olarak yapılmış özofajektomi sonuçlarını karşılaştıran meta-analizde, 5 yıllık sağkalım yönünden herhangi bir fark görülmemiştir. Rezektabl tümörlü hastalarda medyan sağ kalım yaklaşık 11 aydır. 3 yıllık sağkalım


%6-35’dir.En sık görülen komplikasyonlar pulmoner ve kardiak sorunlardır. Ayrıca anastomaz kaçağıda sık görülür. Özofagus kanseri cerrahisinde mortalite %2–10 arasındadır. Perioperatif mortalite %17’dir.


RadyoterapiRadyoterapi özofagus kanserlerinin çeşitli evrelerinde kullanılan bir tedavi şeklidir. Bu tedavi primer tedavi yöntemi (yalnız RT veya KRT), kombine tedavi modalitesi (pre-op, post-op RT), adjuvan tedavi yöntemi (post-op adjuvan RT veya KRT) ve palyatif RT şeklinde uygulanır.Cerrahi uygulanamayanlarda veya cerrahi sonrası gelişen nükslerde eş zamanlı


olarak KRT uygulanır.Radyoterapi teknik olarak konformal RT veya konvansiyonel RT uygulanabilir.


Radyoterapi uygulanacak hasta supin pozisyonunda sabitlenir. Gerekirse bunun için yardımcı enstrümanlar kullanılır.Önerilen RT dozu 1.8 Gray/fraksiyondan total 50.4 Gray’dir. Dikkat edilmesi gerekenler; spinal kordun 45 Gray’den fazla, her iki akciğer volümünün %70’nin 20 Gray’den fazla ve kalp volümünün %50’sinin 25 Gray’den fazla doz almasının önlemesidir.


Kaynak; www.zehirlenme.blogspot.com